DODATEK

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.07.26 Nr60

Czas czytania: ok. 7 min.

DO

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego

Nr. 60.

DOBROCZYNNOŚĆ.

Od dnia 23. m. b. złożono znowu dla niescześliwlch Sierakowian nasteputące ofiary: · O-JI P 86) A A . A r l f Topińskiego surdut i frak stary i 38 Zł.; alI i" 2" f £ j A o z T f f a l we) e r « y k a o d gminy I astkowskiey i N. 6 Zł. ; 810 Przez IXicdza D r a b e r Kaznodziei? Ewanielickiego wMurowaney Goslirue od oberżysty Pana Schenke 6 Zł., kotlarza Pana Heynemann I '?o Na"CZA,e,a w.Owinskach P. Schenke 4 Zł.; 89) Uzbierane wdomuIPanaB. w Poznaniu xeSTal.(łącznie r dukaty, TPrydrychsdori iN apoleondor) tudz,eż różne suknie, obuwie i bieliznę w dwóch puszewkach, i w dodatku 6 ZŁ od D ra H.; QO) Kollekta z kościoła II. XX. Karmelitów wPoznaom 60 Zł.; 91) Od L. D. z Poznania 8 Zł. Wysczególnione powyżey sczodrobiiwe ofiary w pieniedzach i odzieży, odesłane zostaną następną poczta wedle przeznaczenia do ustanowione? Kommissyi w S i e rak o w i e .

P o z n a ń dnia %6. Lipca 1817.

Expedycya Gazet.

Decker i spółka.

Od Menu dnia l{. Lipca.

Dnia 13. o godzinie 4. z południa przybył Krolewic Jmć Następca trohu Pruskiego, pod naawiekien» Hrabiego Z o 11 e n " do F u l d y, zanocował tamże, przeiechał nazaiutrz o godzmie 6. wieczorney przez H aIIaM, etanął o godzinie 7" w Frankforcie , i wysiadł do domu zaiezdnego pod znakiem Ceearza Rzymskiego.

Dńi» 10. t. fi. powrócili NN. Królestwo Wirtembergecy z Baden do Stuttgardu.

Krół Wirtemberski zaszczycił synowe» swoiego " trzechletniego syna Xieua M o n W f o r t (H i e r o n i m a B o n a p a r t e g o) wielkietn krzyżem oderu złotego Orła. Xia,źe Karol Bawarski przybył dnia 6.

Lipca do Zurich pod nazwiskiem Hrabiego O a c h a u. larska w Kassel w wielkiey loży obecność ciwnie nayusilniey pragnął zgody z Rossyą, Landgrafów Karola i Fryderyka He- wydał pod dniem 3. Marca z własnego naskicb. Pierwszy, Generalny «Mistrz loź tchnienia do W. Wezyra następujący mocny @yczystych, piastował młotek i miał'dwugo- i-godny uwagi Ktskrypt czyli dzinną dzielną mowę. Hatti-- ,{[;herif: Pułkownik Massenbach źyie teraz w do- "Zpowodu podaney noty przez Posła Rosbrach swoich pod H e i l b r o n n . syiskiego odbyły się dotychczas liczne idługie W Ratizbonine powstały dnia %. t. m. narady; wszakże nie złożono NamiesczeżadneE powodu braku chleba zamieszania między go protokołu z waszych posiedzeń. Już przeubożną kiassą ludzi,' przy CJIeT niektórzy szło 40. dni oddana wam rzecz ta do roztrząpiekarze przez rabunek i nadpsucie domów śtiienia. Czemużeśćieiey nierozstrzygneli? Po i ruchmości maiey więcy ponieśli szkody, tey zwłoce sądzić Bmsiemy, iż się płonnemi Jakoż nieinożna zaprzeczyć, iż w wielu miey- rzeczami na posiedzeniach waszych bawicie.

scach panowie piekarze nieuasyconewywiera- Chcecież tak dtugo ociągać się, aź Poseł Rośli lichwiarstwo na spółobywateiów stvoieh, syiski rozgniewawszy się grozić pocznie? Jei że przytóm niegodziwe ciągntli zyski, prze- żtli wam się zdaie woyna nieuchronną, daiac częstokroć naypoślednieyszy chleb za myśl-cie o środkach obrony. Wskażcie Nam naywyższe ceny. do przekonania dostateczne powody woyny i Brzuchomowca A l e x a n d e r (znany i ogół środków posiłkowych, których użyć żarn? P o z n a n i u ), który na powadze świetnych cnyślacie. Jeżeli zaś czas i okoliczności nieświadectw (prawda że ich miał nie skąpo i to dozwalaią nam poriięcia woyny, zapobieżcie ed wielu znakomitych osób) występował nayprędzey niechęci Posła Rossyiskiego doli? Wiedniu i Monachium, zle nare- godną odpowiedzią." szcie wyszedł w ostatniem mieście (i w Au- Łatwem było do przewidzenia wrażenie, s z p u r g u), ponieważ się wnet poznano na iakie reekryp ten sprawił. Był on powodem tym ćwiczonym szpaku (i w P o z n a n i u , do drugiego w następujących wyrazach wydamoże z tey sarney przyczyny, nie tęgie miał A nego reskrypfu: iniwo Sto Jańskie roku przeszłego.) "Ponieważ Ministrowie Moi, po ścisłem 'W KreuznAchutworzyłosię towarzystwo wszystkich rzeczy roztrząśnieniu, uznali pozapornagaiące dla wspierania cierpiących nę- trzebę po wzdani a wsze Iki ey o woynie dzę, mianowicie w okolicach Hermskeil, myśli i chwycenia się rozsądney strony pogdzie niedostatek i nędza naywyższego doszły iednania, wypada zatem z nieodzowney kostopnia. Towarzystwo posłało iuż 3200 nieczności, ażeby bez odwłoki rozpocząć ob«hlebów de naybiednieyBzych okolic. rady, i żeby Reis- Effen di przesłał nieba, Ze Stambułu dnia 29. Czerwca. wnie Posłowi Rossyiskiemu notę, o którą Na przełożenia Cesarsko-Rossyiskiego Po- rzecz idzie. Naywiększego zaś dołożyć posła, Hrabiego S t r o g o n o w a . oparte na trzeba starania, ażeby wzmiankowana nota TŚaysłusznieyszych i naysprawiedliwszych do- ułożoną była dobrze i iasno, nie tak iak piermaganiach, zdawało się iż dotychczas nic sta- wszą, bez wszelkiego związku, iżby dać RosT»>wiącego nie zdziałano w Dywanie czyli syi poznać, iż zamiarem iestN aszem załatwić ladzie W. Sułtana. Wpływ W. Wezyra na rzecz zgodnym spoeobem." Reis-Effendego iTeftedara potrnfił te; Skłonność W. Sułtana na etrope, pokoiu i na poskromieni« oppozycyK W Wezyr odebrał mocną, naganę; iego z a Ś poplecznik Reis-Effendi, został zrzuconym, a mieysce to powierzone Djanilowi Effendem u, który iuż kilkakrotnie urząd ten piastop a r t e g o , nazwiskiem S a n 1 i n " który tamże był przyaresztowany. Na zapytanie go, dokAd sie, chce udać, odpowiedział, iż do T u r y n u w interessach rodzinnych, Dano rnu paszport do tego miasta, doka,d mu Kommissar;! policyi towarzyszyłwał. Z Paryża dnia u. Lipca. Rozmaite wiadomości. Dono.szą z P e r p i g n a n, ii są,d woienny N a teatrze Angielskim w mieście D e a l W B a r c e lon i e wydał dnia 27- Czerwca wy- zdarzył się rzadki przypadek. Aktor poderok śmierci na Generała La s c y i 4. wy_ szłego wieku graią,c w tragedyi J o a n n a ższych Officerów, których z nim aresztowa- S c h o re, gdy przyszedł do słów roli swoiey no. Takaż karę zawyrokowano przeciw nie- zawieraj cy błogosławieństwo .ko c ą e .si : przytomnemu Generałowi M i la ns i innym Oby mi Niebo w ostatmey goduau ZyctS »nólnikom, iodesłano wyrok do decyzyi Kro- moiego przebacZ)io.[ padł t umarł na scel d M d nie; poczerń roztśli się wszyscy słuchacze. a o a r y tu. Rozwiązanie Xieiny B er r y oznaymione będzie 24. wystrzałami dzialowemi, ieżeli eyn, aisstu, ieżtli córka. Skoro Xiezna urżnie pierwsze boleści rodzenia, Król i wszystkie inne członki rodziny Kró l ltwbkięy , t F v' 1 udadzą, sie, naiyehmiast d o pałacu u i y s e e B*ou rbon.

R a n d o n a i dwóch iego spółspiskowych Stracono w B u r d t g a 11 i .

Bawiący tu Amerykanie obchodzili dnia 4 m. b. w przytomności Posła Amerykańskiego, Pana Ga Hatin, Generała Lafayette, Generała Miollis 1 t. d. rocznice niepodległości Amerykańskie. Spełniono między inne mi naste.puia.ee toasty: Vre7edent ,f\taJ;lów 7i e dnoczon;V t ch ( -. Arol 7':' JBz ! MgrynarlCa :5tanvw zteanoFrancu kh.' - 111a y nur KU. *. coonYCjl, zasczYt 2 StaWa nasze. lWIe chay działa iey będą zawsze W pogotowiu do płoszenia l bronienia wolności mor! · * j _" Cenerał L a f a y e t t e : Przyia· i " Jnntci W obydwóch CZ£ŚciacA Ciałom wolności w TM2;", "n4!e ańre Świata! Oby prawa miały zawsze gor£ nad przYwileiami! > Z Włoch dnia Ą- Lipca.

P Teva Medyolańeka kazała puścić na wolaoość odźwierniego gabinetowego Bona

DONIESIENIE.

Podaie sie ninieyszym do wiadomości, iź dnia 6. Sierpnia r. b. o godzinie atey przed południem na placu komedyalnym maią bydź publicznie A i A k. oni . e wylac.9 n * z s żby fcawaleryi za gotowe plemądze wIJceydawalacemu, w Poznaniu dnia .4. Lipca 1817. A. , Krolewsko-Pruski Kommisarz Woienny w dowództwie naczelnem Wielkiego Xigstwa Poznańskiego, Holderegger.

W przedmiocie upadłości handlu Suhcessorów J. G. Treppmachera w Poznaniu-, Dreztnku i Szczecinie.

Cztemaście spełzło m.es.ecy1'_ a Wier cielom fowiedzianeg.Q wzwyż upadłego nandlu żaden inny i g n a d , w J d ok) i a k t Y l k o> lź z d a n i e r a pe/\. /\. /\.. . , ł . . d l , wnggo en cy leze l scz Cle op sze w d z i e , l c ej wifc ey dopiero lat powezmą wiadomość, w i e i e im z pretsnsyi ich przypadnie, łub lak wiele na wydatk. admmistracyi, opłaty 11 papier steplowy, iescze do pretensyi swoich dolozyc beda muJg, Ta okoliczność powodowała Niźeypodpisanycł» do przystąpienia do uczynioney przez handel upadły i kilku naycelnieyszych Wierzycieli iego propozycyi, to K«; e po 0,0. e

J[?Cy »larów / L l y Wyn o S I o koło J? o *y_

., 2 e o d e y T Y 5 . b ' »C y, "n 1 e. - - « . ale , sm y * » A r A Wie«yciJu d o przyieJ fc *ci*efijch T : A I e A > n y« M y progozycy, znaglać cienia li )I( II r A '" * sp o Ob n V ć d o prze.

M K o

1 o z n a ń dnia i J. .L' I _ <. . .1 i f' < lo' / » Wszyscy U. ierzyciele handlu Sufccessorów ]I <*. Treppmachtra w P o z n a n i u, Drezenku t Szczecinie, którzy proponowana w tym interesie ugodg iuź prayieli.

Na dobrach Swarzedzkich, Dombrowiecfcich, i Boguniewskich wypusczone będzie Polowanie, od S. Bartłomieja r. b., aź do dnia Igo Marca 1818» a to kaźdey maietności zosobna podług wa. , , , " , n. ITh. A. runków u podpisanego do przeyzenia znaydu< > In <1 ,cf< z ,1 A «Rfara 1' 2'{1'e' łt'e'g8, "()2:1'lal iacycI1 sle. * f T ermin er ncyt yi i!V¥zna T i'ę p l e d e m u j p r a S t ? ™ *. * p o r * w l « * y « e i ó w T dzień « g o Sierp" « J b T n »T "a c " « ,cl> pToern;yIIII. en1a ł wfcbsjyfikowaiiia n1* 2giey w oomSln? PJ połudn,u «> godzi

&,ś

&'zq

./'o....

* > ' Ł na « r 1 A P III a c ]l r r o II' * *« ł 7> do *' O < 7b d A S ' T 8 V a k fw e g o ID r e r e s s u y W nay n n » ana d ł . " S . t ku" o " 8 o P f ł y owa - 1" 1, «w oce i rsAL; I?ł : dQ v ""p o z n a n dnia * W - if< itrzbińshi, Generalny Pełnomocnik Generalne-j Dyrekcyi Instytutu Wdów.w B er lin i e.

"",*C,e

N 0*. b e mIasto, w fi;".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.07.26 Nr60 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry