GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.02.12 Nr13

Czas czytania: ok. 1 min.

POZNANSKIEGO

Nro. 15.

w Srodę dnia 12, Lutego 1 8 1 7»o B W I E S C Z E N I E.

"Jego Królewska Mość, w $. r5tym wydanego- pod dniem 9. Listopada r. z.

Patentu względem przywrócenia praw Pruskich, zastrzegł sobie oznaczenie osobnem urządzeniem sposobu, w iakim Ustawa z dnia 14. Września r* 1811. tycząca stosunków między dziedzicami dóbr ziemskich a włościanami, niemnieybliższe rzeczoney Ustawy objaśnienie z dnia 29* Maia z, r, z należytą na prawa wszystkich interessowanych osób względnością, w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem zastósowanemi bydź maią. Zastrzeżenie to, ku podzrwieniu moiemu, wznieciło obawy, które sam dodatek: Z należYte na prawa wSzYstkich interessowanych osób względnością, całkiem zniweczyć był powinien. Któż z nas- nie czuie owey uciążliwey do ustawicznych wyręczeń prowadzacey opieki, którą nad włościanami w dobrach naszych brać na siebie zniewoleni iesteśmy? · Któryż światły dóbr posiadacz mógłby tey liczney klasie mieszkańców» zazdroszcić samodzielności, z którey .sam iest tiay bliższym do ciągnienia pierwszych korzyści, a która iedynie-tylko iest zdolną postawić tychże mieszkańców w stanie ponoszenia wspólnych ciężarów kraiowychŻe takowe stosunki niernogą bydź dziełem nagłego rozkazu, lecz iedynie przyszłym światłych rozporządzeń owocem, iest rzeczą równie naturalną, iak od Królewskiego Rządu Pruskiego ze wszech miar uznaną.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.02.12 Nr13 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry