GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.03.07 Nr19

Czas czytania: ok. 14 min.

Wielkiego

Xiestwa

Vj av:y. .-!

POZNAN"S

KIEGO

Nro. - 19*.

w Sobotędnia

7. Marca 18 * 8

ZjViirsznwy clnia Żg-Lut fcnfęfym dnia T%. Kwietnia nasfępuheego.

Gazety tuteysze zawierali U niversal N« Pcst-owie i Deputowani od Gmin zgromadza Cesarza i Króla, zwołuiący Scym Królestwa się w rzeczoney stolicy N aszey Ha dni siedm Polskiego, wydany w Moskwie d;:ia -j,-. przed otwarciem Seymu, dla udowodnienia Lutego r. b., nasiępuiącey oenowy: "Zape- przed Senatem waieofci swych wyborów, wnić poddanvn NiSj.n;T królestwa Polskiego Senatorowie Nasztgo Królestwa Polukic-g» dobrodzieystwo Ruprcaentacyi narodowcy, zjada, się przeto w teyźe stolicy w tymie sab\ło głównym KłttiJarfm Naszym przy nada- mym czasie. Senatorowie, Posłowie i Dewaaiu onym Uatawy ku'stvtuc-iney; przy- putowaili! Długie niesc«.e,ścia gnębiły P 01pUbbić ich d.t używania swobód, iakie- hu taz s k ę, srogie klaski oyczyznę waoze. trapiły} U stawa zalicza. i( st dzii naypierwsiem serca kćz połączenie wa6ze z Bratnim Narodem % Naszego życzeniem-. Tym kurkum zapa* połączenie, które na prz\Kzłość rękoymią iest Ubywszy sie na ait, 3 J « S7 iz-oczouey Ustawy* waezego istnienia, prztrwało luz pasmo tey lonstyfuc>iney, iako te2 i na art. 90, 91193 niedoli'; a Konst.)tucya całkiem Narodowa,' Statut'] organicznego o Rt prezeutacyi caro- ustawy dobroczynne,wolność eczęśliwieumiardowey' Postanowił.śmy zwołać obie Izby kowana, zagładzą nakonkc ślady tty przeć! iiScinowe w stołecznem mi< ście NaEzem ioneyburzy. Wam, mądrości waszych obWarezawie. Seym otwartym będrie dnia rfld, poleca Ustawa KonstytucAina to o; i»$8, Marca hIeAceAo IOKM r zoManie zaś zam- kuńezę dzieivj na Jl'aa zlewa te. Władze, go« wasza dobra publicznego iedynie kier« wała! Oby tai miłość przewodniczyła iedynie wa«tym. obradom! Oby oddaliła od nich niezgodę, równie dla lu<lów iak i dla Państw mesczesną! To życzenie, wasze sezęśiie ma za przedmiot; natchnęło ie wasze poświęcenie się dla oyczyzny, które ie też niewątpliwie ziści. Tłumacze praw, konstytucyjni stróże swobód narodowych! przez uszanowanie wasze ku ustawom, których skład waszey pieczy ieet poruczonym, przez wasze gorliwość o utwierdzenie on y eh usprawiedliwicie waic.ość obowiązków, iakie na was wkłada to uroczyste powołanie. Cbjawicitle opinii publiczney, zaufłiiem wsprł obywateli waszych zasczyceni, przeyreuiąc się istotntmi potrzebami kriiu, prawdziwe dobro na celu jedynie maiąc, odpowiecie oczekiwaniu iego. Przy tern zapewniamy was o życzliwości Na· zey Królewekiey, U oskiey was poruczaiąc opiece." (Następuią podpisy.)

-Zieehał tu onegday z Moskwy JW. Sobolewski, Minister Sekretarz iltanu Królestwa Polskiego.

Z . Krakowa dnia 22. Lutego.

Z powodu powszechnie głoszoney wiadomości, ie NN, Monarchowie ziechać się mają u go roku w niewiadomem dotąd mieście, rozeszła się tu bardzo przyiemna i pocieszająca wieść, ii mieyecem tego ziechania się może by dź miasto Kraków. Niepodobna określić, ile ta wiadomość (może tylko na życzeniu i nadziei ugruntowana) rozczuliła radością mieszkańców tuteyszycb. Każdy stara się ugruntować w muiemaniu, ie ta sczęśliwa nastąpi chwila. Jedni przerzucając karty historyi wystawiaią, ile to sławnych i caJey E u r o p i e -pamiętnych epok w tern mielcie się odbyło} ile to ukoronowanyeh ówbytnością swoią mury tego mUett zasezyeiłot ile w tern mieście związków kIw» i zawartych sojuszów między naypierwszemi Mocarstwami stanęło. Cesarze i Królowie znaydowali w tty stolicy wygodne pomieszkanie i godne swych Majestatów uczczenie. Na iakiei uczczenie staraliby się zdobyć dzisieyei tego miasta mieszkańcy dla swoich wysokich Protektorów, ziakiemby serc wylaniem niósł każdy dla nich hołd uszanowania i wdzięczności. Z drugiey strony, ci potężni Mocarze widzieliby dzieło swoie, i swem łaskawem spoyrzeniera założyliby węgielny kamień scześliwości dla dzisieyszych i przyszłych pokoleń mieszkań« ców tego kraiu.

Z pomyślnym skutkiem i ukontentowaniem powszechnem odbyła się tu dnia 15. Loterya z ośmiuset fantów złożona na korzyść ubogich pod opieką Towarzystwa naszego zostających.

W dalszym ciągu posiedzenia nadzwyczaynego prawodawczego Seymu Rzeczypospolitey Krakowskiey, co do pytania, czyli dnie respektowe w przedmiotach wexlowych mAia. mieysce lub nie? po odczytaney opinii Komitetu Prawodawczego, ii nie maią roieysca. - JW. M orbit zer Senator Delegowany zabrawszy głos dowodził, ii w zdarzeniach) kiedy kupiec na kupca wexlemsumme do wypłacenia przekazuie, i termin wypłaty oznacza, trzy dni respektowe po terminie upłynionyra pozwolone bydź powinny; przy wexlach zaś przez siebie samego i na siebie samego wystawionych (sola wexel) i wexlach za widzeniem, (a vista) na drugiego do wypłacenia wystawionych, dni respektowe tniey. sca mieć nie mogą. Do którego wniosku Izba Prawodawcza iednomyślnie przychyliwszy się, zamieniła wprawo: Dnie respektowe w przedmiotach wexlowych, wyiąwszy Soi» pytania, czy każdy, ehociaźby kupcem nie był, prawu wexlowemu poddać się może Jub nie? '9> głosami przeciw i 4. zamieniła Izba w prawo: Kto nie iest kupcem prawu wexlowemu poddać się nie inoie. -< Co do pytania, czyli w poszukiwaniu regres su przeciw h dossar tom (Giraotom) porządek iak po sobie następuią ma bydź zachowany, lub też każdy znńh solidarnie iest odpowiedzialnym, 96. głosami przeciwko 7. zamieniła Izba wprawo: W poszukiwaniu Regreeeu prztciw Iridoesantom porządek, iak po eobie następują, ma hydź zachowany. - Na posiedzeniu Stymu dnia 16. Stycznia lrba Prawodawcza postępuiąc z porządku w Tytule o Pełnomocnictwie zamieniła iednomyśh.ie w prawo: Pełnomocnictwo ogólne do wszelkich czynów nie iest dosiatecznem, do niektórych przypadków st«ej>ólne pełnomocnictwo iest potrzebne. - Co do pyUnia, czyli pełnomocni K tein może bydz k.bieia lub iiiałoletni? 17. głosami przeciwko 13. zamieniła lrba -Wprawo: 12 pełnomocni! b rn m><że bydźniewiasta i małoletni. Potem uchwaliła lednosnyślnie: l) W przypadku śmitrei daiącego pełnomocnictwo, peł<>nm< cnik powinien dokończyć rozpoczętego dzieła pełnomocnictwa, gdy zachodzi niebezpiecztństwo zwłoki. 3) Za szkodę z winy wynikaiąrą odpowiada równie pełnomocnik darmo sprawuiący pełnomocnictwo, iako i ten, który takowe za zapłatąAsprawuif. 3) Należą się pełnomocnikowi procenta od kosztów poniteionych. - C o d o pytania, czyli procenta takowe należą &ię od dnia w>datku, lub zapozwania, przystąpiono de sekretnego wotowaoia, a po obliczeniu wotów, gdy się okazała równość kre-ek. JW. Marszałek zrnocy eobie udzieloney rozwięzuiąc równość, oświadezył się za opinią Komin tu prawodawczego, a tak, stało iię prawem: Procenta od kosztów poniesionych należą się pełnomocnikowi od dna r«* pozwu. - W tern micyscu J W. JX. Ja-reń> ski Reprezentant gminy 7mey miasta Krakowa w obszernym głosie, któren do akt - eymowych złożył, przedstawił, ażeby uchylić uprzywileiowaue zwane Ad H okatowskie, Mecenssowskie i t. p., a zwrócić dawną Paltstrę. - becz JW. Marszałek znalazłszy wniosek niestosowny do toczącey się materyi, wezwał J W. Reprezentata do porządku, a lak postępując w lytule o przedaży i kupnie, tudzież o kontrakcie a r e n d y , - c o d o pytania, czyli ma bydź ograniczona możność przenoszenia własności dóbr nieruchomych między żyiącemi na rzecz Duchowieństwa lub Instytutów pobożnych, wyiąwszy Inatytuta naukowe t po odczytamy opinii Komitttu prawodawczego, iż ma bydz" ograniczona, JVV.JX, D u b i e c k i Reprezentant gminy 6tey miasta Krakowa zabrawszy głos, oświadczył się przeciw opinii K< mitem prawodawczego, i wniósł: iż Kapitule Krakowskiey iako Szła. checkiey, oraz biskupowi Krakowskiemu służy nieograniczona możność nabywania dóbr, a to z mocy Konstytucyi, która wszelkie prerogatywy Kapituły, a przeto i Szlachectwo w swe y mocy zachowuie. - JW. Sołtyk o w i c z Reprezentant gminy 5tey miasta Kra k o w a na powyższy wniosek JW. JX.

D ubić kiego odpowiedaiąc, oświadezył, ii ograniczenie powyższe nie deroguie prawom Kapituły Krakowskiey, bo Konstytucya wszystkich czyni równemi w obliczu prawa, i różnicy nie przypuscza. Kapituła ma Reprezentacyą w Ciele prawodawczym, iest więc cząstką kraiu, którey żadna nie sprzyia różnica.-JW JX. S t a ro w ie y S K i Delegowany od Kapituły zażądał, ażeby materya tocząca się zostawiona była do de iibe racy}, do którego wnioaku JW. Marszałek przychyliwszy s i ę, zostawił rzecz- tę w deliberacyi. Potem uchwaieeo Jednomyślnie: l) Prawo odprze wij zaś odkup« nie taoże bydź ustąpione, a) Przeciwko nabywcy rzeczy nwfttchomych na puhliczuey licytacji nic moim ćfcynłć ozwrat rzeczy. 3) Nabywca dóbr nieruchomych winien iest utizymać dzif rżawcę A>rzy posiadaniu, ieżeli tenże d/ierżawca ru5 kontr.\kt do ksiąg' hipoteki wćiągnioiryi 4) MJI bydź różnica między dzierżawcą, którego kontrakt arendowny iest zahir »orekowany, 3 pomiędzy tym, który liipotekowanc-o nie naa kontraktu.

Z Petersburga dnia ja. Styczuta.

Dnia so.Jw rocznicę bitwy pod P reusischl i y l a u. tak chwałebney dla Rossy iskiego oręża, woysko różney broni 7. miastł i okolic · wykonywało rożne obroty w wielkiey paradzie na placu pałacowym. Cesarz J mość W towarzystwie Wielkiego Xiecia M i koł a - ia, świetnym otoczony orszakiem, przebiegał konno szeregi. Po ooeyrzcniu, wszystkie pułki przeciągały w naywiększyuT' porządku przed JeA;o Cesarską Moście, wśród okrzyków ludu napełniaiącego ulice. N astępuiącey nocy Cesarz Jmść wyiechał Da powrót do M os K wy.

Hrabia R u ni i 3 ń c ó w Kanclerz Państwa przysłał do S y m le rap o la bronzowe popiersie sławnego naluralisty L i n n e u s z a , które ma byd; umiesczone w Nikityckim 0grou/je. - Tenże Kanclerz sprowadził znaczną ilość nasion z L i z b o n y dla przyswojenia ich i ror.krżewieiiia na południowych, brzegach Krymu.

Uwagi nad sposobami zapobieżenia skutkom ukąszenia przez zwierzęta wściekłe podane oj Rady Itkarskiey przy Minieteryura Spraw duchownych i oświecenia publicanego.

" O d uieinkiego czas« we wszystkich Gazetach kraiowycb, a za j ch przykładem i za

Ii 83

granicznych, zaczęto wychwalać środki z?pobiegai,->cestrAS71:\. jm skutkom ukąszenia rrAcs zwierzęta wściekłe, tud/ jei ochraniające a nawet "leczące wtenczas, kiedy ukąszony iuż się poczyna lękać wody, a zaczęto p srzać w zapomnienie te sposoby, które dotychczas w tych rodzaiuch chorób często zbawienne 0bzywały skutki. Pochwały te tak- dalece upewniającym są zapowiadane tonem, iakby oick rzeczywistości wątpić nie należało. Podane takim sposobem środki mogą w rzeczy samcy pochodzić z uczuć nayszlachetnL-yszych i chęci usczuplenia klęsk rodzaiu ludzkiego; lecz te bynaymniey nie zapewnia o niemożności wynikoienia stąd nader smutnych wypadków. Chory ufaiączaręczeniem , chwyta się sposobów z laką pewnością i zipałem chwalonych, oclrzucaiąc wszystkie inne w nadziei, ii te mu Hiechybnie pomogą. Ale iakież są dowody, źe S zy liii K wo d n y (alisma plantago ) ma dzielną moc uzdrawiania? N ależy się tylko z zimną rozwagą zastanowić nad wydarzeniami, na których pochwały pomienioney rośliny są oparte, a każdy się przekona, ii żadne z nich nie może się nazwać doświadczeniem zasługuiącem na wiarę, i ufność w tak ważnym przedmiocie, owszem .wiele iest takich, które podo bnieysze sa do baiek, aniżeli do prawdy. Nadto smutny przykład, wydarzony niedawno w P e t e r s - burgu, dowiódł, że wodny Szy In i K żadnych nie czyni skutków wtenczas, kiedy ukąszony poczyna się lękać wody; albowiem chociaż chory brał tę roślinę według nayściśleyszych przepisów, umarł jednakże nayokropniey. ijyly wprawdzie przykłady, ie za użyciem tych środków zaraz po ukąszeniu tiie następowało lękanie się wody, i chory odzyskiwał zupełne zdrowie; lecz cryhż przykłady takowe eą d-statecznóm przekonaniem, że odzyskane zdrowie itst skutkiem dzielności wodnego Szylraku? Czyliź mało if>H g o, uie chwytaiąc sie. żadnych środków, nie uieet iednatie wscWtWóie wtenczas, gdy dru"i przy całey ostrożności, lecz nieco spóźniorTey, stał się ofiarą śmierci? Kada lekarska nie tłumiąc chwalebnej gorliwości w wyszukiwaniu środków zapoLiegaiących skutkom pokąsania od zwierząt wściekłych, nie życzy z tein wszytkieta spokoyoie polegać na dzielności SnyiniKu wodnego, owszem radzi nayściśley wykonywać używane dotąd w tych przypadkach sposoby leczenia, to iest, wyrżnąwszy zraniouą część ciała, pozostałą ranę przypiec gorącetn żełaeenb Straszne iest wprawdzie t* lekarstwo; lecz w porównaniu z tackami, w iakich chury kończyć musi ostatki krótkiego życia, iest aż nadto łagodnćm. Po zrobieniu tego, to iest, wyrżnięciu i wypaleniu rany, należy ią trzymać otwartą za pomocą plaatró w gnojących, proszkiem z much. hiszpańskich z lekka posypanych, przynayraniey przez miesiąc. Przy takim sposobie leczenia chory może używać i - Sz y 1 n iku wo d n e g o, lub innego podobnego rodzaiu lekarstwu. Dotychczas na niesrzęście nie mamy iescze żadnego pewnego środka zapobieg«KlcegQ ivsciekliznie wtenczas, kiedy -chory pocznie się lękać wody. Troie ludzi ukąszonych przeszłego lata od psa wściekłego byli leczeni wyżey wspornnb.nym sposobem, i 'pomyślnie prz.ysz'i do zdrowia, którego podziśdzień używaią. Nie dawno Rada tuteyszą lekarska pirzyrnaia wiadomość o po. mocne m rizisłaniu (Seitatulae tinctoriae), a i<<:c!no «darzenie dowodzi dzielnych iey skutków nawet i wtenczas, gdy chory iużsię wody lękać poczyna. Ta roślina zasługuie w rzeczy samey na sozc-gólnieyszą uwagę; lecz żar W3ze należy z raną obchodzić się zwyczaynyra sposobem Pomienionąmo.ff'u\% (Sertatulam lioetoriani) należy zbierać wtenczas, gdy się iuż kttiaiy fokazuią, wysuszyć w cie« ni u, i sporą garsc wziąwszy, gotować vwd« dzie póły póki nie pozoeranie wody nad szklankę, poczem ten dekokt przepuscza się przez serwatkę, i daie się cłtoremu zrana i w wieczór po całey szklance. - Zalecenie w Gazetach Szylniku wodnego i krwi zwierzęcey w tych strasznych zdarzeniach ten zapewne niemały przyniosło pożytek, że teraz ci sami, co oddawna posiadali ten niby cudowny sekret, staraią się wyśledzić prawdziwą moe i dzieloość tych lekarstw; a rada lekarska tuteyszą, troskliwa zawsze o zdrowie ludzkie., poświęca si'i z prawdziwą gorliwością wyszukiwaniu sposobów zapobitżenia i odwrócenia straszliwych ekutkow, takich często wyuarzaiące się ukąszenia eą przyczynami. - Pomimo iednakże usilność i starania, to tylko powtedeieć »noże, iż żadnego pewnego lekarstwa, na któremby bezpiecznie połedz można było, nie upatruie dotychczas.

Z Stokfiolmu dnia 13. Lutego.

List pewnego cudzoziemca, bawiącego wStoKho1mie.

"P o byt mćy w tey stolicy zrobił mnIe świadkiem naywspanialszego widoku, kiery oczy \ serce człowieka uwielbiającego sprawiedliwość, .prawdę i wdzięczność, który mdwie zdolnym iest przeiąć radością serce człdjłAeka uwielbiającego to wszystko, co przyrodzeniu ludzkiemu zasczyt przynosi. Wiadomo W P i n u, iż Szwedzi utracili swoi eye dobrego i szanownego Króla. Wypłacili się oni długiem sprawiedliwych łez pamiątce Monarchy, co w czasach burzliwych, powodowany jedynie patryotyzmeih, 'stanął miedzy grożącym iosem a oyczyzną, którc-y ćlwaktoćbył zbawcą. Ale iakoż 10 dzielność, ] *kii Z3pał w przysiędze wieiuoscij"* którą wy jiona.Ii Siązęciu, co w osobie swoley jedno- potem zaprosić Ha obiad do bursy kupiecktey czy uświęcone prawa nowego ich Monarchy i wszystkich Oficerów i po ach żołnierzy z kadawoego ich dobroczyńcy! Miałem sposo- źdty kompanii. W. Rządca D e s s e n zastębność mówienia z obywatelami ze wszech pował Króla. Inne woyska otrzymały gratyŁljSii; wszyscy jednakowym ożywieni du- fikacyą w gotowizuie.

chem; twarz ich nabiera żywości, wewnętrzne ich czucia maluią się w ich oczach, gdy mówią o swoim Królu i młodym N astępcy tronu, będącym zarownie przedmiotem ich miłości i tylu nadziei, które już ziścił. Słyszałem bardzo wiele co mówiono o uległości Szwedów dla dynastyi, powołaney przez nich dla podpierania starożytnego tronu ich oyczyzny; lecz to co widziałem, o wiele .czekiwania moie przewyższyło. Naród taił, mocny przez zgodne uczucia wierności i obowiązków swoich, od żadney potęgi ziemakiey ujarzmionym bydź nie może. Żywo mnie przeięło to wszystko, com słyszał o zaufaniu i wzaiemney uprzeymości. które trwały między Karolem iAtym, a dostoy. ym iego następca, od pierwsz« y chwili przybycia oetatnitgo aż do zgonu zeszłego Monarchy. Powiadano mi, że w ostatniey chwili, * Uórey zmarły Król posiadał iescze zupełną przytomność um>słu względem u g o, co go otaczało, nayczulsze wynurzał dowody swoiey miłości dla Swegr> przysposobionego syna. Żałoba nowego Krnla iest męską, ale głęboko wyrytą. Przystoi piękuey duszy opłakiwać w ten sposób utratę istoty, którą się chętnie i sczęśliwie otaczało! - Przybyłtm do tego kraiu zkorzystnemi o Szwedach wyobrażeniami w skutek tego wszystkiego com z ich dzieiów wiedział; nie rad go temz porzucam, * naywyższym i nayrzetełnieyszjm szacunkiem. "

Z Stokholmu dnia 17. Lutego.

TJzbroiotie konne i piesze objwat«btwo ftolicy, wykonał* w dniu 6. m. b. przysięgę wierności w obliczu Króla Jmci, który k«zał

Dowiedzieliśmy się trefunkowo w tjch dniach z pism publńznych, iż nasz ukochany Król pomiędzy niepoliczonemi prawie dobrodzieystwy, kioremi już jako Następca tronu tak hoynie szafował, utworzył także fundusz medalowy z 92,000 tal. bankowych, od którego prowizye idą w podział między podoficerów i żołnierzy woyska morskifgo i lądowego, którzy się w ostatnich wyprawach woiennych chwalebnie zakazali i ozdobą waleczności zasczyceni zostaii. Roku zeszłego otrzymali 5434 bank. talarów.

ZChrystyanii dnia 11. Lutego.

Członki seymu wykonały dziś teraźnieytzrmu Królowi przysięgę wierności i hołdu, a po nich wszystkie władze kraiowe i woysko.

Z Hagi dnia 24. Lutego.

Po nader żywych rozprawach, projekt do prawa względem ograniczenia nadużycia wolności druku przez drugą Izbę generalnych starów na dniu 30. m. b. większością 39» przeciw 36- głosom odrzuconym został. Kroi Jruć ma bydź naypukorniey proszonym, ażebv projekt ten do prawa ped ścisleyszą wziął rozwagę. Dwór nasz włożył dziś żałobę za Króla Szwedzkiego na 4. tygodnie.

Z Pnryia dnia ip. Lutego.

Poymano tu dwie osoby, podtyrzane o zamach na życie Xiąźęcia W e II i n g t o n a . ObydAay losili dawmey wąsy, a w chwili aresztowania już ich niemieli. Jeden z po* między nieb przebrany byt za żebraka i miał cle Lorda S t a n h o p e względem woyska zayprzy sobie> 500 franków gotowizny. Znale- muiącego weFrancyi. (Umiesczona była ziono pistolet na ulicy de la M a d e l t in e; w gazecie naszey Nro. 14.) ma dwie lufy, z których w iedney był ieecze uaUóy.

Biega tu teraz pogłoska, iż Król zamyśla udać się przyszłego lala do N i e m i e c na kongres Monarchów, byleby tylko okoliczności tego dozwoliły.

Wniosek Pana D u p o n t względem nowe« go projektu do prawa o wolności druku, odrzuconym został przez Izbę Deputowanych.

Zdaiesię, iż sprawa fałszywego Delfina Bruneau poddała myśl innemu błaznowi, grania takie y ze roli. Przedwczora po godzi nie 6tey wieczorney, męsczyzna rosły dobrze ubrany, przeszło 30 lat maiący, zakradł się do zamku Tuilleryiskiego, puścił się za służącymi niosącymi iedzenie dla Króla, i wszedł la nimi do sali iadalney. Zatrzymano go · wtem mieyscu. Po oświadczeniu iego, £e iest Karolem de Navarra, synem Ludwika XVI., synowcem Króla, z którym koniecznie chciał mówić, zaprowadzono go do Marszałka, Xi cci a B eil u no, odbywają; cego służbę Majora-Generała, który go do f policyi zaprowadzić kazał. Poznano go zaraz, iż to iest nieiakiś D u fr e s n e , kuzyn* byłego Agenta tegoż nazwiska, cierpiący od , lat kilku pomięszanie zmysiów. Czy miał jaki złośliwy zamiar, nie wiadomo. Zaprowadzone go jako obłąkanego d o C h a r e n t o n . Nim poszedł do Tui Ile ri Ów, napisał wprzód list do Xiczney A n g o u l e m e, a gdy go pro»adzone zTuill e riówofiarować miałgreoadyeióm 500 franków, aby go puśeili.

W Londynie wyszła w ięzyku Francuzem gorzka odpowiedź na mowę w Parlamen

Przedwczoray obiadował Xiążę W e II i n - gton u Króla; wczoray był u niego wielki koncert.

Z Londynu dnia 21. Lutego.

Kuryer dzisieyszy w umiesczonym z Wiednia liście oddaie znowu Cesarzowi Aujtryackiemu koronę Cesarską N i e m i e c, z tym dodatkiem, iż Następca tronu Austryackiegó przeznaczony iest na Króla N i e m i e c, ArcyXiążę Karol na Polnego Marszałka państwa, i że uchwalono już przywrócenie rady nadworney państwa Niemieckiego; okoliczności, które przy teraznieyszym utworze Związku Niemieckiego wiary nieznayduią.

Biletów bankowych iest teraz w obiegu nie» co więcey 3 O A miJliena funtów sterlingów.

Ze wschodnich I n d y i przysłano przeszło 60,0»0 funtów dla woiowników z pod Waterloo.

N aynowsze wiadomości z S t. H e l e n y nie potwierdziły pogłoski o chorobie B OD aparte go.

Gazety tuteysze powiadaią, lZ na wieczór przed wystrzeleniem do Xiążęcia W e II i n g - t o n a, był u niego iakiś Hannowerski lub podług innych, Belgicki Oficer, z którym się Xiążę dla pewnych przyczyn bardzo niełaskawie obszedł. Oficer ten odchodząc potężnie szkalował na Xiążęcia, co kilku Adjutantów słyszałowiadomości.

Korrespondent Hamburgski z dnia aj. Lutego donobi pod napisem; Z Warszawy dnia 2--'p. Lutego, co następuic: "Xiążę An t o n i J a b ł o n o w s k i wyieclm w tych dniach do S o i u r y, z zleceniem rządu do odebrania zwłok denerała Kościuszki. - Słychać, iż tu także W. Xiążę M i c h a ł iest spodnie. " warJym.

Niezawodną iest rzeczą - pisze Korres* pondent Hamburgski- iż sprzymierzeni Mo»arehouie zgromadzą się w -miesiącu Sierpniu tego roku w D li «seid orf. Xiążę Met tt rjaieb używać będzie na początku hm tąpnie Karlsbadzkie, zkąd uda Me do swey maictnobci (Johannisberg) nad Benem, a potem do D li B s c l d o rh

Wiadom oś co stalych zmianach Ciśniomiaru (Baromttri.)

Stosownie do pamiętnika podanego Akademii Paryzkiey w JI8«8 roku przez P. Ram o n d po całorocznym uważaniu, Ciśnicmiar (Earometrum) oprócz zmiau przypadłowych wysokości, które, jak wiadomo, poprzedzała pospolicie zmiany w powietrzu, ma jescze w przeciągu 24 godzin cztery zmiany st3łe. Zmiany te wysokości słupa rnerłuryiuszu w Ciśniorniarze są następuiące; oJ oło godziny 4tey z północy'Stoi on zawsze naj niżej , go czćm ZllCzyna się podnosić iicjJokoło g:ey gotbioy z rana staie naywyżey. Od tego punktu zarzyna znowu opadać aż do godziny jjtey 2 południa, gdzie doszedłsay powtórnie nayuiższego stanowiska, powtórnie sic znowu podnosi i około i i tey godzin; z wieczora dosięga naywyiszey wj'« eokeści, sżtby na nowo bieg swov ta6g1 rozpoczuć. Zmiany tt w kriiach naszych r w kraiach północnych stuą?:ę rit kierty mniey wyrazi emi z przyczyny zbyt nagłych odmian w powietrzu; lec» w krajath podzwrotnikowych, gdzie wiatry st?łe panuią, a inne odmiany w powietrzu są rzadkie i pMyiodyczrre* wspomniane także zmiany wysotośii słup« nurki ryiuszu w Gtśtiioimarze są tók ndnoetaynćmi według podania P. H u m b o l d t sbwneio zwiedzuiela Ameryki, ie z samey wysokos'ci Ciśniomiaru niożoa wiedziee godzin-każdego czasu. *A

:tar o ckii

TEATR

POLSKI.

Wprzyszłą Niedzielę, to iest dnia 8- Marca 3 i 3 toku dktią będzie Opera w r. Akcie z mu- j zjką Pana Iv a i ei a n i e g o, pod tytułem! Żołnierz Czainoxicznik i koraedva we dwóch Aktach, pod tvfufemj Czfotpiek Czarny.

W przyszłą zaś Środę Melodram: liozbuynicf · Kśdu Uyioćj.

Doniesienie. Nowe Smyrn.Figi, Marony i Kasztany, otrzymał transport i w roierney" cenie ma na przedai w Koiciafiie kupiec · Kru5.

mmmmmm

Dodatek- ,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.03.07 Nr19 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry