D O D A T E K

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.07.19 Nr58

Czas czytania: ok. 6 min.

DO

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego Nr, 58.

-n.--. ... . . . . . *. 1*111-..««-»-nwIOTi»-»wlłlwlłli.iiiiiiriniiiHiHiw-HaaNWirwpwHii 1 t..-...... ........._.' n..

. +

DOBROCZYNNOŚĆ.

Od dnia 17. m, b. złożono znowu dla nicsczęśliwych Sierakowian następuiące ofiary: 70) Od F, W. i C. G. 24 Zł. (kwota ta iuź vt niedzielę odesłaną została pocztą z inne mi ofiarami, i przez niedostrzeżenie tylko nie wyrażono dawców w przeszło-sobotniey gazecie iVro. 56); 71) od G. G. 6 Zł.; 71) Od Wgo Łukasza B oj anowskiego, nadesłane przez Pana Burmi, strza policyi w Sremie, 30 Zł.; 73) od Dzierżawcy Burcharda w Mieszkowie podwóyny Augustdor; 74) od W. Daleszyńskiego z Chociszewa r dukaty w złocie; 75) od Ewamehckiego kaznodziei X. D r a b er d wjMurowaney Goślinie i Zł.; od gminy iego uzbierane 20 Zł.; 76) od JX. Werczyriskiego Proboscza w Xrążu i&Zł.; 77) Pan Toporowski Burmistrz Policyi w Stenszewie, nadtsłał uzbierane tamże przez PP. S t a n i s ł a w a N o w i c k i e g o i M a r c i n a Z i ę t k i e w i c z a 23 Zł. 2z£ gr.; 78) Pięć Panienek ofiarnią z najlepszą chęcią d!a pogorzelców Sierakowskich 15 c/.ypków i iednę suknię; 7 A ) Przez Pana Ahlgrecn od tuteyszego bractwa złotniczego 00 Zł. Wysczególnione powyzey sczodrobliwe ofiary w pieniedzach i odzieży, odesłane zostaną następną pocztą wedle przeznaczenia do ustanowioney Kommissyi w S i e rak o w i e .

Po-znań dnia 18. Lipca 18 >j.

Expedycya Gazet.

Decker i spółka.

JI Z Pary%a dnia 4. Lipca.

Słychać, iż aresztowano Geuerałów D e - mage i Belair, tudzież Markiza Lavalette. .Woysko Rossyiskie, będące w pochodziedo Calais dla wsadzenia tamie Da okręty, ciągnie tylko nocą dla uniknieiiia wielkiego upału dziennego. Kilka tysięcy tego woyska ztiaydowało sie, iuź w Calais na okrętach eskadry Rossyiskiey. Żołnierze kupowalitam sobie różne rzeczy, a mianowicie chustki od nosa. Sam naczelny Generał, Hr. bia Worońców, przytomny był w Calais.

OI..I,oIIce, w których niedostatek panuie, wciąż iescze odbierała zapomóźki Królewskie. Niezadługo, mówi Monitor, a w calem państwie nie będzie można znaleśdź miasta, wsi nawet, do któreyby się nierozciągoęły bezpośrednie dobrodzkystwa Króla i iego doatoyney rodziny. U marł tu przedwczora sławny Mineralog d e . L a m e t h e r i e, w 75 roku wieku swoIegQ b O I M .

JU I er arvy I smelcownik Cotteau , którzy robili i przedawali pierścienie z wizerunkiem przywłasczyciela, skazani zostali na trzymiesięczne więzienie. i>i ' Pod St. O m e r wyleciały w powietrze dwa młyny prochowe, przyczem iednakże ieden tylko człowiek lekko ranionym został. Słychać, iź W. Jałmużnik Francyi, Biekup z La ngr es i Biskup z Al a i s, przeznaczeni są na Kardynałów, a pierwszy razem na Arcybiskupa Paryzkiego, Potwierdza się, ii nasze zatargi kościelne z dworem Rzymskim iuź &\, załatwione. Dnia 11. Czerwca podpisał Papież konkordat, a podpis Króla naszego posłano iuź przez gońca do Bzy mu. Powiększona będzie liczba Biskupów naszych, a Arcybiskupi otrzymaią dostoyność Parów. W tych dniach wyidzie znowu nowe pismo X. P r a d t a, pod tytułem: "TrzY ostatnie miesiące Południowcy Ameryki i Brazylii. " Pasza JSgipąki posłał także Pełnomocnika swoiego do Genewy, 3Żeby zawarł umowy zkunsztownikami wszeiiriego rodzaiu, zegarmistrzami, tkaczami i t. d. na przeprowadzenie się do C airo. i W mieysce iMarkiza Cara posa Grando został Ł Generał Eguia. Ministrem woyny w Madrycie. MarszałekBeresfo rd spodziewany był w M a d r y c i e na czas krótki.

Pomiędzy wszystkie mi Francuzkiemi miastami handlowe mi żadne w porównaniu nie ma większego odbytu iak H a v re; związki tego portu ż Ameryką i Zachodniemi Indyami znacznie się od czasu nieiakiego powiększyły. W wyszłem tu dziele "Myśli Pana Ba na/d" mówi autor między irmemi: Słowa, Wolność, Równość, Braterstwo lub Ś m i e r ć! w naywiększem podczas rewolucyi były używaniu. W o l n ość skończyła się na zarzuceniu F r a n c y i więzieniami I r ów n ość na rozmnożeniu tytułów i ozdób honorowyih; b r a t e r s t w o na niezgodach naszych; śmierć tylko sama pozostała węzłem iednośii. Pobyt wSt. Clou d bardzo służył zdrowiu Króla. Buch i praca całkiem go znowu wyleczyły. Xiąźę Wellington przytomny będzie popisom i obrotom korpusu Pruskiego po nad Mozą, i zaprosić miał Króla Jmci Pruskiego do Ca m b r a y, gdzie Monarcha ten raczy pewnie zasczycićswoią obecnością wielki przegląd prawego skrzydła woyska zaymuiącego. Zakazane iest wyprowadzanie się doAfry ki, ponieważ wielu Oficerów zwoysk niegdy B o . napartego wychodziło do Algieru i M arokko. Słychać, iź Anglia wyrobić miała ten zakaz. Z Br ux elit dnia 3. Lipca.

Prywatne listy z L o n d y n u głoszą, IZ w gabinecie S t. J a m e s zaszło poróżnienie, i że słychać o woynie między Anglją i Ameryką. Lord Grenville miał oświadczyć, iź gotów iest wniyść znowu do Ministerium , ieżeliby do tey woyny przyszło. Z Londynu dnia 4. Lipca ATA Na ostatnim wielkim festynie u Królowey, wszyscy Panowie i Paaie mieli na sobie suknie z ma-teryi rękodzieł kraiowych. Kuryer zbiia wyraźnie-dwie pogłoski, które tu krążyły. KayprroH, że w Malcie udawał sie A , na piśmie do rządu Angielskiego o przeniesienie Bo na p a rt e g o z S. He 1« ny . .

na Inne raIeysce. Mniemaią w P a ry ż u, iż Marszałek G o uvion St. Cyr tymczasowo tylko mianowany iest Ministrem marynarki i że wkrótce zostanie Ministrem woyny. Na ten przypadek, powiadaią, P a s q u i e r otrzyma wydział marynarki, a R a v e z wydział sprawiedliwości. Podług zdania Carnota, Deseaix, Soult i St. Cyr, są naylfpszymi Generałami ze szkoły rewolucyiney. Z Madrytu dnia 21. Czerwca.

Odkryty w L i z b o n i e spieek, który w dzień Bożego Ciała miał wybuchnąć, zostawał podobno w ścisłym związku z zamachami Generała Lascy i iego stronników. Spiskowi mieli zamiar, obalić obadwa rządy i cały półwysep złączyć pod wspólny rząd republikancki, do którego konstytucya stanów C o r t e s wziętą bydź miała za podstawę.

Rozmaite wiadomości.

Dnia j' 1. Czerwca r. b. nastąpiło połączenie Wittenbergskiego uniwersytetu zHalskim. Generał Hrabia Gnei? en au darował towarzystwu dobroczynności w K obie neu nowy srebrem platynowany serwis stołowy. W pewnem Niemieckiem mieście, żołnierz stoiący na warcie trzymaiączbyt pochyło swóy karabin, obróciwszy sięskaleczył w oczy dwie idące za nim osoby tak bardzo, że iedna całkiem, a druga przez połowę, wzrok utraciła. (G. ?eta Berlińska dodaie: Niesłychana lekkomyślność, iaka z tey strony w wielu panuie mieyscach, zaeługuie istotnie na uwagę władz kraiowych; żołnierz stoiący na straży uiepowinitn nigdy trzymać karabina horyzontalnie, lecz zawsze wprost do-góry.) W iednym z Paryzkich dzienników czytamy co następuie: "Nie poymuię, iż ieecze widać w P a ryż u 60letniego mężczyznę i 40letnią niewiastę przy takiey łatwości, iaką przemysłgotowalniany nastręcza codziennie do odmło; dnienia. Niemasz miesiąca, żeby się nieodnawiały cuda owego źródła starożytnego, lt'!>re niesczęściem zaginęło. W rzeczy samey, liczba ttarycb kobiet i starych chłopców coraz się zmnieysza. Potrztba prawdę powiedzieć; iż w Paryżu umieraią, ale si£ wcale nieStarzeią. Przekonaliśmy się z świeżego spisu ludności miasta P ary źa, iż nitmasz wniem 35 kobiet, które się do 40 lat przyznały. Cud taki W ludności przeszło 600,000 dusz przypisać należy po większey części postępowi chemii, która nam dostarczyła wody Ninony, śmietanki piękności, Elixirti par.iemkiego i mnóstwa innych szacownych Kosmetyków, które naszym byłym młodzieńcom dozwalaiaj mówić: "Moia metryka chrztu iest stara, ale nie ia." - Sławny chemik Niemiecki S t a h l przybył znowu na ratunek zgrzybiałey piękności, wynalazłszy wodę, którey daławoie nazwisko, a która bardzo iest używaną przy wszystkich gotowalniach. Sprowadza ią z N i emieedo Paryża P. M i c h a lon, znany w dzieiach mody perukarskiey. Jest on opatrznością tych, których czas kosą swoią naznaczył; odnawia bowiem ich głowy, i zszarzaną cerę odświeża. A tak woda Stahlska. iest iedną z przysług uczynionych wątłey iuż; ludzkości. "

DONIESIE NIK W dniach 2 3, 24 , 25, r6 Lipca odbywać sig będzie roczni publiczny popis w Królewskiem Gymnazyum. Programa tegorocznie zawiera: Kr4 thie opisanie całego urządzenia Królewskiego GymnazYum. P o z n a ń dnia ig. Lipca 1817.

D. Ii a u l f u f s.

OBWIESCZENIE.

Od dnia 1. Sierpnia r. b. począwszy, poczta wozowa Bydgowska Królewiecka iuż nie iak dotychczas w Wtorek i Sobotę o godzinie 8mey rraIIa, lecz w Poniedziałek i Piątek o gedzinic I2tey w południe stld ochodzić będzie.

Poznań dnia 15. Lipca 1817.

Pocztamt Główny J. K. P. Mci.

Esp agne.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.07.19 Nr58 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry