DO

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.05.31 R.2 Nr5/6

Czas czytania: ok. 5 min.

KJ{ONIKA MIASTA PU:lNANIA

t!{-'s h;llltwl'l'g's gewonheyt ist"21). Zdarz:l si,: ""lał,:ulli. 7.e lIa pl'zylI'o:-<iC'ui{' tyeh dolmlll(,łt{l\\, ('{-'('h I'Zf'ka dlnższ' ,'za::;. to te;;' w razie ni,prlotl'zyrnania tpl'llliulI el'h :-;krupula,IJli,p 1\pllllliil;t ,,,,ir: ° uie i lI'idada karami Ol';;W:ają"C'1!0 :-<jl. Za ł,rZ!jr;:l'il' mistrza do ('(,I'hn pl;wi I;il;: opIat!: z\\ a!lą _,lIwisj('rg'pld" lnh ..da lwI' 1l1Pyst.e-r it wonien" w wY'>oko{;l'i od ;,:0 gr. do l ,lukata,2'!), zależlli,p widUl'Zuie od "to)lilia zalllo;;,nol'i luh poehodzf;nia. Ni,!, o-lJywalo sil: przyt;'łfl t.akil' bez lIl'7ąt\zl'lIi;; lll'zty lit. hr;\(.j (,p('howl'j Każdt>'lllll mistrzo\\ i lH'zys!ugIlÓ P pra.\\'o ')Il'zyjnlO\\ :mia u,'Z II:{"" czyli JlJłOllzip{H"')W ,lo rzcmiosła. kU....ydl zg'la.'za i phll'i olI niell rio I'eehn opla,1l:' 1\ yum:zą";! 1 gr.:;), przYI'Z"1lI notowaIle "" Jak;;"p warull ki lIa n:,:i. N ;ljw'ŻSZ.l d,opuszcza llla lil'zha tll'Złli"J\\li jedneg'o lllistrza l'ÓWłHJl'll-"'nil nie j:'''t wiadoma. praktyka "I.. 'soW,\11a U malarz' w tym eza-:ic wskazuj,,, ;;,p 1) lo ieh najwyż:'.i ,łw(lI'h"). ('za- praktyki u rnalar7Y wyn,.,si od:: - lat 2 ,.). lTI'Z;'ł-l przyjr;:t! UiI l\:lU"<: otrz:-'IlIl!jP zazwyelaj nie tylko wikt ak taki:, :, I\hr;llIip I'ak od ma,istl'a.""). wjątkowo za:', tylko I'z':l'i Ilhr<liu'iI jak \:ut. i kIlSZ\llt27). pOllohlli(, jak i w'jąt"owlJ tyllw Sll1)ly';{aIIY t;II.;;;,e. 7.e I'hło]lil'(' p!:H'j za lIallkc 'I- zJ. w,gl jpdllorazo\\'o"t<). ('llIiJ]Ii Pt. lJr;:tI,l":V Ha lIalll'\' lIależ' do rlJdzillY lIIajstra i liiI' lIIoże go :-'<\ł1ło\\'olllip opu:::",i{' (:rl'h' zhi('g,t moip hy{' :',(';1!':1I1! ja;w ..lIIa' lu" IHiIIIO.'21). 1'0 1{(Jł'II'ZOIl:-'1II tPl'IIIlI1H' n:I[{:Jlllj:! wyz\\'ol'lIY l\I'znia,. ktÓr:-' Z(:"l<IJi: wtedy I'zel;\llniki,PIII I'z']i towarzy',zt'llI ("'se1l0). (I ile !lI('. Ul:: Oli ohowiązku ]loosta\Var II stilj'{'go lIIa;jtra j0';ZrZf' }lrz:',; ]H'WH.'II ('zas W praey sto.-owllj,e do l!iIlOWY przy prz ,it;l'ill 1\0 t"rmiml. 111117... S\\'Oltlldłli(' dY:i!'OIlOW:I\: :-'lIhą i przyj"IIIO\\":H" I'I':U'I: za \\' IWTorlzellil'lII li mistrz"'\\' llIiejsl'owYl'h IW lJf'wil'lI ('za,; luh rozprwz:j(' \\l:tlrr'ł\\kc: olu)\Y':Fkową t\'\\:łj:]f'ą t- lat IV knlju lIIi) Z;I grallit':l n,lt'łII dabz!'!,!.'łI \\fk,ztałl'l'lIia sir: w rZ!'łllil)It,. ł;lj:it"r

21) Księga cech )wa str. 12:.

2) Tamże sIr. t. t:a.

:'!:J) Talll że sIr. :I, 10 I.

24) 'lam:i:e str.. r;:; i !l7.

25) Tam.i.e <.;1 r. 11, (j:').

2(1) Talll.i.f' ,Ir, 1'. 66.

7J Tamże :it.-. 13R.

28) Tam.;.e 1'1.-. U.

29) Tamże str. m.

olIlJwi:jz:my je:-;t ]lrzyjl:(':' do I'riH'Y t'zpladnika zg'ło,.:;,il' 1\ ('f'('iln 'i złoży" Z:U'I oplat(: wyllosząe:ł 1111 ;J-1H gT. 3(1 ) Towal'zy,,;zl' m:'j:! ohowi:pl'k hrai' lIlłl'iał \V S('h:Hłzk:wh ('C('hOWYI'h 31 ) pod g'roikj kary IW rZl('Z ('p('hu. \'(NI op'('ką starszy('h t'ldlOwy{'h mają IJni . pewllC! auton(Jnli(: w sl'l'a,\Vi\ł'h IJI:grzeho\\y('h towal'zy:iz(I\V i \v tym ('1'111 )lrow:ułz:j, osol:lIą kh. \V tpj, sprawie zachowała sit: nam ,I':pk;n\;I lI('hwala eel'lldwa \\ yd:J.łJ:l w P()i'ozl1l1i0niu z towarzyszami, \\']H'a\Yf!z"p 1)(,z t\at, al!' w kai,dY\JI razi(' z' kOlll'a, XY \\". f)on\'iadujI'IIlY "j«: z nit'j. Żl' tO\'l'arzysze sprawili wła';!lYIll kO:iZ(l'JlI I':I/lln :'lIki('\lII do nakrywall'a t 1'11 III i-l'1I Z lila rł Y !'!I "kol('g'()\\', ]10"tal]\lwili dawa,(' Iłraj,,11'1 1 J!l ('O kwart,lł .1 gr. ja,lzo POIllO(' na wiatio na o:tarz i przy tl'lIl11l1ie w ('za,,,ie IHJ'I.!;J'zelm tcJ\\arzy:-;za., a nadto ('I'\,,'u I'rzY:'l'l:rzt'II':t flliHllI'ZI'ł\\' 11:1 11'11 ('eJ poz\\'olili llIi:-;trz,)'\\ k.

hy k:tI'' lIaldat\:ll1l' na t(iW:lrz";Z'H\' z 1'0WII(łll lIi("ohpl'noei na lII,,;z:\I'h i )l1Ig'\'I'eha('h wply\\:lly do kas' towarzy;..;zÓw". l :dy 11:- JW;1i Ił org'allil'a('j l'('ehll, w;u to je:-;z('zl' w:-;polllni('(' !laJ'l1dqwo('i mal:ll'zy J!OI'II<łI'I:-;kieh w tyeh f'zas'łł'h. Brak k.;i;g.

\\ kt('Jr'('h 1I0tO\\:\I10 pnelmdzpllie przyj(:tyeh do prawa llliej:ikipg''J \\ I 'f,'Zlł;\.iIill. n::o IHJZW;Ji:l 1I:1Il na dokładne ozual'zenir narOllo\Vpj przYllależllo('i. zw:asZl'za. \\ wypadkal'll. g-Ily hrak n:tzwi:ik. a ,,;tIIłIi ind(: og't',lilip używalll' \\ ehl ze f:, c ijn..ł-Iski m wie('iE" ni-c' pozwala stwit'rdzi(' uarodowo{;ei. ZIl':-;ztą i nazw i ,ko uie daj.p g-W:ll';UH',ji pod t'1II wZg'I(;(łl'm. Nie możl'my takżp ol'puial' lIaro(1o\,,'-(J"i !II;i!:trzy \Vpdiug' jl:zyka za]li:-;p;,;, \\ ksil;dze l'l'ehuw'j. kU.'ra' przpważnit' (,l'O\\iH1zollal .i(..,t \\ j'-:Z'kll lIiem;pekim, rzadko]lo łaeilll'. ,I dopi('!'() w ]l1!iowip XVI w. o!:ok łaeiny pojawia sil: i jl,zyk pol..;ki.

l'ol'lJllIlzi to stą.d, że :-;tar.,,;z:\JIi s:! przewnżllie Nie\JII'Y. W rzel'z', \\ i:-;tfl('i !'t'wlly('h jcże1! !lip I\iCUII't'H\'. to w ,,;,ażdym 1'"zip l'0{'hodlt'U:,1 lJiellljcl'kii',:o UI:\\JI.\ ... !II;tlalz' I Kltowff, I'rp\\,sl'ill'. tlllll'l. Key!lal'. ehillillg', Hantl'Zel i 1Jelłlau). no uic\qtpliwyeh l'oiak uw za lin:a!ll !) (Wil'l'zhil:ta. Ba rt :olllipj. IIO:-;Zą(' y IIIIIhlPI\l' imi'. II i \tla ldHL K 1I'1I1l'il '. ho ŻOIlI: jego' lJaz",\'aj:l sti\le K (P;\lI'Il-0wa.

"'II '('jl Iklll>dykt. !\.o<s, t;Hli:-;Jaw. ho im:(: mi.ywam: jH'I'l'\,ażlIll' l'r','/, i'olakf"\\, a lIad10 UI'ZU!I'I\\' lila tylko polski('h, t"!l'k, «:\II>,sir()} THiu/.e s:r. . H;:1. :11) 'l'a11J7e str. i.L \ L ') Tamże" 'r. I; por nadto obszenHI i Sil mieullą pracę \VaJ scbdlle.ra.

Uie rniltelalterlicben lnnungen Zll I'u"f'n. Zeitscltnft dPt bit Ueo;;eUs('baII f tir die Pruy. Po;.en. t85. J, sIr. 4()5,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.05.31 R.2 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry