I-\ROXIKA MIASTA POZNANIAqlłahl etiałll nolJilis I\TfJjpl'er Pl'ovisoris, fuit antiquitus penes flil'łUm oł'atol"iuUl hosllitale cum suo telTitorio et horto, sed ipsum per hostiJjtatenl au ruinam ucduclum pellitus collapsulll extitit ac fllll<llls pl'aedictus, in quo hospitale pxtalmt, cum a(liarenU/ms tpITit(;l'io et hOl'tO, quinquaginta sex cil'citer passlIs dirc(.te a pmetacti Ol"rttot'jj coemet.prio ad sllhUl'hiulll \\'ilda \-orita to via puhlica PUIJUO in lonp-um, in lat um vero usque :ul fossatum vprsus lIybaki sese protendens, per nobilem lIIagistratum 1'0SH:llliPIlSelll yariis pel'Honis pro e:\.struendis aeuificiis, que ad pl ac'ew; jam exstallt. ex 1-enSll allllUO est distributlls et concessus, qui census ad ml1.nus nobilis pl"O\'isol'is quotalluis !,cl'solvi solitus pl'O cOlllpal'arlllis 11I1Ilin.u'ihus ac aliis teml101'o ilJdulential'l\łu lle('CSSal'iis l'onvel'tituł' et ue eodem ar etiam a l i is hopitale praed ictlllll ('OIlCernelltill1lH lll'oventibus, qui ci r_ ei t CI' r!'ntllł-L triginta flol'!'lJos POIOllil'a ll's annuatim cfficilllJ t, (hetlIs j)l'Ovisot, 1I0bil i lIIagistl'atlli Posilali iellsi l'alculum lll'aestal'e pst adstł'ictus, Quod vero spectat dpvotionem et cornmoclitat elll in eadem pel'agełłl]a, devotio soellJnis hi talltulll in anno, 111 [('sUS 8ciliret Inventionis pt Exaltationis Sanetae Cl'llcis, ration() indu/gential'lłłll ibiuełłl relehrari solet. I1lush'is paritpl' III'al'llelldał'ius ex l'e renSUUlll ac etiam pl'Oventus ex certa par.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

til'ula agri, qui junetilł-, SUnlllJalll f1orcnoH f'olonkales cf'ntum tl'igillt a lJoven, [aciunt, ad absolvendulII unum missae sacrifiriUlIl in dieto oratol"io qualibet SelJtillJalla solullllIlodo est ohligatus. Cui de\-otioni ac etiam IlIisis sal'ł'ificii nonnlHHIlIal1l pOpllltlS ob incoll1ł-J1oditatem mlitus ac etinm )1roluviem aquae intel'esse minime valet, exillllNlue cultus (livinus evi.dcntel' miilU it I II'. Iusuper dUIll juxta allegatiollelll tam illustris pl'aehelldarii. fluam Ilohilis pł'Ovisoris, Ilullus nel'vus et fundus pro rep:lrationr dirti OI'atOl'jj e:ł..tat '3fH'sque sllhlevandae fabricae peIlitus ex eo suhlata esse <leuucitUl', pl'oiIl<le sludendo majori cultui divino ac simuI subvenien<lo in futUł'um devotioni et comIlIOtlitati l'hl'istiani populi, oratorium hocce tam ex ratione difficilis aditlls, qllam etiam saepissimae inunuationis, intral'e ad praesells non alentis. satius devotionem eandem ad ecclesiam pamchialelll Saneti !\1:lł'tini, sub <lua idem oratorium extat, transfel'Ciulam, in eademque existenti j'lm alt:u'i Sanctae Cl'ucis obligationes, pPl' IlI'aebendarium dieto oratol'jj absolvi solitas, appli<':\ł1das esse ceilseo actumque .praesentem talitel' a me confectum, lIlanu prolH'ia sCl'iptum ('I subscriptunl ae sigillo IIlUni!.ulll, iIlusll'issimo, excellentissimo et I'everen<lissimo domino loei. OI'cliIUII'ia cum debita revel'entia remitto. 1\nionius Cudniewicz, emollicus cathedali'3 Posnaniensis, ad pI'aemissa delegałtls comwis'3al"ius, ma nil pl'Opria. Locus sigilli.

Alterius est obloquentia hace: Actum I'onaniae. in resitlentia pl'aepositul"ali ali eedesiam pal"roehialtlll et coUegiatam Sanctae :\laria.e :\Iagdalenae, die marlis videłicet vi ges ima nona. mensis novemIH'is, a.nno Domiui millesimo septingentesimo llonagesimo sexto. Xos infrascl'ipti rommissarii, viso et lecto commissionis instrumento in persOllfl'! nostl'as sub (lie deeima. lIlensis et anni currrntium emanato, manu ilłustrissimi, excelłent.issimi et l'evel'en(lissimi donllni Ignatii romitis HaczY'lski, episcopi Posnalliensis felieiter model'ni, subscript.o sigiIloque ejusdem gentiliti'1 rommllnito, in virtlLte praetact.i commissionis instrumen1i au residentiam peJ'illutris revel'etulissimi domini i\hu'tini I';;otal'bski, pc('(psiaruIII cathedl'alis Posllaniensis canoniei, pal'ochialiR VPI'O ac ()lIegiatap Diva.p MaJ'iae :\Jagd. pl"acpm.;iti, ut i ad 10eUł1llH']' nos finp ncgotii' infl'ascripti lWl'agendi cIectum pt IIt'signatum, lWI sonalitel' l'ondescendimus ibidemque in praesentia praenqminati l'evel'elHlissimi pl"ael'ositi ncc non nobilis Emesti Goftlieh :\Iencd, syndici lWI' nobilem ar spectabilem magistnltulll L'OSltaniensenl a llOhis in sCl'ipto sub (lie viJesirna mensi,-; novemlll'is Imno IH'apSGnti l'eqllisiturll, instrulllento speciali pel' nos hir 0l'iginali1el' apposito de data vigl'sima serumla mensis ejus(1<'111 d"leg-ati, tum quoque illustl'is adł1lodunl. l"evel'elJ(li Pauli "'ol nik, in dieta colleginta Sancta,> :\I;u'iae :\Ji1gdalenae canonil'i.

oratol'ii ve,'o Sanctae Cl'ueis extra POl'tmn Vl'atisla \"iPlIsenl exae(1ifieati ad praeseni' praebendal'ii, al: lIobilis et. SlJectahilis Sehnstialli :\lejereI', hospitalis quolHIam ad praetaetum OI'a.tOl'ium Sanctae Cl'ueis l'epel'ilJilis Illodenli JJl'Ovism'is, supel' pmelllissuJll aet UIIl cunsentiellti u III, jUl'isdictiOllPIII nostram COJllIll issol'ia lelll fU'1davilllus, rJl!a fUlulata ad e:\ecutiolle'n pradati instruIIIPn1i }u'oredendo ante olIlIlia melitem ilIustl"issimi, pxcellentisilui pt revel'elldissillli domini loei ol'dillal'ii. re,..ppctu tot.ies llicti ontOl'ii Sanctae CJ'ueis fusius praeaSSel'to instl'umrnto rOllllllissiolIis tIesel'i l'ta 111, nohili magistratui, tanquam cjUf.;I!PIII ol':ltorii lef;-itimis eollatorihus. in persona nohiJis delegat i sui eOIllJlHl'(,lIti, apcruinll1" l'equisiloque ol'etenus, an ex \ i IJlUllel'is collatol'lllll l'eparati0ni I!irti ol':.tol'ii ad praesens et inpo<:;t rOIl:,.ulere sit lntl'n(lIs, pilip... })mposuinlUs 1\(' iIIud in casU denegatae repaI'ationis in alios u:,ous pl'ofallos eOllve1'1enlIuIII esse signifieavilIlUS. Cui I'equisitioni ex nUllC nobilis dplq:mtus satisfaeielldo pałam in hace vPl'ha dechuavit: lice! quilIplIJ Ilohilis IJI'ineipalis suus Illafdstr'atus l'osnaniellsis, vigol'e jUl'iulII SUOI'UIll l'oJlatOl'. OI1US l'ep:w:11 ionis totie!" (Jjct.i ol'atOl'ii sentil'e censeatUl' es:'e adstl'ietus, quia tamen stantihus rnodel'lIis 1elllpol'um cil'l'ulllst.:lntiis proventus sui minus tenues vix lJUhlicis a1que inevit.a

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry