IS powlnlenze Xiaie niezwłocznie bydź odwołanym? Posiadanie naywiększego bohatyra nowszego czasu itst częścią naszego bogactwa narodowego, którey niepowinniśmy narażać na niebezpieczeństwo.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.03.04 Nr18

Czas czytania: ok. 6 min.

Kurycr opisuiąc to zdarzenie, tak od chwili wystrzelenia rzecz prowadzi: "Xiążę rozkazał zaraz z nayzimnieyszą krwią, ażeby woźnica stanął, wyszedł z poiazdu, a spostrzegłszy osobę jakąś, która eię «kradała około nrroznika ulicy St. H o n o re, jak się zdawało, w zamiirze tym, aifby zemknąć do rogatek łilizeyekijh, poszedł prosto na nie. Zatrzymał sic »i. tyrhmisst złoczyńca, i rzuciwszy fuzyą (?) poleciał z szybkością błyskawicy ku pałacu Tuilleryiskicmu, g Izie zapewne przez ogród i P o n t - N e u f uszedł. Xiąię kazał potem z zwyczayną flegmą przybiegłey na odgłos wystrzału żandanneryi, ażeby za nim w pogoń poszła, i wsiadł znowu do powozu, iak gdyby nic nie zaszło."

Przedwczora odebrał Sekretariat stanu od samego Xiążęcia depesz«? o wymierzonym nań zamachu. Hrabia B a t h u r e t, przeczytawszy ie ud3ł się natychmiast do Xiążęcia Regenta, u którego dosyć długo bawił, a powróciwszy od ni« co wyprawił posłańca stanu z depeszami do Xiaietia Wellingtona.

Gazeta Morning · Chronicie szydzi zcałey tey rzeczy. Mówi OBa, że listy Paryzkie piszą o tern, jakoby o zmyśloney rzeczy przez osoby, życzącesobie zatrzymania woysk sprzymierzonych we F r a n c y i. " Niektórzy powiadaią, źe to tylko był huk kuli trzaskaiąeey. **

Z S a van a h donoszą pod dniem 7. Stycznia cO następuie: "Wiadomości z Mavannah głoszą, ii przytrzymano wszystkie okręty

Amerykańskie, z powodu, ie Ameryka wyspę Amelią w posiadanie wzięła.

Podróżni z C a p, którzy przed dwoma miesiącami optjściti S. H e l e n ę, powiadaią, iż na tey wyspie była wieść, ie E ona par te mocno zapadł na zdrowiu.

Akuszer nleboscAki Xieiniczki Karoliny, Pan Riehard Kroft, odebrał sobie życie.

Sąd umarłych wyrokował pomieszanie zmysłów, a zatem uczciwe pogrzebauie.

Rozmaitewiadomości.

Dnia 15. Lutego przybyła do Londynu xi i7$tu pakach niegdyś prywatna biblioteka Ko na par tego. Oprawa książek nayprzepyszoitysza, naywięcey zielona, z herbem Cesarskim. N ie wiedziano iescze, czy te książki będą w Anglii sprzedane lub też na wyspę S. H e l e n y odesłane.

Ńieiakiś Pan Aloyzy Schneider umieścił wHamhurgskiey gazecie w czt-rtch rymowych wierszach propozycyą do wystawienia pomnika bitwy Lipskiey w następuiącey osnowie: "Któż się nie cieszył z ocknienia G e rm a n i i; któż się nie pisał za wystawieniem pomnika; ałeć dosyć prosty głaz postawić, a potomność napis położy."

Radca nadworny Oken appellował z powodu zapadłego przeciw niemu wyroku.

W okolicy miasta L o w a n i u m w B r a h a n - cyi zdarzył się następuiący przypadek na początku Lutego r. b. - Pewny Pleban wezwany był do chorego. Była iui noc, gdy od niego powracał. Prz «hodząc wedle ie otwarte. Wsiąpił t tm, i zastał zbroczonego trupa przy progu lAącegg, Łtórym bjł gospodarz dorr. u. Trochę, daley leżała zabita io.na tego biedaka. Chodząc ze światłem po izbie zoczył w kominie ruszające się i.ogi, a b\ ła tam powieszjana na powrozie służąca, którą odtrznął. Gdy ta nieco odzyskała zmysły, opowiedziała, iak się stało, i źe głównym tey zbrodni sprawcą był iego synowiec. Po opisaniu osoby iego, przekonał się o rzeczywistości iey zeznania. Wymieniła takie i pomocników tey zbrodni. Powraca Pleban do sitbie w postanowieniu poymauia zbrodniarzów za pomocą Burmistrza gminy, do którego zaraz wstąpił. Umówiwszy się z nim, powrócił 6ara ieden do plebanii, gdzie zastał synowca, niby nań czekaiącego. Nachodziłem si£ wiele, rzetł PJtban, j pvtrzebtiie sił nieco nabrać. Póydź wiec do piwnicy, i przynieś mi butelkę winn, którą oba wyjpt'O% 7lietny. - Wahał się synowie«, i starał fiię namówić stryia, żeby się raczey w łóżku położył. A więc, rzecze stryi, kiedy mi /iiechcesz tey przysługi uczynić, póyde ia sam do piwnicy. Juz się zabierał to uczynić, gdy synowiec przeprosiwszy go za lenistwo swoie oświadczył, że póydzie. - Poszedł; lecz co tylko wszedł do piwnicy, zamknął ią etryi za nim. - Mniemał zrazu synowiec, źe to źarf. W tern przybył Burmistrz ze Strażą, otworzono drzwi piwnicy, w którey znaleziono synowca z I5stu towarzyszami zbrodni iego. Poznano, źe są ci sami, których owa służąca wskazała, rozbroiono wszystkich, powiązano, i do naybliźezego więzienia zaprowadzono. - Ciekawe dalsze scaegóły.

Doniesienie

Kon cerc ił.

Zapowiedziany w gazecie Poznańskiey Nr.

17. Koncert, dany bęizie niezawodnie w Piątrk dnia 6. Marca r. b. w hotelu de Saxe, a to w porządku iiaetępuiąrym: Oddział iszy. a) Uwertura Mozarta; b) Koncert na fletrowersie Wilmsa; c) Podwóyny koncert na 2. Harynefacli, Kroimni-ra, Oddział 2gi. - d) Aria Kornera z Muzyką Hummela, e) Allegro na oboi Brauna, f) Wjryacye na waltorni, Puma; g) Adagio i Polonez na fletrowersie, Fiirsteiiaua. - Bileló'.'j po 12. dgr. dostać można u J. Horn tt freudenreich w rynku N ro 4r., przy kas;e po 16. dgr. Oboiści Król. Pruskiego 6go pułku piechoty.

Doniesienieo Koncercie.

W czwartek dnia 5. Marca wieczorem o godzinie 7. na sali hotelu Saskiego dany będzie wielki Koncert z obsadą instrumentalną. Wirtuoza Andrzey Hierling będzie miał honor, dać się słyszeć na prawdziwey Franklińskiey harmonice szkianey nowego cale układu. Biletów wniyścia dostać można w rzeczonym, hotelu pb 4. Zł. od rana gtey godziny i na wieczór przy kasie.

Doniesienieśmierci.

Dziś o godzinie w pół do 6tey ranne y zakończyła życie moia dobra źrma i nader troskliwa matka o swoie sześcioro niedorosłych dziatek, w roku 35. wieku swoiego, skutkiem choroby na zapalenie w piersiach. Pogrążony w głębokim smutku donoszę o tern moim przyiaciołom. Po zu ań lilia 3. Marca i&i8WiZamowirz, " Król. Kapitan i Kommendant.

»1 lni

OBWIESCZENIE.

Podaie się ninieyszem do wiadomości, i£ na folwarku Szelągu pod Poznaniem w dniu x%

Marca r. b. popołudniu o godzinie 3 trzydzieści prętów szachtowych kamieni wapiennych piztz U r. Siudolkewicza Sekretarza Sądu N aszego publicznie naywięcty daiącemu przedane będą. p o z n a ń dnia 12. Lutego igigKrólewsko- Pruski Sąd Ziemiańaki.

K2Yeer.

Prztdai. Dominium Go hlitsch 5 ćwierci mili od świdnicy, 6 mil od Wrocławia, ma na przedaż znaczną liczbę baranów (sztuka po 5 frydryksdorów) z trzody owczey blisko do 2000 sztuk wynoszącey, którey wszystka weina na przeszłorocznyrn wiosiennym iarmarku'""na wełnę kamień przeszło 25. tal. kurantem płaciła. - Zapobiegając utyskom kupuiących, oświadcza się, iż barany tylko sianem i słonia karmione były.

Przedai. W owczarni Dusznickiey pod Pniewami, są barany do sprzedania, odznaczaiące się tak przez sczególniey cienką tak i nabitą wełnę. Ponieważ dobroć tych baranów rozpoznaną naylepiey byi.ź może przed strzyżą, nia. A cy przeto ochotę do nabycia onych, zechcą się do podpisanego zgłosić, a wybrane przez siebie barany natychmiast wydane mi zostaną. D u s z n i k i w Ekonomii Duszniki dnia 84.

Lutego 1818.

B o c q u e t.

Przedai. Dobra Bpkowo, Sobota, 4la częsc Zioikowa, i\ mili od Poznania, tyleż od Obornik odległe, poiedyńczo lub ogurtem z wolney teki li{ do przedania; na których pewna część · ummy szacunkowey z procentu do umówionego czasu pozostanie się, o dalszych kondycyach u podpisanego w Poznaniu na wodney ulicy NlO 165 dowiedzieć się można. Kłosowski.

lio przedania. W Poznaniu na Gbvaltszewie dom Nro. i&. i browar Nro. 117, do Sukcessorów Jankuwóku/i usleżący, razem lub oddzielnie, z wolnc-y ręki tlo sprzedania. - O kondycyach dowiedzieć się »nożna u Nfp.

Jankowskiego w tynku Nro. Ga. lub u JPana Rehfelda Chirurga Powiatowego na G r o b l i Nro. 37.

Do przedania. Dwie wsie w PowiicieGnieznińskim położone, o 5 mil od miasta Poznania odległe, z gruntem wybornym, borem sosnowym, olszowym i brzozowym, gorzalnią, ieziorem, dwiema wiatrakami, są z woluty ręki do sprzedania; maiący ochotę kupić, zaiuformuie się doskonale U; W. Wierzb ńskitgo Adwokata w Poznaniu, a w Gnieźnie u Wgo Grochowskiego, takie Adwokata.

Du ie części summy ezacuokowey zostać się mogą do lat wielu z prowizyi po pięć od sta.

Do n G i ę c i G.

Od Avielkiey nocy bieżącego roku iest u mnie do naiecia sad móy położony na przedmieściu S. R o c h a pod Nrem 1. 2. i 5. z nayduiącemi sie przy nim budynkami mieszkalne mI.

J. Heinrich.

Ceny zl>oza w Berlinie od dnia 20. do 26. Lutego (a42.gr.) T al. gr.

43 - 8 2 14 11fen.

Pszenica Podleysza .

Żyto Podleysze Jęczmień Podleyszy .

Mały Jęczmień Owies Groch .

i> 1 1 1 2 20 2% 16 %%

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.03.04 Nr18 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry