\i

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.06.28 Nr52

Czas czytania: ok. 12 min.

. .

l-l

ID

Wielkiego

Xiestwa

POZNANSKI

EG

O.

JVro. 62.

w Sobotę dnia 28« Czerwca

18*7

OBWIESCZENIE Względem Piushiego przechodowego handlu suknami do Azyi.

Przerwany od łat kilku Pruski przechodowy handel suknami do Chin i innych Azyarycfcich prowincyi, przywróconym teraz został mocą zawartego z dworem Cesarsko - RossAiskim układu. Wskutek tey ugody, sukna Pruskie znane w handlu pod nazwiskami Frycałowskie, Benkowskie, Kornowskie i Masłowskie, (łącząc w to sukna czarne), niemniey sukna Mifdzyrzyckie i Zielonogórskie, wprowadzane bydź mogą do Rossyi na tranzit do Chin, i innych prowncyi Azyatyckich, przez Połonge i Brześć Litewski, lub przez purt Petersburgbki, za złożeniem cła przechodowego 15 kopieiek srebrem lub 60 kopiei-k assygnatami bankowemi, przy dopełnieniu nastepuiacych warunków; j) Właściciel sukien wprowadzane tdkowe, podpisać winien to zobowiązanie się: aj iż na udowodnienie wywozu sukien "do Azyi, poda Cesarsko- Rossyiskiemu Wydziałowi związków handiqwych zaświadczenia właściwych komor celnych Rossyiskich p'granicznych, i wprawdzie z komor Knechtskiey i Buchtarmskiey w przeciągu dwóch lat, a z komór bliższych Froickiey, Orenburgskiey i Astrachańskiej .W przeciągu 18 miesięcy, rachuiac od dnia upłynienia sześciu miesięcy po weyściu sukien na komory celne wchodowe; b') że w przypadku niezłoźenia tychże pośwadczeó w terminach oznaczonych, lub w przypadku niewvprowadzenia wszystkich sukien, za ilość niewywiezioną, do złożonego iuź cła prze chodowego dopłaci kwotę cła wchodowego w przeszłoroczniey Rossyi« skiey taryfie celney po srebrnym rublu 1 10 kocykach od arszynu ustanowionego. u) Na zabezpieczenie tey dopłaty powinien zaręczyć się w Cesarsko-Rossyiskiey komorze Celney wchodowey przez Kupca Rossyiskiego zaufanie rządu Cesarsko · Rossyiskiego posiadającego. zast6»owała, B e r l i n dnia 13. Czerwca 1 A 17i, ażeby się do nich

Minister przychodów 1 handlu, h ii l O w.

Z polecenia JW. Ministra Przychodów jpodaig powyższe obwieszczenie do wiadomości W. Xigstwa Poznańskiego, z l{ uwagą, iż cło przecbodowe w ilości 15, kopiejek srebrem lub 60 assygnątami bankowe mi rozun.ieć sie ma* od arszyna. Berlin dnia 17. Czerwca i$ij. -l?!.« Królewsko - Pruski Naczelny Prezes W. Xigstwa Poznańskiego, Zerboni di Sposetti.

TZ Berlina dnia 24. Czeifoka. kowskiego przedmieścia woysko wszelkiey Dziś raniuttńko wyjechał Nayiaśnieyszy broni, osadę tuttyszą składające, i dobywszy Król, pod nazwiskiem Hrabiego R u p p i n , szpady wprowadził ie i uszykował na placu zPeczdamu *lo Teplic. pałacu zwantgo Saskim. Na tym placu JO. Xiąfę Sayn' Wittgenstein, W. wznjesionyjbył na. rozkaz Jego oltaiz podj Szambelan, Minister stanu i polieyi-, wjiie- namiotem, gdzie kompania szkoły Podcho-j chał do Drezna. ryżych straż trzymała. Po obu stronach naZ Królewca dnia ij>. Czerwca. miotu stały nagradusach, przeznaczone przez Wczoray po godzinie iszey przybyła tu N. Pana dla. wszystkich pułków woyska Poliadąca do Petersburga Jey Królewicowska ski ego, krzyże, kielichy, ornaty, słowem, Mość Xiężniczka Kar o l i n a z Xiążęciem wszelkie święte duchowne naczynia, iakich W i l h e l m e m Pruskim, w naypożądańszym Kapłani pułkowi do wielkiey ofiary Mszy S.

Stanie zdrowia, i stanęła w zamku Królewskim, przy ołtarzu, j do każdfcy inney posługi duZ Warszawy dnia 21. Czerwca. chowney potrzebują. Poświęcenie tych apDrega dla wszystkich Polaków rocznica paratów uważaćmoźna iako drugą wdniu tym ogłoszenia Królestwa Polskiego, obchodzo- uroczystość. Po zaięciu przez woysko mit-yec U{ tu była wczoray uroczyście. Jego CeBa- mu wskazanych, Jego Ceearzewicowska Mość, rzewicoweka Mość, Wielki Xiążę K onstati- otoczony świetnym orszakiem woyskowych, ty, Wódz Naczelny woyska naszego, uczy- stanął z iedney etrony przed namiotem, a mł ten narodowy @bchód iak nayokazalszym. z drugiey Namiestnik Królewski zasiadł na W"godzinach rannych, zebrali się w pokojach krześle wpośród Władz kraiowy eh. RozpoJego dla wynurzenia uczuć naleiney wdzię- częło się nabożeństwo. Mszą S. celebrował czności dla nayłaskawiey nam Panuiącego oontyfikalnie JW. J mć Xiądz Biskup Z a mMonarchy, który dzieło wskrzeszenia Oyczy- brzycki przy aS3 A sttri cy A licznego duchozny naszey tak eczęśliwie dokonał.. N amie- wieństwa. Po Ms>zy nastąpiło poświęcenie Btnik Królewski, Senatorowie, Ministrowie, prztz tegoż i W Biskupa wspomnionych wyRadcy Stanu, tudzież inni Urzędnicy, iako żey apparatów, poczem JW. Biskup wróciteż ci Generałowie i Oficerowie, których wszy jrzid ołtarz, zaintonował Te Deutn, obowiązek nie zatrzymywał przy ich korpu- a w tym huk dział dał się słyszeć. Po za· ach. O godzinie iotey Jego Cesarzewico- ko-ńczemu nabożeństwa i modłów do Pana wska Mość wsiadłszy na konia, obie chał roz- Z »stępów o iak naydłużeze panowanie N ayetawione wnaywiększey paradzie wzdłuż Kra- miłościwezego naszego Monarchy, Jego Ce woysku, które też w riaynięknieyszym zaraz porządku ciągnęło przed Nhn. Przy rozpo«zęciu się ciągnienia woyska, Jego Cesarze» wicoweka Mość. oddał honory woyskqwe N amiestnikowi Królewskiemu. Liczne grono płci piękney napełniało okna pałacu, a niezmierny tłum ludu zaymował. wszystkie do placu przystępy. - Wieczorem dane było na teatrze narodowym bezpłatne widowisko i całe miasto oświecono.

7 5 Tskacb, któremi tak długo był męczony, wst puie w dawne ślady; wysłał P. F r e e s i n e t , niegdyś towarzysza podróży Kapitana B o u - din na Ocean Indyiski i Wschodni; P. Segur także wybiera się w podróż na morze Indyjskie, w celu wyćwiczenia młodych żeglarzy i odkrycia nowych widoków handlu. - K o s s y a, która iuż tak chwalebnie zasłużyła się w nauce morskiey przez podróż naokoło świata doskonałego żeglarza K rusen Sterna, i zadięcenia, których niesczędzi zostaiącym w słuibie morskiey, da wkrótce nowy tego dowód przez wysłanie następuiącey wyprawy: Okręt Kamczatka spusczony dnia 12. b. m.

w przytomności N. Pana, i powierzony staraniom Margrabiego de T r a v e r s e y, Ministra Morskiego, opatruie się teraz w przedmioty służące do odbycia długich i dalekich podróży. Nowa ta wyprawa ma za cel zwiedzenie brzegów i wysp Oceanu wschodniego, dotąd nieznanych, albo opisanych nie dostatecznie , sczególnie w kierunku ku północy. Okręt ten będzie pod rozkazami Kapitana G o ł o - w ni na, tegoż samego, którego pierwsze podróże, i długa niewola u Japończyków, uczyniły tak głośnym. Ekwipaż będzie się składał ze 1 ao ludzi, wybrany<h z naylepszych i naydoświadczeńezych maytków, i wciągu Jata rozpocznie ieglugę.

Z Petersburga dnia 2j. Maia.

,W dzień imienin J. C Mości Wielkiego Xiecia Rossyiskiego K o n s t a n t e g o, N aczelnego Wodza woysk Królestwa Polskiego, to iest dnia 2 1. b. m., ŁJrzędjiicy dworu, wielu Generałów, Ministrów i Posłów, zagranicznych, oraz znakomite osoby tuteyszey stolicy, udały się rano do Pawłowska, mieszkania letniego N. Ceearzowey M a r y i , dla ałożenia Jey w tym dniu świetnym hołdu powinszowania. Był tam wielki obiad. Dwór J, C Mości Z przYczYny otrzymanego doniesienia o śmierci Infanta Don An t a n i o , Stryia Króla Hiszpańskiego, wziął II3 dni ośm iałobę poczynaiąc od dnia aa. b. m. Przybył tu z Warszawy JW. Węgleńki, Minister Stanu i Prezes Izby Obrachun10wey.

Wolność ieglugj (pisze Ruski InwaJid) zwyczayny owoc powszechnego pokoiu, daie dziś obszerne pole do nowych odkryciów i pożytków handlowych. Pod cieniem to pokoiu pierwsze narody E u r o p y szukaią na przestrzeni tego żywiołu, który od dawna b ) ł przedmiotem zaciętych między niemi wo ie!, nowych źródeł powiększ >icŁy< h znaio mość historyi przyrodzenia i J eografii. Któż nit wie o niezmordowanych i trwałych usiło waniach Anglików, dążących do rzucenia no' wego światła r.a nied» stępne dytąji wewnątrz Afry ki krainy. Rząd Francuzki chociaż le Hf blH R uniiańców, Kanclerz Państwa, dwie do s;ł powracaiąty, po eiraszoych klę- przybjt do Moskw y dnia a. t. m.

W ukazie J. C Mości do Rządzącego Senatu ped dniem 19. Kwietnia wyrażono: "Liczącego się dotąd w Akademii nauk, nadzwyAczaynego Akademika K la pro ta, od roku i g ł o bawiącego za granicą i niepowracaiątego, rozkazuiemy: zgodnie 51 iednogłośnem postanowieniem ko .ftrencyi uyie Akademii, dla niezasczytoego iego postępku, na osnowie <1>. 6 3 regulaminu akademii, pozbawiwszy prztrzt czonego tytułu, wyłączyć ze zgroitzad-Zmia Akademii." Deputacya stanów Weneckich ofiarowała N. Geearzowey w darze kilka nader pięknych obrazów pęzla nayeelnieyszych malarzy szkoły Weneckiey. Przybyli tu Deputowani Karni ols cy, lecz dzień złożenia przez nich powinszowań nie Jest iescze przeznaczony. Dnia 7. przybył do P r e s b u r g a, iadący da wód Postyanckich, Xiążę A l b e r t SaskoCieszyński. Powiedział on, wchodząc do zamku, do witaiącey go Deputacyi Magistratu: "Wfym gmachu przeżyłem naypięknieysze lata młodości moiey." Był on za panowania Cesarzuwey Maryi Teressy Namiestnikiem Węgierskim. Owdowiała Elektorowa Bawarska, Arcyxiężna L e o p o l d y n a, odiechała dnia 11. m. b. do Monachium. Xiąię M e t t e r n i c h miał dwugodzinne posłuchanie u Cesarza przed wyiazdem do Livorno. 1 Powątpiewaią tu o powrocie dotychczasowego Posła Francuzkiego, Hrabiego Ca rani an, który został podobno Ministrem domu Królewskiego w mieysce Pana B1 a c a s. Słychać, ii dwór Francuzki niechce tu utrzymywać na przyszłość Posła, kiedy i dwór nasz ma tylko aadzwyczaynego Posła w P ary ż u. O Peszlianach wszystko ucichło.

Józef Madersberger z Rufetein W Tyrblu Todetn, a w Wiedniu osiadły, wynalazł iuż przed kilku laty machinę, która wszystkie roboty szwackie z szybkością i doskonałością, robotę ręki ludzkiey daleko przechodzącą, odbywa. Pochwała, "którą wynalazek iego powszechnie pozyskał, skłoniła N. Cesarza Austryackiego iescze w roku 1 8 '4 1 do dania mu wyłącznego przywileiu na to. Od tego czasu nadał Madersberger wynalazkowi swoiemu iescze większą'doskonałość, i zrobił machinę ewoią i która tylko w proetey linii szyła i dziergała, także i do krzy

3 7« wych linii eposobrią. Przydane m iest tera« do niey narządzenie na półkola o 1 calu śródkowey r1lI3ry, a a małą odmianą może takoż i małe kołka; figury owalne i kąty'rozmaitych Stopni dziergać, iako też wszelkie inne roboty szwackie odbywać. N aieden łokieć Wiedeński 029!; calach dzierganey roboty, potrzeba 3 A godziny czasu, w ciągu którego korha 5 cali długości maiąca, 6,944 Obchodów, a zatem w iednc-y minucie 33 ooychłe odbywa. Wynalazca opisał swoią machinę szwacką\ w pisemku drukiem ogłoazonem, i wystawił ią na widok publiczny. Zamknięta iest w piękney skrzyneczce; tylko rączka od igły, popychacz nici, szyba zwrotna z materyałem i korbą, są na niey widzialne mi. Całe dzieło ma 3 stóp i 3 cali Wysokości, 6 cali szerokości, i 5 stóp' długości. Aby trzynaście do szesnastu ta'kowych machin w ruchu utrzymać, wystarcza iedna osoba do odmieniania igieł, i wkładania nowych materyałów, druga zaś potrzebna iest do poruszenia wszystkich tych kółek kierowaniem 3 A funta wagi. Wynalazca spodziewa się także, iż za czasem całe to dzitło w sposób iescze prostszy urządzi. - Jeżeli iest rzeczą niewątpliwą, że każda machina, za kfórey pomocą produkt kutisztowy staie się doskonalszym i tańszym, a zatem dla więkezey liczby ludzi użytecznieyezym, wszędzie, każdego czasu i we wszelkich okolicznościach dla powszechności iest . dobroczynną, chociażby nawet przez nią, w proporcyi ogółu, zawsze mała liczba ludzi pracę rąk swoich i zarobek chleba traciła i do przedsięwzięcia innych robot przymuszoną była; ieżeli doświadczenie wskazuie, że wszystkie machiny, co wyribiąły produkta, które dla tanności swoiey, także i mnóstwu ubogich stały *ię do nabycia podobnemi, a po» tern iuż przez to samo daleko większe mnóstwo ludzi, aniżeli dawniey, robotą ręczna zatrudniały; że teraz, gdy prawie każdy, co dawniey boso chodził, pończochy nosi, Wdr? dawniey ręczne tkanie, źywi; że teraz przez wynalazek druku, tysiące ludzi chltb rnaią, gdzie dawniey ledwie sto z przepisania książek wyżywić się mogło, gdy im nieoszacowany F a u s t a wynalazek ręczny ten zarobek wydarł; - ieżeli mówię z tey strony o Mad e r e b e r g e r a wynalazku sądziemy, tedy mu pewnie, ieżeli dopełniać będzie to, co obiecuie, wszelkiego podobnego zachęcenia 1 wsparcia, źyczeć będziemy.

Z Drei.no. dnia ijJ. Czerwca.

G&nerał- Porucznik Gersdorf, mianowany iest naczelnym Inspektorem urządzić się maiąeego odwodu woyska. Na przypadłey dnia 7. m. b. uroczystości orderu zasługi cywilney, otrzymał Minister konferencyi N o s t i z wielki krzyż, sześciu innych krzyż kawalerski, a ośmiu medalion złoty i srebrny. Maią tu zaprowadzić doroszki na wzór Lipekich, Berlińskich i Wiedeńskich. Pola stoią prześlicznie, a widoki dobrych żniw odeymuią wszelką nadzieię lichwiarzom zbożowym. Pożyczka Saska z 500,000 talarów, iest uzupełniona. Stan kupiecki nie iest ze wszystkie m kontent z tey operacyi, ponieważ za wielkie summy z handlu wychodzą. Od Menu dnia IJ. Czerwca, Od chwili rozwiązania zgromadzenia stanów Wirtembergskich zdarzyły się w S t u t t - gardzie różne sceny, wystawiaiące w srnutnieyszym iescze widoku położenie interessów tamecznych. Słychać o aresztowaniu i wygnaniu po części bardzo znakomitych 0só b, po części innych członków stanowych, należących do więkezey liczby, która przeciw bezwarunkowemu przyięciu Ultimatufn konstytucyinego głosowała. Z pomiędzy tych wymieiiaią Hrabiego W al d e ck, Panów Massenbach, Schott, Bolei i Fis c h e r i U d . N aybardzJ ey zaś miał bydź

zagrożonym Pan Massenba eh, który podobno zerńknął pieszo i schronił się do krain Darmstadzkiego. Wreszcie piszą zarazem« z S t u t t g a r d u, iż Królestwo Ichmość zamyślaią przedsięwziąść podróż do Królestw» Niderlandzkiego i wytechac tamże <ln{l\i fib """ A m. . Dnia tj. Czerwca.

W. Xiężna Sasko- Weimerska, siostra Vt.

Cesarza Rossyiskiego, spodziewana iest lada dzie ń w F r a n k f o r c i e . Jedz i e, iak słychać, do wód Badeńskich, i odwiedzi siostrę swoią, Królową Wirtembergską. W czoray ziechał do Ir a n kf o r t u Xiążę Brunświcki.

Ostatnie poufne konfereneye zgromadzenia seymowego są nader wielkiey wagi, iak powszechnie zapewniają. N a iedney z tychże wyrzec miał seym swoią zupełną właściwość na wszystkie do rozpoznania iego należące przypadki. Jest mniemanie, iż zdziałane w tey mierze protokuły wkrótce ogłoszone zostaną. Chociaż na około nas spadaią wszędzie ceny zboża, to przecie artykuły żywności wciąż tu droźeią. Niedostatek zaprzęgów do dowożenia zboża Rossyiskiego na statki na Renie, ma bydź tego przyczyną. Nigdf w F r a n k f o r c i e nie wyglądano żniw z tak wielkiem utęsknieniem, iak w tym roku. Jest nadzieia bardzo płonnych zbiorów. Trafiaią się kłosy żytne 7. cali a słoma 9. stóp długa. Rozpoczął się sprzęt siana i przewyższa wszelkie oczekiwanie. Pogoda wciąż naypięknieysza. 'Winnice w bardzo dobrym stanIe. Dnia 14. w dzień urodzin W. Xiąźęcia Heskiego rozdano wMoguncyi 1,200 chlebów i 400 Złotych między ubóstwo, a Preses Kommissyi rządowey powiększył tę ofiarę 300 Złotemi na mięso.

Schwytano nareszcie w W i r z b u r g u niebezpiecznego fanatyka, niejakiego Jana Ber

> » a i d a M o i i t o r czyli M u 11 er, i o s a d z o n o go w więzieniu. Taki sam J os spotkał dwóch Augustyanów, którzy byli iego wspólnikami, JMolitor byt braciszkiem u Franciszkanów W KOBtheim, nieddleko Moguncyi, 1 llmknął z klasztoru; ma lat 3 O; nazywa się £osłańcem Boskim. W roku 1813 chciał sobie zrobić znaczenie przez proroctwa względem bliskiego oswobodzenia N i e m i e c od @bcego iarzmaj lecz uważano go wttdy za eiemnego fanatyka. Wkrótce potem nauczał innych wcale rzeczy, iako to: ra test następcą Piusa VII.) że sama Tróyca S. przeZnaczyła go na Papieża, i namaści go w kościele w Gosseweinstein (O 7 mil od Bambergs,) Tym końcem nosił ubiór Kardynalski, który iescze przed 7miu laty w miasteczku G r li n d o r f nad R e n e m , w Departamencie M o n t - T o n n erę, zrobić · obie kazał. J escze N a p o l e o n B o n a p arte wydał rozkaz, ażeby go schwytano; lecz potrafił umknąć. Pewnego Xiedza w L e i - ningen tak złudził, iż ten długi czas przechowywał go i żywił wbrew rozkazom zwierzchności; dawał mu z uszanowaniem tytuł Sanctissime Pater (Nayś wierszy Oycze); obiecał mu bowiem M o l i fo r, iż gdy zasiądzie na Stolicy Apostolskiey, zrobi go Kardynałem, a siostrę iego, Xienia. Zwodzicjel ten wiele kraiaw ohiechał, i umie kijka języków. Miał licznych stronników; wielkiem przeto iest sczęściem, ii go schwytano; tacy bowiem ludzie rozszerzają maxyrny, które kraiowi i kościołowi upadkiem zagra

Zjawił się także w krń u Badeńskim cudowny lekarz, chłop nazwiskiem M arc i n M ic h e l, maiący przeszło 40 lat. Twierdzi, iż przykładając wśród modlitw ręce swoie, może leczyć wszelkie rany i choroby. Jeżeli zaś mu się nie uda, wyrzuca ludziom, iż nie mieli dosyć wiary i zaufania. Jeździ po wsiach.

Z Stattgardu dnia 16. Czerwca.

Król mianował Intendenta domu Barona Ma u cI er i Radcę stanu N e ura th, taynemi U adcatni. Pod dniem 10. rn. b. wyszło tu Królewskie urządzenie, w skutek którego przeyrzano wszystkie zapasy zboża i ustanowiono ceny, których nie wolno przestąpić. W calem Królestwie spisane bydź maią zapasy zbeźa vi przeciągu 3. doi. V\ yszło nowe rozporządzenie przeciw wychodcom. Hrabia R o s t o P c z Y n odiechał ztąd do Vaihingen, a Generał Tettenborn do Strasburg a.

Z Paryża dnia 13. Czerwca.

Król Hiszpański zasczycił brata swoiego , Infanta D o n A n t o n i o d e P o z o lo, bawiącego teraz w P a ryż u pod Bazwistiem Hrabiego M o r a t a 11 a , wielkim krzyźtm.

orderu świętey He r rne n gi 1 d y. Upewniaią, iż Xiążę ten zabawiwszy przez czas krótki wtuttyezt-y stolicy, wyiedzie do kilku innych zagranicznych dworów. Gwardya narodowa w S e n s została rozbroiotią i zwiniętą zpowodu zaszłych na tamecznem targowisku rozruchów. Obuk wielkiego mnóstwa wyroków przeciw burzycielom spokoynośoi, zawieraią naynowsze gazety Francuzkie wiadomości o 110wyih gw al to wnoś ciach, które popełniono na targowiskach w wielu Departamentach. Król kazał znowu rozdać 3,100,000 franków pomiędzy Departamanta, w których woyska eprz) mierzone stoią. Dawnieyszy zakup zboża za granicą dla tychże Departamentów koszt< ;wił 50 millionów. Ui(lty przez Hrabiego M o n t c a b r i e osławiony rozbóynik morski, S p i r o F r a n c o P 0lo, odesłany został z Marsylii pod konwoiem żandarmów do Tu ł o n u, gdzie sącł morski wyda nań wyrok. Łotr ten napadłszy w Ar g e u t i e r a na mieszkanie Agenta Kon

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.06.28 Nr52 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry