GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.07.19 Nr58

Czas czytania: ok. 2 min.

Wielkiego

Xieswa

POZNANSKIEGO

NFO. 58.

w S o b o t ę d n i a ig» L i p c a t 8 * 7 *

, Z Poznania dnia ig. Lipca* JO. Xią£ę R a d z i w i ł ł, Namiestnik Królewski w W. Xiestwie Poznańskiem» opuścił znowu wczoray miasto tuteyeze udaiąc się do- P e t e r s b u r g a . Z Berlina ima tf. Lipca.

Nadeszła z Bzy mu wiadomość, i£ Papież przychylił eis do źycatenia i rekwizycyi dworu na ypgo o przeniesiecie Xiąźęcia Biskupa z biskupstwa C o rv e y na biskupstwo Monasterskie. Uwiadomiony iui o lem został tak z strony rządu naszego, iako ter ze strony sioticy Apostolskiej, J uążę Biskup» i Kapituła M 0naattrska T dla ktorey zastrztźoot ieet prawo wyboru na przypadek zawakowania w przyszłości Biskupstwa. JJ. WW. Miniettr spraw wewnętrznych, Baron S c h u c ' r a a n n , wyitcbał do KottbuS; Minister wuy>y Generał Major Boy«o, do Karlsbadu;, Generał piechot« Hrabia Gneiserłau" do Wrocławia; Rossyi» ski Generał-Porucznik i Generał-Adjutant J omiń i, de Lipska.

Z Warszawy dnia iz Lipce.

JW* Linowski, S.K. P., Exekutor ostafnrey woli ś. p. Xiąięeia Józefa Poniatow s k i e g o , umieścił w gazetach tuteyszych co następuR: "Onia 17. bitiącego miesiąca i roku o goeJj.inie 1 itty po msj.y źałobney w kośdtle górr.ym S. Krzyża ciało I. p. Xiąźęcia Józefa Poniatowskiego, Wodza Naczelnego woysk Polskich, wyprowadzone będzie z wiadom A ścil Rządowązttgoi kościoła, iako z mieysta ty mczaeowego swego pobytu» - Grób przez S ta n »sław a A u gusta Króla Polskiego, iego Str>i», w wolne m mieście Krakowie przygotowany, przeznaczony» ieet na wieczny szanownym tym zwłokom, spoczynek. Prowadzone będą -.a mieysce swego przeauaCŁfct.iaA gościńtem pocztowym

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.07.19 Nr58 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry