POZNAN' W POC.ZĄTKACH 1813wyznaczonych pułków pod komendą przysłanych w tym celu oficerów. \V Poznaniu organizacją tych rezerw zhieranych z departamentu zajmowar się płk. Mojaczewski. Był to stary żołnierz, szef IJataljonu 9 pułku lIiechot)', następnip dowódca załogi w twierdzy modliilskiej, wreszcie komendant placu miasta Poznania, dowódcę departamcntu mianowany podczas wojny 1812 r. Teraz, skoro tylko otrzymał rozkazy w sprawie powołania rekrutów z gwardji narodowej do pułków piechoty i jazd_v, porozumiał si", zaraz z prefektem Poniilskim, aby wszystko na czas przygotować. 3 ) Donosił jednak swej władzy wojskowej, iż będzie mu trudno zehrać wyznaczony kontYlłgens dla braku oficerów. \Vogóle zaś obliczał Mojaczewski, iż departament poznaiudd, liczący 84877 dymów powinien dostarczyć 4.244 piechurów i W97 jeźdźców. ,,- dniu 7 stycznia rozporządza Mojaczewski 80 rekrutami, dostarczon{,llłi dla jazdy, natomiast ani jednym piechurem.") Pomimo tPg'o Illaic swe oblicz,'nia na uwadze kłopotał si, albowielll we(He rozkazó\\' miał zebrać 1877 piechurów dla 2 i 8 p. p., oraz fI1R jeźdźców ,Ha 3 p. ułanów i 14 p. kirasjerów.") Porównując cyfry rekrutów nakazan)'ch wedle obliczeil z dymów i przeznaczonych dla "2 i 8 p. p., oraz 3 l H jazd" widać, iż pozostawała znaczna nadwyżka. Otóż Mojaczewski niebard70 wi('dział co 7. ni{,llli robić. \V teorji, gdyż jeszcze nie miał nawet owej mlłiejszej Ii<-zh- żolnipl"Z)', zamierzał on formować szwadl'ony i bataljon)" zapasowe. Do tych oddziałÓw potrzebll\nJ.l jednak oficerów, których Iłie miał dla już zf-lIranej garstki. \Y dodatku o tę nadwvżkę powstał 'pór z prefektem. Ten

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

") .\rchiwum Glówlle Akt Dawnych w \, Hrszawie. :\Iinisterjum "'ojny (Księstwa \\'arszawskiego) 1787, f. 3. ?\tojal'zewski do ministra wojny, {'oznan 4/1 18 tt 4) .\rl'hiwum Główne \kt Dawnych w "'ill'szawie, :\Iinisterjum ',"o.iny X. W. 1787, f. 11. ?\Iojaczewsld do ministra. wojny, Poznań 7/L 1F\tł: X. W. 1836, i\lojael:ew8ki do gen. Hożnieckiego, Poznań 7/L 181:3_ 5) Arl'hiwum Gl0wne Akt Dawn)Th w 'Varszawie, l\1inisterjuJII Wojny X. \'". 1787. f. ta, i\Iojaczewski do gen. \Vielhorskiego, Poznali !I/I. 181\.

bowiem nie chciał wii;'cej ludzi pO\\'.Jlać jak nakazy" ało pismo ministerjul1l wojny, mimo wyższej cyfry jaka wypadała z ohli('zeń. Trt1l1no im się obu dziwić, każd' działał w myśl swyeh najlepszych intellcji; żołnierz ('hciał zebrać jak najwięcej l'/,kruta, urzędnik, mający pieczę nad dohrobytem powierzonej mu ludności, pragllął oszczędzić i tak eiężkich obowizków. Ponieważ jednak żaden nie chciał dohrowolnie ustąpić, szturJIl(Jwał Mojaczewski do ministerjum wojII)" o dokładne instnlkcje, oraz ł'ozkaz dla prefekta, ahy żądanych ludzi wydał. \V parę dni później ubyła :\Iojaczewskiemu część kłopotów.

Przyhyli do Poznania oficerowie 3 i 14 p. jazdy i ohjęli pod sw!' rozkazy zebranych 250 kawalerz"stów fi), Ponieważ jednak \V Poznaniu hrak hyło pomieszczenia i dołączały się trudności żywnościowe, przeto oddział ten wysłano do I{óruika, gdzie mieli łatwiejszą możność wyżywienia i kwaterunku, oraz więcej pola do przeprowadzenia ćwiezell. \V oddziale tym specjalnie wyróżniał się poczet w sile 80 ludzi dostarczony przez powiat śremski. Zdaniem i\lojaczewskiego hldzie ci "powiatowi i podprefektowi honor l'zynią". Znc:ll'znie Ilatonda__t gorZf'j }wzpcbtawiała sii;' sprawa z piechotą 7). Do tej pory howiem ledwie że 6;2 ludzi ściągnęło. Jpśli jednak dowódca pozllallski martwił się tak malą liczbą, zgola nie poci('sza!o go o4wiadl'7.enie prefekta, iż do \\'yznaczonego terminu tj. na połowi;' stycznia wszyscy staną, gdyż podohllle jal{ to mialo miejs. e 7. jaz,Ją, zgoła nie miał oficerów, którzyh tym ludziom dowodzili. \V obec tego stanu rzeczy proponował l\łojaczewski, aby gwardziści narodowi przeznaczeni dla mmpełnienia pułków pieszych zhierali się po miastach powiatowTh. Tam pod okiem i dozorenl któregoś z b'łTh wojskowydl odh"wal i wst('}JIlf' ćwicz('llia w JIliarę łllożnośei. Zostalihy oni natomiast ściągnięci 110 Poznania, skoro prz:- będą po nichfi) .\rchi,,"ullI (;Iowne Akt Pn\\'n)"dl w \Yar>ozawie, :\linistel'jullI \,"ojn)" U:!(j, :\Iojacze\\""ki do ;.:-pn. Hożllie('kipg-o, Poznali, 1 iiI i ;!O/I 1813.

7) Archiwum (;Io\\'ne Akt Dawnych w \Varszawie, :\linisterJum \'-"jn)' 171'7, f. H, :\IOJilczcw:;ld 1I0 \YielhOl'skieg-o, Poznm'I, H/I. 18B.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry