DO

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.01.31 Nr9

Czas czytania: ok. 2 min.

Poznańskiego

Gazety Wielkiego Xiestwa Nro 9.

Z Bruxelli dnia /<1. Stycznia.

N a granicy Francuzkiey podwuiono środki ostrożności przeciw wprowadzaniu towarów nakazanych, j"'otroyaa Jinia celna pomnożoną została w niektórych okolicach czwartą. W'IFrahcitekiej Flandryi zatrzymano mnóstwo przemyconych t<jt»aróv; Angitlski ;i. Dziennik Ąntwerpski umieścił kilka antkdot o Bo n a p a r c i e, które zapewne udzie]H P. Las Cases. Przytozemy z nich następującą: Powiedział b o a aj. a rt e o N ej u i M u r a c i t : " P o c z Y t uj e i' u z a c a yw a - lecźnieySzych ludzi; lecz gdyby mi di więcey ze dwie tricye rozum u, byliby może naywiększemi ihorzami. II - (Jzytario mu Gazety Angielskie, donoszące o śmierci M u r a t a.

Na fo słowo: rozstrzelany; zawołał: "Kalabryiczykowie okazali więcey wspaniałości i ludzkości,... Czytay WP an daley. II Ani iedney łzy nie uronił. - Rozmawiając poufale zGtnerałem Bertrand, zapytał się go: do iakiey strony w początkach rewolucji należ ał? Do strony konstytucyioey (odpowiedział B er tr a n d ); a walcząc za tron i nietykalność Monarchy, Ifcdwom nie zginął w zamku T u i 11 e r i e s. - " A W P a n ? ( o de - zwał się do L a g C a s e s usczypnąwszy go za ucho.) Lecz się go nie pytam. Wszak VVPan wyniosłeś się z kraiu; byłeś Arystokratą. Osobliwszą iednak ieet rzeczą" iż

Hilll;

z nas trzech, ia byłem Republikanern. "-Nieinaczey, bardzo osobliwszą, (odpowiedział B e r t r a n d ); musisz atoli P anie przyznać, IŁ oddawua przestano Cię liczyć wtey klasierOBWIESCZENIE. Ogród do massy konkursowey J. G, Treppmadnia należ jfy, na Grobli za spichlerzem pod i czbą 29 l 30 sytuowany, oraz obydwa pomieszkania w kamienicy Tirppmaditittw pod Jicjsbą lost przy ui.cy Butebkiey położoney ziiayduiące siłę., <lotychczas przez nożownika Dun in in l krawca Kwnm posiadane, od Wieb kiey Nory lfcig do Wielkiey Nocy 1819 roku pluslicitaiHio wypusczone bydż maią. Wzywamy przeto ochotę naięcia maiących, aby się wmkscu posiedzeń Sądu naszf go przed Deputowanym w tey mierze Konsyharzem W.

Jłobruu sfcj,1J;o ria terminie dowypusczenia ogrodu w dniu 21. Lutym igig> a do wypusczenia pomieszkali wyżey rzeczonych w dniu 24- Lutego z rana o godzinie y wyznaczonym etawili, i jt.ita swe do protokutu podali. Warunki tiaymu każdemu na żądanie Registratur Sądu naszego Ur. Frost do informacyi przedłoży, a więcey daiący za opłatą plusliciti w gotowiznie w kurancie Pruskim do depozytu Sądowego przyderzenia niezawodnie spodziewać się może. Poznań dnia 13. Grudnia 1817Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

{L. S.) v . Kry g er.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.01.31 Nr9 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry