POZEW EDYKTALNY.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.05.16 Nr39

Czas czytania: ok. 5 min.

Juz na miiu 27. Listopada l Aoa r. konkurs nad majątkiem aaioia Simbn kupca tuttyszego onioizouy i pod dn um 24. Września igło. prztz byiy tuteys-zyTryburiat handlowy» N uli tr z e b-- 8»f*_'Y Pt-Zi.ańakiey z roku 1&16. *k>giubzoi y został.

przypominaiąc to L'itere-ssentom, zapezywainy wszystkich tycfi, K'orry do majtku upadłego ti.un.la S.mona pretensye mieć mniemają, aby eię przed Dv putowai.ym W-Ryli Koneyliaizem Sądu Ziemi, ńskiego osobiśdf, lub przez pełnomocników w terminie na dzifń 7. Lipca rtcjuj r. zrana o godzinie lotey wyznaczonym, w mieyscu posiedzenia Sądu hasse* go stawili, i pretensye swe przyzwoicie podali i udowodnili, w pizi ciwi:ym all.owiem razie takowe zao»znie im będą odsądzone, i wieczne w tcy.mitrze milczenie przeciw innym Wterz\oeiom nakazane im bę-izu.

Tym likwdarnom którzyby przeszkodę mieć mog-ii * os faistyrn stawaniu, proponujemy na Stępuiących pizy naszym sądzie ustanowionych Juttyc-Krtmmisearzew, mianowicie UUrodz.

Zaborowskiego, WtifsLJer. Giżyckiego i Gude 2ynnu, 2 których ieunego Plenipotencyą 1 IIIiormacyą upatrzyć mogą. P o z u a ń dnia 2 Kwietnia III B »

Kriilewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

. v.

Kryger.

I I I I '

ZAPOZEW EDYKTALKY.

Ponieważ na wniosek Opiekiinii pozostały li po zmarłym Kamrnerracie Jryiitaku Leopoldzie 11 ildigań* dzieci, naci pozostałością tegoż z mocy dekretu w Sądzie naszym dziś wydanego, process likwidacyjny otworzonym został. wzywamy w.fci ninieyszeJm wszystkich nieznammycii nam Wierzy cieli do pozostałości rzeczoney, do któny także dobra Swarzędz, Dąbrówka i B »guniewO, w Powitcie Poznańskim, wielkie i małe Podmukle, łolwaik z zamkiem Babirnos skim; z przyległośctarni, Kopanica i GuneCf w Powiecie ttabimostskim sytuowane, rosczących, aby w terminie dnia 4. Września r. b. o godzinie gtey zrana -przed Ur. Sędzią Pir&ker osobiśe;e w Sądzie naszym łub przez Maudataryuszow, na których Kommissarzy Sprawiedliwości, Mallwa I. i II. i Jakvbiego,

pxoponuiemy, stawili się i pretensye swoie pedali l udowodnili; w razie bowiem przeciwnym pewnymi bydż mogą, ii wszelkie pierwszeństwa prawa służące 'nn uiracą i z pretensyami swerjn, tylko do te A o, co po zaspokoieniu Wierzycieli zgłaszających się z massy rzeczone y rjpz6stauie, odesłanymi będą. w Aiiędz y rzec.zu dnia 9. Alarca I81S. Królewsko - Pruski Sąd ZiemiańskŁ

I .

O B W I E S C Z E N I E.

Dostawa potrzebnego na przyszłą zimę r.

igjj drzewa opałowego dla biór JW. Prezesa Naczelnego W. X. Poznań, i Prze. Kroi. Regencyi tuteyszey. wynosząca około 2y4. sążni drz-wa olszowego, i 5S s?źni drzewa sosnowego, pusczoną ma bydż według postanowienia z dnia wczoraysZtgo droAą pubhczney łicytacyi naymniey żądającemu. '1 'erinin do Etrytacyi wyznaczony został od Prze. Regencyi na dzień 27. m. b. którego odbycia niźey podpisanemu zlecono. Uwiadomiaiąc o tern Publiczność, wzywa się fidiotę maiąrych podięcia się tey entrepryzy, aby dnia wyznaczonego, przedpołudniem o godzinie gtey w tuteyszym gmachu Rt-gencyiriym stanęli, i tam, po udowodnieniu swey zdolności do t<y entrepryzy licita swe podali. <J warunkach tego liwerunku można się dowiedzieć codziennie od podpisanego w Bio. rze K on trolli Kegencyiney; na y inni) y zaś żądaiący przybicia 2 zastrzeżeniem iednak approbatyi Prześwit. Kro. Regencyi spodziewać się może. P o z n a ń dnia 7. Maja i8i8 A Kalkulator Regencyi, Ziepjtr.

SkrzYpce Kremoriskie.

W Wrocławiu na ulicy Weide.ngasse Nr. 1095 są do prztdania skrzypce Kremońskie utworu Stradiwaryusa w roku 1689 Ton ich nie tylko mocny, równy i pełny, ale też nader przyiemny. Skrzypce te mimo takie zalety są ieecze z powodu wonnego drzewa osobliwością, iakiey może w wielu Prowincyach nieznay-. dzie. Przedawcę tylko zrana ai do godziny graey zastać w domu można. porter tfarkiaia sprowadził Jan Henryk Steffens, w rynku pod.Nretn 44. Otrzymałam znaczną ilość świeżego porteru iierklaia prosto z 1 A o n u y n u 1 dla ieyo ieBtem w stanie spusrzać go po umiarkowanych ctnarh w całych oxoftach. Jest zupełnie odpodatkowany tak co do konsumryi lako też tranzitu. Zaiecam przy tern bardzo dobre gatunki win BaigudsKirh: iako 10: Caambert n, Roma« Ute, Volnay, prawdziwy biały musuiący szampan , Węgierskie, R \ńskie wina, Stein wein, Francuzki» - i Hiszpańskie; ser ho hen de reki Z słodkiego mleka, śledzie holtenderskie, an gitlskt przedni papier listowy, zapewniając szariowną Publiczność i szacownych prAyiacioł handlowych.. nav,łnszmevsz\Ji cernuh w ku pnie ogołoweiu lub po.edy moim w rynku Nro 55. Kam i Wihlm Pusch.

Tak podczas by tu ości IN. Króla, iako ii_z iranzaki vi ś. Jań.knb są w kamienicy moi« y wrynfcu pud N rem 35 umeblowane mieszkania, staybIa i wf-zownia do wyna.ęi ia. Karol Wihlm Pusch.

p r Z e d a i d ó b r. Dobra do pozostałości niegdy Jana Gozimirśhiego Skainnika kaliskiego należące, to iest: Popu v.» Ti-rnkuwe, Popowo Podleśna z hollendiami i folwarkiem Popowtm Inaczeaem, tudzież borami" lasami 1 strugami, dawniey w PowietieWągrowieckim, U raz Gnieźnieńskim, ));1 mili od Gniezna położone, maią bydź dla podziału pomiędzy Sukiessorami publicznie w ivrolf wskim Sądzi' Zienuańskim w Gnieźnie, w terminach 20. Marca, 20. Czerwca i 2igo Wtześnia r. b. sprzedane. O uarui.kaiji 1 ich tax e kameinluey doww-dżiei się moiria u ł>ędziegp kryminalnego Wgo Konarskiego i u W A o Horzphiego Sędziego Zn miańskiego, tu nat,arbarach mi. szka !ą< ych, niom;ńty i o tein, iz siostry, iako ws'[ołsukces.-,ó:ki, gotowe są sclu dy swoie na tychże dobrach u tego Pluslic tarta, do czasu umówionego, zostaw ć, z K orymby się wprzód ułożyć i temu zaulać nioj.łs. Scrndy te mogą wynosić do 150,000 Zhnych pol=k.cb.

Poznań dnia 6. Kwietnia -8-8«

A 'bA

IIo nalęcia. W kamienicy pod N rem ai 7, przy ulicyherlinskiev b Uko n_atru, iest w miesiącu Maju naty.izitń, ana S. Jjn na parę tygodni, umeblowana siancya o ach lub 3dl pokotach z staynią na 6. kom, i komorą, do obro. kow, do wypusczciua; iest tam tak'ze powóz do sprzedania. Poznań dnia 2. Maja J8«8

Skradzione sukno.

W nocy z 25. na 26. ffi. b. ukradziono mi w moim domu z paki dwa postawy przedniego granatowego w wełnie farbovvanego sukna pod IN rem 939y,u02J>; kto mi udzieli wiadomość, gdzie sie te sukna znayduią, lub wskaże sprawce otrzyma nagrody 25 talarów.

Poznań dnia 2G. Kwietnia lS18.

Izaak M a vir ot h.

Ceny dniazboka 7. MUla.

-w Ca

Berlinie 41 gr.) Tal.

3 3 2 2 1gr. fen. 9 22

Pszenica Podltysza Z Y t o.

Podleysze Jęczmień Podleyszy Maiy itAczmień P i dleyszy Owies ł odleyszy Ko, a JIOTY 13 ul -- gr Podleyszey 9 Siana l. tal. b- gr. 1 ));. tal.

. .

, 22 16 »8 11 Cetnar

Średnie ceny zboża w Wroclawiudniu 9 M/nu u Pszenica 6 tali 6 troiak.

Jęczmień 3 cal, fc troiaK.

iKiniiridinty IIun.cu: Żyto 3 talio ig treiafc.

Owiey 2. tal. 14 t.oiak.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.05.16 Nr39 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry