A.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.03.25 Nr24

Czas czytania: ok. 4 min.

TEA K

DO

Gazety Wielkiego Xiestwa

Poznańskiego

Nro 24.

i .

1 - - - H i - i - · · - AmmlUmAMlUmmm.llmmAJlAAlUHmmlUHAR,AJnHlUJllUX 11 , 1

. i

Tymczasowe doniesienie o koncercie.

Krol*weki Koncertmistrz, JPan M o e e er, przybędzie tu w przeiezdzie swoim do Warszawy, dnia 6 - 8- Kwietnia, i ma zamiar dać tu konctrt w icdnym z doi następuiących. Wiadomość ta przytemną zapewne będzie każdemu amatorowi muzyki, co słyszał o pięknem graniu Patia M o e e t r a, lecz nie słyszał go graiącego. N ależy on bezsprzecznie do rzędu tych artystów; którzy słuchaczów swoich zupełnie zadowuluiaią. VV roku zeszłym podczas S. Jana, dla wielu przeszkód f mało go kto mógł słyszeć.

Uwiadomienie littrackie.

Odebrałam następujące nowe dzielą; i) Rys kultury i oświec-nia narodu Polskrego, od togo <jr. końca i7gowieku, w Przemyślu, s.T.

10 Zi - 3) Rękopis n z wyspy S. H e l e n y, 4 Zł. 1 3 £T - 3) N adzwyćzayne skutki magnetyzmu zwierzęcego, 4 Zł. 4) Sybilla, poema polsko -historyczne (p.X.-B. Waronkza) z kop.

P o z n a ń 23- Marta 19l9.

T. Szuffisfci, N. p. G.

DONUTl EN IE.

Podpisany zaaczyca się doniesieniem, ii w dniu dzisieyszym i nasUpuiacyeh tegotygodn a dawać będzie każdego wieczora od 7. do oi'-y zapowiedziane już fizykalna i t-lektrycznt widojwiska, w rynku w narożne y kamienicy JPaua Cukiernika ZJouJiy pod Nrem 68. W esttde.

OBWIESCZENIE.

- Przez wcielenie miasta P y z d r do Królestwa Polskiego, wypadało magazyn solny z rzeczonego miasta, tymczasowo, aż do wysokiego ustanowienia lub dalszey dyspozycyi Królewskiey Geueralney Dyrekcyl Solney, do C z es z.e w a przełożyć, gdzie też przedaż soli iu£ wprowadzoną została; co do powszechaey wiadomości ninieyszćm się ohwiescza. Poznań dnia 17. Marca 1lI8> Królewsko - Promneyalny Kantor Solny.

Umiesienie handlowe. Odebrałem poczta wczorajszą z L o n dv nu directe 3. eAdki naypr*eduieyszych świeżych Angielskich oatrzyg, iakich lescze niemiałun. Tt ostrzygi są głębokie w skot upce i blisko każda iest iescze napelrnonJrłnorską wodą. - Pon eważ ten transport »ako pierwszy został mnie przysłany w komis, prz>daie 100 sz'nk po Tal. 6. P o z n a ń dnia 35. Marca 18>8.

Stanisław Powehhi,

Piwo. Od W i 1 lkiey-nocy r. b. będzie :Q ranie bardzo dobre Warszawskie, wiatrowe, . , . .

la owcowe 1 marcowe pIWO, o czćtn uwiadomią.ąc moich łaskawców i przyjaciół, zapraszam, aby mnie odwiedzaniem swoiem zasczycać raczyli. G. A. Zerbst, na Walszewie pod Nrem 3ł. mieszkający. Mam zamiar móy nad Wartą położony browar i słodownią z całym należnym do tego inwentarzem i wygodi eirupomieszkaniem wypuście odtąd lub od S.Jana v. b. na rok lub na kilka lat w dzierżawę. Spuściłbym takie dzierżawcy znaczną ilość dobrego słodu, tudzież diztwa, po słuszney cenie. O warunkach dowiedzieć się u mnie można każdego flma na Garbaracłi pod Urem 379.

Krystian

Franke.

Przedai. W majętności Karezewskiey między Kościanem i Grodziskiem iest do przedania dwieście sztuk baranów rasy prawdziwie Merinos zalecających się sczegoluiey dobrocią i cienkością wełny, oraz piękną budową ciała. Szanowna Publiczność dla tego się o sprzedaży tey w ninieyszey uwiadomią porze, aby każdy pragnący baranów tych nabydź, mógł się przed strzyżą o rzeczywistości powyżty nadmienionych zalet przekonać. Chęć kupna maiący zechcą się zgłosić do dworu w Harcztwi*.

Ukradziony K o A.

W nocy z dnia 16. na i7ty m. b. ukradziono ze stayni aueteryin A y w Murów. Goślinie, ź> ił a wska kar c z m a zwaney, u gościnnego Petrkh, konia woyskowego od i6go pułku ułanów ( 2. Zachód. Prusk'.) Jest to wałach kasztanowaty 7. lat stary, 5. stóp wysoki z małą gwiazdką i wypalonem piętnem: U. 6. na łtwem udzie. Za sprawcę tey kradzieży podaią pewnego Człowieka", który nocował w tey austeryi bez wyjednania sobie ceduły nocney. Człowiek ten miernev h-rz dzielne y tuszy, bfadey twarzy, ma insne włosy i faworyty, miał na sobie surdut iasno zielony, frak czarny kałrnufcowy. u którego była wstążka od żelaznego krzyża i ozdoba pamiątkowa, szare spodnie z czeiwo

*hAnemi lampasami po żołniersku, buty, czarną czapkę z daszkiem z żółtą blaszaną obwódką. Gdy tak na odzyskaniu konia, iako też na uięYe>u owego podeyrzanego człowieka wiele zależy, zaczem podaie się to do -wiadomości powszechney, wzywaiąc każdego, aby w przypadku dostrzeżenia, doniósł o tern podpisanemu i ostrzegając oraz, ażeby się kcnia tego nikt niewaźył pod, własna odpowiedzialnością nabywać. P o z n a ń dnia 20. Marca 18*8« * ·

Podpułkewnik i tymczasowy dowódzca pułku v. Sc lu ńidt.

Ceny zboża ut Berlinie od dnia 13. do 19. Marca (a 42 #r.)

Tal. gr. fen.

3 20 .3 14 . ""' * lf2$2rjJ A» 2 10 .2 8 2 - 7

Pszenica Podleysza ZytO Podleysze.

Jęczmień · Podleyszy.

Mały Jęczmień - Podleyszy.

Owies · Podleyszy.

Słoma 11 tal. gr.

Siano 1 10

. a - - .2 3 I - J9 .I - 16 I - I » g - 1 - 4

Cena zboża tr Elblągu w rr. ksiącu Lutym i S i 8 » Korzec żyta 1 rai. 76 gr. aj fen. Jęczmienia I tal. 34 gr. 1 5! fip,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.03.25 Nr24 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry