KRONIKA ..\I1ASTA POZNANIAsię jednak, lecz ruszył ualcj urogą na Sieraków i Skwierzynę (io PI US. Pł'Ffekt znalazł ię w istotnie t'iężkim położeniu, 23) ('\1('11(' jako t&ko wyżywić tę lI1asę wojka pny ogólnem wyczelpa niu gopodał'('zeHl i braku środków ż'wn()ściowy('h, Położenie departament.u było eiężkiem nictylko pod względem żywnościowym. Sytuacja była równic t'iężka pod względem militarnym. Dość dobrze zorjentował się w ni('j gen. Kosiilski. Uwolniony ze służby ezynnej, znając dohrze ducha

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

") \V przy toczone m 1'0wyzeJ pl;;mie tłunlaczy: "Środki do opat.rzenia magazynów podane mi były: Dostawić produktów za podatki (i] ciągnięcie wszelkich dawnic1jszych zaległości. l\ie zaniedbałem działać w tej mierze z największą sprężystością. Skutki jednak w wielkiej części nie o,tpowiedzia!' moim usilowanicm. Zalegający podatki w większej części albo nie byli też w stanie dostawić za nie produkta, allJO przenieśli zaspokojenie produktów gotowe mi pieniędzmi. Dlużnicy' }Jroduktów dla zniszczenia teraźniejszemi powszrchnemi okolicznościami, mimo użyte środki surowosci (jakie bez wojska w mojej mocy, a zatem mniej skutecznemi byly, bo na gwardję na rmlową malo bowiem kto zważa) nie uiścili się także w swych zaległościach, skąrl poszło, że magazyny spodziewanego nie odebrały zasilenia. Lubo przpz uchwalę Hady Jinistrów nowy liwerunek na "ok 1813/4 ustanowiony został. zapóźno to jednak nastąpiło i do tego miałem wYł'aźny zakaz, żebym z tych lH'oduktow nic nie kazal dostawiać, dopóki reszty i .iirodukta za zaległe podatki dostawione nie IJ,(1ą. Z tych \.Vszystkich ok1licznoei musial w magazynach wyniknąć niedo;;tatek. Gdy się jur. przechody wojska nagle rozpoczęły, w dałem dyspozycjf' względem opatrzenia magazynów z liwerunkll lIa rok 1813/-1 pl'zeznaczonego. letz i te zawiodły mnie w skutku S\YOim. Niektór'lY podprefekci nie mogli repartycji wygotować, a kontryImenci \\ idząc zaglądającego w departament llielJrzyjaciela po części oci;\ga!i się z dostawieniem produktów, obawiając się przyszłości, po części ella zabranych im zaprzęgów do tl'ansportów nie hyli w stanie produktów odstawić. Dostawa miE:sa za zaległe podatki równemu podpadla zawouowi, gdy kontrybuenci nie uznali być korzyścią w tym sposolJie podatki zapłacić. \Vogóle zatem nader smutne jest teraz moje p01o.lenie co do opatrzenia magazynów... \V calym departamende daje się już czuć szczególniej niedostatek siana, któremu inaczej zaradzić nie będzie można, jak przez zakupienie od Iiwerantów z orl1eglejszych okolic; l10 czego gdy mnie koniecznie Ilotrzehn zmusi przystąpić }Jędę znie\\ olony".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry