Gazety Wielkiego

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.12.14 Nr100

Czas czytania: ok. 5 min.

Nro.

OBWIESCZENI E.

W następuiący APoniedziałek, to iest dnia 16: m. D. z południa o godzinie 3«ey, dwa mieysca raszowe po lewey ręce wliodzAc na ratusz, posiadane w porę przez Hmdluiącgo towarami galanrerymeauHiitiize i SlóAarza Dyilakinishiego, wraz z przyległą izbA piwniczną" wypusczonemi zostaną nayw ęcey ofiarującemu, a to począwszy r e p 00\ Wielkiey Nocy i od du i. l'azdziern'ka Wv7- na trzy posobne lata. Ghęć d: > ttgo T a II; y w jywaia sie ażeby na licytacyA oznacz -nego dnia stanęli.. p o z n a ń dnia 12. Grudni? rCi {>. r ; DirectoTium Miasta i c

W E Ż*W A N I E do zamieszkałych w Whikjem Xi Astwie Poznańskern Jchirtość Dhttnih"'w Królewska - Pruskiej K*ssy Pawszechmy' oraz A#sy wdów Oficerskich w Berlinie.

Z powodu bliskego terminu Bożego Narodzenia,.

wzyvam w moc udz elonego mi od PrzeŚMemey Głowney Dycekcyi Kass Wdów w Berlinie pod dniem 24tym Sie'pnia r. b. sczególmgo zlecenia, wszystkich zamieszkałych w W ielkienrXiestwie Poznańskiem Dłużników rzeczoney :-.assy, ażeby przypadauce d S. Jana r. b du Bożego Narodzenia tegoż roku pfcwijyę kapitałowe przed 1 dniem Styc nia r.. 19if. niezjwoanie franko do Bu Ima przesłali, i że to uczynili, aź.do tegeź dnia wylegitymowali s\e prze-umn A Kw.tami lub' attestmii poczowemi. W przeciwnym bowiem razie zniewolonym będę p sr, ić przeciwko nim podłuo całego rygoru prawa. Poznań dnia 13. Grudnia 1816.

Adwokat pr?y Trybunale; Wierzbiński, iako Pełnomocnik i Kommis.arz w W. Xiii twier' ozn.inikiemf. iovirneyO}:rekcyi Kass. wdów w Berlinie. '

DO

Xiestwa PoznańsMeg@

IDC.

Zginiony pudd. Podpisanemu zaginął podczas podróży w Grodzisku pudel, pprocz krótkiego ogona i długich uszów kasztanowatych, całki biały. Kt mi rzeczonego psa dostawi, znacznego wynadgrodzema spodziewać się może. J ozej So ko l nick i, miejzfc. A Poznaniu na Wronieckiey ulicy Jl Nro 298.

Uwiadomienie. Uwiadomią się ninieyszćm Szanowną Publiczność, iż licytacya domu tu w Poznaniu na Chwalszewie pod Nrem 25. n* trzecoletiiią dzierżawę, w Wydziafe Spornym Są» du Polcoia miast» Poznań na Ratuszu przed W. Hodsfdktein Mierzyńskim, stosownie do wyroku Przesw. Trybunału Cyw Inego uepartamen.u Poznańskiego z dnia 9go f Listopada.r. b,- pomimo appelbcyi zapadłym, dnia 19,40 t. m. popołudni» o g.-dzinie drugi ey b, r. odbywać się będzie; na który termin ochotę maiących się wzywa Licytantów. P o z n a ń dnia 13, Grudnia 1816.

Do p r Z e da n - i a.

Pb odbytym na dniu 18. Listopada 1816. terminie licyracyi sprzedaży nieruchomości, do pozrstiłości niegdy Jana Nomiśzewskiego Obywatela Poznańskiego należących, skiadaiącytii sig; z domu na ulicy Szetokiey pod Nrem* 108. na prz -dicu sytuowanego, z domu tylnego pod tymżeNumerem, 1 innych w środku zabudowań, do" tycnźe domów należących, został Piuslicytantem Marcin Wieczorkiewicz, "Obyw'atel miasta tuteyszego, za satuaig przezniego ofiaro wam Zł 47,500 i też nieruchomości ad articuUim, 9 A o 'Kudexa Postępowania iymczasowie czyli przygotowawczo przysądzane mu z it-ły. N adm ewasię ad ,r . 972 Koderu Postępowania" ii Maryahna z Cichockićłi imo voto Nowiszwska? przez Patrona Ogredowicza czyniący, są Powodami w tym, interesie, a Sukc*ssorowie niegdy Jana Nowiszewskiigo, to iest: a) Julianna zNowiszewskich i Beniamin Niklas małżonkowie, b ) Jan Nowiszewski , · c) Mv rem Nowiszewski, AJ Felix Alexander Nowiszewski, e) Marianna z Nowiszewskich i Antoni Laitgeber małżonkowie, f) Kaźmierz Franciszek Nowisziwski, w Poznaniu u Antoniego Laitgebra mieszkańcy, przez Patrona Wawrzyńca Wierzbińskiego czyniący, sf Pozwanemu Do ostateczney licytacyi r takiegoż przybicia powyższych nieruchomości wyznaczonym test termin na dzień 7my Stycznia 1817 zrana o godzinie locey w zamku Sadowym Trybunału tuteyszego przed W, Hebdmantm, Assessorem Trybunału. Prześwietną Publiczność uwiadomiaiac, ia Marcin Dembiński, Woźny przy Trybunat Cywilnym 1. Instancyi Departamentu Poznańskiego, w Poznaniu przy ulicy Szerokiey N ro 116 mieszkaiący, wzywam do stawienia sie na tymże, i licytowania podanych nieruchomości, a naywiecey cfLruiąeeniu whsność tychże ostatecznie przybitą i od Sądu przysądzona zostanie, skoro żadne prawne względfcm tego niezaydą przeszkody stanowcze. Działo sie w Poznaniu dnia 23. Listopada 1816Marcin Dembiński, Woźny przy T.. C. D. P'.

fi 11 l

-1-1-

Do p r Z e d a n i a.

N astepuiące nieruchomości, po Jerzym Szubert w Rydzynie pozostał«, sprzedane bydź maią na pjbiiezney licytacyi stosownie do uchwały rady familiyney z dn;a 23 A O Września r. b. i wyroku Prześw. Trybunału Cywilnego w Poznaniu, na żądanie opieki pojdstsłych po Spadkodawcy małoletnich dzitei Augusta i Joanny Karoliny, m;anow-icie matki Opukunki Bryg"'ty Szubertowey i Opiekun * przydanego Franciszka Szu b ert, msą. znika w Rydzyn e, z przystąpieniem pełnołetneh współsukcessorew, a te przsd nrźey pod Ha lytn Nonryuszem Powiatu Wscbowskiego. D-i !icytacyi i do przysądzenia przygotowującego wyrnaeeony iest rsrmin na dzień 1 1. S t Y ej :i i a I 8 I 7 s o k u p r z - Ł d - o a ł u - d n i e m o c c e y g o d z i n i e»taftow kanceltaryi JPana Burmistrza w Rydzynie, co tak ochotę do kupna maiącym, łafc wierzycielom, realnym, podaie sie ninieyszem do wiadomości.

Specyj3kacya nieruchomości z taxq,] i. DOM Nro 106 w Rydzynie zstaynia, ocenIony na S, Trzy iatki rzeźnicze tamże 3' Kwarta roli na dziedzinie Rydzyńskina zĄcb 4 Stodoła tamże w przedmieściu z rolą 500 5 Sznur roli przy tak zwanym bycelskim bora 6. Sznur ieden przy uorensbusch 7 - Grunt wynoszący 3 staia 40 zagonów szerokości 8- Sznur małey roli' 9 LAka w boru 10. Kowalska rola z łąką i olszyna« II. Ljka Lustgartnerwiese zwai,a 12. Dwa sznury tak zwaneszubieniczne 13- Ljka wielka Metschelwiese zwana I{- Trawnik Firamme Garteń zwany 15. LAątta wielka Poranskowska 16. L }kl Sieben Ivnwaden W .ese zwana lJ. _Jj_ąA a mala PorAuskowska 18. Ogród warzywny w przedmieściu.

19. Kawał roli Gesse'stuck zwany IAąica Gctschewiese zwana so. 21. StodflŁa mała 22. Stodoła z sraynią

300 TaI» 100 100no 30 350 400 350 20 1000 150 500 50 100 200'400 4CO 4cr 150

Ogół 7700Tal..

N a terminie wyznaczonym licytacya nayprzód na wszystkie nieruchomości raztm, a potem na każdą nieruch uność poiedynczo nastąpi. Jeżeli ostatni, sposób OKare s:c bydź kerzystnieyszym dla Wierzycieli 1 S ukctssorow, w ten czas na podane plus hcitum na całosc, za IIIepoM'3IIeUwaźanem będzie. Drucie warunki każdegj ezisu; u niźey podpisanego mogą bydz przey-rjane. Leszno dnu 29. Listopada i8>6 rokuT S. B. Laube.

.m

Średnie ceny K,boza, w Wrocławiu dnia 7. Grudnia iv ruiminalney monecie: Pszenica 7 talio 2r troiak. Żyto J tali, 24 troiale Jgczmień i talio a Atroiak. Owies 2 cali. 1 y troiak,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.12.14 Nr100 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry