GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.02.21 Nr15

Czas czytania: ok. 23 min.

Wielkiego

Xicstwa

POZNANSKIEGO

Nro, 15,w Sobotę dnia su Lutego i8»8»

Z Poznania dnia 30. Lutego.

Wczorsy jpojud. ia ogoefzi ie 4-wyiecbał ztąd de Iitrilua 10- Xiazc Antoni Radziwiłł. Królewski Namiestnik w W. X, Pozt.ańskien», maiąc przy sobie W. Michałek ii g o , Królewskiego taynegu RaiU ę nadworni go 3 sweg*> referującego Radcę, i Królewskiego Szambelana, Majora Royer. Z Berlina dnia 14. Lutego.

N. Kro! raczył Kazi odzieic Nadwornego i Radzcę Konsystorskiego E y I e x * w P o c z - dam i u, mianować Biskupem. Dnia 8. m. b. odbyły słę w zamku Królewskim zaręczyny Hrabiego B r a n d e n b u r g a E Pan») Matildą, Massetibacb, Dama, nadworną Jey Królewicowskjey Mci Xiciniczki Fryderyki, w obecności N. Króla i Królewskiey rodziny. N . P a n raczył odmienić pierścienie zarcczooyck osób, poczem był wielki obiad u N. Króla.

Z Krakowa dnia $. Lutego.

Seym Krakowski.

W dalszym, ciągu posiedzenia nadzwyczaynego Prawodawczego Seymu dnia 14. b. mca co do wprowadztmey ma tery i o rozwodach, JW.JX. Poszkowicz Delegowany od kapituły zabrawszy głos iądał, ażeby przy redakcyi faodexu, co do tytułu o prawach małżeńskich, w komitecie prawodawczym mogły zasiadać Członki duchowne, to iesf, JW« JX. Biskup, łub kogo wyznaczy, a to w celi* wzaienxnego porozumienia s"rę. JW. Marszałek w odpowiedzi oświadczył, ii wniosek ten iest za wcześnie teraz uczyniony T i dopiero po uchwaleniu zasad mieysce mieć może. Wktórym to czasie, itzeli Izbie Prawodawczej tak zdawać sie, będzie, Członki duchowne do KomitetuPrawodawczrgo redakeyą zatrudniać się rrtaiącego, wezwane bydź. be<hj mogły. JW. M»,koiski Reprezentant o;mK teffluwnioitow, odwołał s.ę da art. 4 kon«tytucyi, wywodząc z tego, że sam tylko Kornitet Prawodawczy przez Styra i f, , 6 wybc* l,y .est mocen działać b<z wszelkiego innego wpływu. JW. S t a n i s ł a w M i e r o s z e w s ki, Reprezentant gminy 9ttY miasta Krakowa, w mianym-głoaie oświadczył się za przyięciem, co do przepisów względem zawierania małżeństw, tudzież co do przeszkód i rozwo 6u, zasad ko.dexu teraz obowięzmącego, dowodząc przy tern użyteczność rvzwoda nad oddział, co do osób; a gdy niem 3 sz itdnomyśłności w Izbie Prawodawczsy, żądał, aby przystąpiono do głosowania sekretnego, JW. Z a r z e c ki, Delegowany Sędzia Pokoiu, "wywodząc zasady iwiętości małż. ństwa od kościoła, których zmiana naruszałaby sumierie każdego, oświadczył, iż w małżeństwach zasad innych, iak tylko Kościoła Katolickieg o, nie przyim uie, i że w tey mierze należy porozumirć się z Stolicą Apostolską. Po powyższych głosach JW. Prezyduiący wezwał Izbę Prawodawczą do sekretnego wotowania, w ciągu którego JW. JX. D ubiecki Reprezentant gmipy 6tey miasta Krakowa oświadczył, iż znayduiąc materyą podsekretne wotowatje podaną przeciwrą religii katolickiey (ile że rzecz idzie o liczbę Sakramen - tów) i swemu sumieniu, nie może przystąpić do kreskowaija, i z tey przyczyny obitdwie gałki składa w ręce Prezyduiąc, g,,; lecz gdy 2IV. Prezyduiący oświadczył, iż takie postepowanie sprzeciwia się statutowi urządzaiąccmu postępowanie Izby prawodawczey, J W. JX. Dubiecki przystąpił do wotowmia, po ukończeniu którego 30 głosami przeciwko 8 przyięte zostały co do przepisów względem zawierania małżeństw, tjdziei co do przeszkod i rozwodu, w prawodawstwie Rzeczypospolitey Krakowskiey zasady kodeśu teraz obowięzuiącego FrancuzHego. - Na temże posiedzemy zamieniła Izba wprawo; utĄ4 Mężczyzna prscS sbńezorym rokiem olmna gtym, a kobieta przed skoń.zonym rokiem piętnastym nie mogą zawierać.małżeństwa od którego przepisu iedn.k może Senat Rza' dzący uwoł. ić dla ważnych przyczyn b, le zachodziła fizyczna możność do zawarci- nwł źeńetwa. a. Dzieci, spłodzone prztd za warc U m małżeństwa, staia sie prawemi przez małżeństwo następnie zawarte oyca i matki gdy ie uznaią prawnie przed małżeństwem swoiem, albo w samym akcie obchodu małżeńsŁiego. 3. Uprawnienie dzieci reskry" ptern Sonato Rządzącego nie może nastąpi/ N a posiedztoiu dnia 1530 Stycznia r. b l wzięty został z porządku Tytuł o Prawach' między rodzicami i dziećmi, w którym co do pytania, ieźeli rodzice są różnego wyznania, a między niemi żad"a niezaszła umowa, i d - kiego maią bydź wyznania dzieci, czyli syn o i v j e maią bydż takiego wyznania, iak oyci.ee, a córki takiego, iak matka? zaszły spory w Izbie Prawodawczey, po których Izba* .25 głosami przeciw 6 zamieniła w prawo"J eżeli rodzice są iedr.ego wyznania ChrześAhńskiego, i między niemi nie masz urnow y' w iakiey Religii dzieci rrnią bydź wy. chowane, natenczas synowie maią bydź wyznania takiego, iak oyciec, a córki takiego iak matka.*« - W ciągu dd rym; uchwalono iednornyślnie: 1) Lata roz< znania (3:,r,i <ii«. cretiorłis) codo przAyścia 51 R-lig i nie.hrześciiańs U ey do ChrześciiańskieyA zaczyinia, się z rokiem szesnastym skończonym. r) Po dopełnieniu lat rozezna-ja, dzieci mocą s"bie stan obi.rdć, i ieżeli rodzice t ie zezwabią, udawać się do sądu. 3) Rodzice nie mogą bydz" sądownie za życia do dania córce posagu zniewolonemu 4) Dziecięciu z nieprawego łoża nie wolno poszukiwać oycowetwa. - Co do oznaczeni, , czyli d/.ucięciu z nieprawego łoża uzna:, emu alimeAta od oyca należą dłużey, iak do roku czteruastego, 16 głosami przeciwko ij-zaouemia Izba Uznanemu alimenta od oyca naliią się dłuiey, iak do roku czternastego. 'A W Tytule o przysposobieniu, uchwalono iedi. t m-yślnIe, "ii ma. 'oh tni rnoie bydź przysposobionym za poprzfdzaiącem zezwoleniem ro dzici.w, a w braku tychże, &a zezwoleniem opieki. " W . Tylnie o Opiekach uchwalono ieduomyśłnie; i) Będą Rady famiiiy.e do zar*ylzai:i.i interessami imłoh-tnich pod przewcdnictwtm Sędziego Pokoiu. s) Opiekun obowiązany zdawać rachunki co rok. Co do pytania, czyli do opieki prawney bliiszym iest dz'ud oyczyeiy, lub ttz matka, 29 głosami przttiwko 8 zsmitnjla Izba w prawo: "Do Opieki prawnty bliifzą iest matka, nil dziad cyczys'y." - Następnie uchwalono Jednomyślnie: "ii marnotrawca podlega kurateli z nayściśleyszem ogra. .iczeniem." W częśii I I. Kodtxu cywilnego w tytule o rzeczach, Izba prawodawcza jednomyślnie zamieniła wprawo: 1. Kopalnie iakiegokolwitk bądź redzaiu (wyiąwszy złoto, srtbro i 8id) nie nafbi\ pomiędzy tak zwane regalia prawa Rządowe. 2. Żjchia rzAść zrsaltzionFgo sisrbu nie przypadł na rzecz skaibu pulxicztego. 3. Połowa znalezionego skarbu należy się od właściciela rzeczy ttrnu, co skarb zmiazł. 4. Znayduiacy rzecz iaką, po upłynieniu zwyczaynego czasu przedaw iieiiia, im-ze ią nabyć prawem własności. Na posiedzeniu dr.ia >9go Stycznia r. b.

w Tytule o zastawie «ono pytania, czyii dokument chotiai uh. sądownie, i nie autentyczniej łt tz prywatnie »pis-auy, do ksiąg hipoti ki wc'agniony bydź mole lub m>-? zamienione zoetało w prawo 1» gloSajmi prztriw J J. j»A e Dokurn'ot ni* sądów-ie. nie autentycznie, lecz prywatnie spisany, do ksiąg hi, ottki wciągniot.y bydź ; ie moifc." - Dałey u 'hwalono itdiitimyśh.ie: 1« Preooucya pra .v 1 dopit ro maią 'ego bylź ewi-kowanego BU mityste w księgucu hipoteki, a. Rozcia,gOlenIe hipoteki be» zezwolenia dłużnika nie ma mleyeca. 3. Hipoteka umowna do nieruchomości nitwymienioney rezciągniona. bydź nit może. Sądowa zaś hipoteka, to iest, z wyroku, rozciągnioną bydź może. 4» Summy hipottkowane stanowią przedmiot hipoteki, tak, ii na nich zapisanie hipoteki (euptrił U. bulatio) ina mieyece. 5. Nie będąA prawemi hipoteki tayne, bez ładnego tytułu do hipoteki wciągnioneg". W tytule o fełuiebnościach, zamieniła Izba prawodawcza iodoomyślnie wprawo. "Dla nabycia prawa słuiebności do rzeczy nieruchorne )' potrzebne iest wpisanie takowego prawa do keiąg hipoteki." W Tytule IX. o Testamentach i spadkach, co do pytania 19o, czyli oprócz testamentów piśmiennych dopusczone takie będą testamenta słowne lub nic ? - 17 głosami przeciw 14 zamieniła Izba w prawo: Opróc« testamentów pisemnych dopusczone takie będą testamenta słowne- Po wtóre, zamieniła' Izba Prawodawcza tednomyślnie w prawo: "Osoby zakonne w przypadkach eczególnych, iako 10: zniesionego Zikonu, fundaryi, klaezłoru, albo, , gdy posinr.aią berifcfki», luk» lei dochody do świeckiego urzędu przyuiązar.e, mogą lextbmenttm ro»porządzać o swnim rnaiątku." -r C> do pytania 3go, czyli uznany sądownie za marnotrawcę moie si-staniei trrni* całym swoim raaiątliem rozporządzać lub nie? po odczytane» opinii Komitetu Prawodawczego" ii moie tytko. połową maiatku testarneuuwie rozporządza«., - JW. JLi Iwiński D*Jegowany od Akademii oświadizywszy się przeciw opinii Komitetu Prawodawczego, w zabranym głosie przedstawił, iib y zostawiona była wob.ość marnotrawcy dysponować przez tt-siamer.t całym swoim maiątkum, a t o z powodu, likurjtela nie rnoźc eię rctzeingŁĆ po za okrts iycia człowieka* -- Testamenta zaś dopiero wtenczas zaczyoaią ewoy skutek) kiedy maruotrawta ijcie »kończy; bI« «znych dziedziców, bo dla tych test prawem «ubezpieczona część obowiązkowa. - Przystąpiono do sekretnego wotowania, i zamieniła Izba w prawo J$ głosami przeciwko i \: "Uznany sądownie za marnotrawcę, może testamentarnie całym swoim maiątkiem rozporządzać. " - Następnie zamieniła Izba ieduom)ślnie w prawo: 4. Substytutya fideikommissoryina tue ma mieysca daley nad drugi stopień subitytucyi. 5. Rodzice, co do maiątku po nich zostać się maiącego, mogą robić pupilarną subsiytucyą na taki przy padek, gdyby ich dziecię umarło przed rokiem 14tym, albo w niemożności zrobienia testamentu. 6. Takowa substytucya nie maże mieć mieysca co do maiątku, któryby skądinąd dziecięciu przypadł. 7. Spadku, bez poprzedzaiącego sądowego przyznania, nie można w posiadanie obeymować, legata zaś można. Na posiedzeniu Seymu dnia aogo Stycznia r. b. co do pytania: czyli ttstament upada, iezeli testator iedynego dziedzica koniecznego, lub wszystkie dzieci milczeniem pominął? zamieniła Izba w prawo 31 głosami przeciwko 9: "Testament, iezeli testator iedynego dziedzica koniecznego, lub wszystkie dzieci milczeniem pominął, nie upada, lecą dziedzice konieczni, czy ieden, lub więcey, maią prawo czynić w Sądzie o część obowiązkową." Podobnież: "Gdy z pomiędzy kilkorga dzieci iedno w testamencie, co do udziału spadku, opusczonem zostanie, testament przez to-nie stałe się nieważnym, lecz wolno opusczonemu czynić w Sądzie o część- obowiązkową." -- Co do pytania: czyli taka część obowiązkowa należy się pełnoletniemu, iak i małoletniemu, zamieniła Izba w prawo )];)]; glosami przeciw i t : "Taka część obowiązkowa należy się pełnoletniemu, iako i małoletniemu. Nakoniec, Izba prawodawcza tedaomyślaie zamieniła w prawa: l.

W wymiarze części obowiązkowey będzie różnica z względu ilości dzieci, a. Część obowiązkowa należy się małżonkowi w połowie tego, CODY brał na przypadek, gdyby nie było testamentu zrobionego przez zmarłego małżonka. 3. Małżonkowi zmarłego ttstatora przy życiu pozostałemu, be« różniey, czyli ma swó"y własny maiątek, lub nie, należy się równa część spadku z każdym dziecięciem, a to wtenczas, gdy iest troie lub więcey dzieci; iezeli zaś iest mniAy niż troie dzieci, naówczas należy się czwarta część sukcessyi, a to do użytku dożywotniego, własność tey części zostaie przy dzieciach; iezeli żadnego dziecięcia nie masz, tylko inny z prawa następujący dziedzic, czyli sukcessor, tedy pozostały przy życiu małżonek dostaie czwartą część sukcessjonalnego maiątku w własność nieograniczoną; iednakże w obydwóch przypadkach powinno w część eukceseyonalną to wszystko bydź wrachowaoe, co tylko na mocy kontraktu ślubnego, umowy sukceseyonalney, lub podług rozporządzenia ostatoiey woli pozostałemu przy Życiu małżonkowi z maiątku drugiego małżonka należy się."

Z, Kielc dnia 7. Lutego.

Dnia l. b. m. i r. JW. JX. Woyciech Górski, Biskup Kielecki, Królestwa Polskiego Senator, dla przyiaciół drogie, a dla kościoła i kraiu ważne życie zakończył. -. Zgon iego iest powszechnie żałowany.

Urodził się z znakomitey w P o I s c e familii, dla którey przez swe osobiste cnoty zasczytów przymiioiył. - Trzech swoich braci, równic godnych w kraiu mężów, przeżył, bo Opatrzność udarowała go wiekiem długim, doszedł bowiem lal ośmdziesiąt. - Po zniesionym Jezuitów zakonie, Cesarzowa Marya T e r e s aa dla iego wysokich talentów powołała go na Przełożonego w Kollegium w W ied n i u publicznef edukacyi przez siebie fundowanyiu. Zaiste, zasczyt osobliwszy dla Po iicy narodu Niemieckiego. Ważny ten zawód Z chlubą sprawował, za co od Cesarzowej krzyżem zasługi ozdobiony, i wyniesiony na pierwszego Prałata w katedrze Tarnowskiey, późuiey na Administratura Tarnowskiey dyecezyi, a nareście na Biskupa Kieleckiego. - Pełen ducha Jezusa Chrystusa, wysoki Biskupa urząd z rostropną gorliwością i umiarkowaną łagodnością sprawował. - Dla prj.yiaźui iył, dla przyiaini wszystko pi-święcał. - Dom iego był otwartym dla enęiJzy- przybytkiem, dla klórey cały prawie rozdał m iąnk: Dispersit dedit pauperibu* w obi.wiązkech swoich nieepracowany, wizytuiąe swoię dyeeezyą zapadł w ciężką chorobę, w ktorey nieznośne cierpienia z nieporównanem nn-ztwem wytrzymał. - Nieustraszony patrzał nu śmierć okiem pobożnego Chrztścar.i.-u. - "Niech mnie opatrzą świętemi Sakramentami, bo ia się śmierci nie boię." - oto są słowa tego wielkiego Kapłana! Oświadczywszy swą wole ostatnią testamentem prze z siebie dyktowanym, dawszy przytomnemu Du. howiertstwu i ludowi pasterskie błogosławieństwo, nayprzykładi.iey, iako Biskup i prawowierny Chrześcianin, zasnął w Bogu. - Szanowne zwłoki iego przyassystencyi Prałatów, Kanoników, Duchowieństwa, Władz Rządowytb, i mnóstwa ludu, JW. JX. Dobrza ńs ki, Proboscz katedralny kielecki, do kośrioła katedralnego sprowadził, a JW. JX. Drzewie cki, Opat Jędrzejowski, dt ia 6. b. m. w grobie tegoż kościoła pochował. Archidyakon katedralny W i e I i c z k o, i Kanonicy katedralni N owicki i Ł ę c ki, pogrzeb religi >nemi mowami Uczcili. - Zal powszechny i smutek dowiódł wielkości straty, a pamięć tego znakomitego w kościele i kraiu męża, będzie w potomności Szanowana.

Z Petersburga dniaj£. Stycznia.

W tey chwili przybył tu 2 Moorwy N.

Cesarz w naypożądańszym etauie zdrowia.

Sekretare stanu spraw zagranlcznytn, Hri-* bia N e s s e I r o d e, i Poseł Króla Bawarskiego, Hrabia B ra y, wcześniey tu stanęli. Rzeczywisty Radca »tanu d'Otibril otrzymał order 5. Anny pierwszego rzędu. Z Wilna dnia 2j* StyczniaWczoray przybył tu Radca tayny i Senator Państwa Kossyiskitgo, Hrabia No wo s i I c óW.

Z Frank/ortu dnia 3- Lutego.

Na osutniem posiedzeniu Seymu związku Niemieckiego dnia 5. m. b. złożone do protokułu nader ważne oświadczenie Prus s w interesie stanów kratowych. Po rozbiorowem wystawieniu tego wszystkiego, to uotąd ze strony rządu w dopełnieniu » 3g» artykułu związkowego uczyniono, przygotowano i do rzeczywistości przywiedziono, dał Królewsko-Pruski Poseł zapewnienie, ii w ciągu roku donosić będzie Seymowi o dalszym postępie i stanie rzeczy aż do ostatecznego ustanowienia Konstytucyi stanów kratowych dla wszystkich Pruskich państw związkowych. Proftssor O ke n w J e n i e osądzony został przez trybunał W. Xiestwa Weymarskiego na dwumieeięczre więzienie w twierdzy i zapłacenie wszystkich kosztów, a to za umie« sczenie w piśmie czaeowem I z i s kilku artykułów uwłacAaiącycb rządom Niemieckim s nawet i Konstytucyi kraiowey W. Xiestwa Weymarskiego. Tuteyszy Poseł W. Xiążę,cia Weymarskh go odebrał tę wiadomość końcem udzielenia i* y urzędownie innym Posłom przy Seymie związku Niemieckiego. Pismo pod tytułem: Podanie adrestU miasta Kohlerie do N. Króla na publicznem. posłuchaniu u Xiążęcia Kanclerza stanu, dni» 13. Stycznia l s »8» czyni tu wielkie wrażenie.

Zawiera w sobie trpścisty obraz ustnych przełożeń Deputsryf, którey mówcą był znany P.Gorres, i odpowiedzi, oraz dla wszystkich Priinkif h kraiow NarIr« ńskich tak drogie zapewnienia Xiąięcia H a r d e n b e r g a . Dyrektur Mmisterstwaskarbowe A O , rzeczywisty tayny N sdradca finansowy, R u t h er, wysłanym został od Kanclerza stanu. Xiąźęca Jmct Hardenberga, z scztgolnemt zleceniami do B e r l i n a, zkąd wkrótce powrotem sQodziewany. Z :J'tokliolmu dnia 3. Lutego.

Szanowny nasz Monarcha, blisko lat 70 roaiacy, zapadł w chorobę pochodzącą z słabości i niestrawności żołądka. Jego Królewieowska Mość Następca tronu, staranny zwrodzoney uprzey mości o zdrowie Króla, nie dał się oduifśdź od czuwania przez itdnę noc przy łóżku chorego. W kaflicy zamkuwey cdnywaiąsię codziennie, w obliczu zg-omadzjiacego się licznie ludu, pub'iizne modły o prędkie wyzdrowienie Monarchy, NQ czoray odprawiły się takowe modły w obecności wszystkich stanów państwa. Podług wczorayszego raportu ostanie zdrowia, miał się Monarcha Jepiey niż przedwczolay. W dzień imienin KróiaJrncii dnia 2 8. Stycznia, darował Królewic Jmć 20,000 tal. bankowych tuteyszemu szpitalowi orderu Straft nów na wsparcie i ratowanie bkdnyih choryc h. Z Kassel dnia j. Lutego.

Jego Krółewicowska Mość Elektor Heski wydał postanowienie, iż odtąd tylko żoi.y urzędników szlachty, będąc same u r o d z e - nia szła c her kiego, maią wstęp u dworu. Dotychczas bowiem żony urzędników szlacheckiego urodzenia, chociaż same nie szlachcianki, mogły bywać we dworze. Tenże Elektor ;kazał aresztować Hrabiego Malsburga, za to,'iż dnia 16. Stycznia x. b. dozwolił wyprawienia sobie w własnym domu prztz przyiaciuł uczty, niezważaiąc iż Elektor właśnie na podagrę chorował. Na Uczcie tey z wiedzą zwierzchności policyitiey odbytey, znajdowały sie, uayznaku

miieze ndwny, wiefu urzędników i Oftcerów. Domyśbią się, II rzi' li w a * n e rabI przyczyny tako*« go z Hrabia obe* ścia *ię. Raczony Hrabia zostaiąc dawnky" wu-kigach Króla WAtfalskhgo, któreeo sczt golnę posiadał Mufanie , zawsze tylko na korzyść spólobywareli wpływu · »:b'łtgO używał.

Rozmaite wiadomości.

W War s z a w i e założono szkołę leśną dla królestwa Polskiego. Donoszą z Kopenhagi pod dniem 10.

m. b., iż w Sz w ee y i wszelkie związki z jiowodu zeyścia z lego świata Króla Szwedzkiego z< rwano. Wiadomość iednakże o śmie rei KI Ó IJ potrztbuie iescze potwierdzenia, D a n i a wraz z inne mi sprzymitrzortmj mocarstwami prosiiy N. Cesarza A l e x and r a , o pośrednictwo do pogodzenia zatargów z Szwecyą względem depełnieuia traktatu pokotu w Kiel zawartego. Pan Ludwik Wieland, któremu zakazano wydawać dziem ik pod tytułem: Pyi,y tacie/ ludu, chce teraz na to miiy>*ce wydawać dziennik pod tytułem: Pf%yiaciel Mo nar chów. Mała i wielka rada miasta B a z y l e i udzie« liły byli mukró!«'wi">zwedzkienłu prawomieyski e , na usilne iego żądanie. Podług Dostrzigacza Austryackiego, widziano na brzegach Kalabrybkiih zwierza morskiego niezmiernej wielkości. N iektórzy mt.if maią, ii to może ket ów potężny wąż mordki, który się na morzach Amerykańskich już tak częste pokazywał. Kilku łodników spostrzegłszy zdaltka niby ogień na morzu, rozunneiąc, iż okręt iaki ratunku potrzłbuie, zbliżyli się ku temu potworowi, którego poruszenia blask fosforyczny rzucały. Przybliżywszy się nieco ku r-iemu, spostrzegli wzbiiaiący się gruby dym i usłyszeli głu iż co prędzey do brztgu śpieszyć nmsitiL N owytygod He, Pruyiitcia(ludu W'trtembergskiego, zamyka w purwszyrn numtrze sitiun próśb do Boga" iak hastę;, uic: i. Panie! Uwoltiy nasz handel i nasze rzemiosła z kaydan lennictwa, i z więzów błędnego prawa skarbowego; g yi bogaci obywatele są bogactwem kraiu i naszego Króla. 2. Włóż ciężary kratowe na wszystkie twaie dzieci w miarę ach maiątku; nieihay w tern ntebędzie między niemi różnicy, czy kto mieszczanin, czy włościanin, czy szlachcic. 3. Ogłoś Panie! Obrońcę oyczyzny obywatelem, a obywatela obrońcą oyczyzny. \. Uwolniy nas od tyrai.it urzędników, od opieki fcancellaryi tey, i wszystkich grzesznych pułków papierowych, a przeciwnie, naszym magistratom i kollegiom obywatelskim udziel siły i ieduości; niechay poznaią, co od nich kot;ieczność wymaga, i riech wzrastaią w zaufaniu i siie uczuć godności oby wattlskiey. 5. Day nam publiczne ustne sadownictwo; day nam, Panie, podług zwyczaiow naszych przodków, aby obywatel sadził obywatela. 6. Zgromadź Deputowanych twego ludu około Kióia, naszego Pana, i pobłogosław, aby się to wielkie dzieło w pokoiu i iedności odbywało. 7. Zachoway nam naszego Króla, naszego Pana, tę tarczę i podporę ludu. - Amen.

MOWA przy kolebce ośmiodniowego dziecięcia, wyieta Z pism pewnego Izraelity.

Witam cię uprzeymie nowy nii»szkańcze tty planety! VV itam cię wesoło imieniem wszystkich istot rozumnych i głupich, które tu żyią i snuią się, chodzą i lataią, mówią i brzęczą, pełzną się na ziemi i wzierni, które wrzesczą po katedrach i w lasach) śpiewaią w gai eh i dziennikach - Łrńtto mówiąc, imieniem wszystkiego, co oddyciia i nie oddyiha, i tylko roślinne ma życie - witam cię! Sczęśliwe stworzeni! Lat tysiące przeleciały z szumem, nim cię prollIK-ń słońca 0świtcił. licz to dziwów od początku tty ziemi, aż du czasu przyiśria twoiego , nie stało się na tey bryle! Ileż to poprawiono i wynaleziono! Ileż to mozołów zażyły rozumy wszystkich czasów, bitgaiąc po obszernym okrtgu sj.tuk i nauk! Ileż to dzieł wykłuło się przez ten czas na świat w nayrozmaitszych gałęzi ich wiadomośii! A ty możesz sobie teraz wygodnie używać skutków tego wszystkiego. Dla ciebie śpiewał I ł o m er, rachował E uklid, Ariliiintdes mierzył, Linneuez układał, K. oi u m b pływał, Kan t się zaciekał. F r a n k l i n, co niebu pioruny, a ziemi ty rany wydzierał; G u t t e n b e r g, Ów rozszerzyciel światła; N e w t o n, prawodawca fizyki; byli dla ciebie czynnymi. - Słup W 01ty, KepIera i Bakona prace są dla ciebie - a J e n n e r a nieśmiertelnemu odkryciu winienti może życie iwoie, i to, że płeć piękna pięknie dla ciebie kwitnie. Sczęśliwe stworzenie roku t gIgi Spacery narodów, krwawe gody, sądy taiemne, tnkwizycya, 'ortura, woyny religiyne, nawet Gallów krwią zbroczona hidra równości i wolności, wszystko to - iuż minęło. I chociaż nie zawsze będziesz widzbł wiek złoty; chociaż wieczny pokóy X. P i er r a wieczbćm zostanie marzeniem ; chociaż nie zawsze znajdzietz sprawiedliwość na trybunale, rozum u uczonych, niewinność u kobiet,-a rzadko prawdę na dworach; chociaż cię nie raz boleść prztszyię, gdy uyrzysz zbrodniarza w dostatkach, a poczciwego w łachmanach; chociaż ci nie raz nie mało krwi popsuią nasi poetyczni mędrcy i mądrzy poeci, nasi ciarlatanie, mistyiy, zBagnetyzauci, lizy onomiści i reszta f rzecieź - o iakie rozkosze i użycia czekaią na cię, w kłassycznych dziełach wiesczków różnych czasów, w Boskich dźwiękach utworów Państwa harmonii, w cudownych sztukach dlóta i pędzla mistrzów wielbionych!-Plato, Rafał, Wolter, Szylier, KaDowi, - czekaią na cię! Sczęśliwe stworzenie? Urodzone w wieku i w części świata, w których własne zasługi, nie przodków się liczą, siły wszystkich obywatetów łącznie działaią, a duch różności arodzcnia wypędzony, - masz otwarte wszystkie zawody wolnego działania. Jeżeli masz odwagę ł wzrost, możesz z stać żołnierzem; wszystkie gazety roztrąbią imię twoie, serca wszystkich kobiet będą drgały ku tobie, gdy się po żołnierskuubie rzesz; równie ci wawrzyn na boiowisku, iak mirt przy toalecie zakwitnie; za skinieniem buławy twoje y będą się ruszały ślepo kohorty, a im krwawszą ptiydziesz drogą, tein sława twora pewireysza. Jeżeli wzgardzisz tą sławą, i nie zechcesz ludzi prochem i ołowiem zabiuć, możetz zostać lekarzem; naówczas możesz przez hiroglify rządzićżyciem iśmitrcią, a pulsa wszystkich dziewcząt będą biły dla ciebie. - Jeżeli zechcesz nie tylko ciało, lecz i duszę leczyć, iako wiernemu pasterzowi nie zabraknie ci na owieczkach. - Jeżeli się ślepey bogini z ważką poświęcisz, będziesz szedł ślizką, lecz żyzną drogą; slabu sbbego sądząc, możeez ćwiczyć twóy dowcip wwykładzie prawa, i bydź wdów obrońcą, sierotom oyctm, niefeden biedak zadrży przed grotem dekretu twego, zblednitie nieiedna piękna grzesznica, będziesz iaśniał promieniem blasku i godności. - Jeżeli zechcesz złota, możesz bydź kupcem, gospodarzem, ekonomem i pusiadaczem dóbr, a pewnie nie braknie na łaska. wych komorach i nieurodzajnych latach, które cię wkrótce bogacz« m uczynią. Lecz co słyszę? ty się kwilisz, płaczesz? czyli cię nudzi moia mona, i czy chcesz usnąć tak, iak słuchacze czynić zwykli p - O nieba! co widzę? krew na pieJuezkach twoich! Co za barbarzyniec skaleczył cię? . ... Biada ci, biedne dziecięl - Już teraz los twóy przyszły widzę. Bądź mężnym iak Kurcyusz, sprawiedliwym iak ArystyJ, mądrym iak M e n de Iz o n, nie będziesz przecie doskonałym. Musisz - tylko rachować. Liczby, liizby są twuiem przeznaczeniem, a nadnullę nie wzniesiesz się nigdy. Będziesz witle słyszał o ludzkości i pobłażaniu, lecz ich nie doznasz; godności człowieka nie będą w lobie poważali; zaprzeczą ci praw społeczeństwa; nie przebaczą nigdy niesczęścia, żeś się zrodził w innym obrządku. Biedne stworzenit f Wstrzymane w każdym zawoi'zie, przeszkadzane we wszelkich związkch, i wygnaniec bez winy, - póydzusz w za porai ienie. Zapomną eż nadto, żt ś z te y samt y bryły ukształ»one, żt masz równą część stworj, :6-» «udziale, rozdepcz cie, a potem poczyi.ią ci z<. zbr-dnie, i- a zdeptane l Nieaczęsre, niesezes'iwsze iescze, ieżeli przestąpisz obręby twoich towarzyszów nędzy, i stan* twóy uczuiesz. Muszę skończyć, przywalony uczuciami, któreby nawet samego Satyra spłoszyły.

Śpiy w pokoiu moie dziecię! Śpiy ttraz przynaymniey. Jako chłopcu, nie da ci spać nauczyciel, iako młodzieńcowi miłość, mężowi troski, starcowi zgrzybiałość; - śpiy w pokoiu, a stań się kiedyś dobrym obywatelem.

(Z Panu Lwów.)

i

Dodatek,

Z Szwaycaryi dnia 27. Stycznia.

Pewną iuź iest rzeczą, że ciało Generała Ko ś c i u s z ki będzie przewiezione z S o I u r y do P o I s ki. kommissarz. Rządu Polskiego spodziewany w Su turze dla zabrania szanownych zwłok tege buhatyra. Przybył do Hofwy l Hrabia Strandma<h z 6ciu mtodemi Rossy anami, prz.eznaczontmi na Nauczycielów, którzy na rozkaz N. Ctsarza wszech Rossyi zwiedziliAngiiąiFraneyą. Na przyszłe lato zwiedzą różne czyści Szwaycaryi.

Z Włoch dnia 26. Stycznia.

Od nuiakiego czasu wzmogły się bardzo rozboie w Pruwincyach Królestwa Neapolitariskiego. Wielu posiadaczow dóbr nie miało iui bezpieczeństwa w dworach swoich, i uciekało z rożnych stron Królestwa z maiątkitm swoim do N e a p o I u . Rząd chwycił się iiaystósownieyszyck środków przeciwko tty zdrożności. Ponieważ rnzbóynicy Pro* wincyą L e c c e za główne gniazdo swoie obrali byli, przeto wysłano tam .oddział wojska pod eprauą Generała Cliurcba, i zmieniono oraz kilku astu Urzędników cywilnych. Według doniesień z N ea pol u pod dniem 15 Stycznia, przywrócono zupełnie Spokoyność v bezpieczeństwo przez te środki. Generałowie Carascosa i Coletta położyli scztgólnieysze zasługi, przez dopełnienie w innych Prowincyacb zleceń tegoż samego rodzaiu.

Osoby, które się z ruchomym maiątkiem swoim do N e a p o I u schroniły, powracają teraz do domów swoich. Spodziewają się, że Rząd schwytanych bandytów iak naysurowiey ukarze, ile że rozszerzenie się rozboiów, po nay. więkezey częci wielkiemu pobłażaniu inieye cowych Władz cywilnych i sądowych przypisują. W Państwie Papiezkiera przedsięwziętotakże bardzo surowe środki przeciw rozboiom, które się w czasach estatoich tak bardzo ńa gościńcach wzmogły. Gubernator R z y m u P a c c a, położył iuż, iako Naczelnik Pelicyi» wielkie zasługi prztz usiłowania swoi e w eh wytahiu oayznaiomszych band rozbóyniczych.

Z Paryża dnia 6. Lutego.

Prawo względem zaciągu do .woyska, po dobitnych rozprawach, przyiętem zostało w Izbie Deputowanych większością 147. kresek przeciw 92 . Xiąźc Wellington był dnia a. m. b. na obiedzie u Xiążęćia Talleyranda. Finanse czyli raczey kredyt nasz codziennie się poprawia. Mają tu nadzieię, iż woyska sprzymierzone opusczą Francyą na wiosnę. Wellington miał kilka rozmów z Xiążęciem Talleyrandem, który natęża całą swą dyplomatykę, ażeby się życzenia Francuzów spełniły. Przybył tu Pruski Generał Miiffi ing, i naltżeć ma do nowych układów.

Z Ru kar est tt dnia 16. Stycznia.

Przybyły tu w nocy z \ \. na 15 m. b. gonieć, przywiózł wiadomość o eaezley nagle wielkiey zmianie wMinisteriumOitomańskiern. Kiaja Hey, f Ministerspraw wewnętrznych), Tc bausch Basza i Wielki Wezyr, zrzuceni zostali z swych urzędów; na mityece ostatniego wynieeiany został do tey naywyżezey dostoyności państwa bawiący dotąd wBrussa Derwisz Rasza, znany z swey surowości.

Z Nowegn-forktt dnia g Stycznia.

Znayduiący się w F i I a d e I fi i w wielkiey liczbie wychodnie Francuzcy chcą po nad rzeką Z o m b i a b e e, wpadaiącą w rzekę Miesisippi, założyć osadę i nazwać miasto n a s z e g o r i III i i i o o , o u o mór g r a r o o . o o o d o i teiów. Cała ta summa ma b.ydź w 14 latach zaspokuioną. Generał Van d a m m t i bracia · L a 111 III a a d Aą na czele tego przedsięw zięCIa.

Doniesienie Teatralne.

Uzyskawszy pozwolenie Wyeokiey Władzy «Biieyscowey zjechania z kompanią moją. Aktorów i dawania reprezentacyi Polskich na teatrze łuteyszym, mamzascJ\yt uwiadomić Ptześwietną Publiczność, iż w końcu b. m. roz ' p6czn ' c dawać widowiska sztuk nowych, iako to : Oper, Tragedyi, Dram, Komedyi, i mniejszych Baletów.

W imieniu · Nayiaśnieyszego ALEXANDRA I., Cesarza wszech Rossy i, Króla Polskiego etc. etc. etc. Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Województwa Płockiego Wydziału 11.

wydał następuiący wyrok: O b e c n i . Działo się w Płocku Jm Turski, Pmyduwcy. W domu Rządowym, na Michał Bieńkowski, Sc« publicznem posiedzeniu dzia. Ttybunalu Cywilnego Jan Wołowski, Assessor pierwsza Instancyi Wol t ó r a S U S S : iAdz, iockugo«, prokurator. Wydziale II we Lzwar(podp.) Turski. tek dnia piętnastego £>tyBudziszewiki, czum, Tysiąc uśrnstt Pisarz. ośmnastego roku.

Tryhujyał Cywilny Pierwsze y Instancyi Województwa Płockiego w Wydziale Ił.

Przedstawienie Majkowskiego Patrona w imieniu Xaverego Hiabi Qxiałyński(gQ, Senatora Woiewody Królestwa Polskiego, na dniu dwu dziestyin siódmym Grudnia roku zeszłego do Tiybunału tuieyszego podane : .w przedmiocie wyznacz« uia Kuratora z domniemania nieprzytomnym, czyli iaczey · z zamieszka ia swego niewiadomym Sukc e s s o ro m Ignacego H r a b i Dualyrukiego,

Pamiętny dawnych względów Szanowney Publiczności, nieoeczędzę usilnego starania, by 1 tym r a t e m na takowe zasłużyć;. Każda teprt zeutacya ogłoszona będzie popi zediuczo przez gazety i atisze, a życzące sobit: useby abbon< w<ić repreztntacye mi< siecznie (z kiorcgo względu raizą się zgłosić do Kasztt lana teatru Dllei dlawpieu), moJ\ą hydrupewnieni, że dla żadney nowe y sztuki, proce przypadaiąeych bentfieow, zawieszenie nie na· bląpi.

Uikiestra będzie zawsze dobraną, teatr cały illiHiiinowany, 1 rcpreztiitacya kaida na czas w afiszach oznaczony niechybnie rozpoczęta.

P o z n a ń dnia 16. Lu.ego 1818 roku.

J a n Milewski, Dyrektor Teatru Polskiego.

byłego woysk Polskich Generała, po którym w wydziale II. ninieyszegoTiybunału agituje się process likwidacyiny. Po zdaniu sprawy prze 5l Asseesnra Referenta, tudzież po wysłuchaniu wniosku uizęelu Prokuratorskiego, zgodnych z opinią Kuiatora massy likwidacymey Ignacrgo DziaiyńskLgn, dnia dziewiątego bieżącego III esiaca i roku do Trybunału podana" rozwtęzuiąc: Zważywszy, że pozostała po Krydarynszu wdowa, bzcztsna z M- 'uionwzu \ Hrabina j>złe. łyńka, matka i opiekunka małolt tniey ewey córki Hfiiryexty" n ernniey b ustaw IIIeHebhI\ po Józefie z Dział'ń>kicli łiidiń kiey, pozostały syn nu letni, iako też Zygmunt Hrabia Działyński, syn Krydaiyusza (lełnoletm , z tmeysca swt go zamieszkania niewiadomi, pmcesbów tyczących się tnassy łikwtdacyiney, tu pertraktuiacvcli się, niepilnuią, i pomimo wzywani» ich p.ze.z pisma publ czne, dotąd Patrona swego przy niim yszym Trybunale, w celu popierania spraw rzeczone-)' massy, nitustanowili, a pizyuaymniey iadi n się dotycłuzas urzędownie od nich uiezjjpsit; Zastanawia i ą , :uoraz zcłubo z aktu uchwały Rady tamtnyiity okaznic się, iz przydanym Opiekunem matoletn ey Hemyetty Dziulynskiey iest Stanisław Xiążę Jabłuiwi -k , senator \ Voiewoda; a od Zygmunta Dziahmliego stawał t iętnastego roku przed Delegowanym Sędzią, 'ełnomocnik iego jeneralny, gdy atoli cii w sprawach rtiaśsy UkwiUacyiiiLy stawicitlstwa swego niepiaza,; Z wrac aiąr dal * y swą u wag ę , że w myśl prze« pisow działu 1£. Tytułu 51. Części I. Ordynacyi. Sądowe\ Pmsk. ey, Sukctssorouie bencficvalni Krydaryuiza, za iakich powyżey wyrażeni poczytuią się, obowiązani są siztgolniey dopilnować ;rocessu likwidacymego, czego im w obt-cnym wypadku nieuzup.łniaią" chociaż, dla ogólnego interessu mass> 1 kwidacyiney byłoby daleko korz\smiey, gdyby Sukieesorowie KrylaryuBza, licznym iey sprawom. attentowali; ponieważ w wielu katcgoryach tey ogromney inassy poirzebną i użyteczną, mogliby udzielać.informacyą" coby się do pośpiechu massy przyczyniło; Niechcąc z iednty strony Trybunał uwłaczać prawom Suiutssorów DzuJyńskieg» , i znileżney icb obrony wyzuwać; ale tez z drugic-y stn.ny zwajaiąc: ze u przypadku Niezgłoszenia się tychże Sukcesborow, inaiący się dla nieb mianować Kurator, dop lnował by ich interissow, przyraymniey w tym sposobie A iak go do tego prawo w tym celu obowięzuie, Maiąc nako ni. -c wzgląd: że pozywanie Su> kcessoiów ben< ficyahiych, stosownie do Ustępu 8go anykułu 69. Kodexu postępowania Sadowego za pośrednictwem Prokuratora Królewskiego, i z terminami w anykule 73m tegoż Kodexu postępowania oznaczonernt, naraża wiassę na przewłokę, i opóźnienie w iey postępie; gdy lymczasem Trybunał wszelki» środki do prz> śpieszenia massy ninieyszey dążące przedsiębrać uaiłuie.

Z tych przeto zasad: Trybunał Cywilny Województwa Płockiego postanawia wszystkich Suka Asorów-niegdy Isnactgo Hrabi Ozinłyń,Ajego wezwać przez pisma publiczne, aby w przeciągu czterech miesięcy obrali sobie Pełnomocników, korcem p pitrapia ze swey strony i dopilnowania spraw massy hkwidacy irx;y, ich spadkodawcy, tak w Trvbunale tutiyszym, iak) tei w innych Sądach toczących się;- a dla ustanowienia takowych .przy ninhyszym Trybunale, proponuią, się im Pationowie: Jan Sm o liński, ignacy jeze

153fowicz, Błaiey Laguna i Jan Brzozowski. Prjyiem oetrzi ga s:ę rz< czonyth *>ukceeBOrOq: h iez< li po upiy ;ieniu powyżey zakic-ślonego przeciągu czasu, Pełno mo - cnikow SA yeh nicis anowią, ledyTiybunał onymie. iako z domniema! ia nii przytomnym, Kmatora na żą lanie- wierzycieli z mocy artykułu lIr. Kodexu Cywiineg« mianować będzie. Aby zaś to postanowienie do powszechney wiadomości, a mianowhie Sukceseorow Krydaryusza Oział\ński<go doszło, Trybunał wyrok nniieyezy w gaz* tach Warszawskich, wDziemiikii Woit wodziwa Płockiego, niemniey w Kuryerze Wileńskim, w gazetach Lwowskiey 1 Poznańskiey, iako też w gazecie Berlińskiey, umiesczony mieć chce. Wpie do tego wyroku nieopłacony , jako w przedmioce niepewnym, Trybunał na Złotych dwadzieścia pięć stanowi, i złożenie tych w stęplu w kanccllaiyi swey, z massy jgnac.g« Oztał)ńskiega, Kassie depozytowey nakazuie.

Mocą, ninieyszego wyroku w 1. Instancyi zapadłego, i na audyencyi publiczney ogłoszonego.

(podpisano)

Turski.

Budziszewski , Pisarz.

Zalecamy i rozkazuiemy etc. etc. etc.

(podpisano) T u r s ki.

Budziszewski, Pisarz.

Jako zgodnie z oryginalnym wyrokiem wypisano i, wydano, zaświadczam. Płock dnia 23. Siyczata 1813 roku.

(L,. O.)

J. Ję >lrzejewicz, Za Pisarza.

OBWIESCZENIE.

Podaie się do każdego wiadomości, iż Dominium Marszu» w Powiecie Odalanowskim położone na swoim gruncie nowy wiatrak założyć przedsięwzięło. - Jeżeliby kto przecier temu miał coś prawnego do zarzucenia, winien iest stosownie do Edyktu N aywyźszeą * a-dnia sj}. Października roku 19io. . 6. 17. go obwiesczeiua, zarzut u n podać, albowiem po uplymeniu niniejszego terminu na aiadue zarzuty zważano nit- będzie. O s t r o w o dnia G. Lutego 19t9Konsyliarz Ziemiański Powiatu O d a la no wsk i ego.

Ua lademieiiie. StóAwnie do obwiescżt-nia 3.W. Prezesa Naczelnego jZtiboni tli Sjiósttti, uwiadnmiain, ii w tym roku mam znowu na zb \ ti u ij o baranów prawdziwego gniazda Hiszpańskiego z l n f a n t a d o Wełna tego gaSunku przt dawała się na ostatnim jarmarku Lipskim po 41 tal. Saską monetą za kaipicń", Barany maią po 3. i a. lat, cena na ten rok iescze po 3G tał. grubą monetą za sjtukę. Owczarnia zna\i)ui» się w F r a ue n h e i n 5. mil od W r o c ł a w i a w Powiecie bzwidnickim. Kupuiącytn służy wolny wAbór. Poiedyrtcae zamówienia nie mogą by<<1ź przyiętemi. Skoroby się kilka osób umówiło na zakupienie znaczney liczby, gotów itstein wniść w kupno zieh pełnomocnikiem, i trzymać owce na uiieyscu, dopóki się droga niepoprawi. D 0brze zaś uizynią pospuszaiąc z zawarciem u kła d u , aby ich i n n e p o i e d y ń c z e o s o b y w kupnie i wyborze nieuprzedziry. Szwentning pod Jordansmiihle w Śląsku dnia J5. Lutego 1 gigH r a b i a Zidlich Triltzschhr.

. l

.' l

Uwiadomienie. Sebastian Riedel Z Kieth wZierenthalu Tyrolskim, przyimuie kommissa na przystawienie krów Szwavcarskich i Tyrolskich, które pewno w końcu Maja lub w pierwszych dniach Czerwca r. b. sprowadzone b<_dą. Stancya iego ieet za Wronieekąbramą pod .;ma lipami u oberżysty J P. Schwarz, gdzie bawić bęłj.ie dni ostu. Poznań dnia Ho. Lutego 18*8» P R Z E" D A Z.

Handluiący meblami J. L. Płock w Poznar niu t donosi wysokiey Szlacncie i szauowney Publiczności nayuniżeniey, iż ma zamiar porzucić zupełnie dotychczasowy handel mebli i ztego powodu sprzedać wszystkie meble, składaiąie się zrożtncli piórek, komód, sofów, Btobków, krzeseł, wielkich i mnieyszych zwierciadeł 2 bronzetn i bez niego, i t. p. a fabrykowane w Berlinie z mahoniowego i innych przednich gatunków drzewa. Gdy mu wiele na prędkim ruchomości tych zbyciu zależy,

-T54jjrj.yobi'C'ile naynąiernieysze ceny. Gdyby s.ę uatił taki, coby cily" ten. skhcl obiąć zecnnai, ,w tytJi raj.i" g'.iio" .est n:e tylko 10 prori« tun od et ny rtahywpjtwy odstąpić, ale u 2 2,0.JO tal. za pnręką d.> roku, i bez pmu-izyi, na nich pozoąr-awjć. - >-iji ten zuayduie etę w rynku pod Nrem jy. w kamienicy JPana Kupca rjellinga.

PJzedait l)o!ti murowany w bliskości sjtrokiey nlicy naprzeciwko ktśiiola OAqIIHHKaIIekiego pod Nrrui "i74- polożo'«j, obszerny i p.eKIIY, w dobrym znayduiąry się stanie, dustatecznenii zabudowaniami oj>airzony, a przeto do wszelkiego przedsięwzięcia dogodny, HM do · sprzedania z wolney ręki. Hliższ \ wiadomość powziąść można u Pana ł£eib*l na sierokiey ulicy pod N rem 119. Poznań dnia 16. Lutego igiSDu przedania. Dom z podwórzem i ogrodem W. Józefy z Miaihowshich rozwiedzioney Lutonibkiey, według, doniesienia z dnia ro. Stycznia r. b. do sprzedania iest pod liczbą go. 1.a przedmieściu tuteyszym S. Woycitcha położony. W Poznaniu dnia 20. Lutego IgiS. J a n e m a n. Kom. Sprawiedl.

Do przedinia lub do naięcia. W P o z n a n i u pod N rem 18 na samym końcu GroM przy rzece Warcie podwórze dobrze oparchanione, do składu drzewa z ogrodem owocowym i ialzynnym itst do sprzedania lub do naięcia od Wulkitynocy r b. Ktoby sobie życz>ł tu nabydź, może się zgłosić do właścicn la mieszkaiącego na Wrocławskicy ulii y pol Nrem 837. D O naięcia.

Od wielkiey nocy bieżącego roku iest u mnie do naięcia: i) sad móy położony na przedmieściu S. Rocha pod Nrem i. 2. i 3. z znayduiAcemi się przy nim budynkami mieszkalnemi ., 2) Mieszkanie z 3 pokoiów w kamienicy moiey >v rynku pod Nrem 56.

Poznań dnia 4. Lutego 1818.

/. Heinrich,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.02.21 Nr15 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry