GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.02.15 Nr14

Czas czytania: ok. 15 min.

Wielkiego

*« - ,

Xiestwa

POZNANS

Nro, \4,w Sobotę

Z p» %nanta dnia if- Lutegt.

Tuttyszy Dziennik Urzędowy z dnia 12.

m. b. zawiera następuiące uwagi godne rozporządzei.k *) względem powszechnego święta kościtl ego- na pamiątkę zmarłych: Zważai.ąc, że pobożność człowieka szlacheti.ieysz' go uśib ie wymaga, aby przypomnienie drogich osób zmarłych przez rl lin ą święcił, i pamiątkęonychźe wpfzybytku Pańskim, należ ie obchodził, raczył N. Rrcl po zasiągnieniu różnych zdań, naywyższem rozporządzeniem gabinttowero z dnia 17. t. m. rozkazać, aby coroczne powszechne święto kościelne na pamiątkę Zmarłych, w ostatnią, niedzielę roku kościelnego p@ wszystkich ewanielickich kościołach obu wyznań w całem Królestwie obchodzono. Toż święto ma bydź zawsze ośmiu dniami pierwey z kazalnic za

*} Donieśliśmy o niAra w krótkości III Nrse 3, gne ty IIIceY5Ieyr

KI

EGO

-,...,dnia

15.

Lutego

18»h

pfłwiadarte, a w wUiią. wieczorem odzwontone; nabożeństwo ma się- wysczególniać stosowną liturgią; ołtarz ma bydź czarno ubrany zdwiema palącemu się świecami; zresztą zaś wszelka okazałość-, obca nabożeństwu ewartitlickiemu, m? bydź przy tern zakazaną. Wybór textu zostawia się Kaznodziei, aby Katanie wszędzie według okoliczności i potrzeb każdey gminy ułożone bydź mogło; imienne wspominanie zmarłych, iak samo z siebie rozumie się, nie ma wcale mieysca. Ta uroczystość ma się oprócz tego nieiylko do zmarłych w ostatnim roku śnągać, lecz w ogólności odnawiać pamiątkę zeszłych z tego świata, których każdy według PCZCgolnych stosunków swoich szan uie, i których przypomnienie wreligiyney pobożności chętnie obchodzić pragnie. Nie należy wzywać gmin, aby dnia tego na nabożeństwo W żałobie przybywały, albowiem każdy żało bne suknie maiący, takowe sam przywdziej Ae. .N Pan raczył oraz rozlazaS, ażeby także i w Wielki Piątek, iako w dzień pamiątki śmierci Chrystusa, ołtarze czarno osłaniano i stawiano na nich dwie gorejące świece. Nie można wątpić, że rozporządzona uroczystość tam, gdzie się z powagą obchodzić będzie, bardzo zbawienne wrażenia na umysłach sprawić i prawdziwe zbudowanie sie_ zrządzić maże ; dla osugnienia zaś tego celu wszyscy godni Duchownibędąsię zapewne na ygorliwiey'starali przykładać do tego przez kazania swoie. Sczegółowe oznaczenia względem wyiey wspemnioney osobney liturgii, odkładaią się na przyszłość. - W Berlinie dnia 95. Listopada i a ' 6 . Ministerium Spraw Wewnętrznych. (Podpisano) Schuckmann.

Z Warszawy dnia <l. Lutego.

W tłaiu 5tym b. m. o godzinie wpół- dosiódmey z południa zakończył cnotliwe życie JW. Tomasz Hrabia Ostrowski, Woiewoda Prezes Senatu, Kawaler orderów Pol* Kich Orła białego i S. Stanisława, w roku wieku swoiego 79.

Z Wiednia dnia 1. Lutego.

Król Bawarski wyiechał złąd dnia 39. z rana i W mieysee Hrabiego Rechberga mianował Barona S t a i n l e i n pełnomocnym Ministrem swoim przy dworze tuteyszym.

Arcy-Xiążę Bayner przybył dnia 14.

z. m. do Wenecyi. Przysłany z Ri o J a n e i r o goniec do tuteyszegó Posła Portugalskiego, zaprzecza wiadomość bliskiego powrotu Króla J a n a V I. do państw iego Europeyskich. Ta sama eskadra, która przywiozła obydwie Xiężniczki do H i s z p a n i i , przewieść ma ArcyrXięźnę Leopoldynę do Brazylii.

Pan Ma ret ( Xiążę B a ssano) opuścił z swą żoną Grótz, i bawi teraz w Gor z. Młodszy Thibaudeau bawi tu od dni kilku, i poszukuie dla siebie i dla oyca pozwolenia, ażeby tu zamieszkać mogli.

Xiążę Metternicb. kupił kilka włości we Włoszech. Xiążę Montfort ( Hieronim Bona« parte) kupił w górney Austry i maiętność 4 Krainburg.

Z Greiz dnia 30. Stycznia.

Dzień wczorajszy pogrążył nas w naygłębszem zasmuceniu. Nasz naymiłościwszy Parmiący, *Xiąźę Henryk X I I I, Reuss i t. d., tknięty paraliżem nagłą śmiercią zakończył życie. Wyglądamy teraźnieyezego Władcy naszego, Xiążęcia H e n ryk a X I V .

powrotem z podróży, którą niedawno przedsięwziął.

Z Londynu dnia 29. Stycznia.

Dziennik tuteyszy Chronicie zawiera następuiące uwagi nad mową Jego Królewicowskiey Mci Xiąźęcia Regenta, którą wczoray posiedzenie Parlamentu zagaił: Mowa ta zaiste nieodpowiedziała sprawie" dliwym oczekiwaniom kraiu. T o, co w niey powiedziano p mocarstwach zagranicznych, wiadomera iest każdemu. Nie było potrzeby zapewniania ludu od tronu o przyiacitlskich chęciach wielkich mocarstw Europeyskich i o ich pragnieniu utrzymania spofcoyności. Nienależało wspominać powtórnie o Algier z e a drobne działania w woynie z Ne-pau1» , czy karni w Wschodnich I n d y a eh osądzonoby inne mi czasy za niewarte uwagi Królewskiey. Okoliczności we względzie naszego wewnętrznego położenia, są bezsprzecznie innego i ważnieyszego rodzaiu; z tern wszystkiem tak niepewny rys onychże wystawiono, iż Publiczność naymnieyszego znaleśdi w tern niemoźe zaspokojenia. Pociesza nas niechybnie słowo Królewskiz, iż wydatki publiczne będą mogły bydź opędzone bez nowego pomnożenia danin. Mogło się także obejjśdź bez wspomnienia o wybiciu HO« wey śrebruey monety. Aleć w tein poizli którzy od przeszło dwóch wieków to samo ezyoih. Grzeczności z powodu wytrwałego znoszenia przez lud publicznych cięfźfarów i cierpień, oraz z powodu dobroczyXmych ofiar, ktore ludzkość dla osłodzenia ich niesie, sprawiedliwą i zasłużoną są pochwałą. Przychylamy się z całego serca do tey uwagi, ii obydwie Izby ze wstrętem spoglądaią na zamachy przedsiębrane dla wzniecenia buntu i gwałtów, ale nieprzychylamy się do przydanego do niey postanowienia. Powiedziano w mowie, ii niebędzie" zaniedbany iaden środek w celu utrzymania spokoyności i znadaramnienia zamiarów ludzi złośliwych. J eżeli Ministrowie rozumieią przez t o, ii pu * bliczna spokoyność ma bydi utrzyrpaną przez ścisłe wykonanie trwaiących w porę ustaw, w tym przypadku znaydą pomoc w iednotnyślriych usiłowaniach wszystkich prawych i zacnych ludzi w calem państwie; ieieli zaś zechcą się chwycić nowych środków końcem potłomienia wichrzycielów i malkontentów, tedy lękamysię uronienia iakowey cząstki błogosławieństw owey konstytucyi, wystawioney w mowie Krółewskiey- za naydokładnieyszą, iaka się którtoiukolwiek narodowi dostała w podziale. Liczba niechętnych iest zaiste witlka, anikczemne narzędzia, których ludzie, iak C o b b e t i H u n t, uźywaią dla rozżarzenia niechęci iłem większego roziątrzenialudu, mogłyby w tym razie większe od dotądczasowych pociągnąć za sobą skutki."

Przedwczora przyszedł ieden piwowar do Lorda Majora i zapytał się, czyli krawcy, kf'ryvn się iakie 100 w ezynkowni iego zebrała, mogą bez ubliżenia przepisom policyinyrn naradzać się tamie w przedmiocie rtformacyi i próśb do Parlamentu podać się maiących? Lord Major odpowiedział, ii mogą mówić i naradzać się do sytu, byle się tylko spokoynie zachowali; radził im iednak,t 4 5ażeby raczey igieł swoich' uiyłi ku reformie sukien, a inne reformy zostawili, ludziom", którym sprawy kraiowe są porucaone. I

Wiadomości Parlamentowe.

W Wyiszey Izbie wnieśli d. 39. Lordowie, D a r t m o u t h i R o t h e s o adres dziękczynny za mowę Królewską. Lord G re y przebiegł osnowę adresu z nas<ępurącemi uwagami: Cieszyć się zawsze hę -. dę z niepłonney nadziei pokoju; lecz czyli polityka Ministrów da.tey nadziei upoważnia, wielkie pytanie. Urządzenia przynaymniey, które w końcu woyny poczynili dla powszeT chney spokoyności, zdaią mi »ię nie bardzo · trafiać do tego celu, ale owszem hydź nayszkodliwezerni dla bezpieczeństwa i konstytucyi, a równię szkodliwemi dla spokoyneści E u r o p y . Ministrowie dali Się użyć do «kojarzenia zamiany mnieyezych państw Euro A peyskich pomiędzy rząitami, a większe państwa, którym w ten sposób podaią rękę, nienawidzą nas dla naszey przewagi handlowey, dla naszego bogactwa, i prowadzą nieiako skrytą woynę przez swoie przeciwko nam ro* porządzenia, które wyrównywaią nienawiści iwystrętowi, iakiemi się N a p o l e m względem nas unosił. Poddani odpowiadają sposobowi myślenia swoich rządów. Oakarzaiij nas iako sprawców ich zamiany i utraty ieht niepodległości i swobód. Wzywaliśmy ich do bronienia swoich praw i samodzielności,' a stawszy się posłusznymi naszemu głosowi, dziś ich zwróciliśmy znowu do stanu dawnty ich niewoli. Otóż to skutek aachwaloney polityki względem Eu repy. WzględemFratj. cyi była równie niedorzeczną. Dwie tylko były drogi. Albo należało poiednać naród» wstrzymuiącsię wspaniałomyślnie wszelkiego mieszania się do iego rządu, lub tak zmnieyszyć, iżby nienawiść narodu nie mogła się by* ła stać szkodliwą lub uciskającą. Zamiast te* gaiąraka, który nas toczy, i nareszcie wnętrzuwki kraiu naszego strawi? Jak zwodni, <aem bst ułudzenie, iakoby cierpienia obecne krótko trwać miały! Nitmyślę bynaym n k y, iż woyna była niesprawiedliwą lub niepotrzebną. Chlubię się ze wszystkiego, et>śwy przez wOY.,ę osiągnęli, jakkolwiek liehymiestewoc, ktoryśmy sami zni ty odniesJi. Chlubię się o-iemniey. z krewnego, brata mo» iego (Lord We 11 i n g t o n), którego kocham, iak. siebie satnego. Z tern wszystkiem cożeśmy zyska« przez woynę? Zycie., Niepowimumyż mieć sposobów do prowadzenia Życia błogiego 1 porządnego? Mair.yż -powiedzieć, iż iyierny i że na tern koniec? £ , ,. r. u Dawniey palili Francuzi nasze towary rękodzielniaue, adziś Nidtriandczvkowie, ościeńnj przyiacieie, wydaią przeciwko nim nitiako wYroj (i inkwizycyine. Osczędność itst u nas nJlwyi B 7 A potrzebą. Gdybym się do niey mf.gł r.>rzyłożyć . chetuiepvm dla l1i y zdro h wie, J-Zycle,ppo w\fCl-f. \ hiuchaYCle. łuc a , Ys[ow c A fcAo rfeform/parbn,entu Lyczą.

*Q> tliwycon6 sie potowkznego. środku, za: A. «kaiącego W sobie wszystkie szkodłtwośei o,; bVdwoch pitrwMvch icifcwtk, ażadi A y korZYSCl- Woysko Bryuńskie wbrew weh narodu trzymać musi rodzinę Burbiihów na tronie a my tym sposobem rozmnażamy nieuawl S C która w ewoim czaai * «U nie się <<ieb<.zpiecZuą, ponieważeśrny »ie' doeyc fitancy % iiievszyli. Obecne trud noś; i 5ą WtóLkiemi, iTekam się', iż długo potrwaią. Nienwżna ich wcale porównywać r trud/.uściimi-po,,«wfc nie Amerykańskiey, albowiem pod QW czas nie ciążyły na nas takA gremne długi. Wnoszę więc o stósown) dodaiek do adresa b po" ? . . ) *"dziękowania. *

Lord Harowby tuszył sobie, ze Izba, łtóra dawniey oddawała sprawiedliwość połityce Ministrów, okaże się postępowaniu ewoiemu wierną, i oświadczył się Aprzeciw dodatkowi. , ., J A A . A A » . t > Ó « A w', ci d' c Ali « t .A" e f f>f1J L o r d a G r e y co .. * tycze ws.rętu 1>1 rodzinie Burbonów całkiem są bezzasadnem i z e oprócz gazetowych d o r n t e n, żadnego n t o niemożna przywtesdź przekonywanego do wodu. Lord We 11 e e e l e y: Straszliwa nędza, wktórey się dziś znayduiemy, nie da się więcey ukryć posuniętą do najwyższego stopnia sztuką udawania. A przecież wśród tak <<iesłychariego w dzidach świata prz-esilenia chcemy iescze układać adres, który wszystko chwali, co Ministrowie zdziałaliZ umysłuo d wlekaiiMinis trowiezgro madz enie się Parlamentu, i zdaią się bydź głuchymi na wołanie ludu. Nienależałoź nam się wcale innych rzeczy spodziewać w głosie.od tronu? Mniemaiąź Ministrowie, iż taienicm potrafamy utrzymać znaczenie w E u r o p i e? (Stuchaycie' Słuchaycie!) Poczytuiemyź cudzoziemców za takich głupców, iż niespostrze

J A W

"",,,z duchtra 1w y .

8prztczności

A. A.JA.gJ.. CorOczt)e ParL)Tnenta i powszechne prawo do głosowania, zrobią niż« szą Izbę ziipttnem narzędziem gminowładztwa. Nasza konstytucya, nasz tryb głosowania, nasze nreusiaiąc« niższe Izby, dzieQ wszystkie dubrodzieystwa i korzyli rządu iedoowładnego, możnowładnego i gramowładnego i przeszkadzała obopólnie przewadze lub szkodliwemu wpływowi koronyA możnowładcow i «wodzicielów ludo. Żaden niepodnosi główywyźey od innych; dzięki pełnemu mem.iic uporządkowaniu Konstytucyi naszey* Chcemy ź ią znowu rozwiązać? Maszli demagog, aryst. krat, Kró l, bydi wszystkiem? Myśl,eam wyraz refor rn a, lest r e w o l u c y ą . ( S l u c ha y e i e! S ł u c h a y c i e ! zawołano ze wszystkich stron). Maszli przea rAądtk i rząd r" Nie! kończę głos rnóy owemi pamiętnemi słowami C i c t r o n a : DcJendi renpublicam adolescens non deser am sen ex. (Broniłem za młodu Rzeczypospolitey, nieopusczę iey i'w podeszłym wieku). (Słuchaycief-siućhaycie! ze wszystkich stron).

Po odpowiedzi L o r d a S i d m o u i h przyięco adres bez zbierania głosów w początkowym układzie.

W niźszey Izbie wniósł dnia «g. Lord Va Ile t o rt o adres podziękowania za mowę Królewską. Co Lord Va 11 e t o r t powiedział, było iak zwykle odgłosem muwy Krółewskiey.

Pan P o n e o n b y {naczelnik strony Wbig)A Spokoyność i przyszłe dobro narodu zawisły bez wątpienia od Parlamentu. Lecz iakże może zawierzać Ministrom, którzy niedawno, to iest w mowie Regenta przy zagaieniu przefizłyih posiedzeń Parlamentowych oświadczyli, iż rękudzielnie, handel i dochody państwa w kwitnącym zriayduią się stanie, a którzy dziś nieuraitią atii iedney przytoczyć okoliczności, dla udowodnienia -tego, ale przeciwnie zniewoleni są mówić o ścisley osczędnoŚci, iako iedynym środku ratowania kraiu.

Chcemyi dać wiarę, iż Ministrowie trzymać się będą tey osczędności? X wprzeszłey mowie Regenta obiecywali bydź osczędnemi; a wszakże wniczemsię nieograniczyli, prócz tego,do czego przymuszonymi zostali. Jeżtlidziś sczerze myślą, oosczędności, dla czegóż się tak długo ociągali z daniem dowodu tey to osczędności? Dla czegoi dziś dopiero prawią nam o ograniczeniach? Dla tego, że Parlament został otworzonym, i że dobry przeeąd odświeżyć chciano. Pochwalaiąc takie systema, zwalamy na się pogardę wszystkich rozumnych ludzi. Pan Ponsdnby wniósł na końcu o dodatek do adressu, naganiaiąiy C* - tychczasowe systema.

Pan La m b : Dla czegoz mamy na oślep podpisywać wszystko, czy rrie dla wielkiego wrzasku, który zewnątrz tey Izby słyszeć się daie? Poważam zgromadzenia ludu; lecz skoro nadweręż-ną spokoyność, piszę się za p.rędkiemi 1 dzulnemi rozporządzęniamb (Słuchaytit?) Z miłosierdzia ku witlu uwiedzionym ludziom, a nie z obawy o spokoyność publhzną, radzę prędkie ckwilowe środki. A Słuchaycie! Słuchaycit.') Zgietkt dla utrzymania wolności i snrawitdltwośd, są liiebezpiecznemi i pustoszącemi; {Słuchayciei ze wszech stron); wiodą one nareszcie, przez zayścia bezrządu i rozlewu krwi, 'do polityczney tyraniu woyskowego de« spptyzmu, co nareszcie biedny uciśniony lud", iako mmeysze złe, obieraćiest przymuszonym. (Słuchaycie! Słuchaycie!) (W tera miey*cu przerwaną została dnia 2jj. dalsza rozprawa rozmową z wyższą Izbą zpowodu napaści oz Xiążęcia Regenta.)

Dnia t. Lutego.

Kuryer z dnia 30. z. m. zawiera nastęA puiącą ważną wiadomość: Rząd naiął 35. okrętów transportowych w celu przewiezienia weyska Brytańskiego z F r a n c y i. Każdy Brytański batalion pod dowództwem Lorda W elling tona, zmnieyszonym zostanie o znaczną liczbę żołnierzy, i o stosowną liczbę Sztabowych i innych Ofi/erów.. To samo dzieie się w woysku w W. B r y t a n i i atoiącetn.

Podług wiadomości z wyspy S. H e l e n y , Gubernator tameczny Hu ds o n L o o ve odkrył związki listowne, które Pan Las C aS'es, z orszaku B o n a p a r t e g o, utrzymywał z osębami we F r a n c y i i w Anglii, a których celem było, ułatwić B o n a p a r t e m u potfiót do F r a n c y i. Z powodu tego odkrycia odstrychnionp rzeczonego L a s C a s e s od iego Pana, osadzono go w ciasnem mieyeiis, Środki ostrożności.

Onegday wyszła tu odezwa w imieniu Króla, stanowiąca nagrodę 1000 funtów azterlingów zą odkrycie lub uięcie tych osób, łtóre zamach na Regenta zrobiły; tym zaś osobom, które chociaż w naigrawaniu się zuświcconey osoby miaJy udział, lecz do · popełnionych gwałtów nie należały , przyrzeczone iest przebaczenie, skoro głównych winowayców wydadzą. .Wczoray przesłuchano w Urzędzie Policyinym Tomasza Skota, utrzymującego konie w naiem. Gwardysta Łaycock zapewniał: iż słyszał z ust uwięzionego naynirprzyzwoitsze słowa znieważające, których PoJicya zakazała postarzać przed Sądem, i ie więzień Wydzierał się zawsze naprzód Z pomiędzy hałastry; lecz tego wyznać nie» może, iżby Skot kamieniami rzucał. Przeciwnie Porucznik C h a m b e r s oświadczył: iż Skot haniebnie szkalował, że nazywał gwardyą bandą łotrów, że iey życzył, by ią diabli porwali, ŻE go dla tego chciał przytrzymać i pasuiąc się z nim upadł na ziemię, przyczem S K o t bil iescze żołnierzy parasolem. Więzień zapytał się: Czyliź można przypisywać mu taki nierozsądek, iżby miał bić uzbrojonych żołnierzy parasolem? i żądał, ażeby go za poręką pusczono. Nieprzychylono się do prośby iego, ponieważ świadek nieprzytomny opisał osobę, która rzucała kamieniami do powozu, zdaiącą się mieć zupełne ze Skotem podobieństwo. - Krawiec Staine \ ktoś inny, uznani zostali za niewinnych i puscaen1.

. Bada mieyska, bankierowie i inne korpojracye, podały Regentowi adressa, z wynuizeniem wstrętu z powodu zaszłego zdarzenia. Wypadek ten, stanie się zapewne, iak Bjejgdyś napaść na Króla i 795 roku, powodemdo wzmocnienia ręki rządu przeCIW zgra10m buntowniczymo B R A Z niektórych obyczaiów Angielskich przez Generała PilI et. (Z, Francuskiego: UAnghterre vut a Londrea et dans sts provinces.) (Dahzy ci$g.)

Wielkie schaefaki ludzi wyiszego tonu (Rout.)

Słowo: Reut, iest wyraz woyskowy, a tłomaczone dosłownie, znaczy tyle, co: klęska, nieład, zamieszanie, spustoszenie. Wielkie dwory rozsełaią między nayznakomitsze rodziny, mieszkaiące przez czas zimy w L o n d y n i e, 5 do ,OOO biletów zapraszających na ową zabawę (Rout), którą iaki Milord i Milady dać zsmyślaią w pewnym dniu, a bardzky pęwney nocy. Przy rozsełaniu" owych biletów maią więcey względu na modę, aniżeli na związki towarzyskie. Dla iedney takiey biesiady, wszystkie pokoie 2tnieniaią przeznaczenie ewoie. Mnóstwo krzeseł, stolików do gry i iichtarzów, staie w mity ECU łóżek w pokoiarh sypialnych. Wszystkie sale i gmachy domu są otwarte, i począwszy od przedsionka, nayprzepyszniey OSWIecone; sam nawet przód domu, wystawia oku pewny rodzay oświecenia. Rozdaią napoie, lody t tekkie pieczywa. Zaproszeni zieidżaią się z scaególtiieyszą punktualnością, co i tst wraz i potrzebą i obowiązkiem; przez to albowiem daie się gospodarzowi dowód poważenia iego; chwali potem wielki świat z nieiaką dumą przepych tego rozgardyasu u Mjlady, i wznosi do niebios piękności Dam, które tam były 0becue. Każdy z przytomnych bywa tam na niemoże; stoliki d o gry, które tam stoiaSe- w dom t' * IIIIaJluHa] * '. *.«. *> dynie dla kształtu,.. usuwai, na stron" m e m Z' o * o r 2 'o ,Y,KO ,,1 L ,li c i e" kiestry stoia.ce w wielkich salach ,na pogoto- ta i f d r u !" ?"" T * A o o p £ e r B bI«, TI nieużytecznemu Około tysijc i tuk ogółu z t y T a r b j II! h' A t oh ™ tych zapraszanych biletów dostai, V ł ó % nFebyłabytfer A J J b H T . 2 * LI B * * nayznacznbyszych Panów, aby ie'porozda- eie. niedaL li l ' f / f TI* g d Y b f wali miesczanom i liwecantom. Dzieie II M * . E g d S + T. A r A ? - * * A " 4 t o dla próżności, aby pomnieysi miesczauie licznieysze o d I T p o , p fI? li W 1 , t r z A mówili o tym balu takie i na swoich posiedzę- IIape r wchidv T" o "" , "* A 8 o A » niach, że nań byli umyślnie zaproszeni, lub s kztamLd J , r'" J * * : * * « " * « Wszakże owa chełpliwość miesczan f że byl h o I T e T u L JI . T' 'A A Y """ * na tak znakomity ba. zaproszonymi, bardzo poiazoCw »«?« b A " o r "" IIa"oKrelH upokarzana, bywa oświadczeniem Milorda, owey części r.«! nh Po TTM c>"« lII* w podobnych pr.yp.dk.ch bardzo Cuzwyczay. porządku Z r T' A HlrrYTaII« BO«. "Biedaki kamerdynery moi, I móy sza- ok2z no ści 10 *"'.**». W **or lony Sekretarz, nadużyli biletów i rezdlli i. A k A i A S J A A , f ! A A * * »omifd«, to prostactwo (vulgarity).« 2«d A U dl.\h* 7" "*'* W " "* ™ I - większy nacisk, tom świetnieyszy bal. S f t Ł A A r A' ™ A ™ > .

III * > U * wynikai,cymYzoYwego B/\./\. /\. /\. p/\./\. /\. r /\.

choduDia, tr 4 cama i popychania, okna po- pierwev M j n L. ]l * o II * y" «uka, p O ł a m i ą! 'wtenczas, wedfug I T S l l A A ,dania A,gBków. ha 1 ó\y prz yj zYl»wfiZY. urzędników o L V i J A i A f J g etkp",co tylko moc wyobraźni przedstawić oych. Krzyk uszkodzonych dochodzi aż do mozg ot świetności, przepycha i wielkości. uszu zgromadzonego towarzystwa ale tam Męsczyzni występuj tylko w nayporzAdniey okazu.e sie. szlachetna ile Anglików w całer szych sukniach, Damy zaś w nayprzepyszniey- i w o 1 e JW' e ' M c i . Każdym nich wie, że pol tzych. Wchodzi każdy na bal ubrany nayochędożniey, lecz z baiu wychodzi w' p o ' A - branych sukniach. Pomimo niei kiego «an«, o dobrane towarzystwo, znayduie 0« przecież na każdey takoley Jeżcie L I «wohukaiów, którzy kradną kobietom I(& ichstroiu, a nawet i szale zdeymui, z nich

naybiegleyszym w tern rzemiośle i naywprawnieYsz ym rękom właściwa, bywa; a 'to iest naydoskonalsza, kiedy dzienniki donosząc inieiakietn podziwianiem o aayprzyiemniey- vv >dm zgromadzeniu u Milady, wysczególniaiAnaysutniennieysz, dokładnoś.i, wszystkie UlHeIK! sprawności tych . l hultaiów, którzy ;;<) 11» owa uczte aanrnsI I % owa ucztę zaprosi!aTojezAe' S A T + '**?*' *" m A A Jl S A A \ hi n Oph A rr W V n X li' * M dl, e i J «* . ««* TZ/'...Z e 11 11. /-... C'/-...C>" 1 s lc ll /-... *****vv III 3 3 III 2 III ' i '" J» w, W A U b h i

. . l . .,? "Iev IeIe I mI...« , rn.5il /-... J.5-rl.5 T1VI: kaleczonych o d wi e d *

"V A S , ,eC"Bo 1 _

/-... IIDoYrY,

T"OMnadopo _niby przypadkiem U T

A , ,bga S , 9biście o niebS(zpieTzettl «czenstwIe

II a r KP H". o , o , uszKodzenIa, a AA A A A A A

CHSemnawel Jt e g Qdo dopiero wysławiała dzienniki nieporównana WłeJkomyślność Milorda i Milady, przez co ich próżność w nay wyższym, stopniu zadowolniorfą- zostaie. Pewna Dama Francuzka, znzna ze swojego głęboko przenikaiącego rozumu i żywego dowcipu, tak w świecie uczonym, iako i na wielkich posiedzeniach, zaproszoną była na taką biesiadę (Rout). W chwili, gdy ścisk ludzi był właśi ie nieznośnym, pytano się iey, eoby o tern myślała, "Wyślę, odpowkdziala, iż w żadnem towarzystwie lepiey na kułaki bić*się nie można, iak tu." N iechcę tu nadmieniać o zabawach narodowych bicia się na kułaki, poiedynkowanis Z kogutami i t. d. ponieważ o tych wie każdy.

Poprzestaię na tern życzeniu, aby obyezaie Angielskie nie przeszły nigdy do Fr i ncy i; aby występki, które opisywałem, i zbrodnie, która mi iescze opisywać pozoetaie, nie były nigdy znane ziomkom moim, i abyśmy nakobiec zważaiąc występki i przewrotności, które pokrótce lecz wiernie przedstawiam, AngiomanIJ, naszą porzucili,

Doniesienie. Podpisany poleca s:£ Szanownemu Obywatelstwu wyprawianiem wszelkich skór zwierzynnych, iako to: Jelenich, Sarnich, Zaieczyc b i t. d.

Józef B lirna Białoskurntl; pod Nr. I 12. na Wildzie,

Doniesienie handlowe.

brał

S wi e ie St.

ostrzygi ode» Po w tlski. s

Doniesienie handlowe. Dostałem i dr sunę iescze pod czas karaawam świcie ostrzygi po 7 Tal. za 100. Ł. i. Giavin.

Do przedania. Wieś Tarchulin · £ mili od £0ianowa, fLuiiti od Rawicza, 2 nule od Leszna, lest z wolney ręki do sprzedania; o cz£m bli. sza wiadomość udzieli Patron Pizepałkowih pIZy Tiybliiiale Poznańskim w Fuznamu.

Do przedania.

Położony w narożniku ulicy WronieckieyiKramney podNreai 320 murowany szpichltrz o 2cn piętrach, który małytn kosztem przeiaucAyc można na wygodny dom mieszkalny, przedany będ-ie na wniosetc właścrcieia sposobem d6browolney licyucyi II,IIy wicceyetlarM:o;eeHIII; w dnlua5 - Litego r. b. przedpoladniem od godziny uf. w fca.ioe U aryi podpisanego Notaryusza na Wilnelmowskiey ulicy pod Niero Ij S, gdzie warunki przedaży przeyrzeć można.

Poznań dnu 29. Stycznia 1817.

Fr. Giersch, N otaryusi w Poj.mniu,

Średnie cenyzboża

Wrocławiudnia 8- Lutegow nominalney monecie f

Pszenica 8 talio 1 troiak. Zyto 6 fall, ig troiak Jęczmień 4 tali, 18 troiak. Owies 3 talio )J; trouk,

Do dM

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.02.15 Nr14 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry