r

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.11.06 Nr89

Czas czytania: ok. 24 min.

GAZErA

FOZNAKSKrEGO.,

AO,-89w środę: dnia 6, Listopada: , 8.8..

A b d . III; III ? 3 * a 1 U Z s ™ . d d , O zaIa we mnIe UCZUCIa. eze Ie y OWO y, rowne Dana na korzyść' ubogich dnia 3i 6 Z °ł matyezney re f rezentacya francuzka króJt "i ?" mI ?śaików sztuki drania przyiació muzyki arkiAtvi "J " ziozona z członków zgromadzę

«9 - dfnY im A S O f A A e a % A M, AUChW?dłi 19 * d i * ; /'... t a li /'... C .. · /'... /'... /'... B vv /'... 1« z ° b f i t e H ™bały dochód wynosi'Tal Jlan * JI t*«*: zostaie na. ubogich Tal 431' M * ł J? JA pO'*y1rlcerrllI miernego nakłada wsparcie Jcilku biednych' familii- S, eS<L y «$I1TTY obrócona będzie na pubhczney - b r a n . i f s t b T p o fi o 7 T e S r t ]I a W S t Y d 11 W O" , *»"» 4 * ,szłoroczney zos tało składki stanc W K T pO*?«orra z te m,. co SIę z przeAanie instytutu- Rumfordzkiego! A POCZA owy fundusz na uLyinstymtowi, p r z J L s z a c e m U A Z f e J n r i / b i A r A , S _ z a b e z p i e c z A C Y exystencyazmego.

P A A Z O nj C n mdosci kunsztu ,IJ; miłości bli-- Czułe xa to składam dziękczynienie tym wszystkim, którzy korzystając z użyczonych ludziom do upięknienia życia darów i talentów, iednym. sprawili uciechę, a drugim, oney dzielić niemogAcym, dali sposobność złagodzenia smutnego srogiey nędzy losu; również iak i tym, którzy zwykli łączyć 7 pięknem użyteczne, z pomiędzy wszelkich innych zabaw, oddali pierwszeństwo tey, przez którA mieli porę wesprzeć dzieło dobroczynne. Z wielkiey liczby tych, którzy tale chwalebna zjednali sobie zasługę, iednego tylko z wdzięczna czci A wymieniam, a tym iest lPan Schuppanzigl z Wiednia, który obcy w obcem mieście w tym dniu pierwszy raz występbiac, z rzadką bezinteresownością, nie na swóy zysk, lecz na zysk ubogich, dał się słyszeć. Poznań dnia 5. Listopada 1816.

Ludwika Xicina Pruska Radziwiłłowa.

Z Her lina dnia 2. Listopada.

N. Król raczył oznaymić Xiażętom i Xięiniczkom domu Króle\vskiego uroczyste zaręczenie się Swego synowca, Xr'zecia F ryderyka Pruskiego, z JO. Xia.ź<,uzka, Wilhelmina, Ludwika, Anhalt-Bernburgska. N. Król raczył zasczycić Cesarsko- Rossyieldego Generała piechoty L a m b s d o r f a orderem Czarnego Orła, również Cesarsko Boseyiekiego rzeczywistego Radcę etanuSawrasso w orderem Orła Czerwonego drugiego rzędu, a Radcę Kollegialnego G l i n k ę orderem Orła Czerwonego trzeciego rzędu.

N. Król raczył obdarzyć poniż wymienio»ych urzędników woyskowych ieywilnych orderami i oznakami honorowemu 1, Orderem zasługi woyskowey: Rotmisłraa S t 6 m er, Adjutanta przy Inspektorze obrony kraiowey w Departamencie Regencyi K widzyńskiey, Rotmistrza T o r n o w, i P 0rucznika K a Ikr e u t h o d Pomorskiego półku huzarów; Porucznika Grodzkiego od Brandenburgskiego pułku ułanów; Porucznika Wulfen od 5go półku ułanów i CesarskoRossyiskiego Kapitana Klevesahi, ed Wołyńskiego półku piechoty. Il,. Orderem Czerwonego Orła trzeciego izędu: Generała-Majora Treskow, Inspektora obrony kraiowey w Departamencie Re-* j» pncyi _ Kiólewieckiey.

III. Żelaznym krzyżem pierw&ztgo rzędi Podpułkownika S c h m i d t, prl> w 'ijzaneg : · do a. półku huzarów; Majori Liebe od artylieryi; Kapitana G a y e t t e od inżyniery , Majora T u e h s e n od artylleryi; Majo 1 Wal d a u, od 3go N owo - Marthiyskiej ) półku obrony kraiowey; Porucznika E o ss , od 2go Śliskiego półku huzarów i Rotmistr 2 A r n i m a , wyazłtgo ze służby, dawni. -.

przywiązanego do /ge Zachodnio Pruskie półku dragonu. IV. Krzyżem żelaznym drugiego rzędu czarney wstędze: Prezydenta Regencyi w C i ślin Hrabiege Dohna- Wundlacken; Rt< tmistrza Kra c h t, Porucznika K o t h e, dawniey w 7mym konnym Śląskim półku obroiKraiowey; Porucznika Schmidt, od 21; półku piechoty; Porucznika E i c h h o i , w łszym Zachodnio- Pruskim półku piec ' ty; ochotniczego strzelca S c h o t t e, w agim Zackodnio- Pruskim półku dragonu; Kap nów N a u s k , B a r t s c h, R a d e k e, POlS,». cznika B r o d o w s k i e g o od inżynie ry?; p.. I poruczników R o d e, C r li g er, o d trzećuv kompanii; Ober-feierwerkera Hendewerk, od 7mey kompanii; PodporucznikaSchmidt, - od Utey kompanii; Podporucznika M ej * ? od i2tey kompanii Pruskiey brygady art y .;ryt-, Podporucznika SarnowskiegOI 04 ca VVittstock, z oddjiału strzelców przyboczniego pólku piechoty; waltornistę S u h - l e m an na od gwardyiskiego baulionu strzelców; Perucznika Toczyłowskiego, od Śląskiego pierwszego pólku piechoty; ochotnicznego strzelca G u s t a waB l u t h , z oddziału strzelców pierwszego Pomorskiego pólku piechoty; Podporucznika d l a s e n a p p , dawniey w i6tym pólku piechoty; Kapitana E n g e l, wpierwszym Śliskim pólku piechoty obrony kraiowey; Kapi tana S c - heliha, w korpusie Kadetów; Porucznika Kar o l a Kack er w iszym batalionie; muszki« tera Seborowskiego w fcgim b tulionie 4"'0 Wschodnio-Pruskiego pólku piechoty; Porucznika F r i e d e l, dawniey w główne y kwaterze Polnego vjarszalka Xiecia B l li c h e r Wahlstatt; Porucznika Teodora Siehr, .wyszłego zesłuźby, dawni, y W4tym ""schodnio - Pruskim pólku piechoty; Podoficera Ernesta Schroll w iszym Śląskim połku huzarów; Porucznika Kaiser, w Śiąskim pótkuułanów; ochotnika Ąlb iii us, wBraadenb'irgskim pólku huzarów; Porucznika Be y r i e h od 3go pólku konnego obrony krajowego Marchii Elektoralney; Podoficera Hrabiego S c h u l e n b u r g wlotym połku huzarów; Podporucznika P r e u s s t n d o r ff, dawniey w sgim połku Pomorskim piechoty obrony Kraiowey; Podporucznika B l i i m k e, vi 2gim pólku piechfflty obrony kraiowey Marchii Elektoralney; Porucznika Ha a s, od4go pólku ułanów; Kapitana Langendorff, od jgo Zachodnio-Pruskiego półku piechot y , i i orucznika S t u e r z w i 4 t) m Śląskim pólku (iethoty obrony kraiowey. Y. Żelaznym krzyitm drugiego rzędu na białej? wstędze: Majera S e i d e l od inźynb-ryi; starszego urzędnika zdrowia, Doktora -Marquttt, w Halberstadzie: taynego Eadce medycynalnego, Doktora H o r n, w instytucie C h a r i t e; starszego Chirurga sztabowego przy medycynalao-chliujgicznty %&.,

11 · 5

IlIJI5lJI TM"pinie- ryi, Doktora S c h li l d; SfafWegeCkfc6*'* ga sztabowego przy Gubemii woyskowey W M li n s t er, Doktora Ho eh o 11; starszego Chirurga sztabowego od odwodowego ruchomego lazaretu N ro 3 1 . , Doktora G r i e s s ) Doktora Helling w Berlinie; starszego Inspektora lazaretu N ro 5., We r l i t z » Kommiss.irzów woiermych: P r e s c h er» K o c h, H e l m, d e R e g e; Płatnika M li 1ler; Dyrektora poczty Buchner; Nadinspektora lazarotewego N e u m a n n; Kommissarza woiennego osady Mogunckiey, Ea«; dcę Kommissyioego Krahmer, Nad-Kom« -missarza woiennego J a c o b y ; drugiego Sekretarza Kommissaryatu K o c h e l; Kommis« sarza woiennego K l u t h m a n n ; tymczasowych Kotnmissarzow woiennych H i n z e , Weymar, Pawłowskiego; starszego Chirnrga sztabowego Doktora Web e r; starszego Sztabowego urzędnika zdrowia, Do* która Mart in sen; Sztabowego Urzędnika zdrowia, Doktora Glirsch; starszego urzędnika zdrowia WolI mer. Hl. Powszechną oznaką honorową pierwszego rzędu: Inspektorów lazaretowych Scholz, Grobecker, Fink i Kommissarza woiennego S alom me n; taynego Sekre* tarza H a a s e; Sekretarza Kommissariat« Ha« b e l t l; ExpedyentaBeine ske I, Expe* dyenta Sixtus i leguminnika Krligel. Z Warszawy dnia 29. Października.

Dnia 26go b. mca obchodzono tu rocznicę urodzin N , Cesarzowey T e o d o r o w n e y , Matki panuiącego pam łaskawie Monarchy.

Po paradzie woyskowey odebrał powinszowania dla Niey j. C. Mość W. Xiąźę Kons t a n t y , Było potem nabożeństwo i Te De um w kaplicy Ruskiey zamkowey w obecności W. Xiecia, tudzież w kościele kate-' drainym, na których byli Senatorowie, Ministrowie i członki wszelkich Władz tak cywilnych iak woyskowych. Wieczorem, WIdowisko teatralne bezpłatne, i «świecenie do* tnym hl-ą£DI u Namiestnika Królewskiego, który J. C. Mość-W. Xiąźę obecnością s-woią zasczycić, i z IW. Małżonką, tegoż Namiestnika tańcem -PoIskiem rozpocząć raczył. 'Bawił na nim do iwszey z północy.

N. Cesarz wszech Rossyi, Król Polski, clicie dźwignąć podupadłe po,klęskach woiennycb gospodarstwo krajowe, i zachęcić Obywatelow, ażeby starali-się posunąć ie do stopnia, I na którym znaydui-e się w kraiach ościennych, raczył podczas śwoiey tu bytności wydać na dniu 7. Października r. b. rozporządztnie następuiącego brzmienia: W każdem Woiewodztwie będą, Acoro" Cznie przeznaczone ze Skarbu publicznego nagrody gospodarskie, które na końcu miesiąca Września przez Kommiesyią, Spraw Wewnętrznych i Pollcyi przyznane zostaną tym jwłaścicielem lub dzierżawcom gruntowym, którzy 'w swoiem Woiewodztwie naydokładniey wykonaią następuiące przepisy i warunki, tudzież dowiodą, ie naymniey przez Atrzy następuiące lata daley ie wykonywać będą. -**Chcący otrzymać wspomnione nagrody, sprawować ma gospodarstwo rolhe przynaymniey na trzechset morgach Chełmińskich ziemi orney. - Ta rola podzielona bydź ma podług dogodności mieyscowey na 3, 4 lub więcey polctków między sobą porównanych i pod · uprawą przemienną zostaiących, tak aby ka'2de ziarno nie po inne m ziarnie, lecz prze· platane warzywami i trawami, w porządney kolei siane l zbierane było. -- W tey uprawie przynayrnniey ósma część roli znaydowa'c się ma pod kartoflami lub rozmaite mi warzywami w rzędy równe znacznikiem (marquer) sadzonemi, wyrwakami (ex'irpa-teurs) chędo· gonemi, a w rzędach tróygracami (bineurs) i olrsyrinikami (butteurs) wzdłuż i w poprzek trbrabianemi ' , tudzież zawsze czysto od chwastów utfzymywanemi. Na żądanie gospoda

»113$ «rzy Kommissyia Spraw Wewnętrznycli i Po. licyi wspomoione narzędzia przygotować, im ie dostarczyć, i skład o-ych założyć zaleci* -- Również przynaymniey szósta część ca> łey roli orney użytą bydź ma -pod<koiiczy nami i innemi trawami ekrągło - rściowemi lub kłosowemi, alb« w części pod wyką, gro»chem, eoczewiczą, gryką i t. p. na świeżym gnoiu sianemi i w kwiecie bądź na strawę dla bydła na oborze stoiącego, bądź na paszę sitćhą w zinne dla tegoż bydła i owiec poprą« nionych służyć maiącą, pa którey strawy skoszeniu i zebraniu, rola natychmiast odwrocd ną, i daley.na ozminy uprawioną bydź po winna. - Wszelkie zbożami ziarna ozime-i iare w takowey uprawie przemienney z-kole swoiey uzyskane, powinny bydź czyste i naymniey sześć zinrn plonu tedne w drugie wyda iące. Gdzie ziemia, zagnoienie i uprawa iey tego- dozwolą, rzepaki zimowe i letnie, konopie, lny,- ratabigi (bmkiewf szwedzka), tudzież inne ziarna oleiowe w koj£i porządney na właściwy poletek wprowadzone bydź maią, bacząc ile otey iest potrzebny w kraiu, i ile uprawa iego zysku przynosi. - Wszer. ,kie bydło rogate powinno bydź ciągle na oborze, lub latem w okólnikach trzymane; tam onemu w czasie letnim dowożona strawa zielona, w tym celu umyślnie stesewnie do pory koleyno uprawiana, iako to: z wiosny >i daley, żyto w trawie, rzepak zimowy, koniczyny, wyki, ezocewiee, grochy, gryki w kwiecie koszone, liście kapuściane, burako* * c , rutabagowe, kartoflane i t. p. wpoiSnieyise iesieni zaś i zimą bądź kartofle, rzepy i inne koszenie warzywne kraiane z suchą strawą, bądź wywary kartoflane 2 sieczką dawane. To bydło rogate-może bydź w kraiowym dobrym rodzaiu, byle wybranemi lub obcemi bykami poprawiane, a zdrowo i porządnie litrzyrrrywane Także w podziale poletków .Aftiiany będzie wzgląd na ile»ść potrzebnego suchego i dostatniego pastwiska dla trzody rynosami hiszpańskiemi, iak naycieńszą wełnę mającemi, poprawiana bydź powinna, ażeby tym-sposcbem a£ w piąte pókolcie do zupełney cienkości wełny i czystostości rodu doprowadzona bydź mogła. - Z tey uprąWy wynitaiąca ilość gnoiów ma bydź taka, aby te CQro<znie do nawozu przynaymniey trzeciey czyści całey roli orney wystarczały, a oprócz tego", tam gdzie są łąki samorodne, na przygnoienie coi ocznie pewney ich części bądź zaraz po kośbie i'sprzątoieniu siana, · bądź przed zimą tam gdzre nie ma obawy wód · .wezbrania, użyte były. uAąki wspomnione wolne od zarośli, kretowin, i należycie @d zbytoey wilgoci rowami-i ścitkami, oswobodzone bydź powinny. Gdzieby zaś półcienie raieyscowp dozwoliło ich wodą w porze iprzyzwoitwy odwiłżania (Irrigation), tam urządzenia stosowne przez założenie porzą.rlne rowów, ścieków i.sluzek uczynione bydź maią. -i- Ogrody chmielowe- i owocowe w przyŁwoitey ebszerności założone i utrzymane, także pasitki, łub dogodne ule pscztl"ne w liku przystosowanym do sposobności mieyscowey porządnie prowadzone bydź maią. - Lasy i bory stale urządzone, od uszkodzenia wolne, na poręby stosowne podzielone, porządnie używane i ochraniane będą; gdzieby zaś wydmy lub grunta na co innego nieużyteczne znaydowały się, te corocznie 'i częściami drzewem obsiane, lub zasadzone bydź maią. - Gdzie browary i gorzelnie znayduią się, piwo czyste i dobre, a gorzałka w części z kartofli przyzwoicie pędzona bydź ma. Budowle gospodarskie i wieyskie, nadrzędzia rozmaite do uprawy przemietsney potrzebne, l zaprzęgi rolnicze w przyzwoitym liku, porządku i używaniu będą. - Właściciel lub dzierżawca udowodnić powinien, iż w l1lŻ* dym rosu przynaymuiey iedaego włościanina · dostatecznie obsżadłego skłonił choć w częścido gospodarstwa przemiennego, do uprawia nia kartofli, warzyw i traw na polu, do chowania porządnieyeztgo bydła, do założenia i utrzymania porządnych sadów, także, iż iest dla wsi szkółka elementarna, i" dzieci do ri'ey nezęsczaią. - Gdy tym sposobem ktCry właściciel lub dzitrźawca zechce-» Województwie swoim dowieśdź, *iż według powyższych warunków ma prawe do nagrody rządowey, uczyni w tyrn Celu przełożenie do swey Kommissyi Woiewedzkiey. Ta; wybierze i poda do zatwierdzenia Kommissyi Spraw Wewnętrznych i Policy t trzy osoby, które znaydzie zdolnemi na biegłych przysięgłych do sprawdzenia czynności gospodarskich w swem Województwie, oraz wspomniorrey Kommissyi llządawey, spis gospodarzy, ubiegaiącychsię do.nagrody rządowey prześle.- Gdy Kommissyia Spraw Wewnętrznych i Policvi wymienionych biegłych przysięgłych aatwierdzi, Kommissyie Woie· wódzkie.przysięgę od tychże odbiera według roty, iaką Kemmissyia Spraw Wewnętrznych i "Policyi przepisze. - Ci biegli przysięgli .zwiedzą koleyno gospodarstwa ubiegaiącyćlt się w Woiewództwie o nagrodę; roztrząeną, czyli i iak powyższe przepisy i warunki SD uskutecznione; koszta roczne na uprawę wyłożone, tudzież czysty przychód z niey uzyskany obrachuią, stosownie do tego zdanie swoie względem każdego gospodarstwa położą, protokół wszystkiego wysczególniony spiszą, i takowy do Kommissyi Rządowey A praw Wewnętrznych i Policja przez Kommissyie · Woiewódzkie prześlą. -> W przypadkach, gdzieby podobne zagospodarowanie i. wykonanie wyrażonych warunków dawało prawo do nagrody Rządowey, zdanie swoit skłonią za tym gospodarzem, który bądź mniejszą siłą równe skutki i użytki otrzymał, bądź ra ' - czey-usługą parobkową i naiemnikiem, mi parrsczyznądziałał, bądź naostattk w obszernieysaym obrąbie roboty swoie równie porżaj 3fnie i pomyślnie uskutecznił. - Kommis- Drugi Członek tegoż Towarzystwa, Pro"Syia Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policyi fessor oraz szkoły główney, W. J a n Łęski, odebrawszy i rozważywszy protokuły i zda- z powodu ofiarowanego teyże szkole między nia biegłych przysięgłych wraz z uwagami inne mi datkami Muzeum N a p o l e o n a przez nad niemi Kommisayi Woiewódzkich, ieżeli ś. p. Michała Sołłyka, czytał rozprawa te iakie uczynią, przyzna i wyliczyć każe na- o piękności w sztukach, a ecztgólniey w magrodę sześciu tysięcy złotych Polskich temu larstwie. Rozbierał w sczególności przymiogospodarzowi w każdem W oiewództwie, któ- ty, składaiące piękność, to iis t: wielkość, ry naydokładniey, a nagrodę dwóch tysięcy kształt, prawdę, prostotę, rozmaitość, właałotych Polskich temu, który po pierwszym snodzielność, i wzniosłość. E'rzymioty naylepiey, choćby w nieco mnieyszey obszer- takowe obiaśnił przykładami sławnych obrano!« też gospodarskie czynności, według zów"z których niektóre przerobione w P awarunków przepisanych uskutecznił, a w pi- ryżu z oryginałów, w większym formacie smach publicznych imiona wynagrodzonych rysunkowym, iako Przemienienie Rafał a, ogłosi. Wprzypadku rzadkim zupełney ró- B elizaryuez. Z tych ostatni był sczególwności między współubiegaiącemi, też na- niey opisany. grody podzieli. - Jeżeliby zaś w którem Nakoniec ofiarował Mówca młodzi szkolWoiewództwie nieznalazł się nikt na nagrodę ney Krakowskiey ieden z obrazów wystawioZasługujący, takowy wypadek Kommissyia nych, wyrażaiący Sokratesa, z podpisem Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policyi, słów iego wyrzeczonych przed zgonem do z wyiaśnieniem powodów deryzyi ewoiey, uczniów i przyiaciół ota< zaiących g o, a przez pisma publiczne obwieści. - Biegli których zbytniegc smutku był świadkiem: przysięgli do tak chlubnego rozpoznawania "Gdzież szukać cnoty , Jeżeli iey nie masz powołani, koszta tylko podróży wynagro- ."u poŚMriccaiijcych *ię nauce modrości?" -> dzone mieć będą." Przeznaczona iest ta postać mędrca starożyZ Krakowa d. 20. Października. i tności do zdobienia ściany Kollegium N owoDnia 15. b. m, odprawiła się w amfiteatrze dworskiego wspólnie z obrazami sławnych Kollegiums Nowodworskiego uroczystość 0- Polaków, już w niem urniesrzonymi.

twarcia roku szkolnego, z którą połączone Zakończył tę uroczystość Członek Towabyły busko przypadające rocznice nowego rzystwa i Professor szkoły główney X. E o Hbytu wolnego miasta Krakowa z iego Aka-- _c_bers czytaniem tłumaczeń Francuzkich demiią, i teyże Dobroczyńców. N akontec wierszy Polskich, znsyduiących się w Papubliczne posiedzenie Towarzystwa NaukV- miętniku Warszawskim. wego Krakowskiego. Z Petersburga dnia 2$. Września. Rozpoczął tę uroczystość, zasczyconą przy- Dla powinszowania Królowi Portugalskiełomnością pierwszych Urzędników, licznych mu i Brezyliyskiemu wstąpienia na tron, miagości i Dam, JW. Jacek Miroszewski, nowany nadzwyczaynym i pełnomocnym PoSekretarz Senatu Rządzącego, Członek To- słem Pan Balk-Polew, który dopełniwszy warzystwa, czytaniem rozprawy o politykach, tego polecenia, zostanie przy tymże dworze w którey przechodząc przez różne epoki hi- Posłem nadzwyczaynym i Ministrem pełnostoryi oyczystey wymienił autorów nieustę- mocnym. Rzeczywisty Radca Stanu, Baron puiących w widokach swych statystycznych N i c o l a i, mianowany Posłem nadzwyczaypóźnieyszy» i świeższyAn zagranicznym. nym i Ministrem pełnomocnym przy dworze Króla Duńskiego.

. >} .

wództwem Kapitana S u s z c z o w a , który z 27mm ludźmi gwardyi Cesarskiey do S z t o k o l m u był posłany, sczęśliwie powrócił do Kro n s z t a d u dnia 2 2. Września. W czterech dniach do S z t o k o l m u przybył, a powrócił ztamtąd w 52 godzinach. Równie dowódzca, iak Oficerowie, żołnierze i maytki, nie raogą dosyć w) chwalić przyięcia ich przez Król* szwedzkiego, Xiążęcia Następcę tronu, iznakoraitszyth urzędników wyższych. Kapitan S u s z c z o w mianowany kawalerem orderu Miecza, i był zasczycony odwiedzinami walecznego Xiecia N astępcy tronu na brygu, którego budowa i urządzenie stały się przedmiotem powszechnego podziwienia. Każdy may tek otrzymał po itdnym czerw, złor., każdy żołnierz po cztery czerw, złote, każdy Podoficer po 8 czerw. złot. Ciągle w Sztokolmie dawano uczty, i niczego nie zaniedbano, coby mogło dowieść przyiaźni między obu dworami. - Jescze przeszłey wiosny pusłał N. Cesarz 200 krzyżów orderu V . Jerzego piątey klassy do S z t o k o lm u, dla rozdania pomiędzy Podoficerów i żołnierzy Szwedzkich. Również Król Szwedzki przysłał tyleż medalów woyskowych dla Podoficerów i żołnierzy naszych.

, Z Wiednia d. 22. Października.

N. Cesarz raczył nadźwyczaytiego Posła swego do dworu Monachiyskiego, Xiążęcia · J ozefa S eh w arzenb erga, zasczycić wiel· kim krzyżem orderu Węgierskiego S. Stefana.

· Rzeczony Xiążę zapadł nieco na zdrowiu.

, apodziewaią się atoli, iż dość wcześnie wyzdrowieie, ażeby naydaley za parę dni mógł Wyiechać d o M o n a c h i u m .

Dzień 18- m. b. obchodzony tu był uroczyści« po woyskowemli. Teraźnieyszy Gubernator L o m b a r d y i, HrabiaS aurau, wyitdzie lada dzień do RioJanei.ro W znaczeniu nadzwyczaynego Posła«

M ł o d y Xl ąż ę F r a n c i s z e k I C ar ó l ISti poleon, syn Xięźney Parmy, Maryli Ludwiki, okazuie coraz większe talenta, i często poiętnością ewoią wprawia na uczycielaw w zadumienie . Umie iuź doskonal« po Niemiecku. Z ffłncji d. 6. Października.

Mamy od kilku dni w pob.iskości, C o m» Xiężnę Walii i, małżonkę Xiecia Regenta? Angielskiego, która po odprawioney podroży do Grecyi i Pa lestyny,- po czteromiesięcznym pobycie w Sycylii, i po zwiedzeniu sławnych ruin Kartaginy i U tyki, nazad do swych dóbr Villa di Este powróciła. N a kaźdem mieyscu, które ta N. podróżna swoią bytnością zasczyciła, okazywały iey rządy naywyżazy szacunek i iak nayświetniey ią przyimowały. Zgromadzała ona wszędzie kosztowne przedmioty wyzwolonych sztuk starożytności, które, z wielu, iuż przez nię posiadanemi, składać?! będą bogate i obfite Muzeum, przez co iey, iuż i tak sławna, maiętność iescze więcey świetności nabędzie. Sczególniey hoynie obdarzyła uczoną Akademiią w A t e n a c h,' i przeznaczyła znaczną sumrnę roiznie dla mnichów grobu świętego w Jer o z o l i m i e dla wsparcia ich w prawdziwym niedostatku. Podobnież i powrót swóy oznaczyła nowemi czynami dobroczynności, nadaiąc zasczytne tytuły osobom, które iey w niebezpie« czney pielgrzymce towarzyszyły. N akoniee dała znaczne summy Probosczowi w Ger« n a b i o z zleceniem rozdania ich "'pomiędzj ubogich iego parafii, i ustanowiła zabawy dla ludu wieyskiego wyznaczywszy nagrody dla zwycięzców. Papież trzymał do chrztu przez Kardynała Conealvi, syna Hrabiego Blacas, Posła Francuzkiego, któremu na żądanie Jego Świątobliwości dano imiona: P i u s - L u d w i k P i o t r - H i p p o l i t. Kardynał włożył m u na szyię różaniec zrobiony z lazurowego ka mlenii A przy którym igst medalion-ozdobiony 'brylantami, zawieraiący kawałeczek drze* wa krzyża Świętego.. Z Paryża dnia 21. Października.

Dnia. iSi-był Xiążę Kent na pożegnaniu U Króla" u. Madame i Xiążąt domu Królewskiego.. Potem obeyrzał iescze dom inwalidów. . Od kilku dni niebyło parady woyskowey w dziedzińcu Tuilleryiskim.. Wczoray zgromadził się pierwszy sąd wo.

lenny pierwszey dywizyi woyskowey, pod pierwszeństwem Generała» Porucznika B u t - d e s o u l t , dla wydania wyroku w sprawie Centrale Porucznika G ro u chy. Po odczytaniu aktów, wystąpił synowiec G r o u c h e t , o, i protestuiąc s.ę przeciw sadowi" dowodził, iż: stryi iego powi, ien bydi sadzonym od Paruw, podobnie iak Mjrsz-słek N ey.- Pu trzygodzinnem naradzeniu się, oświadczył sąd, iź nie iest iAocen do odsądzenia tey sprawy. Wypis listu z Marsylii: "Woyako Króla Hiszpańskiego odniosło zwycięztwo nad rokoszanami w A m e r y c e Hhap.ańakiey.Ci wszędzie pobici muszą-się, nareszcie poddać. Pięć tysięcy Portugalskiego wojska ci gnie od granicy Brezy lskiey ku części kram zajętego ieseze od rokoszanow. Morska siła Portugalska składa się z 11. okrętów liniowych, 14. fregat i kilkudziesiąt korwet, brygów it. d. Przybycie KróieTłien Portu AahkoBrezylskich do H i s z p a n i i wznieciło dobra, I nadzielę w nayboiaźliwszych sercach. Poznał Kroi Hiszpański chytrość i złość kilku dumnych i zdradliwych poradników ewciel , ttóremi był otoczony; a dla dania przystęp i do siebie prawdzie udziela dwa razy w tygodniu posłuchanie wszelkiego stanu poddanym, i edbiera ich skargi." Nayświtższeiuty zwyspy St. Domingo . (Haity) zawieraią co następuie: "Szwedzi, Duńczykowie i nieco Anglików wio U; handel w południowej* części tey wyspy, ak-nayob. · Irrs2ernieyszy prowadzą Amerykanie północ: 1 Bzadko tam widać Hiszpanów. Morska biła P e t i o n a ekłada się z fregaty, korwettft.

trzech brygów i kilku galiot', maiącyrh flagę, czerwono- błękitną, które to kolory wydane &\, poziomo; morska zaś siła Chris to pha składa sie z okrętu siarego , fregaty, i kilku brygów z takąż- flagą,; ale kolory wydanepiionowo* Dway ci naczelnicy nit płacą źołdu Oftceram swoim, ale im naduią grunta, które żołnierze uprawiaią. P e t i o n tytułuie się Prezesem rządu; chciałby iyć spo* koynie, lecz- częste napady ze sttony C b riet o p h a przymuszaią go mieć się na ostrożności, i liczne trzymać wojsko». Chris t o p h e pokosiwszy się o opanowanie miasta* P o r t - a u - p F i n c e, z znaczną stratą był odparty, -i dwa pułki iego przeszły na stronę Pe tiona/"

Bawić Szanowną Publiczność wystawianiemJ dobrych dzieł dramatycznych, sczerym iest moim zamiarem; atoli nieprzybycie kilku celnieyszych ' członków było temu docAd na przeszkoazie. hIJlnowna Biiblicznosc'zechce to prryu;c za li-spnwis ' - dliwienie ' przewłoki. Dzień pielWszey repreraJIb tacyi iest następuiaca rriedzieia, a 6za-newni Abbonenci zechcą, na trzy dni przed otworzeniem teatru odebrać odemuie bibty w cemu Aschuibunia pod Nrem 219 na Nowem mieście.

Poznań dnia 3. Listopada igió.

Karol Diiblielin, Dyrektor widowisk teatralnych.

WJAi Stanisławowi Kostce Hrabi. Mieiiyjiatdimu, dobremu i łaskawemu Kollatorowi kościoła parafialnego Gołia ieckiego, za'doznane wzgieay jego wspaniałćy. duszy, podpisany Pro.bej/zcz na ołtarzu wdzięczności uroczyście- czute składa podziękowanie. G o l t a ń c z a dnia 28- Października \8Jl(}.

Xiadz £rancnzek Celhr,Proboszcz. .

Dodatek.

Z Poznania.

Koncert lPana Schuppanzigh.

W dariym dnia 3. Listopada na sa-li redutowey kyncercier J Pan S c h u p p a n z i g h , Ka ptimistrz i Kont Arcista z W i e d n i a , nie tylko usprawiedliwił, ale przewyższył te oczekiwania, do których upoważniał daiąc się pierwszy raz słyszeć na skrzypcach pod czas daney dnia 31, z. m. przez miłośników · ztuki dranutyczney, na korzyść ubóstwa reprezentacyi, którą iako rzadki artysta tera bardziey uprzyiemnił, a iako przyiaciel ludzkości wsparł znacznie swym celuiącym talentem to dzieło prawdziwie dobroczynne. Podczas konctrtu, złożonego z koncertu i P o t - P o u r r iKr e u t z e r s i Waryacyów Rodego, potrafił JPan Schuppanzigh w wielorakim względzie wzbudzić wzniosłe wrażenia tak w umyśle czciciela muzyki, iako też właściwego iey znawcy. Co się nayprzód tyczy osobistego tnlcntu tego Wirtuozy, mieliśmy sposobność poznania w nim mocnego i biegłego skrzypka podłóg tak nazwa»ey szkoły N ardypiego. Żywość w graniu, pełność, dobitność i czystość tonu, zadziwiająca szybkość w Allegro, wprawiaiąca w zachwycenie przyiemoość w Adagio, 1-: te *ą prawdziwe zalety, któremi JPan S ch uppanzigh ceiuie, a które przy iego rzadkiey, iak sam talent, skromności, tern piękniej się wydaią, Jey Krófewicoska Mość, Xiężna L u d w i k a Pruska, afasczyciła koncert swą obecnością z* swoim dosto-ynym małżonkiem, J O. Xiążęciem Namiestnikiem. "Ten dokładny znawca sztuk nadobnych, a mianowicie muzyki, którey sam' zbywaiące chwile znaymilszą poświęca rozkoszą, r .ieoddaliłsię z sali, aż gdy zasłużone oddał Aiiyście pochwały. Zgromadzona Publiczność okryła go licznym oklaskiem, lubo nieztbrała się t3k licznie, ile na to tak znakomity Wirtuoza Zasługuie- Sczególniey właściwym JPana Schupp a nrigha iywiołem" iest muzyk*

.. , kwartt towa wyższego rzędu. Juz 6ddawna pisma publiczne wystawiały go iako dekona» ntgo Artystę w tym rodzaiu naypięlnieyszty dla znawców muzyki. Oprócz domu< J O . Xiecia Namiestnika, u którego miał zasczyi J P . S c h u p p a n z i g h popisywać się w muzyce kwmetowey przez kilka wieczorów" dał się także kilka razy słyszeć; w gronie debranych. przyiaciół i znawców muzyki, i wzbudził w nich nayzupełnieysze przekonanie, iź nie napróźno ' czytali obcych zdania o tern, co teraz sarni słyszeli.. Śmiało powiedzieć możemy, iż sławny Józef, Ha y dn, który podług swego ducha wprawiał sam JPana S c h u p p a nz ig h a do swe y nieśmiertelney, iak on, muzyki kwartetowey, źyie wexekucyi dzieł iego prz>z tego wybornego Kunsztmistrza.--'Wielu życzyło sobie, ażeby JPan Schuppanzigh dał it-scze ieden koncert; lecz mimo pewność większey niż żpierwszegO ' korzyści, obowiązki iego w Wiedniu., zbyt krotki mu tylke ieseze zastawuiąc czas podróżowania, »k-dozwoliły mu spełnić ich równie sczerych, iak chęć iego, życzę». Rozmaite wiadomości.

Pisma publiczne Paryzkie umieściły na* stępującą modlitwę, którą dnia 22. Wrześni» II3 gór&e Kalwaryi w obecności M o n s i e u r i Xiąźat krwi Królewskiey odprawiono: "J ezu Chryste! Zbawicielu i wybawco ludzi, weyrzyi na nas błagaiąrych Cię przy Twoim krzyżu, i pokutu;acych za bezbożność, występki, " zniewagi i świętokradztwo, których się oszukani Francuzi dopuścili. Przyimiy Zbawicielu pokorne wyznanie grzechów naszych* Ach! wielką test prawdą, iż dopełniliśmy miary zbrodni! Gdybyś Panie nie był lite* ściwym, pozostałoby nam okropne oczekiwanie Sądu twoitgo. Ręce nasze zbroczone krwią niewinną; krzyż twóy obalony, twoie Gzci godne ciało podeptane, świątynie obdarte, ołtarze wywrócone, święte naczynł* zhańbionej słudzy twoi zamordowani, m

przeklęte "boiyicza na ołtarzach twoich, poatawione. Wielki Boże! iiiepamictay zbrodni naszych; ukrzyżowaliśmy Cię; użyczyłeś atoli łaekę dla tych, którzy Cię ukrzyżowali. Chceszże nam miłosierdzie twoie uchylić? Wyrwałeś luz rrae zgłębi przepaści. Marya Matka Łwuia i nasza wstawiła eie za . F r a n c y ą, i przywróciłeś nas z prawym Królem do rzędu narodów. v - Wszakże pogardziliśmy iescze ręką, która cuda okazała; bezbożność nie przestaie się sromotnie rozposcIerać, wiara niekwitiiie, przykazania twoie zaniedbuiąsię; taka to test niewdzięczność, na którą u stóp twoich utyskuiemy. Przebacz! klęczemy u krzyża twoiego; zwróć się do nas, a my się nawróciemy. Wcyrzyi łaskawi« na Fr a o cy ą: umieść nas w twoiem sercu, a będziemy ocaleni. Każdy Francuz przeięty dobrocią twoią powtarza w swoim aercu: Niech będzie chwała B'igu na wysokości, a pokóy na ziemi, i swoboda ludziom." Dziennik Paryzki (lournal de Paris) umieścił pod tytułem: Duch stronnictwa, poniższe rozumowanie, które także niemal wszystkie gazety Paryzkie, mianowicie Monitor z wielkiemi pochwałami przyięły, a które w chwili teraźoieyszey poniekąd może bydź interessuiące: "Duch stronnictwa ie« duchem ludzi takowych, którzy mało ducha raaią; iest to złe podobaiące się chorem u; oiczędza mu troskow, uwalniaiąc go od myślenia, aby nieroztrząeał i od siły, aby niedziałał . D u c h s t r o n n i c t w a nie zna potrzeby namysłu dla obierania pomiędzy kilku przedmiotami; widzi on ie wszystkie w profdu i tylko z iedney strony. Kto służy iego namiętnościom, posiada naywiększą zasługę; kto mu szkodzi, iest pełen błędów i występków. Ślepy dla światła, głuchy dla rozum u, sądzi o wszystkiem według awoiego zysku; ten zysk iest iego moralności zasadą i iedynśm prawidłem, które zna, ażeby ludzi i czynności ocenić. Jeżeli

114t

)I(myślący, rozumie przez te człowieka stronnictwa swoiego; człowTek źle m y ślą c y , iest w iego ięzyku ten, który nie należy do iego strony. Donoszenie, czatowanie i zemsta, są w iego oczaeu u kaźdey inney strony występkiem, u iegt. *_ś s t r o n y cnotą. U siłowanie, aby zagarnąć dla skbie wszystkie urzę dy, iest według iego widoków, potrzebą, ponieważ s t r o n a , którą on zawsze z rządem w iedno zmieszać usiluit, tylko od wiernych i uległych ludzi usługi mieć może, za takowych z"'ś, on tylko przyiaciół swoich uznaie. Co nie-iest fanatyzmem, zxlaie się iemu kaceretwem. Z całego serca rzuciłby klątwę na trzy czwarte części narodu, aby go obmyć i wyczyścić. Byłoby to pewnie prawdziwą iego korzyścią, gdyby zdatnych ludzi wysyłał dla pozyskania sobie stronników; ale szaleństwo iego iest mu w tern na przeszkodzie. Podobnym on iest do człowieka maiącego pomieszane zmysły, który lęka się każdey rzeczy, i w cieniu swoiem widzi nieprzyjaciela. J ego s t r o n - n i c t w o iest woyskiem, które się riiechce zaciągać, i tak też coraz mnieyszem staie się przez iego przebieranie, i nisezsie przez zapamiętałość ieg*. Tylko przesadą można się podobać duchowi stronnictwa; kto chce za pomocą iego stać na przeszkodzie, musi pokazywać się w postawach szaleńszych, anizili inni; umiarkowanie czyni w nim. toż samo wrażenie, co woda w ehoruiących na wściekliznę; tolerancya iest u niego zdradą. W y b r a n i w s z e l k i c h s t r o n n i c t w widzą, iak z dnia do dnia zmnieysza się ich kupa przez ich podeyrzenie; wnet staną się iu£ tylko garstką, a nareszcie sczyptą głów nieupokoynych, które znikną na pierwszy promień sprawiedliwości. Siła ich przemiiaiąca kruszy się iak ołówek, który dziecko przez przyostrzanie co raz umnieysza, i który łamie się, gdy go chcą użyć. Wszystkie rozźarte stronnictwa doznawały tego losu, nie

powiada; «to iest człowiek dobrze, suwszy się przez to z doświadczenia mędr nia, którzy pobudzaliby bardzo do śmiechu, gdyby tym, co się do nich zbiiżaią, częstokroć sposobem tak nader tragicznym niebyli niebezpiecznymi. Ponieważ odpychaią od eh bie i ranQ rozum, któryby mógł natchnąć ich spokoynoście, przeto anika ich każdy. Wcześniey lub późuiey doścignie ich kara samolubstwa, a nakoniec stać będą, samotnie. Duch s t r o n n i c t w a zna swoią własną postać cło poczwary zupełnie podobną, tak doskonale, że, aby doyśdż do panowania, zawsze się pokazuie pod maską patryotyzmu, albo rojalizmu; atoli Zniknęło iego państwo, skoro go poznano.«'

(Mais son regne est fini, des qu'il est reconu.) K Professor G u b i t z w B e r l i u i e , sławny a dzieł swoich i wyrzynania różnych rzeczy na drzewie, odebrał niedawno zlecenie, ażeby dla Cesarza H a y t i zrobił 18 tablic przeznaczonych do drukarni iego, gdzie się księga praw kraiowych ma drukować. Wiadomo, iż nigdzie nie zdarzaią się tak «zęste samobóystwa iak w Ang l i i. W ciemney wązkiey uliczce w L o n d y n i e przechodziła w poprzek belka, a pod nią po obydwóch stronach były wielkie kamienie. Ci, którzy sobie życie sprzykrzyli, korzystali z tey dogodności, i prawie każdego poranku xnaydowano iednę, a często nawet i kilka osób wiszących. Postawiono wreście straż dla przeszkodzenia temu bezprawiu. Pewnego wieczora wbiegł spiesznie iakiś człowiek na tę uliczkę, i zdziwił się, widząc Steiącego żołnierza; rozumiał, iż to trefunek; przychodzi więc drugiego wieczora, lecz żołnierz odpędza go. Przyszedł trzeci raz, a etraż znowu go odpędziła, oświadczając, iż zakazano się wieszać . Westchnąwszy głęboko, zawołał ów człowiek: O 0yczYzfio/ O kochana wolności/ cóz się Z wami stanie? Ludu! byłeś-wolnym, ;a nim ;escse

45 -» iestetny pocaem niedaleko uliczki utopi! sif w Tamizie.

Ostrzeżenie. Ponieważ dobra Osiek w Powiecie Kościańskim z przylegiościami, dotąd z przyczyny dożywocia matki motey, W; Anny z Stdrztńskich Zakrzewskiej, między "mną a bratem moim, W Karolem Zakrzewskim, w niepodzielności zostaią, i ieden bez drugiego nie lest mocen sczegolniey drzewa na borach tychże dóbr sprzedawać, bądź to w sążniach, bądź w sztukach, przeto chcących iaxowe kupno o drzewo z tych borów zawierać z kimkolwiek, uwiadomiam IIInityizym o skutkach, iakieby iedrostronne kupno za sobą pociągnąć mogło. w Pozflaniu dnia 29. mca Października 1816. Józef Zakrzewski.

Ostrzeżenie i p r o s' b a.

W środę d. 3 O. Października wieczorem o godzinie ro. skradziono z pokoiu przytykającego do podwórza, w kamienicy pod Nrem 240'. na ulicy Wrochwskiey njstepuiące rzeczy: a białe pikowe kołdry na iednę osobę, równey wielkości z wrabianemi szeroksemi szlakarni i gwiazdą w środku; a cienkie płócienne chustki od nosa z wyszytemi kwiatami w końcu, gdzie się znayduie wycechowana litt. A. Gdy bardzo wiele zależy na odkryciu kradzieży i odzyskaniu skradzionych rzeczy, przeto uprasza się nayuśilniey każdego, leomuby sif takowe wcałości lub w czesci dily spo' ,tt4cdz, lub ktoby miał wiadomość o sprzedaniu onychźe, ażeby o rem zawiadomił niezwłocznie w rzeczoney wyż Kamienicy, za co otrzyma przyzwoitą nadgrodę i cenę kupna mieć sobie będ,-;e zwróconą, w przeciwnym razie za dostrzeżenie«« własności tey, ukrywający onęź pociągnionym zostanie do odpowiedzialności. P o z n a ń dnia I. Listopada 1816.

Uwiadomienie. Podpisani donoszą wszystkim wierzycielom ntegdy Karola Dziembowskiego, iż obiąwszy po nim sukcessyą cum beneficio legis et inventarii, gdy po konwokacyi wiadomych fcredytorów niedostarczalność massy czynney względem inasiy bierney okazała sif, przeto na dni ii dwudziestym Października r. b. przed Pisarzem Trybunału Departamentu Poznańskiego formalnie się sukccs>yi tey zrzekli, a Kredytorowie na wskiego, Patrona przy Trybunale Departamentu Poznańskiego.

Pozna a dnia $. Listopada i8'6.

Fryderyka z Dziembowskich Unruiyna.

Stefan Dziembowskich, Rotmistrz.

Zgubiony pugilares. Na dniu drugim Paździerjjika.r. b. zginał ogrodoweaiu Janowi FrederykoNg Vierweg, zostającemu w służbie \T Wygnańczyeach pod Wschową puilares, w którym »nayd ,wała się lego metryka, rozmaite zaświadczenia i inne dokumenta. - Ktokolwiek zgubę · znalazł, niechjy tę odda w Punicu u Poborcy Krelewskiego, a odbierze od właściciela zguby przyzwoita, nadgrodę. W Wygnanczycach, pod Wschowa» dnia3.

Listopada ifcióroJĆu.

Uwiadomienie. W oberży pod Słońcem, w Poznaniu pod Nrtm.244 na ulicy W ro cław skiey sprzedawać bif będzie sposobem aukcyi dnia 24. Lbtop. da r. to. z pohidnia o godzinie 3ciey cale Rowa basztarda za gotowa zaraz zapłatą; w brzęczącym kurancie.

Uwiadom im ie o przedaiy nieruchomości.

Do licytacyi domu murowanego, ogrodu przy nim i lodowni z innemi przyiegłościami na Zagórzu N ro 132. , SukcesS' - 'fow Antoniego Tobiaszewskiego własnego, 1 do stanowczego regoż więcey <<iaiącemu przybicia, wyznaczył W, Podsfdek Milewski termin trzeci 1 ostatni na dzień 12. Listopada r b. rano o godzinie jotey przed sob'" w domu Sądu Pokoiu. Ponieważ, rak wyźey nadmieniłem, termin ten fest ostatnim, więc upraszam licznie nań sie zgromadzić, aby licyta swoie podać, i własność rychle nieruch .II ości plus licrtando uzyskać, P o z n a ń d nu 2. Listopada 1816.

Ignacy Qrlinski, W. T. H. D. P,

Do przedania. Dom i ogród tu na przedmieściu S» W o y c i e c h a pod Nrem- 99 położony, do pozostałości Schill ów należący, przedany będzie drogą publiczn-y licytacyi na powtórnym do stanowczego przyderzenia wyznaczonym terminie, dnia tau Listopada r. b. rano o godzinie IOtey w kancellaryi N otaryusza, tu przy Garba-r «eh pod Nrem 425 bedącey, P« z o» 4 dnia 30. Października r 8 i 6.

Ignacy Oi liński, WrP. f. H,D.P,

Do zadzierzawhnia. Podaie U{ do wiadomości, iż niedaleko Bydgoszczy, w Kamimkim Powiecie, są dobra znaczne do wypusdrenia z woiney reki, które s,ę ski"daią z-iedney wielkiey wsi 'L dwiema przyległoścumi» Wysiewu iest w tycb dobrach do 600 w.erteii oziminy., tskź'" młyn wodny, znaczne czynsze iako 1 pacht krów i dostarczamy inwentarz lest w tych dofcratb, Kteby subie życzył te; acmdycyą wziąść w dzierżawę, może się meloować na zarokowey ulicy pod N rem 290, tam sie o kondycyach wszelkich dowiedzieć może. Te dobra każdego czasu wypusczone bydź mogą.

Do zadzierźaifienia. Końcem wypusszefii* w dalszą dzierżawę tuteyszega samiarkowego , grobelnego, brukowego, memniey wagt mieysKrey, wyzn czone są teunina licytacyi na d. 4 ty, óty i 8my Lbtopada r. b" na których ir.aiąey chęć podięciasię dzierżawy, przedpołudniem o godzinie 9 przed nams stanąć, oftereneye swe podać 1 przyderzenia ź zastrzeżeniem w jźszego zatwierdzeni * spodziewać się mogą. S-warzg dz dnia 22. Października 1816.

Magistrat.

Wiehert.

Ceny od dnia 25.

%bo%a v> Berlinie do 3r. Października (a ĄX gr.) Tal. gr. fen.

4 - 9 3 - o 3 - - 2 - 20 -'" i, - 14 1 - 20 l - 23 1 - 11_1 1 10 1 6 3 4 2 14 6

Pszenica Podleysza Zyto Podleysze Jęczmień Podleyszy.

Mały Jęczmień Podleyszy .

Owies » Podleyszy Groch Podleyszy Słoma o tal.

Siano 1

, , ,gr. - - 12

Średnie ceny zboża w Wroclawiu dnia 3 1. Października wnominalney monecie: Pszenica 7 talio 21 troiak. Żyto 6 uli, 2 troiafc.

Jęczmień 4 talio 12 troiafc. Owies 2 talio 23 troiak.

Jagły j tal. 30 troiak.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.11.06 Nr89 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry