KRONIKA l\IIASTA POZNANIAi :--;I,J.rk:\). rf'';l':t:i to lIIalarz!' ZIl,lIli tylko z imioll. 'I\I'!I (,.,t:!tllil'lI 0"1'11 iaj:l(' \\'l'd Ing ,;tosnllk łl !!lala rz' z OZII:lI'zoną \\' :,ż:'j 11:1 !'1It!0\m(';:l' IIl1lsimy lIil'(,o wil:rej lIiż p01mn: zalil'zYl' do 1'0Ia'i{)1;-.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.05.31 R.2 Nr5/6

Czas czytania: ok. 5 min.

\\T Yllika lohy z t0g'O. że z o:ohIPj lil'zh' 0111;\ \\' iallYl'h pOIl 'Żl'j 1",\larzy lIi,C'('o wir;'cej niż polowa llalt-'ży do po].,kil'j lIa;,od,.)wl'i. Pl'Wil'>}) pro('pnt mogą :,;t;mmvil' i ('wsi. wiadomo )HJ\vipl1ł o il'h ]1"by('ie w l'obl'e i HilllYIIl WjJ]YW!B ",ztnki rZ0,;kiej w .\:T\' i XV IV, na l'ol,;k ę 32).

J'I'ZrWhIHh"l tlo ns()b r1raglll: je,;z('z(' WY.ł.\::iIlIl'. Żl' malarzy 'HlW\\ ianych nmi('z('zam rhroilOlogil'zllie wctllng' pipl'wszPj d,II' poja wiellia sir;' w aktach. Kie (1ajG wYl'z0qmjąl'yl'!l szczeg{,ł'j'v (I ż'l'ill. lccz tylko przeważnie fragmental'yczl\c wi:ulolllo{;ei. f'i1;1l'ai-:tcl' i lakoll!l'znoM' in'l(lel nie jlOZW:IJa lIa więl'cj. Przy rPIlI brak t:II<Ż0 zazwyczaj d:lJIyl'l1 n ieh dzialalnoś('i arty,;tyczllej. :lh' l:iflżna )HH\'inl. im jlrzypi:-;ać alli je(1Jll'1!o ohra7.n dzi istlliejW'l'g'o. t'ip je"t j,pdnak wykluczone. czy nie da; S:l: tq.!.'o zrohi{O w jll'l.Yszłu{:l'i. gdy wszy,tkie ohraz' z tYl'h' ('I.:H,,{J\\,. hędą sz('zeg',',!nwo i dol,J:H1I1il' zuad:me. \\\lzil:cwe to z:\tI:llIic pozostawi:un histol'yjoJl] sztuKi. ajstarsz:nll zJ!:tn,\'1Il 11:1111 1II:t.lal'zC'm ż'ją(,YIII w Pozna IIi a \\'zg'I(:llnip pochodząl'Ylll z iC'go miasta je:-t milriatmzy'ł.\ P i o t r k II o \y f f. ktl'H'q!'O n:ki "''l rlwie miniatury krÓI{,,\, Dawida i al() 1111ma. zal'how:1H() \\' nkopisip pergaminowym z r. 14 ..Yiatil'ns" "t;I11()\\"ąl''m lIipg'd':< własno(' klnztorn ,\fal'ji :\lag(1all'n'. a o))!'r' nic IJ-iltljot0ki tIlir'js'Kiej 1\'0 \\'n)('lawiu., Nazwik() to lIir'zn:u\I' je;;t w l'ozn;\nill. 11:,(-' lIIam jPdnak powodll l'odejr;ww:\('. je!!,'o ]10lll;U'lsU"g"O ]Jol'hodzl'lIia. "',koro Ba kOlH'1l rt:kopisll pi-ianq,w prz(.>z nipg'o' sam nazyw:') sir: malarzP!Il ..dr' 1't:zll:t\lia"3::). 1:(:koJlis 1'0.,;;\(hl ;)icg-r1y \Vięl{s7ą iło(; milliatur. zostały jednak II i,('W'iadOIlIlJ prz-ez kogo wyril;'t p . Pozostałe zaletlwif' (łzi (lwif' lIie odzllal'zają :>1(, wpr:lwdzi0 zhyt w"e\l,im al'tyzmrm::..J). ntają 01\1' jl'llnak 11Ia llil,'

H21 Pajzdeł'ki, Kości",l św. ,Jana \V Gnie/.uie, Place komisji hi:-torji sztuki 'l', III, sir. OR i nasI. 133) Bersohn, O iuminowal1Jch rękopisach l'olskil'h \\'arszawa I!JOO, sh-. 43. ,!) Schulb:. Urknndljche Gescl,ichtc de.r Rreslauer Malol'innung-, Brcslall tR6f1, .'111". 177, \Val'Sclla11f\1', Dip Posencr Malcf'inmlll,g'. l'itc('hl'll'1 d hist. CeselL 18111i, XI. SIr. 4t7.

I1I1Ż(' zna'r'z0'11i.e ZP' \Yzghdll ;la to, ŻE.' ą rIzielpm najtarsz('go zn;tJlI'g'1I !lam fldl;ailkitgo lILala!'za ll1'inia,tnr.

;',T r. 1 tłu po1?kam; :-;if: z j,('dil!m r6wnież z lIajtar,;zyril lIIalarl,\' !'07.Jl.1J"1"kieh niejakim .J a n e m z I'iai<n. ktt'm,go \Iraw:; tłll'zy się w kon,;'ystOl'zn przl0rl ofiej:llenl pfYZI1:ł1']..:kim, .\ltarzysta z Ko;:('i;\l1a i\. KnR\lip-rz (I'ellifpx) lIgorl'zil si z lIim o- namalowanip ohrazt',w , Katanyny. garhary. Doroty, .\nny i Apolonji z<t l Tzywny. (lł;aznjP :-;ił:: .jf'dllak. Żf' malarz na"'z kOlltralzt:1 11ir' dotrzymaJ. ho \lip r'lko, że ,yzią\Vzy na poezet rohoty :3 \Vhu;lnnki i 1 g-r., !lie ouwlowa,l kalllie?, a,]P takż.(>' ni.p łło'KMlrzył wcalezam{"doIlYl'h ol 11 azt')\v. I\adohitek zlt'g-o nżyl przy malo-wania g' H'zyeh l';lrh, :1niż0li to I,'ło Z;I"trz0żonp, i npomniał t'\ię () wy pła.tę r{'zty w wy()kori I !!TZYWII i ; gr.. twipdząr, żp. powyż":ZY P ll ma.]owidp] Iligdy liiI' ]Il'zTzekal. a robotę swą wykonał nawP! pOlla.rl ng-odf: i dokOl'l<'zyl j,('j. ,\ltarzy"t;1 mi;d złoży{' tlowori' lIa "wp tw:r'HlzPlli('.::") ]\i0tpty nkta 'li0 )ll'zp('h()\\ aly tlal,;zego przt'liieg-n "pr:1WY. nip :-:JI()t'kaIn' "ił: \\ 't:I'l'j z malarz,enl .Janem. \\T ]10wyż:-;zym wypadku I'!lOdzi() nit>w;,tpliwi0 () jedli(: z kapiiI' I\(';'f'io!a paJ':I.fialm'g'(} w K()('iani,p. w ktÓrym knlt wYIłl:Inio-nyl'ł1 wyże.i wil:ty('h kwit'l:tł w X \' w.. :::Wi:ldl'z, przfwhow:ulP 110(,Yl'hf'za;-; \V tym ko('ipI0 n"0ihy pl',źnop:oty('kie tyeh :=.wil:ty.'l!''").

()hok powyż.;zPg'o wY:itt;)lnj'0 prawi,p rt'nvllof'zPHlIW rni:-;trz ,\ 11 gil r; t Y n. mi0"7.kająI'Y rÓwniC',ż na I'ia:.;kll, g'rlzi{' za h(zporp(lnir'h są:-;i:ldt'nv ma rnaJa,l'za Wit.a i pl'rg-ameni:-;t .JakÓha. Piprw:-;:! .wi:l.domo{ o nim pn,;ia.lamy z r. 14H1. l,!ipdy to :-:)ln'edajl' 110m położony przy 111. \Vl'oeław,:z:pj 11I:-;al'zowi Klemellowi::').

l'iPltiądz{' IIzy:-:k:me z tC'j o;pl'zedaży prz,eZlla('za 01\ zdaje "iI: n:l /.;!l)(',zp' ('czellie wiania "W ej żOllip E"tcrzp 'W \VY"lIkol'i O gl'Z'wirn jeszeze tpg'o sallwg'o dnia z,eznane prz,ed ławą: pozllall:-;ką.3:i). Ohllk obrazÓw mailIje, on taklA' miniatllry. trudni s:ę howiem sprz(l:l'ią l',:!<-opis(,w. z kt{)j'ymi wyjeżdża lIa, jarmarKi. W r. 14B7 w r'::asi0 jarmal'kn n:1 . Bart!om:eja w I;n'€źni,p "potkało go nie,:zez(,l'i('. przya.rt>sztowano howiem II nieg'o antyfOlwl'7.. hf:łhF'Y prz{'dtPIH \Vł;I.""II('ią kll('iola \" [n ow ro<'ław i 11.. \V jaki j;,po:-:{,h Ilosł<1ł "i( a'ntyf'lIlIarz w posiarlanie Aug'uAyna. lIi.p wiadomo.

::I5J Ulanowski, Acta capitlIli, 11, nr. 101H.

30) Kohte, nie Knusldenkmaler dpI' Prnvinz Posel1, Ul, str. 156-158.

::17) \Varschauer, 81adtbucl1 ,on Posen, str. 260, 38) Tamże, str. 261.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.05.31 R.2 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry