ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

'ogję, opromienionI} legendą, wzrastajeą odtąd w siłę, "jak 01hrzrm o ziemię rzueon ". \Vyrazel11 kultu narodowego stają się przetlc\Vsz "Udem żałobne obchody, któremi w całej Polsce uczczono pamit:ć zmarłego Naczelnika. \\7 poznańskiej katedrze również odhyla ::;ię 19 grudnia 1817 r. żałobna Ul'OCZ'stoŚć, w cza.sie l<tórej międry innymi zahrał głos generał Amilkar Kosii1ski, wysławiając w s\Velfl lIrzemó\Yieuiu Kośeinszkę przedewszystkiem ja.ko m<;>ża, "który ziomkom swoim \lip dał duąć lw.z chwały". \Vynosząc zasługi jego \V czasi(' ilł.ul"ekeji, tem samem gloryfikowal niejako sprawę pow:-:tania l/!H I'. Z drugiej jednak stron" nie należy zapominał" że I(osil'lski przemawiał jako świpżo mianowall' - choć wbrew S\\"l'j woli --- g('nerał-pol'ucznik armji prusldej t). \\7 podol)l1Th okolicznościaeh nie mógł więc żadną miarą. zachęeać do nowego powstania. Niemniej przeto mowa ta jef"' cennym dokulllentem, pozwalając"m nam wniknąć głębiej w polityezne puglądy KOj(lSkipgo. Oto w chwili szerzenia się w pewnTh sferach trójlojalizmu wohec zaborców, ów posą"zall o her!irlHkie '."lllpatje gencrał pruski... malgre lui, nie hi erze udziału w publicznydl hołdach i kadzid'aeh, jakich l)ie sz('z<;>dzono WÓWCZ;l!- koronowanym zaborcom. Oto w chwili gdy prezes S(,llatu KrÓ!estwa Polskiego, j('d('n z twórców konstytucji 3 maja, Stanislaw Potoeki, poniży się cło t('go stopnia, że wielbiąc caTa, puhlirznie oświadrzył, iż "do ustalenia dzieła Sejmu \Vielkieg'o IJralwwało t"lko wielldej .Aleksandra I duszy" 2), w tej ehwili rzekomy prt.yjaei('l Prusaków głosi. że klęsim maciejowid,a pra\'dopodobni(' IWI1CZY kartQ dziejów woluej Polski, że Kościuszko b'ł ostatnim jej ob!'o11cą, stąd wniosek, że naród polski nit' jest W()hl'lll w chwili wygłaszania mowy przez Kosiilskiego. Nie pi"Z"sporzył więc on, generał prusid,

I) Zoli. Kronika m. I'oznallia, 19:11, t. IX, s. ;-1;1 i II.: Rola Amilkara }(osil}skieg-l) w medoszłej Ol'ganizac.ii wo.ish \\". Ks. Poznańskiego 1815-1bi! I. 2) \\'alta, PozllaIi 1880, 111'. ;!!J:3, H. :-lOt-! i 11.: Stanisław .'\ałęt'Z Małachow..ki do Stanisława hr. Potockiego, senatora wojewody, [Jl'ezyrlującego w Senacie Krl)le.stwa Polsl{iego. Cwagi nad glosem wianym w Senacie dn. (j kwietnia lIR r.

J9/

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry