8R

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.05.31 R.2 Nr5/6

Czas czytania: ok. 5 min.

KRONIKA IIAS'l'A P07,NANIAlIipl'ze r()\vnoeze;ll:p ludzi do 1'0ztl'zyg:l11:a por()\\' wzajemnych "). Taki jpt pOl'zątek ('C'ehn wpÓhlPgo. do ktÓrego wp,;zli i 1I1alarn' i tak wyg'ląlla pipnv,;z' i('h ,;tatut org'al1izae'juy, Ze wponlllialIy('h w lIchwalP 1':lrly statllUI\\' pojPllYltt'7.y('h rU'Jllio.;l nic tlo('ho.. wal il: ża<lpn z pl'zC'tl r. 14!) <lo naszych ('Z:lI'IW i jl't w:ltpliwpm. I'ZY w og'()lc. z wyjątkilm J1\OŻol' zlotni;,(,'w, kipd'kolwi,pk 'tllial', Po,,":,t:!ly 0111' Zllal'wip p(,źlliPj. :\ miano" it'iC' dopil'W wtell,\'. g'i1y kl'7.rlp z tyc'h I'zemio1 11\'().;lszy W s:ily. utworzyło amOllzil'hl' ('I'I'h 5 tak 7.10,t-llj('y w r. lG:\4 apt('k:trze l.j(i4 r., lIIal:\rzp lG'/ 1'., a lIaf('i:1I'zl' ((i!),/ 1'. Z t'('h przYllajn\1liej lat po('horlz:! za('how<lnp tlo tlzi rlll'a t.atnty ty('h I'z{'llIi()1. To TCŻ PORt:llIOW;,Pllip rad' mip]f,kiPj z (I. 14H!) uwaa(' należy jako przył:lr'zpnip ni('org-allizowalIy<,h I'zplllioł rio {'('('hll jnż itlli{'ją('l'g'o zlotn.i;';'()\v. ))0 ('pl'lln \\'spMn('g'o l1al('żą je.;zc7.(, '\Ily('przp. :\('7kolwłt'k nchwala o h'lII liiI' wpf!milla. Z wyjątkiplII aptek:u7.Y, ktc"n'z' ('lIyll:1 tylko ZP wZg'II:<ItI 11:1 wą illteligellcj<: i rl'lltoWIlY z:lwbd zi1alcźli R't: raz(,lII w j'dl1ym ,,;zPJ'('g'l1 z Z3 w orla m i I'Ppl'(,zPIlTlljąl'ymi Rztn'i,;,r: i przelll'1 artyt'r'ZIIY. zC'.;p(,ł I'C'RZty jeRt zU}ll'łnil' trafny. l'rzr'prow,\dz(,llif' 1H'!t",ały trwałl) Ilwa lata. ho jl',;ZI'7.... W r. 14!JO i 14!J1 P()t'k:lIlly tylko złot nik(l\\' I'tarRzymi eeel1ll'). a tl0l'ipl"O w r. 14!) m:lln fitar. 7. mi hafciarza KII1)('z<: i malarza ('hitrllg'a" zaf; \V llatt:lHl'('h ł:lIa('h lll'zl'ważllie zlotnik:1 i 1Il:I1:\I'7.:\. kt{l1'yl'll IIl'ZI'Z dJllż,;zy C7a rcpl'l'Zentujl'l w\lonllliany poprzednio ('hillillg'1:)"). \\'ilłolllYIIl ZIl:lkil'l11 zreal'izow:1I1ia lIełlwały 1'3t1zipc'i,iej je",t lI:1dto 7alożen'(' W"l,(hlej l;:"i(;:{Ó e{,l'howrj z:\('howant'j dotYI'heza. a ohpjmlljll'('j zgodnie z:\piki do wz,ytkil'h wyżej wymi('ni()n dl rzpmio,;l (';\ ,,\'. 14!J aż LIII czasII. kielly pojp<lyil/"ze rZl'mio-<la nl(' IIllp:\lIl' lHI złotn;ldnv i nil' ntworzyły :;amodzipIIlYl'h l'p('h{",'. )\ tpl'az pl'z.'p:ltrzmy Sil: organiz;\I'ji l'Pl'hl/wej. o ilr Ila to p07w:\laj1 l;'i,ąpP zapi.;]{j ksil:g-i cechowC'j. tlo kU'I'Xl'h ,y];Il'ZłIj[' 1Ig'J':wil'zYl' ;ę lIluiIllY woh('c II1'alol Rtatutbw w"p{":lll'g'o ('PI'1I1I.

('ech założony rlo ohrony lf1tel'C'{n\' zawodowYl'h tn:1 r(,wnot'z('ni(' f'\laraktl'r hmf'tw:\ k\lcieh)e'o, Na cz('!(' l'edm t nją lal'si el'('howi 7.w:lIli takżl \lrzyi!;:ż1Jik:\1\li (illr:\ti. Plliol'p,;l. w' liiI' 1':111 i pl'z('z rad<: mi('jką. jak to wyraźllie z:\Zn;\I'WIIO w I'0"ta

11, Cons, Pozn, 14/"0-140-ł Te sn Y.

l) Cnns, P07n. 1-170- UO-l k. lJ2-i lU;, t:!) Tamże k. 9 i 102 lurlzipż COIlS. )'n7I1. 1-łI.J.-t;;07 h. 21., ts, ", 28 \.

111)\\ :elllll z I. t 41-'!I. Halła zaprz,\'si(,:ga ic'h takżl'. \\' lIa,sz)'m c'e dl1l' jl'"t i:h zaw:,ze (lwt'Jl'h J1rz)'lIajłłllll'j od I'. 1.m poez:!\\',;z)', wyj:!tko\\"ll tylko w I' H!Jt j,p,t z lIil'w'i;ulomyl'\l prz)'I'zYIL tylko j(,,:Ił'n sI a rszy. Uod no'{' tl: przeważni,p p:astlljC! malarze i zlotll;e y. li:waIirikal'jl' lIir' ,;ą nalll ZIl;ł.J]('. <'le: pi'z,\'patrzyw:,zy \,;il: hliżej il'h lIazwi,,:wm, pl'zYl'hodzim,\ do l!l'zl'lwnania. Żf" :-;\ to lIaj\\ yhitnicj..;i mistrw,wif' wI'I'Hl ('.('ehn j::ldź to majątkiem h:lflź też z po\\otln 1,:-ol,i"trl'll z:1Iel. To tl'Ż l'7.I:i.;tO piastują gr)(llLol" star,,;zYl'h ei sarni mislrzowie dlugip lata jak lip. mala,rz Sl'hilling i złotniey B:,rt i Cl'\ho1'. tarsi epehowi prowarlzą ksic:g-Q eeehową, raehrlllld, !:U'7:lllzają m:ljątkipjW, 81'.iąają ,;kl:u!'izi kwartalIw od mistrz!l\\' w \Vy!"okol'i l/:)-1 zl.U) i wzYf'tki,c inne opłaty na l'Zt'ez ('pl.hn, Przyjmują zl'zna,nia (I Ilługal'h zaciąglliollyeh u ezłonkÓw cel'\l\ll"l, przt'stl'zt'g',lją by każdy IIc',zęszl'zal lIa m:'7.e ws.pMne, ża,łolmc. 1I0"ił :;Wi:ltło w eZ.a .;:c l!al.)();7pil"iTW, ul'zę-zezal \l:1 z:rom:Hlzpuia el'l.IHJ\\'0 I'zyli sl'hadzj,i. 1,t(JI'ym prz,c\\ odn:ezą. wreszr'il' llstalla\I'iają za. z;lIIieI1lt!Wallie sil: ('złonkÓw w tYIII kil'l'IInkn kary w pielIi:,..łzal'h. woskll luh piwi{'lh). \V) konują \,;tal'si ta'iz7.c ,;ąt1ownil'tw o 1I,Id nłonk,:ulli \V spraw:\eh ohraz słownych luli Ilitekt'} 'Vłat1za -leh rmTiąga SiŁ: i lIa żOIlY w tych sprawach I), To tl'Ż \V c('('hu 7.ażywają wielkiPj po\"ag-i.. a lIicpos!u ';ZCI'łstwO okazane tal'szym jh't ';\lrowo 'kal':\IIc. jak tel-!'O III'. tlo{;wiadl'Zył lustl'Z mał.\I'ski t:łl!i"]aw "łan!I' kamienie w(hku k:\I'y tn ). D(J 1'1'1'1111 lIaI0ż:! nwj"tnm'il' zwaui takż!' llli-tl'z:\JJli (magistl'l:' n'aj:!t"Y S,lIIlI)(lz;l'IIIf' warszt:r1'. K;urtlydat pl';!gllą('y wstąpić (In ('PI.iLlI I!llr"i I'rwit', o "rr.'jl:C!f': :1 {;wif'żO prz'.ifity j,est uważ:my za llajmJotlszl'go w tosllllk" do przyjf:t'l'h pierwpf") .hk to hylo lH!w":l.l'l'IlI1il' W zw"('zaju. 1!lI',gl It!{, Pl'zyjfit!\Il 110 ('('('hu rz('tIJ,ic'::lHi:,. 1<I!lry ]ll'zl'dtpJ)] \lZ';-.k:ll pr:lwo lJlipjskie i IJl'zl'rl!ożyl JIlajstf'r"zl'k elwhowi. PJ'zy I'l'zyj(:c'u do ('cdm kaullyrlal przc(lklad,1I li!"t 1']'()(lzPlli:1. ,,' 1lt10w()(lni!' I\ljmp l'0ehm!zclIie tlHlzicż "kl'hryf" l'z'li 1'0wiadl'z(,llil" wyuczP'llia s' rZl:'mi'.)'sla ('zyli wyzwolili ..ab

U) Księga cE'chowa Alr. n.

l!i) 'l'all1l0 SIr. :J L lU) Tamże "Łr. 27, liu, 0(;, 127, 17) Tam:i:o. I'lr. ,.4.

t) 'ram:7.E' "tl'. IR. In) Tamżl' AlI'. 1:>1.

O) '1':lIl1:7.C str. :.1.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.05.31 R.2 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry