IOU

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.11.29 Nr96

Czas czytania: ok. 6 min.

*x%. -przez Komornika Jana K6hler, 32. przez Komornika Antoniego Kołudzkiego w Rawiczu, 33. przez Burgrabiego Andrzeia Ostaszewskiego w Rawiczu, 34. przez KoimrnikaTrawińskiego w Rawiczu, 35. przez Pisarza Aktowego Wolknhaupt w Rawiczu, 36', przez Pisarza Aktowego l Konserwatora hypotek Lauber w Rawiczu, 37. przez Burgrabiego Ignacego Osieckiego w Kr6bi, 38. przez Burgrabiego Rohrmann w Lesznie, 39.' przez Pisarza Akiowego i Konserwatora hypot-k Laube w Lesznie, 40. przez Pisarza Aktowego Ludwika Kojsn w Kargo wie, 4 l. przez Burgrabiego Reder w Kargowie , 42. przez Burgrabiego Tuchowskiego di to.

43. nrzez Burgrabiego Tadeusza Kminkowskiego w Katgowie, 44. prz;z Buigrabitgo Ryszkę wKargowie, 45. przez Pisarza Aktowego Marcina T oporskiego w Szremie, 46. przez Burgrabiego Franciszka Nowickiego W Szremie, 47. przez Burgrabiego Macieja Moraczewskiego w Szremie, 48. przez Burgrabiego Pislewskiego w Szremie, 49. przez Burgrabiego Teodora Czerkawskiego w Szremie, 50. przez Burgrabiego Antoniego Kadzidłowskiego w Szremie, KI. przez Burgrabiego Konikiewicza w Szremie, 52] przez P.sarza Aktowego Antoniego Zielińskiego w brodzie, 53. przez Komornika Andrzeia Chodupskiego w Śiodzie, 54. przez Burgrabiego Jakuba Lipińskiego w Śremie, 55. przez Burgrabiego Rysj.kiewicza wSrodzie, 56! przez Burgrabiego Gozdziewskiego dito.

57. przez Komornika Maymera dito.

58. przez Pisarza Aktowego Gadkowskiego w Międzyrzeczu, 59. przez Pisarza Aktowego i Konserwatora hypotek Wrońskiego w Międzyrzeczu, 60. przez Burgrabiego Karola "Unruh w Miedzyrjyczu, 61. przez Burgrabiego Ostachowicza w Międzyrzeczu, 62. przez Burgrabiego Gutkowskiego w Międzyrzeczu,

63. przez Burgrabiego Walentego FoermTHis w M'ed. "'izeczu, 64. przez Burgrabiego Woyciecha Kołuskiego w Międzyrzeczu, 65. przez Kouomika Stefana Gawlikowłkiego w Wiedzyrztczu, 66. przez Komornika Mikołaia Zielenkiewicza w Miecuyrzeczu, 67. przez Pisarza Aktowego Marcina Rowińskiego w Wągrowcu, 68- przez Burgrabiego Hyacynt Schmidt w Wągrowcu , 69. przez Komornika Bartłomieja Okoniewskiego w Wągrowcu, 70. przez Komornika Ziemskiego w Wągrowcu.

71. przez Pisarza Aktowego i Konserwatora hypotek Wieliczko w Obornikach, 72. przez Burgrabiego Jana Kowalskiego w Obornikach, 73. przez Burgrabiego Nawrockiego w Obornikach, 74. przez Burgrabiego Szczycińskiego w Obornikach, 75. przez Komornika Józefa Marchlewskiego w Obornikach, 76. przez Komornika Ignacego Pepińskiego w Obornikach, 77. przez Pisarza Aktowego Józefa Oźegalskiego w Krotoszynie, 78. przez Burgrabiego Jana Nowackiego w Krotoszynie, 79. przez Burgrabiego Alberta Orzechowskiego w Krotoszynie, go. przez Komornika Jana Synoradzkiego w Krotoszynie, 8 l. przez Komornika Cbmelik w Krotoszynie, 82. przez Pisarza aktowego Wawrzyńca Lutomskiego w Wschowie, 83 przez Burgrabieg@ Kuzner w Wschowie, 84. przez dito. Osieglowskiego dito 85. dito dito Milkę w Lesznie, 86. przez Komornika Michała Spienkman w Lesznie, 87. przez Komornika Adami w Lesznie, 88- przez Pisarza Aktowego i Konserwatora hypotek Stanisława Ozdowskiego w Gnieźnie, 89. przez Burgrabiego Stanisława Wenda w Gnieźnie, 90. przez Burgrabiego Kołudzkiego wGnieznie, 9 l. dito dito Kazimierza Krzymińskiego di to, 92. przez Komornika Ludwika Sierakowskiego w Gnieźnie, 94. przez Pisarz-a A.kto,\£go Piutra Jaworsiiego w Pyzdrach, 95. przez Burgrabiego Jana Sch6ps w Pyzdrach, 96. dito di.o Jozefa Kosmowsk ego dito, 97. dito dito Piotra Kazinowskiego dito, 98. dito dito Jakuba Sadowicza dito, 99. dito dito Władysława Borek dito, 100, dito dito Franciszka Borysławskiego w Pyzdrach, 101. przez Komornika Jackowskiego w Pyzdrach , 10:. przez Pisarza Aktowego i Konserwatora hypotek Wierzbickiego w Trzemesznie , · 103. przez Pisarza Aktowego i Konserwatora hypotek N epomucena Rostkowskiego w Trzemesznie , 104. pr<,ez Burgrabiego Józefa Lipińskiego w Trzemesznie , 105. przez Burgrabiego Hcnrykowskiego w Trzemesznie , i05, przez Burgrab. Zabielskiego w Trzemesznie, 107. przez Komornika Wincentego Cichoszewskiego w Trzemesznie , 108. przez Pisarza Aktowego Jakóba Zgorzalewicza w Kościanie , 109. przez Burgrabiego Jana Klery ko wskiego w Kościanie, iro. przez Burgrabiego Mierzyńskiego w Kościanie, l i i. przez Burgrabiego Maleńskiego w Kościanie, 112. przez Burgrabiego Chmielewskiego w Kościanie, I I J. przez Pisarza Aktowego i Konserwatora hypotek Podleckiego w Ostrzeszowie, 114. przez Pisarza Aktowego i Konserwatora hypotek Rodewald w Ostrzeszowie, 115. przez Komornika Józefa Orzechowskiego w Ostrzeszowie, 116. przez Komom. Skrodzkiego w Ostrzeszowie, 117. przez Burgrabiego Szymańskiego di to, l i 8. przez Burgrabiego Daleszyńjkiego di to, 119. przez Burgrabiego Wiewiorowskiego di to, 120. przez Pisarza Aktowego Tittel w Ostrowie Niemieckim, 121. przez Pisarza Aktowego i Konserwatora hypotek Wiewiorowskiego w Ostrowie Niemieckim, 122. przez Burgrabiego Kiedrzyńskiego w Ostrowie Niemieckim, 123. przez Komornika Fryderyka Birnbaum w Ostrowie Niemieckim«ł073

124 przez Komornika Walentego KrzeTcotowskiego dita, za Rz?du Xigstwa Warszawskiego kaucyów, iuź .to pr"'ez tychże Urzędników samych, iuź to przez inne osoby za nich uczynionych, iakowe z urzędowania onych pochodzące pretensye mieć mniemaią, wzywamy ninieyszeai do podania takowych pretensyi, do"'tatecznemi dowodami popartych, w ciągu'geh miesięcy, naypóźniey zaś na ustanowionym na dzień u. Lutego i8i8. zrana o godzinie 9tey przed W Mittulstaedt, Assessoren* Sądu Ziemiańskiego, terminie obliicwidacyinyni, alb» osobiście, albo przez opatrzonych w dostateczni informacyą i plenipotencyą Justyc- Kommissarzów, którym to końcem proponuią im sie UUr.; Joneman, Wiisjleder,' Giiycki, Zaborowski, Wierzbiński, Sarnowski i Guderian, Justyc- Kommissarze tu teysi, gdyż w przeciwnym razie uchybiaiący tego terminu Interessent, po iego upłynienia utracą prawo do żądania zaspokoienia z kaueyów rzeczonych i tylko do osób tychże urzędników odesłani bgdą; kaucye zaś albo w gotowiznie., aibo w dokumentach uczynione wydane, a Jeżeli w księgach hypstecznych zapisane są, z nich wymazane zostaną. Poznań dnia 6. Października 1817.

Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

(L. S.) v. Kry g er.

ZAPOZEW EDYKT ALNY.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie uwiadomią ninieyszem Publiczność, iż nad majątkiem Starozakonnego Mezulem Izaaka Budstein t kupca handlu sukiennego w R a w i c z u , na dnia dzisieyszym konkurs otworzonym został, zapozywaią się przeto ninieyszem wszyscy ci, którzy! do przerzeczonego Mezulem Izaaka Bodstein, iakowe pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie likw idący my m dnia 4go Lutego 1818- przed południem o 9tey godzinie przed W. Gaede Sędzia Ziemiańskim, albo osobiście, lub też przez Pełnomocników prawnie upoważniony rh, na którychsię im Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi, UU r. Salbac/i i Kaulfus, i Adwokaci, UU r. Fiedler*.

Stoik i Mittelstadt, proponuią, zgromadzili, pretensye swe podali, pierwszeństwo, iakieby im służyć mogło, udowodnili, i dowe'iy swe należycie podali i wyiaśnili; znaydowaćsię zaś mogące wrgkach ich papiery, w mieyscu złożyli. W wyznaczonym terminie likwidacyjnym wezwani oraz bgdą Wierzyciele do ostatecznego ustanowienia Tturatora i JContradyktora. Niestavraiacy zaś jtre oni z pretensyami swemi do teraźnieyszey massy służyć im mogącemi wyłączeni zostaną, i onym wzglądem takowych, przeciw tym kmymWierzycieloni wieczne milczenie nakazanem będzie. W s c h o w a dnia 28- Sierpnia iSiJKrólewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

-W-I-«wmUlmmmRmmmmmmUlIł- t i ni. ..... ...... ....... - NJ:NJ:""a-....

Doniesienie o redutach.

W skutek oświadczonego mi byczenia niektórych zJW.JW. W W. Obywateli tuteyszrgo Powiatu, umyśliłem podczas zbliżającego się przyszłego karnawału dawać tu w Koś c i a n i e reduty Obywatelskie, a to począwszy od dnia 4go Stycznia r. p. Igi8, w którym to dniu pierwsza reduta będzie miała mieysce co niedziela, w ostatki zaś same, przez wszystkie dnie; gdy zatem pochlebić sobie mogę, że urządzę takowe reduty tak, iź zasłużę sobie na ukontentowanie dostojnych gości, więc poważam się ninieyszćm nayuniźeniey zaprosić na rzeczone redyty nietyiko godne familie W. JW, WW. Obywateli tuteyszegó, lecz także i sąsiedzkich Powiatów, przez którą to łaskę jedynie, będę w stanie znaczne koszta, z pięknego oświecenia &a1i i pokoiów, dobrey muzyki i wybornych trunków wynikające, opędzić. .Kościan dnia ig. Listopada 1817.

J. Lisiecki, utrzymuiący oberżę w rynku.

· · · H M M B * m:»CRmMUlmmUlmMmmmUlmm »* JL I H M W 1 w m MU mUlUliimUlmmmmm

DO NIE SIENIE.

Szanownemu Obywatelstwu i wszystkim podróźuącym osobom mam honor donieść, iź wybudowany nowo dom moy na Kupieckiey ulicy przeznaczyłem na oberżę, którą pod nazwiskiem : Hotel de P o l o gne od tey chwili otworzę. Szanowne Obywatelstwo l podróżni znaydą wniey wszelką wygodę i skorą posługę . Upraszam o zasczycanie mnie iyczliwemi względami. Leszno dnia 51a. Listopada 1817.

H. C, Mitffenstahl,

1 @.6 ,

I) uniesienie han,llo>ve. Świeże ostrzygł ode-, brał wczorayszą pocztą

Stan.

Poweishi.

Doniesienie, Piękne włoskie maroneńskie kasztany, świeże soczyste Genueńskie i AbIlaskie cytryny, nowe śledzie Holtenderskie i dobry rum, przedaic po nuerney cenie 1). Sclileiinger, Wkamieni! y P. Krzyżanowskiego Nrc. 39, naprzeciw ratuszowi.

Doniesienie o przedaiy wina. Zaprzestając zup. lnie handlu wina, życzę sobie sposobno» ści na) prędzego rozprzt dania moich zapasów w, na; składają się z win Węgierskich II Lecz kach takoż w buteikacii starego wina Węgnr« , skiego, z rożnych gatunków innych win, iako to starych win Reńskich, malIagi, Francuzkith w butelkach i dobitgo araku. Chcąc <ak na; ,prędszego nabydź kupca, ofiaruię sie prz< dawać te wina pn nayumiarkowańszych cenach, czy to cały skład razem lub leź częśtiami, a nawet i w naymnityszych ilościach. Uwiadorniam o (cm szanowną Publiczność, a mianowicie moich dotychczasowych pokupników, ziem życzeriem, ażeby się ieszcze raz winami moiemi opatrzyli. Rawicz dnia 17. Listopada 1817.

C. F. George.

Do naicc:a. Jest do wynaigcia od prjyszley Wielkieynocy wielki ogród owocowy i iarzynny, leżący za kościołem Dominikańskim pod Nrem 106 wraz zdouem o dwóch izbach i dwóch alkierzach, oborą, studnia i mnemi do tego nah źącemi zabudowaniami gospodarskieini. - Bliższą wiadomość powziąść można od właściciela Wincentego Schmidta, maystra kunsztu p;wroź: ;ickiego, mieszkającego na Szerokiey u. 'icy pod N rem 107. P o z n a ń dnia 5. Listopada 18x7.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.11.29 Nr96 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry