PIERWIASTKI FBANCISZKAN'SKIE U L\XA KASPROWICZA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Jak widzimy z poprzedni<.>go cytatu. śmierć pojęta jest jako jedno z uosohiel1 tego zła, jako j9dna z najjaslu'awszych tego zła manifestacyj, Poeta stoi twardo na stanowisku ..wojującego (złowipka", ohracającego się w kręgu swego hólu i rozpaczy, na hÓstwo zl'zucającego odpO\Yi('dzialność wyłączną za istniejący stan rzeczy:

Prz('llcnlllc,l przepaść. zrodzona lll'zez Willę, przez grz('ch Twój, Boż('!... Ginę! ginę! ginę! Anl('n. (Dies Ime.)

Boga pragnie po('ta sprowad7ić do poziomu, na jakim oln'aea się człowiek, i przymusić go nicjako do spojl'zenia na świat ludzkipm oki('m

Dlaczego mojc-li wargi mają wyrzucaĆ' krwawą pieśil?! Placz ze mw!!

Idź ze mną! Zrzuć z I'iebie, Ojcze, nietykalne hłaski! (Święty Boże, Święty .\Iocny.)

. \V ill Ilem jedlwkżc miejseu osądzi ofiarę Chrystusa jako daremną i hezowocną. Poczucie posłannictwa i poświęcenia dla zhiorowości, ożywiało l\:asprowieza od początku twórczości. Pczucia te zwra('ał 1II:śl jego do wszf'lkiego rodzaju ohjawów hohaterstwa, do t'('h, którzy hrali odpowiedzialność za zhiorowość, ponosili śmierć za wyznawane i głoszone hasła: w tym okresie szczególnie poeta zwraca się do proroków Starego Testamentu. Lczucia jego jedllakże i myśl spoleezna doznała jur. w ol)ł'ęhi(' omawiane'go okresu twórczości pewnej ewolucji. \Vasilewski mówi, że pipl'wsze jego uczucia społeczne są miłością "ludzi jako dalszego ciągu swojskiej przYl"OdT, początkiem wielkiej e\\ olucji następnej ku ull1iłowaniu btoty ('złowieka, miłością, pochodzącą ze zrostu naturalnego z otoczeniem". ..Zacz'na się ta miłość od uezuć llllmanitarnych, przenosi się na klasy, potem, na całą

2

JOg

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry