III Z początkiem* roku 1818 wydawane m hę- ogłasisonego r, 1812. W Pary źu pod tytu«dzie przez Towarzystwo nowe pismo perya- łem: Obrona Polski, czyli historya moralna dyczne pod napisem: Tygodnik Polski i Zlt- i polityczna tego starodawnego kraiu. -Praniczny- Zabawa bidzie głównym iego Wyraził w niem, mówiąc o sławnym K ocelem. Będzie wychodziło regularnie co s c i u s z c e , iż za naypierwszy obowiązek Sobota. Każdy Tygodnik składać się ma historyka poczytnie, aby się wyższym okazał z półtora arkusza. Każdy Tom z 3ch mie- nad wszystkie stosunki prywatne, i tylkp sięcy. W każdym Toinie będzie iedna ry- prawdę pisał, lubo pokrewieństwo z nie«eina i dwie noty. śmiertelnym Kościuszką mogłoby piór« Z Wiednia dnia 26. Listopada. iego hamować." Cesarzewicz Następca tronu i inni Arcy- Od Menu dnia 2. Grudnia.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.12.13 Nr100

Czas czytania: ok. 5 min.

xiazeta wyiechali na dni kilka do Cesarskich Generał E xc e Im ans bawi od niejakiego rodzinnych maiętności Schlosshof, Hol- czasu w Trankforcie. Htsch i t. d. nałowy. CesarzJmć niebędzie W. Xiężna Weymarska, Marya P a włoużywał tym razem teyrozrywki, gdy ważniey- wna, znayduie się w ciąży. Zrodzone są sze sprawy obecności Monarchy w stolicy wy- dotąd z niey dwie Xiężniczki; L u d w i k a M.arya Alexandryna dnia 3. Lutego Xiądz Werner choruie bardzo niebez- 1808, - i Marya Ludwika Augusta piecznie od dni kilku. Wierutnym fałszem Katarzyna dnia 3ó. Września 1811. ,była owa wieść, iakoby mu rząd zabronił Od dolney Elby d. 3. Grudnia.

miewać kazań w tuteyszych kościołach, i Wy- Dnia 25. Listopada potwierdził Król Szweszła zapewne z ust tych ludzi, którym kaza- dzki mówców czterech stanów na Seymfe. ., nia iego nie smakuią. Mówcą stanu włościańskiego iest znany włoZ Frank/ort a dnia 24. Listopada. ścianin i Kaxvaler L a n s O i s s o n von B 0Jeden z dzienników Belgiekich doniósł hu slahn; mówcą miesczan Ławnik St6kprzed kilkunastu dniami, iakoby P. Zeno- holinski i Kawaler Landberg. Dnia 27. w i c z , skazany we F r a n c y i na wywiezie- po kazaniu mianem w kaplicy zamkowey przez jiie z niey za uczestnictwo w sprawie Tróy- Biskupa, Dra Faxe, zagaił Król seym w sa, kolorowego Karła, po zamienieniu kary tey li rycerskiey mową od tronu. , pa ustąpienie zFrancyi, popłynął doAme- Z Bruxelu d. 29. Listopada. ryki, co uczynił za radą sławnego Kościu- Znany Las C as es, przyiaciel Bonaparszki, którą mu miał dać nieco przed swoią te g o, który z S. H e l e n y ao przylądku Do* śmiercią, Jedna z gazet naszych taką odpo- brey Nadziei, ztamtąd do Anglii odewiedź umieściła: - "Przybył tu z Bade P. słanym, i z Anglii znowu oddalonym zo, Z e n o w i c z Oficer, którego stałość w nie- stał, przybył tu z synem swoim i uda się 'do sczęściu zasługuie na oddanie mu słuszności, Niemiec. Las Cas es celował dawi.iey a winien, iak się zdaie, wolność swą Wpły- pracami uczouemi, a mianowicie history. wowi znaczących osób, i że przyrzekł do cznym atlasem, wydanym pod imieniem le , oyczyzny powrócić. B}łoby więc krzywdą Sage.

dla niego przypisywać mu myśl udania się Z Medyolanu dnia 3. Listopada. , :gdzieindziey, a. nie do oyczyzny, iak się N owo urządzona żandarmerya Lombarobp wiązał. Q stosunkach Ppna Z e 1: o wi c z a drka składa się z iednego pułku, który do z Kościuszką wiemy tjlko z pisma iego · woyska należy. Pułk len w czasach pokoi« · znowu na dziesięćskrzydeł dzielą. Zandarmerya służy pieszo i konno. W kaźdey z dziewięciu Prowincyi ma stać iedno skrzydło; jeneralna zaś Inspekcya i Kommenda pułku zostawać maią w Medyolanie. Pułk ten ma w sprawach wojskowych rozkazy nadworney Rady woienney i Kommendy jeneralney wypełniać, w przedmiotach zaś politycznych podlega Prezesowi C. K. Ministerium Policyi, i Gubernatorowi Łombardzkiemu. Zwyczayna służba iego zależy w czasach pokoiu na utrzymywaniu Policyi cywilney i woyskowey, tudzież bezpieczeństwa publicznego; wczasach zaś woyny, może Vyd2 żandarmerya, iak inny iakowy pułk, 'osobliwie zaś do utrzymywania policyi woyskowey, używaną. Kto do tego korpusu źandarmeryi przyiętym bydź chce, musi bydź rodem z Lombardzko- Weneckiego Królestwa, mieć 24 lat wieku, umieć czytać i pisać, i mieć sławę dobrego sprawowania się. Z Włoch dnia 20. Listopada.

Lticyan Bonaparte, zabrawszy zsobą rodzinę swoią, powrócił niespodziewanie dnia 8. b. m. do Rzymu z Rufinella, domu wieyskiego nie dal eko F r a s c a t i. Przyczyna zaś była następuiąca. Dnia 7. b. m. o godzinie 4tey po południu, P. C u n c o , krewny iego poiechał z Rufinella do Tus c u l u m , dla obeyrzenia tam odkopanych starożytności; napadnięty od kilku hultaiów, , został pobity, zraniony i porwany. Szukano , go wieczorem z pochodniami. Gdy ludzie L u c y a n a rozbiegli się na gościńcu prowadzącym do T u s c u l u m, tymczasem rozbóynicy wpadli do iego domu, i zabrali P. C h at i Ilon, Sekretarza iego, którego za samego Luc-yana poczytali. Uprowadzili go wraz Z dwoma służącemi. Rozumiano z początku, iż sławny rozbóynik B a r b o n e z V e 11 e t r i iest sprawcą tego porwania; okazało się iednak potem, iż według zeznania kilku do

I 112mowników L u c ya n a, było tylko 6 ludzi, ubranych w chłopskie suknie. Poznawszy rozbóynicy pomyłkę, ofiarowali się wypuścić swoich więźniów, byleby im 3000 talarów Rzymskich za wykupno zapłacono. Niemasz więc bezpieczeństwa w okolicach Rzym u, i rozbóynicy śmiało dopusczaią się bezprawiów. W. Xiąźę Toskański oznaczy epokę zaślubienia syna swoiego , następcę w rządzie, wyposażeniem 320 ubogich dziewic. W G e n u i uzbraiaią teraz flotyllę przeciwko Algierczykom. Dnia 4. m. b. obchodziła Xieztia Wall i i w P e s a r o imieniny swoie z wielką uroczystością. Na wieczór wykonano u niey ko« miczno-turecki balet, w którym Xiężna główną grała rolę. N owo zaślubiona Wielka Xięźna N astępczyni Toskańska, zostawszy dnia 12. m. b. wTriencifi oddaną swoiemu dworowi Florenckiemu, stanęła dnia 16. we Flor e n c y i. Rozboie publiczne wykonywane są teraz systematycznie w okolicy Rzym u. Rozbóynicy łapią dobrze przyodzianych ludzi, nawet na przechadzkach, wleką ich między góry i niewypusczaią prędzey, aż się dobrze opłacą. Z Szuraycaryi d. 26. Listopada.

Rada stanu w G e n e w i e, uciułała z dnia 22. Października zakazała przedawcom pism drukowanych i dzienników, publiczne onychże wywoływanie, a to pod karą więzienia, które trzy dni trwać może. RządBazyleiski otworzył pożyczkę 300000 franków z prowizyi po 3-j od sta. Z Paryża dnia 27. Listopada.

Głoszą, iż pewnie Xiążęciu Talleyrandowi powierzonym będzie z naszey strony ster w i n t e r e s s a c h l i k w i d a c y i n y c h. Wielka Brytania ma'obstawać za tem.

Odpowiedź dworu Rossyiskiego iescze nie nadeszła. W traktacie względem dziedzictwa P a r m y

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.12.13 Nr100 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry