Gazety

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.01.15 Nr5

Czas czytania: ok. 4 min.

Wielkiego

Nro.

Rozmaitewiadomości.

Tea tr Królewski S1. C a i l o w N e a p o l u iuź ukończony, i poświę«ouym zoeianię duia l ,1J;. Stycznia, w dzień urodzin Krńla. W Hrabstwie ii b e r i t c i n, lęźącem między Królestwem Wircembergskim B W. Xięetwem. * jdeńskim, było w dawnych czasach źródło zwane cudoit/5le'm, kiórtgo wodę, uważane za bardzo skuteczną, do leczenia. Zdarzyło się, trafuokiem , ii w tern samem mieyscu poiedynkowali się, dway Hrabiowie, ieden z E b e r s t e i u , a drugi z N a s s a u, i pierwszy zginał. OdtAd wyschło rzeczone źródło. Dopiero po śmierci ostatniego XII;źęcia N a s s a u U s i n g e n, wytrysnęło zuowu. Taka iest powieść, i mnóstwo ludzi udaie się tam dla poratowania zdrowia.

OBWIESCZENIE, Wteraźni ysz. y porze loku przy spodzie waiacey się sa n. y końcem zapooiezeuia do 'ychczas zagraźiincym przypadkom dia pieszych, ustanawia sie: aby przy każdych saniach prócz do c czarów przewożenia przeznaczonych, brzekawki lub dzwonki zawieszone, a w ugóln iści każde dyszle . opat zonę były, tak, iżby pieszo idący za wczasu pr,estneżeni i od zataczania sie sanek ocbroniei.i byli. Każdy przeciw tym przepisom wykraczaiacy, podpadnie nieylko karze dwu n do piąciu Talarów, ale nadto wynadgrodjtniu wyniknąć itąd mogącey szkody. Poznań dnia 8- Stycznia 18'7* Dyrektor miasta 1 Policyi, DO

Xiestwa

Poznańskiego

5.

Obwiescztnie. Ponieważ X. Piotr Tobiasz Doiuiiuuan iuź przestaj oyaz Prokuratorem klasztoru XX. Dominikanów Poznańskich, przeto tez pełnomocnośc legtj co do dawania kontraktów, odbierania procentów i wsZilK.cn mnych p i e nj - dzy, tudzież zakwitowame z odebranych, za 11 ewazne uznane bfdj.te od pom.cn unegi, Klasztoru. Dan w Poznaniu dnia 12. Stycznia 1817.

A V I Srai recu de Paris un Assortiment compiet de Robes en chul, brouecs enor, urgent et jai, garnie* en lieurs et Kubans, daus le &oiit lt plus moderne, Poin(.aduuf», Bourses, Gli-mes de Coi et pour Surete de Montre; petites Touettes pour hjinmes A t'arfuniene de toutes sortes; Honoons fin» de Vtrdun en Cornets brode>; jfruits sees de toutes tspece» en p.tjtes Boites; YroIJ;rn comits a l'taudevie A Liqueuts rines; riujłę de .Provence e. dc iteLuce; Vinaigres pour la table et pour la toilcttej Moutarue, Capres, Aneńois de Marseille etc.

L. F. Gravin sur la place N ro. 70.

Doniesienie. Świeży'płynny Kawiar, Minogi, Łossoś marynowany, dostać można u -St Puwelskiego.

Doniesienie Handlowe. Przedniego rumu Jamaikakiego, Lewauckiey kawy, Cmnskiey herbaty I Angielskiey cyny, Angiebkiey gleyty, Szcza, emskiego aubeltoAego piwa, tfzciny d> wyplatania krzes łek, AineiykańsAicb cygardw, i wszelkiego gatunku towarów materyalnych, dostać można w domu Po-Tobiaszewskim wrvnA.u P9dNrm 47 II ), B, T. Munh, 5I:E3I1K3H-13aOEIE)K5IC311 sie na powyź rzeczonym terminie stawiła, i stós * $ Naypieknieysze prawdziwe Havanna- Q sownie do 9. 118. Cz I Ti1. 51. Ord. Pioced. Pr. wsiue Cygarry otrzymał w komis i przedaie B przepisaną prawem maniftstacyiną przysięgę wy« sztukami i stami, niemniey różne gatunki L konała. łakotek, w bardzo umiarkowanych cenach B Konia ninieyszego pozwu przybiłem na drzwiach Fryd. BielejeId. a Trybunału Cywilnego Deoart imentu Powiańskieg- -H«« »HM IlIYX -UlUUl mY>2-m< -Uly,Ul-b:JIC* »ui. -a gO w Poznaniu, co zaświadczam.

» III A II K III . « . « » . * )K K ]l o " M 1 hl Działo sig w P o z n a n i u dn-r 4. Stycznia 1817r.

Aofe i8» 7 - «fo"i 4 - miesiąca Stycznia. J (Jrlinski, Woź n y .

N a żądanie Urszuli Z Borzęckich Garczyńskiey " i małżonka iey łWncemego GorcZjJńskiego, wTur- Mieszkanie do wynaiCcia. Pod Nrem A7 w ryngoszycach w Powiecie Pyzdrslcim mieszkanie swe ku są do wynaigcia spokoyney familii trzy pokoie obieraiących, od których August Mar. Zaboro- z piwnicą iAuchmą, a to od Wi,iłciey iNocy r. b. jvski, Patron przy Trybunale Cywilnym Oepar- O bliższych warunkach dowiedzieć sig można lamentu Poznańskiego, w Poznaniu'na Wilhel- w teyźe k.miemcy ni dole w krainie materyato-. mowskiey ulicy mieszkaiący, stawać będzie. wym. J a Ignacy Orliński, Woźny przy Trybunale Handlowym Departamentu PuznamkAego, ustanowiony prawnie dnia 3. Grudnia i U roku, w Poznaniu w rynku Nro 82 mieszkaiący, zapozwałem wszystkich niewiadomych lnteressentow, którzy by lakiekoiwiek prawo mieć mogl l lub mieć mienili się do attestu łiiputecznego wzglgdem dożywocia sub Rubr. II. Nro l. na dobr.ch Turg.szyce w Powiece Pyzdrskim sytuowanych, Powódki Garczyńskiey dziedzicznych, dla Jadwigi iSokulnkkich pr,mo voto Borzęckiey, a teraz Korytowskiey prurestai.d .> w xigJ<e h.poteczney zapisanego, który to attest prrer rzeczoną Borzęcką zagibiony został, aby się stawili wp.-zeciągu trzech imesiecy cd dnu 4go Stycznia r. b. raciMiąc, czyli IJQ ey «ta Dńatnioi terminie, to iest 4. Kwietnta r. b. jia audyencyi Trybunału Pszenica Cywilnego I. lnstancyi DeArtamentu Poznań- Podleysza skiego, która się odbywać bgdzie w Poznaniu Zyto na zamku Sądowym zrana o gojenie loity i zora- Podleysze, wami lub pretensyami sweui, iakieby dj f owyż Jęczmień rzeczonego zagubionego attestu iiipAte jnego mieć Pouleyszy. mogli, popisy w-li sie, gdy! w prz"c:wnym razie Mały Jęczmień spodziewać się maią zawyrokowania wieczney pre- Podleyszy. klut-y, pizez którą powyź iZeczony instrument za CKies. umorzony uznanym zostanie. Podleyszy. Przynnzwałem przytlii Jadwigę 2 Sokoltickich Groch Borzęcką, a teraz zsmeź -a Korytotvskq,"lll; Sawi Słonu winach w Powiecie Krobskim mieAzŁaifcą, aby Siano

"'

Sprzedanie kamienicy.

Kamienice tu w Poznaniu w rynka pod N rem 64 położona, do Sulccessorow po nieAdy ww.

Jasińskich należąca, dni a 24. S t Y c z n i * rok u bieżącego zrana o godziaie ledynastey P "« N otaryusza Gierscha w kancellaryi tego tu PIłY U"cy Wilhclmowskiey pod Nrem 178 bjdącey, gdzie i o kondycyach przedaży ząimo;mować sie można, drogą d.browJney hcytacyi naywigcey daiącemu publicznie sprzedaną będzie, Poznań dnia 6. Stycznia 1817.

Sukcessorowe po iiiegay WW. Jasińskich.

'" , -... -

Ceny %bo %a od dnia 3. do o.

U> Berlinie Stycznia ( aązgr.) Xal. gr.

5 2 4 3 .3 .2 .2

-.

fen.

LJ;

2_6

8 tal.

lgr. 16 1 - ' 4l_ao .1----4: U; .1 6 .2,_10 7 l - 4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.01.15 Nr5 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry