DO

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.06.06 Nr45

Czas czytania: ok. 2 min.

Gazety Wielkiego Xicstwa

Poznańskiego

N ro 43.

Ute! adumiznie li Cer a en i t.

Nlźey podpisany mam honor Szanownych M'{ośiiikc".' liurarary Poiskiay ninieyszćm «wiadornić. Że na zbliźaiący się S. Jan będę miał dostateczny zapas nit tylko śpiewów Fns: oryc 7: . yc!l 'j. S opfrsztyfbrrmi i muzyką, p. J. V. Ste.itcewicza, edycyi di ugiey, lecz i wiele mnycłi **itlnowych,zabawnych 1 użytecznych. K,IJ; S Jan bęoą óne w nowym dodatku do kaf<;loi;Li moiev Xl€&3ml wraz 2 cena wyrażone, .nweezkain w Iv'rakoivskiey oberży na Wodney ulicy. p o z n ań 4go Czerwca iSig. T . Szumski, N . p. G .

o B W IE SC ZENIE. N ro. »egu.

· Dziiilosie. ivPiochi dnia 22- Maja l%i%.

Trybunał Cywilny PierwszY Instancji IVojewoihtvia Płockiego w Wydział: Ii.

podaie do wiadomości powszc-clmey, a sczegóiniey kogo lo (' .pyrzyc rnoie, iż w skntLK wyroku Trybunału tuttyezego w dniu i"'ty tri Stycznia r. h. w massie ńkwidacyiney Ignectgo iliabi Oziułyńsfiie"'o, byłego Generała woy.sk Polskich, zapa<<!łr"'o, zgłosił się do Trybunału pOd dni, ui 15. ni. 'i r. b. Zygmunt Hrabia Dziatynki syn pełnoletni Krydaryusza, w imieniu SWOiem, tudzież iako Pełnomocnik Stczesncy z Woroniczów Hrabiny Dzłulyńskity, pozot,tałey wdowy Krydaryusza, wimitmu iey i małoletniego Auguhu Buli;\skieg< > wnuka swego, po Jozefie z Uziaiyńskkh Jii«łińsk"'e.y córce sw- y puzusułego, nieuuiifry, iafcu Pcłoomwcnifcłlrnrylii z DziaJynsliih Alexandra Bł"'do Wbbitg» Podpułkownika małżonki; a siosiry swey 10dzoney, i przez ak; urzędowy w Notaryacie Płockim sporządzony, ustanowił od siebie strbetyiuowany m plenipotentem Sukcessorów beneficyalrncli łąnaciso I)ziafyńskieg(>, fiłażeja Ijiiguuę, Patrona przy Tiyiiuriale luteyazvm, obrawszy sobie u niego do wszelkich czynów sądowych massy tey prawne zamieszkanie. - Wszelkie więc zapozwy i wezwania przez I rle.ttss» mów w tey massie wydawać się mogące, nietylko Baufotmejoui Turskiemu Patrone w i i Kuratorowi rzeczoney massy łikwidacyiney, ale też i Patronowi Lagunie, iako'jubsiyytttewanemu Pełnomocnikowi wspoinnionych Sukcessorow benelicyalinch, w ich zaimeszkaniach tu w P ł o c k u wręczać należy. Ostrzega się przyćm wszystkich Wierzycieli mass y ftinnergo łJz.uhńbhiego wskutek obwiesczenia już pud dmem 23. Października r. Z. w gajt tacli krajowych i zagranicznych ogłoszonego: ż'" po upłv*ie szi ściu tygodni od daty djisnyszey, l ' iybunał na żadne excepcye dyiatorytn«, p id pozorem nie przygotowani» się do sprawy lub v.'u opatrzenia się w potrzebne dckumenia, zważać niebędzie; lecz po tyiu już wydanych i w pismach publicznych utniesczonych ostrzeżeniach, w sprawach ocznych, po odrzuceniu takowych excepcyi według akt aiassy Iikwidacyiney sądzić postanawia; nie3tawa.ących zas Wierzycieli, a legalnie zapozwanych, natychmiast z pretensjami ich de rnassy prekludować będzie. Eimhowski, Sędzia prezyduiąey.

K. Kwiatkowski, Sekr.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.06.06 Nr45 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry