KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

maitego gatunku ludzi i gdzieniegdzie słyszeć się dało, że potrafią użyć batów, któremi ich uzbrojono, na własnych panów". Wobec takiej sytuacji nie dziw, iż Mojaczewski nie chciał zatr'zymać przybyłych do Poznania z innych departamentów archiwów 27), a mianowicie z bydgoskiego, łomżyńskiego, siedleckiego i płockiego. Wszystkie te akta odsyłał wraz z urzcdnikami do Kalisza, jako bardziej zasłoniętego i dalej od linji hojowej leżącego. Odsyłając jednak archiwa zaznaczał, iż na całym terytorjum sę. czynne bez przerwy sądy, aby utrzymać porzę.dek i ład wewnątrz kraju. Żałował jednak, iż ogół urzę(blików pozostawał na stanowiskach. Jego zdaniem powinni hyli ci ludzie być wcieleni rlo pospolitego ruszenia, wtedy "wojskoby zyskało wiele młodzieży ochotnej i zdatnej, a w tym czasie i potrzebniejszej do oręża niż do pióra:". Wierzył jednak w poprawienie się sytuacji, tembardziej, że nadeszły posiłki w postaci dwuch bataljonów gwardji: wo1t'żerów i tyraljerów pod komendą gen. Rotenburg. Ruszyło się wreszcie pospolite ruszenie. Niektórzy pamiętnikarze 28) widzą w tej formacji anachronizm, gdyż powoływanę. była tu tylko szlachta. Trzeba przecież i na uwagę zwrócić, że właśnie ten stan był wolnym od służby wojskowej, a mieszczanie i włoścjanie powołani h'li La mocy dekretów stanowiących o gwardji narodowej i poborze rekruta. J edynie moż nie było wskazanem tworzenie osobnych oddziałów stanowych. Tu przecież nie wola ludzka, ale szybko toczące się wypadki powodowały takie wydanie rozkazów, aby możliwie najprędzej, jaknajliczniejszą masę ludzi powołać pod broń. Na przemyśle." nie i dyskusje brakło czasu. '\V departamencie poznailskim, miejscowy marszałek Wiktor hr. Szołdrski, sędzia trybunału apelacyjnego starał się postawić na nogi owo pospolite ruszenie, o czem wspomina Kosiński. Niezbyt mu się jednak ta praca udawała, gdyż z powodu zbliżenia się nieprzyjaciela nastąpiła zwłoka \" stawie

27) Archiwum Główne Akt Dawnych w \Varsza\yie, :\1inisterjum Wojny 1836, Mojaczewski do Ronieckiego, Poznań 24jlI. (? 1.) 1813.

28) Falkowski, o. c. t. V str. 175. .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry