GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.11.26 Nr95

Czas czytania: ok. 3 min.

Wielkiego I

Xiestwa

POZNANSKIEGO

Nro. 96.

w Sobotę dnia 29. Listopada 18>7'

JS Berlina dnia 2J. Listapnda.

D i i a a t. na. b. «« b y ł o ai ę w B a l k n s t e d t zaślubu-nie Jego Krolewicowekiey Mości Xiąiecia Fryderyka Pruskiego z JO. Xiezniezką W i l h e l m i n ą L u d w i k ą A n h a l t - Bernburg.

W niedzielę dnia 93. przywdział dwór żałobę na 14 dni za Jey KrólewkowskąMość Xiężi;ę Kar o l i n ę Sasko - Kobuigeką, Królewnę W. B ryt a ni i. Dziś przywdział dwór żałobę na <ini g za Siązęcia L u d w i k a Winembergłkiego.

Przybył tu z M o n a c h i u m AGtnerał Porucznik Hrabia Re e b b e r g, Poseł Bawarski yny tułtytzym dworze, J Z Petersburga d. 22. Pc, %d%iermka.

Dnia 14. t. KI. obchodzono tu rocznicę narodzin Cesarzowi - y M ar) i Fe de r o wn e y. We wszystkich kościołach wznoszono gorące modły do Wszechmocnego, prosząc o zachowanie w długie lata drogiego dla 8 o s s y i jdrowia N. Pani. - Wieczorem miasto oświecono. - Dnia tego u Xiąźęcia J A o P u c h i n abył wielki ebiad, na którym byli Metropolit» Ambroży, Arey-Biekup Michał, Biskup F i l a r e t, członki Rady Państwa, Minisfrowie, pierwsi urzędnicy dworu, Generałowie i Generałowie Adjutanci J. C. Mości, oraz wiele innych znakomitszych osób. - U stołu spełniono za zdrowie N. Cesarza, NN. Gesarzowych i całey N. rodziiy Ceearekiey. Potem goście spełnili zdrowie gospodarza obchodzącego w domu swym dzień narodzin N. Matki uchanego Monarchy naszego.

W. Xiąźę Michał Pawłowicz obeyrzaWazy w twierdzy S. Dymitra szpital i oddział wychowania sierot źołnitrskich, przybył do Taga-n rogu dnia 13, i.m. o D tey przed północą. N azaiutrz zrar a przedstawieni byli W. Xiexiij urzędnicy wojakowi i cywilni, kupcy Rossyiscy i Greccy, którzy chleb i sól ofiarowali, od obywateli znś mieys!« eh słoiono owoce, żywe iesioiry i sterladę. -. Dnia tego W. Xiąię po wysłuchaniu w kościele katedralnym greckim modłów, zwiedził szpital, koszary, więzienia, gimnazjum zupełnie handlu wina, życzę sobie sposobności nayprędzego rozprzedania moich zapasów wina; składaią się z win Węgierskich w beczkach, takoż w butelkach starego wina Węgbrskiego, z rożnych gatunków innych win, iako to starych win Reńskich, malIagi, Francuzkich W butelkach i dobrego araku.

Chcąc iak nayprędszego nabydź kupca, ofiaruię się przedawać te wina po nayumiarkowańszych cenach, ezy to cały skład razem lub też częściami, a nawet i w naymnieyszych ilościach. Uwiadomiam o tem szanowną Publiczność, a mianowicie moich dotychczasowych pokupników, z tem życzeniem, ażeby się teszcze raz winami moiemi opatrzyli. Rawicz dnia 17. Listopada 1817. · C F. .George.

Uwiadomienie. Maiąc zamiar opuścić P o z» ań posianowilem przedać zwolney ręki móy dom dwupiętrowy w Pruski mur wybudowany na Chwalisz ewie pod Nrem 21. położony, wraz ze staynią i inn tmi przyległościami; dom ten bardzo iest dogodnym do szynku lub innego procederu; maiący ochotę wniść w kupno zgłosić się mogą każdego czasu w tymże domu na dole z przodu, gdzie o warunkach zawiadomieni zostaną.

G. H. Zerbst.

LOTERY A. Piąte i ostatnie ciągnienie 36tey Loteryi Berlińskiey odbywać się będzie dnia 8. Grudnia. Losy do teyze nieodnowione do d. 30. Listopada .wrócą się Główney Dyrekcyi Loteryiney re szkoda ich dotadcześnyeh właścicieli.

Losówkupnych wceniepłanentpostanowioney; niemniey wyciągu instrukcyi słuzbowey do użycia gracz o w, exemp U rz po 2. dgr., dostać u mnie można. P o z n a ń dnia 12. Listopada 1817.

J. Heinrich, N ro. 56. w rynku.

Ceny %boźa u> Berlinie dnia ao. Listopada, (a 41 gr.)

Tal. gr. fen.

Pszenica » 4 - 4 Podleysza f 3 -14 Zyto .

Podleysze 2 - ao Jęczmień « 2 - 12 Podleyszy 2 - 6 Mały Jęczmień 2 - 7 Podleyszy 1 a3 Owies. I - 20 Podleyszy. l 13 Grochu 3 - 2 Słoma 12 tal. gr. I Siano l iz . 18

Średnie ceny zboża w Wrocławiu dnia 20. Listopada w nominalmy monecie: Pszenica 6 talio 8 troiak. Żyto 4 talio 18 troiak.

Jęczmień 3 tal. 27 troiak. Owies atali. 28 troiak.

Cena wzboia w

Elblągu 1817.

miesiącu Październiku

Korzec żyta l tal. 55 gr. 3 * fen.

I tal. 18 gr. i6\ fen.

Jęczmienia

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.11.26 Nr95 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry