POZ_\!\ W POCZĄTKACH 1813żenie władz miejscowych czyni mnie pra\vie niesposobnym w wypełnieniu włożonych na mnie obowiązków". \V ślad za MielżyilSkill1 i jego komendę. stanęli w Poznaniu dowódca wojskow' departamentu bydgoskiego płk. Bal'dzki i komendant płacu miasta Koronowa kpt. Taroni. \Vieści przez nich przywiezione o postępach wojsk rosyjskich napełniły obawą l\fojaczewskiego. Donosił on przeto do mini:-;terjum wojny U}, iż "ohawiając siQ nieprzyjemuego skutku utracenia czasu" wysłał ka:-:Q dywizy jnę. i komisarza wojennego do Kalisza. Stary wojal{ martwił się, iż szczupłe szeregi rekrutów zebranych przez niego uszczupla jezcze bardziej dezercja, że jedynie tylko 300 ludzi i koni odehrały 3 i 14 p. jazdy, że do tej pory nie przybyli ocz('ldwani oficerowie z 8 i 15 p. p. oraz 1(j p. ułanów, przez co WSZ} stko jezc7e hardziej opanowuje dezorganizacja. Ze swej strony ulJOlewał znów prefekt POlliilsld nad wytworzoną sytuację.. Pisząc do k. Józefa lO}, wyl{azywał fałszywę., zhyt łagodnę. politykQ władz centralnych w stosulll{u llo kolonistów niemieckich. Teraz, kiedy postawienie na nogi l'ezerw dla naszej armji w dużej mierze zależało od dol>rej woli i patrjotyzmu ludności, ze strony tych ludzi, którzy samych dohrodziejstw od rzę.du dqznali, doświadczał najwiQkszych trudności. \V niektórych powiatach stwierdzał prefekt wielką ilość "ll1')żnych olędrów (n, lJie:-;prz- jających krajowi i tak dalece nieposłu:-;zny:'h. że wsz stka przez przymus tylko czynią". Do tego stanu rzeczy dopl'l)\\ adziła zbyt łagodna i rozzuchwalająca toleraneja niemczyzny. W takim np. powiecie habimojskim zupełnie nie do:-:tarczono nakazanych lwni dla jazd-, a prefekt W!H'O:>t bał się przeprowalłzić. rewizję i rekwiz"('k, gdyż zgóry pewnym hył czynnego oporu ze strołl kolonistów. \Vprawdzie wysłał do tego powiatu 30 gwardzistów prewotalnycll celem przyprowadz('nia koni, blagał jednak, ażeby wesprzeć ich bodaj cry nie kompanją wojka regularnego, obawiał się bowiem Polr.) .\nhiwuiII Główne Akt Dawnych w 'Varszawie, .1IIinisterjum \V0jny 1H{u, 1'0znall 1Rjl. H..1:).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

16) AlchiwUln GłÓwne Akt Dawnyeh w '\'arszawie, :\łinisterjum Wojny 1789, f. 1;2-1:';, 1'0.£lIall 20 L 1R1:3.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry