Gazety Wielkiego

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.03.29 Nr26

Czas czytania: ok. 4 min.

Nr.

Ciągnienie J cley klaisy 35tey Berlińskiey fo*elyi kiassyczney przypada dnia 18- Kwietnia. Losy do teyźe, któreby dnia . Kwietnia nie były iescze odnowionemi, muszą bydź odesłane na szkodę właścicieli do Glówney Dyrekcyi loteryiney W Berlinie.

Losów tak do tey, iako też do małey tafarowey loteryi 44tey, niemmey do wielkiey loteryi ksiaźkowey, która się takoż w Berlinie odbywać będzie, dostać u mnie można. Poznań dnia 29. Marca [&17.

J. H e i n r i c fr, pod Niem 56. w rynkoo S T R Z E Ź E N I E. Obwiesczenie, które Samuel' Salomon Latz emieścić kazał w Gazetach r Inrelligenzblacie (bez wymienienia daty), iakoby na pierwszym i drugim piętrze dzierzawioney przezemnip kamienicy Szabelskitgo w rynku pod Nrem 61. połoźoney, miał pomieszkania do wynajęcia, w tak ogólnych ułożone rest wyrazach, izby wnosić ztąd należało, że Samuel Salomon Latz obudworni cafomi piętrami dysponować może Obiasuiaiąc w tey mi rze Szanowną Publiczno ć, przydaig do ow go obwiesczeraia, rź Sa-nuel Satomi.n Lau na każdym piętrze w tyle tylko iedrre ijbę z a-i'- ierztm do dnia 1. Października i8 * 8 odtjnnie naiał, a zatem, nic więcey do lego rozporządzenia nie należy. Poz.nań dnia 28- Marca 1&17.

Teodor Peskary.

Popełni v RQ kradzież.

Nieiaki Jozej Zabłockie rodem, iak twierdził, i Płockiego, którego przed 41m tygodniami przy

DO

Xiestwa Poznańskiego

26.

jąłem do uczeni» dzieci moich, dnia wczorayszega pod wieczór zabrawszy mi 500 Talarów, z których było 350 Złotówkami» 100 Złotówkami i 50 talarami, uciekł. Człowiek ten posiadający języki Polski, Niemiecki, Rossyiski i Francuzki, umiejący oraz grać na skrzypcach i na fortepiianie, liczy lar 24., ma oczy czarne, włosy i wąsy czarne, twarz icięgłą ospowatą bladą, na brodzie plamę czerwonawą. Zhiegłszy odemnie miał na sobie frak i spodnie siwe sieraczkowe nicowane. Ma rakźe przy sobie urlop nie ograniczony. Wszelkich Zwierzchności i kaidą prywatną osobę bądź w ruteyszym bądź w ościennym kraiu upraszam nayuśhniey, ażeby na określonego wyż złoczyńcę baczne mieć oko, a przydybanego zatrzymać, i donieść mi raczyły, ręcząc za zwró*t podigtych kosztów i przyzwoitą, obiecując nagrodę. W So łącz» przy Poznaniu dnia 26. Marca, 181[.

Gawroński, Dzierżawca.

Doniesienie. Wlławeu Kościelnym iest de przedania koniczyna na garce i kwarty u Ogrodowego.

Do przedania. Dwa mocne karę 6 i 7- letnie idrowe konie fornalskie są do przedania z wolney ręki. Na Butelskiey ulicy podNrem 154 powziąśź można bliższą wiadomość.

Do przedania. Dobra Ziemiańskie Bytkowo r Sobeta, 4 ta część Złotkosva% w Powiecie i De od Obornik tyleż odległe, z wolney ręki są dc przedania; o fcondycyacb dowiedzieć się można, a podpisanych

Moraczewski w Zientkowie.

Klosowski w N owey Wsi pod; Radojewem..

Dom. njrożni pod Nrem 85 w rynku, L zamieszkały pod ten, czas przez Pana. Heit Hmana. Kupca, kst z wolney ręki do przedania. Y O warunkach dowiedzieć" się można w ko - H rzennym oklepie pod N rem 46 w rynku, pod D N rem zje na Grobli u właściciela, i na ulicy Garbarskiey u' W. N otaryuszaDobielińskiego.

2> c p r Z e' d' a n. i a.Wiei. Siedleczko, w Powiecie Wągrowieckim,.

Departamencie Bydgoskim', o 2 mile od Noteci i 4J od rzeki Warty odległa i nader przyiemne położenie Tau;ca, dla odmiany albo zaraz teuz,. Lub też na S. Jan r. b. z zupełnym inwentarzem" wszystkiemi do niey naleźącem. sprzętami rolniezemi i t. dr., a gotowa zapłatę z-wolnty «pAecuna feytii ma r«ki. Dobra te mara prAy zna znym wysiewie mianowicie grunt iiubcy ,. w d, brey porze" łoka zbytnie, a wsuch-y dostateczne zapasy siana. idobre-, scz":góthąey dla owiec i byd a zdrowe pastwiska. PonAewsź rak P.ńs-kie budynki gospodarskie, iako i mieszkalne domy wieśriiaków r pa wsększey c/ęści niedawno nowo wybudowane zostały, a zatem, też 1 «-ies ra odtąd dpstarczaidce ma drzewo budowle, lec? tylko pomierne wyburczenie drzewa opałowego A , którego bralć, prrer znayduiący się tamże dostatkiem Torff, zastąpić można. Dwór, ezyh Pański dom mieszkalny, wybudowany przed czterema laty nowo massiv zcegiy paloney gustownie, ieąt dschó"»ką pokryty i leży przy wielkim n.trter sadzie owocowym w miley bardzol postawie. Kole wsi tey uprawiane bywaią ledyniebydłem Pańskim, a zatem żadnych zacieżnych w niey niernasz ludzi, Dokbdnieyszey wteymkrze wiadomości udzieli JPan Viertel Kupiec w Rogoźnie, i ttź takowey wsamey wsi zasiągnąć można. Listy franco przesyłać się uprasza,.

Do< przedania- Podaie SIę do wiadomości; w wsi Woli, iedna mila od Słupcy, dwie od Konina, w- Powiecie Konińskim Departamencie Kaliskim, iest austerya z wolnych ręku do przedania, do którey należy gruntu hubów dwie i morgów dwadzieścia ośm, ogrody dwa, zabierające w sobie morgów trzy, łąk także 3." zabieraiace w sobie morgów 5" prętów 10 kwadratowych, w iedno pole wysiewa się żyta wiert. 5 O, jedno pole na zimę oziminą zasiane, budynki wszystkie dobre, dom mies.kdny o dwóch izbach, i zalfcierzetn, stodoły dwie do b re, z których iedna teraz drugi rok stoi dopiero, obAry wszystkie nowe, czynszu płaci się- rocznie do Ekonomii K o szu t Talarów Pruskich, czterdzieści.. K toby takowey poss-essyi życzył sobie nabyć, niechay się wzgłosi do Jmć Pana G-awloskiego" Właściciela, każdego czasu* w Woli /amieszkałego.

Nowe dzieła muzyczne w Drukarni Dtker» i. Kompaniit

Na- Fo r t'e pi a n.. H u m m e l . Ouverttire de f Opera Fanchon K 4 mains .i6dgr.

LiebmaTin, Helene. Grand Quatuor pour le Pianoforte, Violon, Viola etViolon c e 11 e. O e u v. 13. .t t a 1. i o d gr. M o s er, Ch. Polonaise Milhaire. Rdgr.

Ries, Ftrd. Sonate pour le Pianoforte avec Violon oblige. Oeuv.69. I ta1.4dgr. - Sonate dito dito Oeuv.7r. ita1.4dgr" Schneider, Fred. Sonata diBravura per il Piano forte. Oeuv. 40. »itaLgdgr» S t e i b e l t D. R o m a n c e e t P a s t o r al e d t Nina avec 8 Variaiions. .iodgr. - L e Depart. I r n p r» m t u .... 12 d gr.

Voyage sur h Mont Bernard. Nouveau Concerto (sans aecompagnement) l tal.-I2dgr.. D o śpiewania.

Romances-, 12: mises en musiejue par S. M. L.

R. H. * (z francuzem oryginalnym i z zastosowanym niemieckim textem) l tal..

Ma znaczyć (byŁj) Królowę Holenderską*.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.03.29 Nr26 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry