GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.06.20 Nr49

Czas czytania: ok. 14 min.

Wielkiego

Xiestwa

POZNANSKIEGO

Nro. 49.

w Sobotę dnia 20. Czerwca 18*8*

\Obwiesczenie

W ydany pod dniem 4 tym Kwietnia r. b" względem przywrócenia porządku hypotecznego w Widkrem X>cstwie Poznańskiem w Powiatach Chełmińskim i Michałowskimy i w Mieście Toruniu,

PATENTosnowy nasfępuiacey r M FRYDERYK WILHELM, z Boźey Łaski, Król Pruski etc. etc. Postanowiwszy w wydanym dnia ggoli«upada 1816 roku Patencie względem pizywióeeniaPiaw i Sadownictwa N aszeurzędowe *go w Wielkie« Xiestwie Poznańskiem i w połączonych z Zachodniemi Prusami Powiatach Chełmińskim i Michałowskim, tudzież wmieście Toruniu, i£ Hypoteki w tychże Prowincyach urządzone znowu bydź m3'14 podług Ordynacyi Hypote« czney z dnia 10. Grudnia 1783» - P» zasiajjnieniu zdania Rady Stanu,-staną« wiemy co następuie: S' b Wszelkie, przez byłe Zachodnio- 1 Połudtiiowo- Pruskie Władze hypoteczne aź do ich w roku iga6 lub późnrey zaszłego rozważania, w założonych według przepisów Księgach bypotecznych zdziałane wpi»y i wymazania praw hypotecznych» oiaz wszelkie wydane w t*y mieizc wykazy hypoteezn*; tiWalaią się ta "zupełnie pra- tudzież wmieście Toruniu Główny Sąd wodziełne i waźrte i wzgteaem wszelkich Ziemiański w Kwidzynie zatrudni się przyw ten sposób luź wuągniAnych praw real wreceniem hypotek dóbr exempti fori, nych ładne na nowo zgłoszenie eię i wpi- wszelkich ziś innych gruntów właściwe »anie nie iest potrzebnem. bądy Ziemiańskie i miej »kie.

- y 2. *. 6.

Natomiast od czasu rozwiązania Władz Każdy posiadacz własności nierucho-.

Pruskich uregulowane przez 5ądy i Zacho- mey lub iakowego do zapisania w księwawców czyli Konserwatorów hypote- dze hypoteczney uułaśnionego prawa, cznych XleArwa Warszawskiego, tytuły przez s:ę istnącego i bez posiadania jakiepossessyi, muszą bydź odnowionemi, a in- gokolwiek gruntu wykonywać się mogą- l tabulowane pretensye, celem zachowania cego, skoroby własność iego po-Jług 6 l ich prawa realnego, na nowo doniesione - intabulowaną iescze nie była, powinie mi i w Księgi hypoteczne wpisanemu Je- zgłosić się do Władzy hypoteczney, wyżeli zaś pretensye, do ksiąg hypotecznych kazać tytuł prawa, na którym się własność przed rzeczona, epoką zaciągnione, pó- l posiadanie zasadza, i złożyć webwodney źniey znowu wymazanemi zostały, zacho- formie ściągaiące się do tego dokumjenta, wanie przy tern przepisów prawnych, u- kontrakty kupna, zamiany, wieczystych dowodnionćm bydź powinno. czynszów lub takichze dzierżaw dotyczące, testamenta, działy spadkowe lub innej aGdzie księgi hypoteczney, według kiegokolwiek bądź nazwiska.

przepisów OVdynacyi hypoteczney, urzą- Kto przepisowi temu do pierwszego dnia dzoney wcale iescze nie ma, tam takowa Czerwca i8tg. zadosyć nieuczyni, karą założoną bydź powinna. fiskalną do powinności ewoiey zniewolo. 4. nym zostanie i utraci dobredzieystwo, iaUrządzenie na nowo Hypotek ma bydź kie Patent ninieyszy interessentóm, 'miaw Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, co się nowicie we względzie kosztów i stępia natyczy dóbr dawnićy exempti fori, uskute- daie. Nadto narazi się na szkodliwe skutki cznione przez dwie oddzielne Kommissye, rozporządzeń, iakieby osoba maiaca przed z których iedna w Poznaniu, dla Obwodu nim do ksiąg hypotecznych przez Władze Regencyinego Poznańskiego, druga w By- Pruskie wniesione prawa, przedsięwziąść dgoszczy dla Obwodu Regencyinego By- mogła. z, * dgoskiego ustanowioną będzie. - Urzą- $- 7dzone ze wszystkiśm księgi hypoteczne, Wszyscy, którzy twierdzą, ii do iakooddadzą Kommissye Sądom Ziemiańskim, wego gruntu lub do iakiego do zaciągniekońcem dalszego czynności hypotecznych nia w księgę hypoteczną uwłasnionego prazałatwiania. Co do wszelkich innych grun- wa, od czaM rozwiązania dawnieyszych tów, Sądy Ziemiańskie, w których okręgu Pruskich władz hypotecznych, realną pretą położone, zaymą się przywróceniem tensyą nabyli, wzywaią się ninieyjfzem, lub początkowe m hypotek urządzeniem. aby z takową pretensYą niezwłocznie, a . 5- naydaley aź do pierwszego dnia Czerwca W przyłączonych do zachodnich Pruss 18«9. do właściwey władzy zgłosili się ł Powiatach Chełmińskim i Michałowskim, udowodnili. Wierzyciele maiący sOD ie , , grunta dłużnika swego, na których takowa ma bydź zaintabulowaną, imiennie wskazać, i dokładnie oznaczyć; ci zaś co zaimabułowania prawnych, czyli taynych hypotek źądaią, powinni zarazem wykazać fundament, na którym doniesione prawo realne ma siej zasadzać. · 8Wezwanie ninitysze nie ściąga się iedynie do tych, co prttt-nsye pieniężne, bądź z mocy hypotek, lub względem summ zaległych, pochodzących z kontraktów kupna i przedaźy, ze stosunków małżeńskich łub spadkowych, ba.dź z jakiegokolwiek innego powodu mite mniemaia; ale oraz i do tych, którzy pretensye o własność iub preteasyą subsiytucyinf, izetzowe prawo Użytkowania, daniny gruntowe, lub inne tyrn podobne prawa, własność lub dyspozvcyą obecnego posiadacza ścieśniające, mieć twierdząt $ · 9- 51 · Osobiste zas lub wtxlowe dług«, nIe wchodzą do zakresu ustawy nkweyszćy, iak zgoła to wszystko, co się do wpisania w księgi hipoteczne nie uwłaśnia,

*_ 10,

Pretensye realne, które wskutek ninieyizego ivezwania, w czasie oznaczonym aż do pierwszego dnia Czerwca i8»o. należycie bęią doniesione i wykazaie, według p' rządku zgł< gżenia się, do ksiąg hypotecznych wnics o\e i onymźe przezto wszelkie prawa. iakie ustawy teiaźnieysze do takiego przywięzuią wpisu, nadane będą. $. II .

Wolno atoli każdemu pretensye realną posiadanemu, aźtby, obawiając eię Usczerbku z wcześnieyszego innych osób «głoszenia, starał s;ę o roztrząśnieme swego prawa pierwszeństwa wedle ustaw dotychczasQW)rcłł drogą postępowania sądowego, i o następne ustanowienie portądke wpisów w księdze hypoteczney. Wniosek o takowe roztrząsnienie powinien iednakźe do pierwszego dnia Grudnia 1819 bydź uczynionym< Jeżeli to nie nastąpi, pozostanie się na zawsze przy koleynynt porządku, w takim pretensye do księgi hypoteczney według czasu zgłoszenia się wciAgnione zostały, i przyszłe klassyfikacye iedynie do niego stosować się powin

. 1 2.

Wreszcie czas zgłoszenia się stanowi koley wpisów względem tych tylko praw realnych, które w epoce obwiesczenia Patentu ninieyszego istotnie już mieysce miały; późnieysze zaś za rychleyszemi iśdi muszą.

N o ł o .0 ' S - d o Ie zg aszaIący SIę zatrzyma wpraw zle prawa swe do osoby dłużnika, lub iego Sukcessorów i może nawet trzymać sig gruntu dotychczasową iego hypoteką obciążonego, ieżeli takowy znayduie się iescze w ręku obecnego, to iest (grunt w czasie terminu prekluzyinego pośiadaiącego) właściciela; przeciw trzeciey zaś osobie i ku iey usczerbkowi, wierzyciel takowy, prawa realnego we względzie nie-? ruchomości wykonywać nie mole o

Ktoby więc dopiero po pierwszym dniu Czerwca i«rg zgłosił się ze skargą windykacyiną lub z innem? do takowego gruntu pretensyami własności dotyczącemi, ten słuchanym tylko bydź może z niemi przeciwko fraź ueyszerau właścicielowi, ieżeli dobra iescze w ręku iego znayduią się, i w razie wygraney winien uznać wszystkie do tćy pory na dobrach zapisane hypoteki, i zaspokoić z nichże osoby, pretensye takowe maiące, tak, iak gdyby im sam prawa ich był nadał,

. 15. wydarzą, awalnialac ie oraz od opłat i Gdyby zaś zgłosił się kto po pierwszym należności sadowych w taxie szportlowey dniu Czerwca 1819 Z inną pretensyą real- przepisanych. Na nieuchronne tylko wyna własności niedotyćzącą, a grunt znay- datki gotowe, których zal:czenie kas«y Na* dował sie ieszcze w ręku obecnego wlaści- sze w razie potrzeby podeymą, zażądana cielą ma wprawdzie wierzyciel takowy bydź ma od posiadaczów dóbr i pre'en. również iescze bydź słuchanym przeciw dentów realnych mała kwota ogułowa, ((JCO właścicielowi, i pozyskać wolność trzyma- przedmiotu rzeczy zastoso ana, nia się gruntu, onemuź zobowiązanego, N akoniec rozkazuiemy Naszemu nayumiesczonym atoli bydź powinien za wyższemu Sadowi Appellacyioemu w Powszyetkiemi do tey pory w księdze hipo- znaniu i Naszemu głównemu Sadowi Zietecżney zapisanemi iuź pretensyami, i nie miańskiemu w Kwidzynie, ażeby Patent wolno mu z osiągnionego prawa realnego ninieyszy niezwłocznie podały do poKil ich szkodzie korzystać. wszechnćy w kraju i za granicą wiadomo-; <p. ltf. ści, oraz aby przy urządzeniu hipotek nie Gdyby dobra po pierwszym dniu Czer- tylko do osnowy onegoz sumiennie się stówca 18 '9 trzeciemu posiadaczowi sprzeda- gowały, ale też, iżby przepisy te od wezyne były, ci, co z realnemi pretensyami stkich Władz sądowych należycie zachozgłosić się zaniedbali, utracaią zupełnie do wanemi były, dopilnowały, dóbr swe prawa, i niewolno z powodu te- W dowód czego Patent ten własną N ago ani trzeciego posiadacza, ani tych. któ $Ul; ręką podpisany i wielką Naszą pieczęTZV od niego prawa nabyli w niczćm na- cUl; Królewską stwierdzony, ruszać lub preteneye do nich rościć. Dan w Beilmie dnia 4. Kwietnia 1818. Opieszały wierzyciel realny może tylko F i y d e i y k W i l h e l m , poszukiwać praw TMTMz TMTMJTMJTM»i_ C Łąże Hardenberg. Altensteio. ku, iego Sukcessorach 1 innym >ch ma.ątku. * S zgodność

Od pierwszego dnia Czerwca 18 «9 odbywać się maią czynności hipoteczne iedynie według ordynacyi łiipotecznćy z dnia ao. Grudnia »783. i według późniey ezych w tey mierze przepisów. Gdy zaś doświadczenic okazało zbyteceność utrzymywania ksęgi ingrossacyiney, ordynacya więc hipoteczna w tym się odmienia punkcie, t odtąd osobne księgi ingrossacyine utrzymywanemi bydź nie maią. <p. i8Chcąc sprawić ile możności interessen - tom ulżenie, zapewniamy wolność od opłaty stempla wszystkim urządzenia hipotecznego dotyczącym się czynnościom, któie.ae do pierwszego dnia Czerwca ł S igfriese. podaie się nmieyszem do wiadomości powszechney z tern oznaymieniem, iż w celu przy wiedzenia obictego w . 4. tegoż Patentu postanowienia do skutku, Kommiesya Hipoteczna w Poznaniu trudnić się będzie uregulowaniem Hipotek dóbr dawnićy wyłączonych (Dóbr szlacheckich), w powiatach Poznańskim, Bukowskim, Szamotulskim, Obornickim, Szrodzkim, Szremskim, Krotoszyńskim, Pleszewskim, Odalanowskim, Ostrzeszowskim, Wschowskim, Kr-ibskim, Kościańskim, Między* rzeckim, Mędzythodzkim, Babimostskim \ Pyzdr;kim to do części do Pruss należccćyj a Kommissya hipoteczna w Bydgo azczy trudnić si bgdzie urządzeniem Hi- · .'EZY, a Powiaty GniezniensVt; Wągrtt* potek dóbr tegoż samego rodzaju w Po- wiecki, Mogiłnowski i Pyzdrski, co do wiatach Wyrzyskim, Chodziezktm, Czar- czyści do Pruss należącey, Sądowi Zienikowskim, Bydgoskim, Inowrocławskim, miańskiemu w Gnieźnie są przydzielone. Szubińskim, Gnieźnieńskim, Wągrowie- Uregulowanie zaś Hipotek miasta Szarockim i Mogilnowskim. Obwody Sądów myślą i folwarków Briikenhuff i Niederhoff, Ziemiańskich, do których przywrócenie tudzież dóbr szlacheckich Grochowa, iako lub pierwsze urządzenie-hipotek posiadło- też znayduiąrych si w nich oddzielnych ści Ziemskich, nieszłacnec&ich, i mieyskich posiadłości, które dawniey do powiatu należy, w tym sposobie są uregulowane, M ędzyrzeckiego należały, a teraz do Poiż powiaty Poznański, Bukowski, Szamo- wiatu Sternbergskiego w N owey Marchii tulski, Obornicki, Szrodzki i Szremski Sa- są przyłączone, nastąpi przez Główny Sąd dowi Ziemiańskiemu w Poznaniu, a Po- Ziemiański w Frankforcie nad Odrą, i wiaty Krotoszyński, Pleezeweki, Odalano- przez Sąd Ziemiansko'-Mieyski w Zilenwski i Oetrzeszoweki Sądowi Ziemiańskie- zig, w miarg, ile też posiadłości teraz Jumu w Krotoszynie JI Powiaty zaś Wedlow- rysdykcyi iednego łub drugiego są poski, Krobski, i Kościański, Sądowi Zie- dległe. miańskiemu w Wschowie, Powiaty Mię- Poznań dnia 12. Maja i8i8dzyrzecki, Migdzychodzki i Babimostski Sądowi Ziemiańskiemu w Międzyrzeczu; Powiaty Wyrzyski, Ghodziezki i CzarnikoWski Sądowi Ziemiańskiemu w Pile, Powiaty zaś Bydgoski, Inowrocławski i Szubiński Sądowi Ziemiańskiemu w Bydgo

Królewsko - Pruski Naywyźszy Sąd Appellar.yiny Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

Schonermark.

Kościuszce, doniósł.teraz, ii ze składek takowy cli zebrało bIe do dnia igo Maia wzlocie 33 dukatów, a w monecie zł»tych Polskich 3.43g groszy 16, z wysczególnieuiem «o kto złożył.

Z IVnrs%atoy dnia 9- Czerwca.

Dnia 7. b. JIb odbyła się w katedralnym kościele Płockim tonsekracya na Biskupa Płockiego JW. JX. Adama Michała Prai iu o w s ki e go. Obrządku kensekracyi dopełnił JW. IX. Malczewski Biskup KuZ Woskwy dnia 7. Maia.

jawski w assystencyi JWWooJXX. Lewiń- D.' db ł . t t . d d * skiego Bhkupa Erełryańskiego, Suffragana ZIS o y SIę U S osownle o wy aneg K. k.t . Ł b d k. B. k prognmatu cbrzeet nowo narodzonego W.

uIaws l ¥o'. l U o ra z l gO IS upa *Xiecia Alexandra Mikołaiewicza. W. TanazynenskIego, Suffragapą l Proboscza X . £ Al d F d . P K t d Pł k . Ię na exan ra e erownal rawo.

a e ry oc Iey. . W Xi £ Al d M . k ł . wIerny . ą ę e x a n e r l o a l e - wiez są w pożądanym stanie zdrowia. 4 Arcy Biskup tuteyszy Augustyn odebrat od W. Xiecia Mikołaia list taki: Przenaywielebnieytby Władyko f "Z boiaznia, właściwą słabemu człowiek»

Z Krakowa dnia f. Czerwca.

Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa i okręgu lego wydawszy niedawno odezwę zachęcającą do składek na wystawienie pomnika w Krakowie ś. p. Tadeuszowi człowieka, poglądem na zbicie 6ie_ nader stanowiącey chwili w mem życiu. Niewiadomy, co dla umie przeznaczyła Opatrzność, pociechę czyli srauta, przez ślub uczyniony pokrzepiłem m.oię duszę, i w poiorze oczekiwałem wi.Ji. Boi.,. _ Podobalo się N aywyźszAnu pobłogosławić mię sczęfeiern cyca. On zachował matkę, i eyna! Wynurzanie wdzięczności nie iest potrzennem; dla tego, który czyta w głębi duszy; aJe iest orw potrzebna istotni* dla duszy wdzięcznością przeiętey. Ślub móy, którego śpieszę dopełnić, w tern się zawierał, iiby pod imieniem Alexandra Newskie.go wybudowa: a była kaplica przy cerkwi Nowcgo Jeruzalem. Oto ieet pokorna ofiara «zęśliwego Oyca, powierzanego naydroi«. swe sczęście, łos iony i syna, Wszechmocnemu Oycu. _ W 38' Przenaywielebmeyszy W ł a d y k o, proszę bydź mi porno<<Cl. 1 przewodnikiem w dopełnieniu tego ślubu spiętego dła mego Serc». Niech przed ołtarzem wystawionym wdzięcznością oyca będą składane modlitwy za matkę i »a syna, «byNaywyźszydnuchdla własnego ich rczę.

ścia, na usługi Monarchy, na cześć i poiytek «yczyzny zachował. "Prosząc o błogosławieństwo wasze » e hl» * ; « * W *, A o s t a i ę , i t. d. « Z Petersburga dnia tg. Maja.

Przez rożka* dzienny z rf. ia , 7 g o Kwreloia Cesarz Jegomość oświadcza HC / egółniey«ze swe podz.ękowanie Ce.arzowiczowi Je«ornoś« Wielkiemu Xicciu K o n s t a n t e m u Pawłow.czowi za porządek urządzenie »dokładność, wiakich znahzione zoM ły woyska Gwardyi R.ssyiskiey oddzielonego łorpusu LU. 1 woyska Polskiego na paradz.e dnia i6go musiąca, a ukontentowanie wszy· tk.m tym woyskom w sczególności zaś Generałom dyw.zy, Generałowi Adjutautowi. Hrabi K H,» n s Ł ł 6« U (Wmcentemu), Kra:sińskiemu (Izydorowft rom, AlbrechLwTi

Gen *<<» * Wf

, " ,

Wl 1 U S Z a i c o w e m u 4 K. JI * " ° * i Knoringowi ,. Gtnmłnl« O"! * Potockiemu (8 II o ! ]l" "[ f A " m u , K r u k o w i fe e ki, fi U K skiernu, C.chockiemu,)I(,,? H 2 " wskiemu, Fałkowskiemu II A · P rz e b e n d o wsk ie m u , p' o r T JI (Antoniemu, i Żymirsk ie m J" * wodcorn pułków konnostrz.krkieLo P.,łku" wuiknui: igo Ja nko» skiem u n końskiemu, 9go Suchorzeu,3\o. 4go ko sse ckie fi u. IO III JITM U * Podpułkownikowi KofJioatTki.m W,8* szych: igo Pułkownikowi B o l e L * " Pułkownikowi GJaserowi 2r ń>n ss ° kowi Słupeckiemu, 6ftó PoJnii f* koui Pawłowskiemu, ,go PodpurtownU kowi Andrycho wieżowi Z pf wmkowi M i e l e c k i e m u L Sirz 1 k h .go Podpułkowr ikowi Szem bekowi »Hi Pułkownikowi Giełgudowi · 4 H o Pułk wuikowi Kauickiemu * *} w' 1 " Lybgwardyi konney ar'tylhrVi RoZiskiTv K «Hey b a M y i N ru 3 e o Pułków k" He rech t-n tzw eigo wi- Polsf ", OWI fyi" < $ batrryi Podpołkom.ikoui s JW« r T 1 dla no w,. Polnych anylleryhkich pitszvch roi - Podpułkownikom: baterymey N,u 1 L P g e t . lekkich N ru , g o P ł o c z y Ó s k i e m u ł Nru ago Wałewskiemu, a sczeeółmeJ za porządek w Połskity artylłeryi Generał? wi artylłeryi S i e rak o w s k i e m u i K a » f leryi Generałowi dywizyi Rośnie ckie m f i Adjutat-.towi Jego Cesarzowieowskie, Mości Podpułkownikowi T n r n o będącemu nr" dAwizyi konnych strzelców, oraz wszystka bataliouo. ,« i szwadronowym dowódco" fztabs i ober>oficerom, a szeregowym w, n ł / cić po rublu 2, po funcie mięsa i po Jarce" wódki każdemu; Polskiemu zaś batalionowi , 8 a p e fu« szeregowym z a wykonane przez ń i £ porcyi wódki dła każdego. Jego Cesarska Mość oświadcza sczeAólną SWoie wdzięczność pomocn kowi Jego Cesarzuwiczowstiey Mości w urządzeniu w<zy.s'<iłI tych woysk Naczelnikowi Sztabu Geaerot Leytnantowj Kur u c i c . Z Wiednia dnia <f Czerwca.

W końcu tego miesiąca przybęuzie tu N.

Arcyxiezna Ma cy a L u d w i k a , Xiężna Paruieńska. Głoszą, ii kupiła maiętność Weikersdorf przyBadeo, i powtarzaj ciągle, iż Xicstwo Parmę, Pbcencyą i Gu a stalle, iescze za życia otietąpi Xiejney Łukieskiey za znaczne wynagrodzenie w pieniądzach, poczem w. Xiążę Toskański obey«nie w posiadłość Xiestwo Łuutskie.

Nte do Ameryki, lecz do »mym y popłynął Generał S a v a r y, gdzie zamyśla dom handlowy założyć. Pani C a t a 1 a n i Spodziewana tu lada dzień.

Poseł Angitiski wyprawił w..ioicę swego gońcem. Powróciwszy przywiózł Posłowi kilka pakiet, które podeyrzeuie wzbudziły. Odkryto towar zakazany za przeszło aoooo Złotych. Poseł oddalił z usług swoich woźnicę i oddał go władzom, po zasłużone ukaranie. Dnia 11. « o ra. miał w Stambule Poseł Hossyieki z Ministrem Tureckim nową rozmowę w przedmiocie iuteressów Serwiiańakieb. - W. Sułtan kazał niedawno stracić " Stambule dwóch B»stangów, za to, iż «C p04Scutari strzelaniem z pistoletów bawili. Z Monachium dnia $. Czerwca.

W czasie zjazdu Monarchów odwiedzi Ce· aizowa AuBtryacka swego dostoynego oyca.

Od Menu dnia $- Czerwca.

Poszyt nowego Merkurego Reńskiego za m. May taki ma napie godłowy: "Miałem nity.dyś nadzieię, dziś mnie rozpacz bic«*e,« (Goche).

Pisma publiczne zawierała x powodu pożyczki 14 millionów 600000 Franków, która w Paryżu tak szybko uzupełnioną został* i doktórey ofiarowane summy o wiele żądane ilości przewyższały, - następującą uwagę? " Wiadomości z P a ryż a o licznych ofiarach, ra złożenie ostatr.Uy pożyczki dowodzą, tak: szybkim nie do poięcia sposobem F r a n c y a pokrzepić się umie. Gdy nie dawno chodzi" to o zapłacenie preteneyi, stał naród nad przepaścią nędzy; wszystkie kieszenie i kassy były wypróżnione, iak to Ministrowie bardzo wy wodnie i w miodopłynnycb mowach malowali. Lecz zaledwie rzecz owa eczęśliwie ukończoną zoetała, aliści po wszystkich zakątach okazuie się więcey pieniędzy, niż ich potrzeba, a rząd żałuie cudzoziemców, którzy pośpieszyli z gotowizną swoią, dla zasilenia słabych finansów." Wkrótce wyidzie w druku list Hrabi L a s Casas z St. Heleny dojSHicyana Bona partego pisany, któren pewien uczony Niemiec na ięzyk Niemiecki przełożył.

Z bruxelli dnia 7. Czerwca.

Xiążę We II i n g t o n kupił tu stary wielki pałac Hrabiego O u d e n ard e n. Każe go rozebrać i nowy postawić. Z Paryża dnia 6. Czerwca.

Dnia 3. m. b. ziechał tu znowu Xią£c We II i n g t o n . Spodziewani także dowódzcy innych korpusów woyska zaymuiącego. Pośmiertnego dzieła Pani b t a e lor e w o lucyi Francuzkiey, wyszło już drugie wydanie. Szkoda, przez wylecenie na powietrze fabryki prochów w S t . J e a n d' A n g e ' I y zrządzona, wynosi 800000 Franków. 15, osób przypłaciło życiem, a «8- ranami. W fabryce znaydowało się 400 cetnarów prochu. Przeszło 1 50 domów zburzonych lub bardzo uszkodzonych. Gaz'ty tuieyszt zawierają list, który miał odebrać z Ostendy pewien urzędnik w De jpóźiio, piez% w nim, czyń W Pan wszyątko, co możesz, dla ocalenia niewinności. Zamordowaliśmy F ua 1 d e B 2; W te y chwili Wsiadamy n» okręt i ramie prawa już naf nie dosięgnie. " Zabóycy F u a l d e s a, B a s t i d e, J a u e - e i o n i C o l a r d, w przeszłą, środę, dni» 3.. )1(. b, w Al b i straceni zostali.

Z Madras Juta 27. Stycznia* Generał H i s l o p pobił dosczęmie w dniu 31. Grudnia HolKara, zabrał mu wszystkie tabory, wielbłądy, 7000 wołów do rzezi, i t. d. Holkar wysłał potem Dtputowanyth, poddaiąc sie. ł *sce naszey. Stanął »ader korzystny dla na» traktat pofcoio. J ednym z warunków i*st wydanie nam Holkara oa tak długi czas, dopóki nie doydzie witku, aby mógł rządzić kraitm. Ca ra r nacz Irirk P i n d a r e t e ów, złączył sie. był dniem wprzódy z H o l kar e m, prosił takie o łaskę i ofiarował synowca i innych krewnych, ewoich w zakład! Oświadczył on, iafc się tuteysza gazeta rządowa wy rafa r iż od tey chwili iest naszym (Angielskim) nayposłu»znityszym, nay wieruieyezyra i najniższym sługą! Rozmaite wiadomości.

Wiadomo, id K długo Pani M anso n dwuanaczną grała rolę w ukończoney teraz sjirawie ozaboystwo Pana Fu al d e s w Rh o d e z , którego, zaniesiona na skrzydłach miłości w dom Ban kala, poniewolnym była, świadkiem; wiadomo i to, iż przez wyrok sądu uznana; została za niewinną. T< raz, podług zapewnienia pism publicznych wyszła w Paryżu Sonata pod napisem: tAffaire de Rhodez, w którey kompozytor wyswwia w nayprzyiemniiyszych tonach, iafc się Pani Manson .przebiera dla podsłuchania pewnego J egom śii; iak w uroczystych tonach zapozwana · taje \tzr(\ sąd» m; iak w Rf cytatiwach wzbra»iaei A zbiniawićj iak i A Prezes u s e c e m i »had * t # , 1* k s}lres*c$e w tre Hs eh wyroi: s$A» zapada. Zmarły Xiązq Norfolk był wielkim wydmikuflem. Razu iedocgo zapytał się sławne» go K-omik* F o o t er" W jakiey charaktery« styczaey masce wystąpić dziś mara na maszkaradzie, aby mnie nie poznano?" "Po trzeźwiu, Mości Xia,żc" odpowiedział Fo o t eo wielkiey mnożno-śei Maików* Dnia 19. Maia r. b, złapahm. samicę M3ika p o s p o l i t e g o (Mtfoe Prosiarabeus,) ' które, jak wiadomo, są całe ciemno czarnew ciemny błękit i fiolet słabo połyskujące. Samica ta była zapłodnioną, i właśnie grze« bała sobie w miałkiey ziemi norę, z,którey ledwie ją już widać było- Osadziłem ją więc w osoboem pudełku, N3 zajucrz otworzywszy do tiiey znalazłem znaczną, część pudelka napełnioną drobnemi, ofcrągławo-po» dłużnemr, jasno cytrynowo żółterni i pięknie pełyskuiącemi j aiami, które przez tę re dnę noc zniosła, a które miały zapach słaby, podobny zapachowi maików w cukrze trzymanych przeciw wściekliźnie. Wezystkre jte ja * ia zebrane troskliwie isażyły tylko o im (8.) gran ów i lecz na liczba było jch dwa tysiące siedmset dwadzieścia ośmi (972 A ). W obrachunku ycb postąptfero następuiącym sposobem: zważywszy nayprzócl z naywiękezą dokładnością wszystkie, odważyłem z nich potem reden gran, i fen prze» rachowałem znaywiększą przezorneścią. Weszłojch więc na jeden gran trzysta czterdzit ści j e d n o (341): ilość tę rozmnożył»»» przezośm, atak otrzymałem całą ich summe. Zdaie się, ie M a iki odbywaią niesienie ja y w jedney nocy; gdyż trzymana tar samica przy dobrym bycie i żywności dni kilka nie zniosła anijednego więcey. T o i samo potwierdziło się i na innych, które trzymalest w osobnych pudełkach. Di» Jarocki.

Dodatek

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.06.20 Nr49 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry