GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.06.03 Nr44

Czas czytania: ok. 17 min.

Wielkiego

Xiestwa

POZNANSKIEGO

Nro. 44.

w Srodę dnia 3. Czerwca t8i8'o B W I £ 'S C Z E N I E. N. Król przychylaiąc się do przeds'awionych pracze mnie iyczfń Ichmość Posiadaczy dóbr zi<*«nskich tey Pi wincyi, raczył zezwolić panosz« nie naramienników munduru stanów kraiotvych z hemi-':n Wielkiego Xicstwa, którym Jest; Orłtł Czarny z tarcza, Orła Białego na · · h - plerSlac · .!l.Y t Poda!c to nay wyższe postanowienie i/o wiadomości powszechney w następstwie Obwieeczenia moiego z dnia 18. Grudnia r. z. -względem munduru stanów kratowych. Poznań dnia 31. Maja 1818« Królewsko-Pruski Naczelny Preaes W. XieSIWa Poznańskiego, Zerboni di Sposettu

'Z Powiania dnia 1. Czerwca.

N. Król Joić raczył nayłaskawity postanowić wzgledtm fiieobeadzonych dotąd urzędów Prtzesów przy Władzach Sądowych tey Prowincyi, miaoowawszy: I) Prezesem Najwyższego Sądu AppelJłcyinfgo w Poznaniu, JW. G o r z e ń - t k i e go dotychczasowego Prezesa Trybunału. s) Prezesem Sądu Ziemiańskiego w Po«naniu, JW. M a sło wskiego w MielęczyBie.

3) Prezesem Sadu Ziemiańskiego w Byd

gosrzy, dotychczasowego Prezesa Trybunału , JW. Kra szewskiego. 4) Prezesem Sądu Ziemiańskiego w Pile, JW. Bydzyńskiego w Nieiycbowie.

5) Prezesem Sądu Ziemiańskiego w Gnie-' źnie, JW. Mikorskiego w Sobótce. - 6) Prezesem Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, JW. Potworo wskiegow Przysiece, 7) Prezesem Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, JW. Rembowskiego w Wyga. oowie. Mianowanie Prezesa Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu zostawił «obie N. Pan do, daJ szego czasu. Dnia 19. zrana o godiinie gtey odbył N.

Król na gościńcu Swarzędzkirn wielką paradę całego zebranego woyslrt. Tłumy ludu, pragnącego oglądać uwitlbianegoOyca swego, napełniały iuż od godziny 7mey przystępy do pałacu Xiestwa Nacniestuikostwa i wszystkie ulice do Tomu wiodące. N. Król iechał w otwartym powozie z JO. Xiążęiiera N amiestnikiem, otoczony świetnym orszakiem tuteyszycb i przyjezdnych Generałów i wyższego stopnia Oficerów, między którymi znaydowało się trzech Generałów-Poruczników: JW. Dowodzący Generał w Śląsku Hunerbeiti, JO. Xiążę Biron Kurlandzkt i JW. Kosiński, tudzież $ciu GenerałówMajorów: JJ.WW. Werder, laRoche de Starkenfels, Klausewic, Rothe, BIumenstein i JO. rządzący Xiąię Karolatski, Major i Adjutant skrzydłowy N. Pana.

O godzinie l. była prezentacya u N. Pani, gdzie JO.Xiaie Arcybiskup Gnieźnieński, Hrabia R a c z y ń s ki, ij W. G o r z e ń e ki, Biskup Poznański, wraz z Wysokiem Duchowieństwem, mieli zagczyt byHż" przedstawionymi Monarsze przez JO. Xiąże_cia Namiestnik?, a Władze Administracyjne, Sądownicze i liczcie zebrana Szlachta przez JW. Naczelnego Prezesa W. Xiestwa.

O godzinie 9. byl wielki obiad u Xiestwa Kamiestnikostwa, a na wieczór świetny bal, który sie, o gedzinie 7 me y rozpoczął. N. Pan, po przedstawieniu Mu Dam obecnych, zagaił bal tańcem Polskim z Jey Królewicow9ką Mością, małżonką JO. Xiąźęcia Namiestnika, a potem raczył tańczyć z J JWW . Generałową Thiirnen, Naczelną Prezesową Zer boni di Sposetti, Generałową D ą b r o w s k ąi inneroi Damami, zasczycaiąc zabawę wieczorną Swą obecnością do godziny przeszło listey. Dnia 30. byt cały P o z n a ń i mnóstwo prujtezdnych 0<<Ć>b w mchu, «itby widzieć

N. Pana i Królewica Jmć Następcę tronu, na odbywających się ku Swarzędeowi popisach woyskowych, które od godziny <1tey aż do w pół do isstey trwały, a po których całe woyeko ciągnęło przed N. Panem kolumnami w psradzie. N. Król raczył objawić W nayłaskawszych wyrazach zadowolnienie Swe ze wszystkiego woyska liniowego a mianowicie z hufców obrony kraiowiy W. Xiestwa Poznańskiego i obdarzyć upominkiem wszystkich Podoficerów i żołnierzy. Tak w tym dniu, iako też przez cały ciąg pobytu u nas Swego, ubierał się N. Pau w mundur obrony kraiowey W. Xiestwa. Powracaiąc N. Pan z popisów woyskowych, raczył zwiedzić kościoły: katedralny, Bernardyński i Poiezuicki, pozdrawiając nieustannie z wrodzoną Sobie uprzeymością lud wszędzie Oycu swoiemu drogę zabiegaiąi.y. O godzinie »giry był wielki obisd u N.

Pana, po którym około godziny 5iey poiechał Monarcha z Królewicem, Xięstw<-m Namiestnikostwem i całym orszakiem Swoim do lasku dębuwego'(Dębiną zwanego;, gdzie JJvV W. Dowodzący Generał T h ii m e u i Generał Hiller, za nay wy zezem zezwoleniem, kazali wykonać przez woyskowych różne ćwiczenia turniejowe, w których popisuiący się zadziwiającą zręczność, obrotność i szybkość okazali, a które zakończył kadryl na koniach przy muzyce z samych trę» biczów złoźoney wykonany. Za przybyciem na to mieysce i oddaleniem się ztamtąd N. Pana, śpiewane z towarzyszeniem muzyki polowey pieśń narodową: Doznawaj sczęścia w zutycigzkh/t wieńcu.

Nieprzeyrzane mnóstwo ludu napełniało Dębinę i gościniec, którym N. Pan iechał. O godzinie 7. raczył N. Król bydż na wystawioney w salonie ogrodu zamkowego prze * prywatne osoby, reprezentacyi teatralney, n» którą zaproszeni byli przez Xiestwo NamiestoikoBtwe JJWW. Generałowie, Nacaeloj Prezes, Prezesowie Regeneyi 1 Naywyiszego Stosownie Jo artykułów 7 i 67 «tawylro»Sądu Appellacyinego, Oficerowie Sztabowi, stytucyiney, oznaczyliśmy i ninieystem pełwyier Urzędnicy i znakomite Obywatelstwo nomocnictwem oznaczamy rozciągłość władzy a rodzinami swoiemi. Namiestnika Naszego w Królestwie Polskiern Prztdwczoray dnia 31. zrana pogodzinie B iak naatępuie: Artykuł l, Namiestnik Nasz udał się N. Pan z Królewicem i Xiestwem. sprawować będzie według teraźnieyszego petNaroieetnikoetwtm do Ewanielickiego kościo- nomocnktwa i sczególnych inatrukcyi, iakie ł a, gdzie był na krótkie m nabożeństwie woy- onemui damy, władzę wykonawczą i adrniskowem, po którem powróciwszy do zamku, nistracyjną, Nam z mocy artykułu 35 ustawy zastał tamże Generałicyą, JJWW. Naczelne- konstytucyioey służąca, wyiąwszy zastrzeże« go Prezesa, Prezesów Regencyinych i wyi- niaponiiey wyrażone; wypełniać ściśle będzie szyb Urzędników, a o w pół do 8mey opu- przepisy teyże ustawy konstytucyioey, Statu* ścił P o z n a ń wśród naygorętszych błogosła- rów organicznych, praw kratowych, urządzeni wieństw wszystkich mieszkańców, przez dawnieysze Rządy wydanych, a dziś Pełna dugtohńetwa prostota i dobroć oy- nit uchylonych, równie iak i przepisy Naszych eowska, wzbudzsiąct rzetelna, cześć i uszano- scztgóluych postanowień. Art. a, Namiewanie, miłość i zaufanie, znamionowały i u stnik Nasz utrzymywać będzie porządek, bezBas wspaniałego Monarchę JJa.zegO.A i oiy- pieczeńatwo i ppokoyność publiczną, które wiły we wszystkich mieszkańcach W. Xię- iejliby kiedy miały bydf w czem naruszone« stwa, którzy midi z.isczyt bydź prztdstawio- mieć «o będzie moc zażądania użycia siły nymi N. Panu, lub eczęwie zbliżyć się tylko zbroyney. Zniesie się w tey mierze z Naczef* ku Niemu, owe prawdziwe uczucia osobi- nym Wodzem. Art. 3. Namiestnik Nasz czusiego uwielbienia i sczerego poświęcenia, bę- wać będzie nad poszanowaniem praw, nad nie« dące naysilnieys»» podporą wiernego przy- naruszaloością Członków Rządu. Przestrzcwiązania poddanych do swoich Monarchów, gać będzie uszanowania Władz publicznych i W orszaku N. Pana znayduią się: Pułko- Magistratur, a wszystkie klassy przeciw uciewnicy W i t z I e b e n, i S c b ak, Podpułko- miężenia zasłaniać iest obowiązanym. Ąrt. wnik Brauchi tsch, Majorowie: Kanitz 4. Zachowuiemy sobie do Naszey bezpośre« i Małacbawski, Tayr y Radzra gabine- doiey decyz)i: t. Kierunek siły zbroyney, towy Al b r e c h t, Tayny Radca O u n ker, iako też mianowanie Dowódców i Oficerów; Tayny Radca woienny c h . e e I i Generalny '« z.itwi« rdzenie ogólnego rocznego etatu Chirurg sztabowy Dr. W i e b - l. przychodów i rozchodów skarbu publicznego; Z Berlina dnia 2$. Ma2a. 3. stosunki polityki zewnętrzney, iako też N. Krół raczył powierzyć zawiadowanie mianowanie Ajtntów dyplomatycznych i hao» .prawami woiennemi na czas swey nitbyti.o- dlowych; 4. prawo łaski stosownie do posta51'i, K role wicowi, Xiąźęciu W i l h e l m u, nowienia Naszego z dnia -j-i. Marca 1816; Synowi Swemu; a sprawami administracyj- 5. ustanowienie, urządzenie i rozdawnictwo Bemi JO. Xieciu Kanclerzowi stanu. orderów cywilnych i woyskowych; 6. prawo Z IPnrsZiu/y dnia 26. Mata. nadawania szlachectwa i indygenatu, tudzież Dziennik Praw Królestwa Polskiego zawre- udzielania tytułów honorowych; 7. zwoływani następuiącą ustawę: nieseymu, seymikow i zgromadzeń gminnych* My zBoźeyłaski Alexander Ł, Cesarz Art. 5. Namiestnik Nasz mianować będzie, wszech Rossy i, Król Polski, etc. etc. etc. stóeuiąc się do osobnych prawideł w tey mit publicznych, wyiąwszy tyci), którzy odwali nemi bydź* niemogą, których urzędy eą dożywotne, iakoteź i urzędników poniżey wygczególnionych, których mianowanie sobie samym zachowuiemy, to iest: Arcy- Biskupów, Biskupów, SufIraganów, Radców stanu, Członków sczególniey du Rady Adminietracyiney i do Rady Stanu wezwanych, Referendarzy, Członków Kommissyi Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego j Członków Kemmissyi Sprawiedliwości, Prezesa, Radców, Assessorów i Pisarza Izby Obrachunkowey, Prokuratora Generalnego, Sekretarza Senatu, Dyrektora Generalnego i Sekretarza Generalnego Kancellaryi Rady Stanu, tudzież Sekretarzów Generalnych Kommiseyi Rządowych. Art. 6. Namiestnik Nasz będzie mógł zawieszać w urzędowaniu każdego urzędnika, którego zawieszenie inney iakiey władzy wyłącznie, zastrzeionem nie zostanie, lub niebedzie podlegało osobnym prawidłom, a to pod obowiązkiem zdawania N am niezwłocznie sprawy o zawieszeniu Urzędników przez N as mianowanych, ażebyśmy względem uich wyrzeklij oczekuiąc zaś wyroku Naszego, mianować będzie tymczasowych zastępców. Ró - wnież będzie mianował zastępców na wakuiące urzędy w artykule 5. wysczególnione, i natychmiast podawać Nam będzie na takowe Kandydatów. Art. 7. Gdy Ministrowie winBi bycjż odpowiedziainemi za działania Rządowe, uchwały Namiestnika powinny bydź, Stosownie do artykułu 6g ustawy konstytucyiney, podpisem Ministra Naczelnika wydziału zaświadczane. Te tak zaświadczone uchwały

Kommissye Rządowe właściwe przesyłać włądzom niższym, i nad ich wykonywaniem czuwać będą. Art. g. Uchwały wydać się przez Namiestnika maiące, roztrząsane będą w Radzie Administracyiney; lub gdy będzie cbodziło o ogólne urządzenia administracyi publiczney, będą odsyłane do roztrząsania ogóln.egg zgromadzenia Rady Stanu. Wezf Ikie proj. kta do Statutów orbaijicj.nych lub du postanowień maiącyrh w zamiarze iak iwą zmianę Naszych poprzedniczych postanowień, pod Nasze rozstrzygnięcie poddawanemi b Ją przez Namiestnika w Radzie. Kiedy Namiestnik wnosić bAdj,ie projekt do uchwały ul fi a d e Admiuietracyiną, ten projekt udzielo. Kommiseyi R z a > A , itóreysię IYczy i Jpr ez oię roztrzeanym bydź ma; ieśli wlaściwy Minister oświadczy Radzie'przeciwne AAAAAAAAATM zdanie, projekt do Naszego rozstrzygnięcia podanym zostanie. Art. 9. Każdy projekt przyi<jty przez ogólne zgromadzenie R.df Stanu, i przez nie do Namiestnika Nasj- ,40 przesłany, będzie przez nit go na uwagę wziętym, w Radzie Adminbtracyiney roze'rzasanym, i pod Nasze zawyrokowanie podd nym, ieśliby go Namiestnik nie zatwierdził. Zadna uchwała przez Namiestnika Naszego wydana, i iv Dzienniku Praw umitsczona, nie będzie mogła bydź zmienioną, ni też zmodyfikowaną, iak za N aszćm upoważnieniem. Art. a o. Ninieysze pełnomocnictwo przez N as wydane będzie ogłoszonem, i w Dzienniku Praw umieeczonem. - Dan w Warszawie dnia -1£. Kwietnia 18'S r.

(podp.) Alexandre.

Przez Cesarza i Króla Minister Sekretarz Stanu (L. S.) Ig. Soholewski, i t. d.

Drukowany wFra nkforcie nad Menem dziennik Francuzki zawiera: W y iazd N. Cesarza Alexandra z War" szawy, pogrążył w smutku mieszkańców tey stolicy. Czuli oni wprawdzie, iż Monarcha tak obszernego Państwa nie mógł przedłożyć między niemi pobytu swego, lecz dobroć zieką zajmował się ich sczęściem, uczyniła oddalenie się Jego tem dla nich dotkliwsze. W ogólności, myliłby się bardzo ten" coby szukał w P o I s c e dawnego ducha niespokoyności. Rząd nadany Polakom przez N. Cesar« dawue biirzli »e Seymy z ostatnim, aprzekoriduiy sitj o tern. Oppozycya nawet, która ite« kdną z głównych sprężyn rządu reprezentacyjnego, była bardzo umiarkowaną i nieposwouła sobie nigdy naymnieyszey zdroiuości; wezystkienii obradami kierowało iedno tylko prawidło: miłość oyczyzny, a zdania nie różj.iły się iak co do sposobu najdogodniejszego ku zapewnieniu iey pomyślności. *'

Dalszy ci<łgR»i'pottu o czynnościach dwulet'ich Rządu, czytanego na drugiem posiedzeniu Stymu Królestwa Polskiego dni« 3$. Merca. Dyrefccy« Policyl i Poczt.

Te wszystkie początki zakwitaiacey pomyślności pod czuyną tylrco baczności» i opiek} wzrostu nabrać mogą. Ooowiązek. ten w wydziale policyi umiesczony, z dwóch tych biegnących lat następ u - y wystawia obraz. - Ui dzaie w obydwóch biegnących latach acz miern« przecież nie tylko na wewnętrzna konsumpcyą dostateczne, lecz i znacznego wywozu zboża za granice dozwoliły; i kie. dy wieiu Państwom klęski i niedostatki zagroziły, nasz kray z mieysco«ą korzyścią i sąsiedzkie i odlegleysze kraie mógł wspomódz własnemi płodaw i; a nawet, "gdy z strony Prus wywóz /boża zakazanym został, R7Ąd Polski praw wzaiemności «żyć nie potrzebował. Choroby zaraźliwe na ludzi i bydle nie były tak rozciągłemi, aby godną wspomnienia klęskę zrządziły. - Gdzien egdzie zrządzone szkody burzami i gradobiciem, dla kilkunastu włości zgubne, znacznego w ogolę kraiu nieprzynio>ły uszkodzenia. - Nayznacznie.sze w-roku 1817 kray ten dotknęły klęski wynikłe z pożarów. Oprócz pięciu pożarów wydarzonych w stolicy, które przy czynności i porządku ugaszone zostały, 2.5.miast i 244 wsio w" nie bez znaczney Slk< dy w części go doświadczały, o o I i - nów, Zarnowice, Piątek, Skierniewice, znacznieysze poniosły straty; ku wsparciu ich wezwano mierzkańców do dobrowolney składki; zdarzenia te przy Utrzymana sczególniey w miastach w porządku ogniowych narzędzi wyd.<rj.ons, zniewalaj UZDać zbawienność postanowienia 3. Lutego 1816, przez które zakazano budowania drewnianych domów w większych miastach, re

perowania starych, a dla zachęcenia do murowania nie tylko dano pomoc, hAz nowe budowle od kwattrunkow i innych ciężarów uwolniono. Te same zamiary skłoniły władze miejscowe w Województwie, do uprzatnienia zacienionych i ważkich ulic, sklepów i bjdaw Żydowskich, co nie tylko w Warszawie, lecz w Lublinie, w Kali s z u l innych miastach dopełnionem zostało c dogodzeniem bezpieczeństwu, wygodzie l zdrowiu ludzkiemu; bacjność na to bezpieczeństwo radliła obeyrzeć się na wiele domów publicznych zwaliskami grożących tak w mieście iako też po traktach, a których dzwignienia w wielu niemożność, w więcey mieyscach mcdbałość odmawiała. Postanowienie w tym względzie 0.7. Maia lS17 miało ten cel zbawienny; atoli instrukcye oddzielne musiały wstrzymać arhKI31ne niektórych urzędników z brudnego tłumaczenia wynikłe kroki. - Bezpieczeństwo i spokoynosć w przeciągu tych dwóch lat nigdzie naruswną nie była chybaby za nie poczytać odkryte w Powiatach Kaliskim, Zgierskim l Lipnowskau schadzki kilkunastu zbrodniarzy, lub uwodzenie przez kilku niespokoynych ludzi niektórych włościan-kich gromad, co wszystko n-tycnmiast wyśledzone i skarcone, sprawców zaburzenia przed sądami i prawem postawiło. Między zbrodniarzami, od których żadne nayrządnieysze towarzystwo skutkiem skłonno* ludzkicb wolne nie test, nayznacznieysze, lecz nie nayczęstsze, są zabóystwa. - Pohamowano włóczęgostwo, tak przez ogólne obostrzenie polu yi, iako też sczegóiniey w stolicy przez pomoc towarzystwa dobroczynności, którego czynna i przykładna gorliwość ulgę czyni cierpiącey ludzkości, l porządkowi krajowemu pomagać nieprzestaie. - Urządzone postanowieniem, 9. Grudnia 1817 szpitale, ustanowienie przy Kouimissyi Rzadowey Rady ogólney w stolicy, a Rad sczególnych pizy Kommissyach Woiewódzkich, które się trudnij dozorem i opieką szr>inlów, przepisane prawidła do zachowania się w przyjmowaniu chorych - użyczone zasiłki w pieniądzach ze skarbu z dodatków pięciogroszowych dob letów, i zapisów testamentowych - udzielone wsparcie w djwiAniemu murów - dana pomoc do odbierana dochodów w tych uchronich wzniesionych pz"-z dobroczynność dla niesczęścia i nędzy, uprzątnęły wszystke zawady do ścisłego' wypełnienia przyięt eh dla lud2kośd obowiązków, które żpod czuynego rządu oka nigdy nie wychodzą. 'Każdego roku uisczano się w summach na wśparćje szpitali przeznaczbnych. - Jako to; ąIła szgiian: zaiza zł. 50000, 5Ira« miłosierdzia zł. 3000, biostr wiiłośierdzia w L u b l i n 1 c j i. 110«, Sióstr miłosierdzia w P ł o c k u zł. 1 AOO, i>iostr miłosierdzia v p u ł t u s k u cK ljj 00, Sióstr miłosierdzia W Sczebrzeszynie zł. 4000, fundusz 5 groszy od biletów teatralnych przyuiosł w roku 1816 * ł. 30359, a w roku 1917 iŁ 19704, Zapisy testamentowe przyniosły w roku 1810 zł. 105000, a w roku i8i7 ti 31600, Oprócz summ, łakie V podziale na każdy w sczegolności szpital wypadły, Szpital Swiftego Łazarza otrzymał w nadjwyCzaynych funduszach wsparcie w roku igió zł.

łoooo, a w roku 1817 zł. 10783, Szpital ten :nIlJ teraz wystawia posiać w rozrządzeniu budowy w sprzętach służących ku chorych wygodzie. - 'W roku 1816 dzieci podrzuconych u Dzieciątka Jezus było 1945. Z tych umarło 813, wyszło 481, pozostało n<. rok 1817 652, przybyło w roku J817 ino, wyszło/a78, umarło 078, pozostało y06, chorych było oAbI m w szp-tlach głownSeyazych Warszawskich w roku inib 2852, w reku 1817 4469, umarło 595, wyzdrowiaio 3791, zostało w szpitalach 1 OA 3. - W cał m kraiu poszpitaLch uniie-.czonycti liczba dla nIedostatku szpiulów renieyszA będzie od rey którą Stolica wystawiła. - Wiezienia lescze n e mogły bydź tak urządzonemi (iak się to pod JI ydz; kra Sprawiedliwości rzekło) aby wymaganym pT-er prawa skutkom odpow edziały. W ośmiu Województwach liczy się ich 21 tak kryminalnych iak poprawczych. Jaka napełniała - ie liczba więźniów, pod Kommissyą Sprawiedliwości wyraioneiiY zostało. Dochód na ich urzymanie z skarbu w sunimie 590000 przeznaczony powiększył się zarobkiem tychże więźniów około dróg: w roku i8i6sunrmę zł. 29001, wroku 1817 suminę zł. 08407 - Urządzenie J rep.:racye tychże wię, .

iteń w tych dwóch brach ogran czaią S'ę na zreparowaniu dwóch demów w Warszawie, Kary i Poprawy, oraz Prochowni. - Ni podźwignionych więzieniach w L u blinie, Zamościu» Ł o m ż y zamierzonem iest przeniesienie więżenia z Kielc do Radomia, równie iak wystawienie więzienia w Chęcinach» z którego- więźnie do pracy około marnrórów w bliskości tey kopalni aźytemi bydźby mogli. - Zabezpieczenie więzień i więźniów iuż to pr5Ier wyjednanie straży i weteranów - iuż to przez użycie stróżów płatnych 7- gdzieby pomoc ta z strony woyska dostateczna bydź nie mogła - zanicdbantin nie bjlo. <(f» Zabezpieczenie 1 ochrona zdrowia ludzkiego w nowym po&qre kraiu. A?«JI«rycb aa* kresów WoicwóJitw i Obwodów zasto.owane zostały - Doktorowie medycyny, chuurgh i afc*. sztryi, dostateczna liczba apteK po Województwach i Obwodach porrzebny ratunek zapewniaią; »urządzenie Policyi Lckarskiey postanowieniem z dnia 21. CzelWca 1817, wyszłe przepisy w nich examinow, składy rady ogólney lekarsłtiey przy uniwt;rs )tecie umiesczoney, zaręczają kratowi nabycie bteg;ych lekarzy, a od nitunreietnycb Osłonę; »eswiadciney ludzkości. - Wroku ig-tó udowodnili zdatność swo.ę 4. Doktorów medycyny, 4. Chirurgów. 15. Aptekarzy, a. Na Fizyków Woiewodzuch. 1. Na okolistę W roku i8*7 na Fizyków WoiewóJzkLh 4, na Chirurgów 3, na Obwodowych lekarzy 22, naDoAtorów medycyny 3, 11. Akunzerki 35, na Aptekarzy 14, - W 10iiu 1816 zasczepiono ospy krowiey 43004.

- W r>ku 1817 dla niuiad yłanyeh ze wszyst. .. . , . .t " kich snon ra.prrtjw z pewnOSCIą oznaczona IOSC osób liydź. n:e może, nie mnisza atoS będzie od popizedzatąceAo roku - Instytut tego zbawiennego przedsięwzięcia trudni sig c.ągle środkami skorecznego rozkrzewienia tego zachowawczego odkrycia, a wzep ącycb lekarzy do czynności zachęca nagi oda, która w summe 8000 złotych n* ten cel prjamAczona, rnudzy rraypiihieyszycb; dzieloną był .-. Uwagt, które o skłonnościach, 1 siabuscueb ludzkie zbierać ma obszerne pole kaźoa- polieya kratowa, skłoniły ią do zwrócenia czynnego oka na służ cych. - Zepsucie obyczaiow tego- zbioru łudzi, ktexzy po u,iamdi odrębną prawie skbdaią klassę, częste ich przenoszenie się id pobłdźaiacrmi prywa-.nycb osób zaświadczeniami c mieysca na mieyjce, łatwość wyjednania lub nabycia tych zaświadczeń; a ztąd zawód po> bhczney ufności, znalazły w postanowieniu z dnia 2Ó. Kwietnia ibi 7 zaradzenie, którego przepisy wyraźnie odznaczając obowiązki łączące sług z panami, zabezpieczały obydwom ochronę od wzareraney samowohiości, a sług pod śdśleysze oka połicyi zaięly. (Dalszy ciąg następnie.) Z Krakowa dnia 20. Mata, Senat Rządzący wolnego miasta Kra Kowa Ź iego okręgu polegnąć na przychyleniu się N. Cesarza wszech R o s e y i Króla Polskiego do życzenia mieszkańców tegoż" miasta i okręgu, aby zwłoki i. p. Tadeusza Kościu· zkf sprowadzone na łoao ziemi oyczjatef innych Boh Uy rów Polskich, "iako wmieyscu (są wyrazy Senatu), które tego heroicznego poświecenia się dla oyczyzny naocznym było świadkiem," «sprosił Publiczność, aby przybyła dla oddania ostatniey posługi tym drogim sercu Polskiemu zwłokom, na których uroczyste wprowadzenie do kościoła katedralnego dzień Igty bieżącego miesiąca, a na obchód pogrzebowy, dzień aoty , to iest, dzisieyszy wyznaczył.

Z/jkwi%granu dnia 20. Maja.

Begencya wezwała mieszkańców tuteye zych, ażeby przeznaczone domy na przyjęcie «przymierzonych Monarchów i ich orszaków muli w pogotowiu do wyuaięcia od dnia i. Września, względem czego wnaykró«szvm czasie bliższa nastąpi umowa. Około tegoż czasu przyciągnie (u batalion gwardyi Pruski ty .

Z Hamburga dni« .!r. Maja.

Przybył tu Baron Mara ud n, pełnomocny Mi isu-r Francuzki i wkrótce wyiedzie do S t o i U o i m u, dokąd ma nadzwyczayne zlecenia swego dworu do Króla Szwedzkiego. Z Oldenburga dnia 21. Maja Przed wczora na wieczór przybył m z H a m - burga przez Bremę, Jego Cesarzewicowska Mość W. Xiążę Michał, a dziś puści e:c w dalszą drogę przez Osnabriick, Hol« landyąi t. d. do Anglii.

Z Bruxelli dnia 22. Mufa.

W czoray wieczór przybył tu z L o n d y n u przez Kalet Xią£ę Wellington, a wyiechai dziś na obeyrzenie warowni twierdz S e r g e n i Charleroy, Jego świetuość spodziewany iutro powrotem. Xiąźę C a m b r i d g e przybył tu dziś e ID a Q o U; Q ewoią.

Także w Be Igi um są naypickuieyeze widoki płonnego żniwa. Słychać, iż C a m b a c e r e s i wielu innych wygnańców Francuskich otrzymaią zeztyuJęnie powrotu do oyczyzny. Z Paryiui dnia IJ>. Maja.

Dwór nasz okrywa się żałobą na 11. dni po Xieciu K on de uszu. Xiąię JJ o nr b o n, teraznieyjzy Xią£ę K o n d e u s z, przybył tu di «a 15. m. ks z L o n d y n u . Wszedłszy Xiążę do pumie,ezkania swego, widząc się od et rych sług oyca swoiego otoczonym, niemógł się od łez wstrzymać. Zaraz w doiu przytycia swoieg o, odwiedził Xiążę całą rodzinę Królewską i siostrę swoic, która iest przełożoną klasztoru Panieńskiego w T e m p i e . F r a n c y a liczy teraz a 64,62 oficyaiistótr celnych, których utrzymanie 15. inillionów kosztuie. W tych dniach zapozwano przed sąd po» licyi poprąwczey *, osób, zaskarżonych ę robienie i przedawanie B o n a p a r c i k ó w W puzderkach ze sloniowey kości. A ponieważ nie dowiedziono, iż te osóbki robione i prżedawaue były po drugim powrocie Królapusczono na wolność oskarżonych, a zabrane figurki pogruchotano. W roku prztsAłym spożył Paryż" 70,757 wołów, 4441 krów, 678B3cieląt, 31740t baranów, 61 S04 wieprzy, a prócz tego 5. millionów s 56400 funtów soloney wieprzowiny i 3. miliiony funtów inaego solonego mięsiwa. W kartoilaney porze wchodzi do miasta co miesiąc . 7 O O O worków, cztery razy więcey nil w roku 17 89. W ten cza« było takie tylko iakie 900 fiakrów, a dziś 3400.

Gazety Amerykańskie donoszą o niesczęściu, które młyn pro-howy Generała Dup o m (.który z Marszałkiem Grou chy zera» knął z Francy i) w Bra odi wina w prowiucyi Delaware spotkało. Wyleciał on na powietrze dnia 19. Marca* 30 lut)*i po- % * , * ; o , o o o , - S ł s o n lj M 5 * O o, S a c h s e nstradało pr'z%icMii 2)iu. Marizałrk (»roH cny przykładaj się :\stkiemi eiiy do ratUeoku, tećz · Paul U u A u n , i ity sióstr> ramo'i.e. Dach, okna i naywyzeze piętro wyleciały w powietrze A Podaią szkodę na 30,000 dollarow. IIi

W dniu , ć. b. fa. »m t n i i w zostały posiedzenia boy Parów 1 Deputowanych za rok ]I 81 7 . «a mocy odczytaney odezwy Króle* £ , przez Ministra spraw kraiowych, p o czem powstawszy Deputowani, lednozgodnie wykrzyknęli: t f* * A :Q K Króli 1 rozeszli

SIC"

Zawarli w dniu as.*.m.konwencyi o prywatne rosczema ze etrony mocarstw sprzymierzonych, na których zagładzenie wpisany icst dowielk.ey kiięgi długów kraiowych stały dochód .2,040,000 zawiera w artykule 7 m ym n. ,f,puivY podział: A n h a l t - B e r n b u r g i 7 l S o o franków, Anhalt-Deeaau ,8,5-, Auelrya a.«50,ooo, Baden 32,5000, Bawarya 500,000, Bremen 50,000, Dania 350000, H i s z p a n i a 850,000, Państwo Kościelne « 5 O d O O O , F r a n k f o r t 3 5- , O O O , H a m b u r gi« 1,0 0,000, Hannower 500,000, Hasya Elekt. 15,000, W. Xicstwo Hasyiskie i 01denburg 3481" 50, Wyspy Jońskie Wyspa Francuzka i inne pod władztwem Brytanii zostające kraie 150,000, Lubeka 300,000, Meklenb urg-Szwerin 35,000, Meklenburg- Strelic 1,750, Nassau 6,-000,_ P a r , a_ 50;00q, N i d e r l a«h d ¥ 17,650,000, Portugalia 40,900, Prus· y a,600,000, Reuse 3,350, Sardynia

?AOO? JZ_ Y J T k .. a 3-j'j'oo, os an a ». »5. VP A i V . r i A b M' j . , , a>J. v H J 8 " o " l, * ? £ * Ol 11 * A ) . «« · -/0 -LI, a y, E I w l f" I U e a)l a.ooo, II 3 S Y a .[ ! , l , , i S ł f I l e e i . W e i m 7 r "f o o ? W-" Xie"» a H. tk V e i B awar. y a i o , o , o , W . X i * Haakie 1» W ary a i Prua. y 40,000 S a x o n" " e y 1, 0,000. li A a . n · A A A V a u k o « stałego dochodu, ktorv m a w A tale t. 4 O m i h i o n ó J A A i "p"

Z Londynu, dnia 16. Main.

P z y b y l y z R i o - Ja" e i r o p e k i t li o , wy sła..y dnia «7. Lutego, przywiózł »iadL rae ść , iź dowódzca naczelny flety p o r t u e a l skiey w R i o - J a n e i r o d e l i a P i a ta ł sił cały prawy brzeg tey rzeki, u d M o n t . V J deo .2 do tiyścia rzeki U .raguay, za bed - cy w stanie blokady. _ Hrabia d o. Ar!]I został Mini.irem 'maryna/ki 11 yyVAtkie Xię>iczki rodziny KróJewskiey o,«ymały ustanowiony wdaiu. korop. «yi order woyskowy Niepokalanego poczęcia N Panny Z Tanger (miasto w Królestwie Fez . vjtfryce) [dnia ig. Kmetnia.

Dnia 6. m. b. przybył Cesarz Marokański do R a b a t 1 puścił się ni«, b a w i w d aJ drogę do M e q uine z. *) * ) Miasto w Królestwie F e Z, malace wiele źydowstwa, które mieszka wmleyecu na noc zamykanem. » P A A S I A I o W Z O r a n (miasto na granicy.

Algierskiey) dnia r 3. Marca, wybuchło tam powietrze morowe.

Dobroczynność.

Dla pogorzelców Sarnowskich złożono: d ) Od IX. Dueryóskiego, p - 6 r o boiaa z MOHny, kolektg kościelna l Tal. 2 gr.

Dodatek.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.06.03 Nr44 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry