OBWIESCZENIE.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.05.13 Nr38

Czas czytania: ok. 3 min.

N ależaca do maesy konkursowey po Karolu '. RnBumik Ziazold papiernia wraz z relami do niev należacerni, pod Trzcielem w Powiecie B a b im o s t skt m W i e lki e mXi e siwi e P o z nan ski e m położona, ma bydź od Świętego Jana r. b. poczynaiąc aż do tegoż dnia roku i8»9- «a rok ieden w dzierża wYJUl zoną, 1 w tym celu i -t-A..A. S **

Tym zaś Wierzycielom, którzy dla odległego zamieszkania osobiście stavyaćniemogą, lub dostateczney tutay znaiomości nemaią, U ur. Weifshder, Mul/er i MittełUaedt, Kommissaizy Sprawiedliwości, na Mandataiyuszow pr»ponuiemy, których Interessenci w dostateczne informacye opatrzyć mogą. Zarazem zapozywamy także i wspólnego dłużnika Baer Horwitz, aby się na rzeczonym terminie stawił, i względem pretensyi Wierzycieli zdał e <91łDaaoottnRc;, gldfż . ram, frr eciwnym wszelką ztąd dla niego wynikłą szkodę Ba T .. 'sbbie- M ' }j I t t l °zP Y P i s z e . A Poznań dnia 13. Kwietnia i8>8Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

(L. S.) v. Kryger.

O B W I E S C Z E N 1 E.# < Podaie się ninieyszem do wiadomości, iż eifekta różne iako to suknie i eprzęty po zmarłey "tu T e r e s s i e B o g d a ń s k i e y w klaszstorze Panien Bernadynek przez Koszutskiego Tifferendarvusza Sądu Naszego w dniu J2.Maia c. o godzinie 10. JIIIO publicinie więcey daiąt e m u sprzedane będą. A A A A A A A A A A A A A P o z n a ń dnia 16. Kwietnia 19ij.

Krolewsko- PruskiSąd Ziemiański.

(L. S.) v. Kryger.

w tevże papierni wyznaczonym został; o czem uwiadomiaiąc Publiczność, wzywamy wszy»ikich do dzierżawy ochotę maiących » zdoiA A r P A « A ? A Ł u e c L W d e dzierżawy spodziewać się może.

Warunki, pod któremi zadzierzawienie nastąpić T a, li, naycęlnieyszymi te: ii dzieIŻawca

O B W I E Ś Ć ZE N I E.

Dostawa potrzebnego na przyszłą zimę r.

x Al{ drzewa opałowego dla bior J\ V. Prezesa N a c z e l n e g o w. X. Poznań, i Prze. Król. Regencyi tuteyszey, wynosząca oK>ło'"" 294. sążni drztwa olszowego, i 58. sążni drzewa sosnowego, pusczoną ma bydź według postanowienia z dnia wczorayszego drogą publiczney licytacyi naymnie y żądaiącemu. Termin do Licytacyi wyznaczony został od p r z e Regencyj na dzień 27. m. b. kiórego odbycie ffl1ley p dl"rggI'lemu zlecono. Uwiadomiaiąc o fem Publiczność, wzywa się ochotę maiących podjęcia się tey cntrepryzy, aby dnia wyznaczonego, przedpołudniem o godzinie atey w tuteyszym gmachu R< gencyinym stanęli, i tam, po udowodnieniu swey zdolności do tey entreprAzy licua swe podali. O warunkach lego hwerunku można się do'» wiedzieć codziennie od podpisanego w Bi», rze !< tro} " el} XIP ' ;7' ¥ ą X .

aś..Ą!daiący przybicia z zastrzeże rHeT lednak appr.obacyi Prztświe. K.o. Regencyi spodz,ewac się może. P o z n a ń dnia Maja l&ig Kalkulator Re _enc vi, Zlegter.

I I I . .. 1-H n i . i . - - ". - Do naieaa. W kamienicy pod Nrem 2x7.

przy uliiy Birlińskiey blisko teatru, iest winiesia.cu tóaju na tydzień, a na S. Jan na parę t ygo'dni, umeblowana stancya o ach lub jch pokoiach z staynią na 6. kom, i komorą do obroków, do wypusezenia; iest tam także powoź do sprzedania. P o z n a n dnia a.

Skradzione

V"

MajaAg.

SUkIlO.

Wn . z, na a 6 # ID . b' ukradziono wmOlm oomu * paKI d 7 o a y . p r - przedniego granatowego w wełnie farbow a n e g o sukna pod Nrem 9399,9028; **> A udziełi wjadomoŚĆ, gdzie się te sukna A znaydui" lub wsM e sprawca ot«yma nagrody a;1 talarów. P o z n a ń d n i a 2 O . K wi e t n ia 1 S» 8 - l%aak Mamroth.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.05.13 Nr38 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry