B » 11 ciy'u crririt""; 'i bardzo wiele kłaMtorów. . Ze iest zupilna tolerancya w Ross y i, było w roku 1811. katolików 3,500,000, lutrów 3,400,000, kalwinów 31800, Herrihutów 9000, Menonistów 5000, Ormianów 6000, Mahometanów 3 miliiony, wyznawców Dalai - Lamy 300,000 i t. d. Jest w Petersb u r g u 13 księgarni cudzoziemskich, a 30 Bossyiskick. W roku 1315 było 3,253 ręlodzielni i fabryk w Ro s s yi. Wychodząca tu gazeta pod napisem: PoCZ>t(1 PółnectUl, obstaie za wolnością druku, i nadużycia iey przyrównywa do ukąszeń komora podczas pięknego dnia latem, dla których iednak nikt nie chciałby się zrzec przyiemności tey pory roku. Z Wilna d. 10. Października, Dnia 9. t. m. przeiechali tędy na powrót z Warszawy do Petersburga« Sekretarz Stanu Jego Cesarskiey Mości i Kawaler M a rczenko; Geaerał-Major Xiąź,ę M ęzykóiF; Adjutanci bokowi: Xiąźę Łopuchin i Pułkownik Kisieiew, JW. cywilny Gubernator Mińskie Rzeczywisty Radca Stanu i Kawaler Sulistro wski, przybył tu dnia 7. Z Wiednia d. 26. Października.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.11.09 Nr90

Czas czytania: ok. 5 min.

Cesarz raczył Królewicowi Następcy tronu Bawarskiegs udzielić wielki krzyż W ęgierskiego orderu S. Stefana. Dnia 21. t. m. wyiechał do Monachium Xiąię Jozef Schwarze nberg, w towarzystwie Landgrafa F li r s t e n b e r g a i Cesarskiego Radcy Legacyinego, Kawalera P r o - yos1. Dnia 24. ziechał tu z maiętności swey W o r l i c k w C z e c h a c h , Xiąźę Kar o l Schwarzenberg, Polny Marszałek i Prezes nadworney rady woienney. Dnia 18- wyiechał z M e d y o l a n u Baron H li g e l w poleceniach Cesarza do N e a p o l u .

W sali domu zaiezdnego pod Rzymskim Cesarzem rozprzedano tu naywięcey ofiaruiącym garderobę, niebosczki CesarAowey. Naylcrrsze rzeczy zapisała Cesa« rzowa testamentem; reszta rozfcujii.Mią została za 330,000 Złotych, które między ludzi służących nnią bydź rozdane. Jedna z naylepszych rzeczy, to iest tabakierka z wizerunkiem, seto brylantami ozdobiona, poszła za 10 coo Złotych Waluty Wiedeńekiey. 00 wszystk.ch sczegółów zdawali się nabywcy przywięzywać podwóyną wartość, pelegaiącą. na towarze i na przyjemności posiadania spuścizny po zmarłey Monanhihi. Wyszedł tu plan uderzenia na Algier podług dokładnego rysiu,ku pewnego Oficera Angielskiego.

Dnia 27. t. m. poiedzie Poseł Ross)iski, HrabiaRe chberg, w świttney paradzie do zamku Cesarskiego i otrzyma posłuchanie u Cesarza wdweiakiem znaczeniu: Posła zwyczaynego i rodzinnego. Ostatnią prerogatywę otrzymywały dotaAd tylko spokrewnione dwory Hiszpański i Neapolitański. (Uwaiaią, i£ ze strony dworu niewyszło iesrxe drifte urzędowe doniesienie bliskiego zaślubienia Cesarza, i ie gazety tuteysze i Monachiyskie głębokie w tey mierze przestrzegają milczenie.) . W S1. P o l t e n, gdzie. Oblubienica Cesarza ostatni nocleg odprawi, i Cesarz ią pod przybranem nazwiskiem odwiedzi, będą pierwsze pokoie uXiezniczki, dla wysokiey Szlachty, W S c h 6 n b ru n n będą pokoie dla rodziny Cesarskiey i obiad rodzinny. Poseł Króla Portugalskiego, Margrabia M a r i a l o v a, spodziewany tu w pierwszych dniach Listopada, w celu wzięcia obrzędowego ślubu imieniem swego Monarchy z wtóra córką Cesarza. Rzeczony Poseł przepędzi zimę w W i e d n i u, odprowadzi w wiośienney porze swą przyszłą Mooarchinią do Liwo rna, i powróci do swego urzędu do Paryża. Posłowie ni Seym związku Niemieckiego wFrankforcie odbyli dnia g. drugie, a 15. trzecie przedugodne posiedzeeie. Najceł rnryszvna naradzania się przedmiotem, był wie C. K nacTworaey FTommissyl Nauk, iakaproit fec tycznef się stosunków Seyrnu do wol- teź C. K. powezechoey Kamery nadworney, in W> miasti F r a n k fu r t u . Czwarte posie- zgromadzeni byli dla uroczystego przyjęcia dźcie naznaczone było na dzień 23. m. b. Jego C. K. Mci. Miesczanie Whdeńscy mieli Xiale b e łix B a ccioch i z raałźoIjicą s-wa zasczyt odbywania straży podczas tey uroczyJą Łlizą, siostra Bo napartego, i Gene- stości. O godzicie 1 atey w południe, przy rał A rsigh i,_byly Xiąźę P a d wy, prowa- brzmieniu trąb i muzyki iańczarskiey, na przedzą pry «vatne, lecz wygodne życie wTrye- miany popisujących się, nadiechałN. Cesarz ście, i bywaią czysto na teatrze i publicznych w towarzystwie Cesarzowica Następcy tronu» przechadzkach. obecnych tu Arcy-Xiąiąt i Arcy-XiezBkzek Ze wszystkich głównych miast Monarchii Austryackich i w assystoncyi Dworu. Mininadchodzą tu doniesienia o uroczystościach, ster Stanu i Konferencyi, naywyźszy Kanz hkiemi dnia 4. b. m. obchodzono imieniiy clerz i Prezes C. K. nadworney Kornmissyi naszego nayuiiłościwszego Monarchy. Pu- Nauk, Hrabia ITgarte, zaprowadził N. Pabliczne "nabożeństwa, na których błagano na dla uroczystego przyjęcia, <<io namiotu po Naywyźszrgo o błogosławieństwo dla Monar- prawey stronie położonego, gdzie Mu plany chy, tudzież pub'iczne i domowe zabawy, 1 rysunki budowli do przeyrzenia przełożow których oddawano się sczerym życzeniem i no. W tym samym namiocie na stole oso« radości, cechowały wszędzie ten dzień iako bnym i na śrebney tacy, złożone były monęswi \9) ffi fi!lf@hr@Zfi l tsefu . . ty naAowszego bicia w obiegu będące, moDzieie wysokicy zasługi Cesarsko-Aastryal neta salwatoraka- przez Magistrat Wiedeński ekiego Domu w pomnażaniu oświaty w Pań- z n.iygłębszem uszanowaniem złożona, iako stwie Austryaekiem, uświetnione zostały dnia teź moneta parsiątkowa po chwalebnym po#4» b. m. dziełem uroczystem, którego pa- wrocie N. Pana w roku lStetym rozdawana, mięć godna iest wdzięcznego wspominania a przytem monety na pamiątkę uroczystości wieków potomnych. N. Cesarz i Król, iako dnia tego z srebra i złota wybite, na których Założyciel C. K. Instytutu politechnicznego, przedi.iey strenie znaydui« się dobrze trafiow tuteyszem mieście stołecznern nowo-utwo- ny wizemntlcN Cesarza z napisem kołowym; rzonegQ (któregodokładnypłan organizacyjny FBANCISCUS I. IMPERATOR AUwkrótce z druku wyidzie), założył własna STRTAP ._,-, Jl' ,. · .,. " ręką ..SW,qg kaWieTI węgieljiy wi lkiego wgHfci: A »A li X]I b , na odwrotney zaś stronie front chu (na pr zedmieściu Wiedeń P od nume- domu InstyJutu z na12isem kołowym: d MU l - NIFICENTI\AIJUUSTI, awprze Zlae rem lwszym) przeznaczonego na to, aby z napisem: INSTITUTUM POLYTECHmiescząc w sobie sałe słfrchalne, gabinety NICUM. FUND. VIND. MDtXCXV., rzeizy kunsztowych (muzea) robotnie (labo- wrciz z pargaminem zwiniętym w trąbkę i ze ratoria) i należne do tego obfite zbiory rysun- i* brną, tablicą kamienia węgielnego, tudzież, ków Instyiutu, był oraz iedną z naypiękniey śribrny młotek i lielnia muLrska na asamiszych ozdób nowszAy sztuki budowniczey. rnem wezgłowiu. Po przeyrzeniu planu i ryPrzed głównym wjazdem do gmachu, w po- sunku wystąpili rfway Szambtlani i Radcy rząŚiodku witlkky półkolistey przestrztni trybu . dowi, Hrabia H o y os i Baron Ka i s e rs tei ri nami otoczoi ey, wznosiły się dwa namioty, Z młotem, kieł ną, tablicą kamienia węgielokoło których Ministrowie stanu Na z 1 icy nego, z pergaminem i z monetami, a za"nimt 1\ ładz nadnonixrh, (złonkoan Rady Sta N Monarcha w towarzystwie Arcy-Xiąźąt i jtm" fiiacsfcluik Rząpiu kraioweAo,. i< CAloliko* W l{aO$?hhlp wyznaczonych, do tego Urąe,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.11.09 Nr90 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry