KRONIKA MIASTA POZXANIAnpustolicae sedis gnltia episCOl)O Posnaniensi, ol'llinulIl aquilae rubraa et sancti Jo::mnis Hierosolymitani equite, l'om}Jareu" jJersOlla lit I' I' venerabilis fjscalis lH'OIllOtOl' CaUSal'llIll jwlil'li et officii )}raesentisactor principalis in tel'mino holliel'Ilo ex soli ta judiciOl'UIII callentia proveniente, proctuctis billis aetibus commissiouis per domiuos _ COIllmissarios speeialibus instnwten[is ex callcellat'ia emanatis, respeetu oratorii Sanctae Crucis extra l'ol'lam V nt.tisladensem l"ullsistent is f'xpeditis, prim') quidem !::lub llie \-igef:ima octUV<l llIensis octobns, aItero in sequelam Jlriot'is sub tlie vigesim<l Iluna meusis ullvemhris anno praeterito mille'iimC' septinentesilllo nonagesimo sexto, una cum taxa eiusctcm oratOl'ii sensuque llohilis magistratus snbsecuto et pn> ulteriori d.!eisione ad judil'ium praesens remissis, petiit dietos actus <;ommissol'iales resolvi ac de praefato Ol'atorio Sanctae CI'uci" diSptllli idque, quod juris fUf'rit, (!ecerlli. Quorum actuum commissionis et quidem primi tenor sequitur talis: Actllm I'osnaniae in oratorio Sanetae CnIcis extnt POl'tam Vratisla\'iensem situato, tlie veneris vigesima octava mensis ::JCtobris, anno Domini millesimo septingelltesimo nonagesil1w sexto. ] ufra SUh'iCI'iptus in vil't.lte instnnllenti commissiollis, die v1gesima quarta nlensis et allIli CUITelltium iu personam memu emanati, manu illustrissimi, exceJlentissimi et reverendissimi domini loci onlinarii felil'itcl' moc[el'lli subscrilJti ac sigillo ejllsdem. COllllllUlIiti signatus l't dejJutatus l'ullIllli.sarius, ad 01',1torium Sanctae Cl'ul'is eil'l'a viam pubJil'a!lI vel'SIIS suburbium 'Vilda post Portam Vratislaviens"ł1l in ])al"ochia Sancti Martini l'onsistens pel'sarmlitel' condcscemli iJJitlelllf[ue in pl"aes9ntia illustI-is whnollum ren'l'elldi Pauli \"oJnik, ecclesiae collegiatae ac supmfati Ol'atol'ii pmebemlarii, tUIJI et llohilis ac spectabilis Sebastiani rejeJ"er, hospitalis ad dietułl1 omtoriuHl anetae CnJcis fUl\llal J provisoris. super praemissum aetum eOllsentientium, aliorulll \"ero jus et interesse quomotlolihet se habeł'e praetellclenti !l III , sillgulaJ'itf'I' nohilis magistratus Posllaniensis, qua praetacti oratOl'ii collatol'um, Jicet pel' !lIe in scriptis sub data vigesima sexta mensis et anni }JraesentiulII requisitm'UlII, non tumen per se nel' suum Jegitirnum plenipotentem cOlllparentiuHl, a]Jsentia minime ohstante, jurisdietionem mealll cOł1lłl1issorialem fundavi, qua funclata ael executionem instl'lłłllellti praefati proeeclendo ante omnia itum, structllram et statutU toties dicti Ol'atorii describenda institui. '\ tque eundo de civitate l'osnaniensi recta "ia versus suburbium \Yilda illud in pat'te dextera viae, intel' \'icinitat(,s spectabilis rec rnercatoris, civis Posnaniensis, a septentrione ex una funr1ique antiquitus hospitalis, ad praesens vero domus nobili.;; Virion, incolae Posllanipllsis, a rneridie parti,bus ab alt era ituatum "idi ac de IIIUl'O solido in fonnam crueis exstrllctum. dp medio sui turriculmll mumtam, figurae rotunda e, quin'lue fplwMl'is vitreis constantem, tecto snpereminentem haher, conspexi, Jla1.ietes dicti oratorii in trlbus partibus. utpote ept('ntrionali, Qł'ientali et meri(lionali oh l'uinas sat Jlotabiles ruinarn indieare tectumqup. pariter oJ) dPlapsnm plurimis in lods tegularum damna in <lics m.!jont, fJraesedi,m tpł1Ipore alicujus tempestatis superficiei adfert'e animadvPl't i. in cujus f:lcie versus oceidentem ab introitu duas campanulrls divel'si pondpris apppn!'W ob8el'vavi, quarum unam majorem quinquagintn, alteram minorem viginti quatuor circitel' lihras in se continere 1)OSSe judko. Jntroitus vero seu porta ad pl'aetactunl OI'atorium, recto descpncłPIHlo pel' for es coemeterii sepilllCnto ligIleo l'ircumducti, ex platea foribus ligneis sat bene clabor'ltis, sera ppn. sili pt clau«tl"O ab intu« occludi solitis, non lJnl'vam intl'Hnti pro" aullil'1Illis aliquando divinis popu lo adfert 1Il01estiam ex 1'0 vel m:;,xirne. quo(l insig"nis elevatio viae puhliclłP lapidihus strata c fit caUSa. ut oratOl'illIlI respectu jjrllPtactae "he mu](o profun dins in tPITa alI prae;;Hl'> situatJlm rpperiatllr ac }lopulus intrans i-nl'linatus in ipso aditu portae lWI' tł'ps gri-ldlls a(1 OI'atoriuł1l desl'f'IHlcre sit 1-oaetus; insl.Ipel' tempf'state e"OI'ta aqua ipsa intus :Hl dictum (watorillm sic collol'atulll fi:-- 1'1atp:J. defluere, saepe saepius ibidemque, donec per t::r)'am absorpta fuel'it, tempOl'e notabili mallCre consvevit, uti et a(l praesens evidonter ex pavi1llcnto ol'atorii de laterp cocto posito, \'isibilit.er madefacto. patuit. AltaJ"ia lignea arte scuIptoria elaborata, saUs bona, sunt tria. quorum primIIm maju!> effigip crucifixi sl'ulpta, alterum a COl'nu pvangelii Sancti LibOl'jj episcopi. tertium denique Sancti Mathiap apostoli illla.giuiblls depictis rulomata existunt.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

Sacrarium inter altaI'e majus et Snncti JjIJorii t}natuor cum medio Jatum, quinquf) cum meliio cubitOl'UIll longum, in pariete seOl'sh'e de murG exaedificatum. fOl'ibus fen'eis pru,tilll destructis 'Iccluditur, Scamna decem Iignpu. pel' utmmqup part.em dil'h.

oratorii beue disposita et collol'ata, ol"ntorium ipsum viginti unius lougitu<linis, septemdecem vero cuIJit.orulll Jatit.udinis eSS{ł apparet. Horl)!> (sIc!) ah introitu Jigneus exsh uctus sille t.all1en. organo extat. Sunt adhuc in praet,H:to oratoria \"e("sns meridiem in pnriete fOl'ps ligneap. sel'a fixo et pensi)j claudi soIitae, quae tempore induIgentiarum praeserfim exeuntiłms patent. Circa vero toties dictum oratorium repe:'itur e(iam coemeteriml1, (llIoti illcipieudo a platea publica \'ersus oripntem est 10ngitll(lini>4t.riginta quatuor l'ubitorum, latitwl inis vpro ('\Judo a meridie ulI Se1)ten,trionem triginta trium cuLitorulU pariter essp dignoseitUl', Juxta allegatiollem tam ilJustris \Yolnik praehendnriit"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry