- 6T5bali sie aby ich w każdym me naP, dł mb- Boska dobroć crynów naszych ti> urfufae t* fi 3 - usuwany iego'ruehi fi O )]; «- dziomn.ywięcey zasadź*. OyozyzAbeymu£ dosuiTona c a A n S A d « A. nie- ie zbiór ludzie którym sorca na«c scAoln.ey ; uf * Skończyła się winniśmy. Służyć «yczyzn.e gorliwie, czynprzy.acioł A AJ' )]; ™ 'A 2 nie, chwalebnie, dla iey dobra trudy i buZ ------- Z ,- ------- ----- * * '* · < «f - r f - J naylicznieysze, zochotą ooetvoki J o "kom ie, c. e ich czekały O)]; ponosić, ietfto źródło pcawdziwey zasług" Twa sroArśwadcze.iaiciAcnolyAtó- przed Bogiem. _ Niezl.czone ., sposoby, re VaJOpatrzność przez pośrednictwo P?ez ktor pT *» * 'V'''T ?T "*' ubtogoAUwionego Alexandra, Króla do- .tkw .tany W towarzystwie ludzk.em » S S t 4 # P a H u i i c . e o , nagrodziła sowi- »ynima«-.« do iey dobra; lecz obrońcy krA -.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.06.27 Nr51

Czas czytania: ok. 18 min.

c i" B o b u y s k) B e r e z y l i a i « i e y e c a l k , ó r y c h » o y r t o a. oso by w. d o C n. e ysz e , b e z p o ir e - S e i i d a " p a m i ę c i d Li e woienne, świad- dnie *fi.r;, bo całych . * . * w«ya,h. swe li l t" o _ 'i i., . , . ",,,. rzvaow <<iły i życie nawrt dla dobra KrrIII łożą. Szak III by!y chwalebr.ych j.odowcza. czynów «y j T L"iki 4 0r,«.e,.ia Generała Dąbrowskie- nowny. ."" woyskowy, trudne są tego obe* r - f r ymuszony był ustępować wszędzie wiązki, »JIe!e zdatnośc, nauk. do.aa.dca«.

fLymurzLiec; Polacy szli za nim, dzieKli to, W« < J w "opniacn wyższych, , II.e l r y l. n,koi.iec W ieno dewszystko niewzruszoney stało sa duszy *»yJ O . ie go * A 2 £ £ £ U £ r £ A « I P? ahy obfite p o ż Y t J o y « A - P r z Y . 0A r S e S f A e Al e x a n L rw s p a - a». KtoczXerdzieici ośm lat w tym sunie Ł y s i n y, Dąbrowskiego Generałem pośród czystych, a burzl.wych przemunn,( «d yi S e u U o r e« Weicwod»« i. now. ł. - rodów ehwaiebme przep ęd u ten okazał, ie AUlUla aie cieszył odzyskaną oyczyzoą i dusza" g c podobna tes, skale «granitu, · U y« A, m i owocami zasług swoich Da Abro- którą o biiU{ się tytko gwałtowne WKUIY, lecz w 6 k i Czterdziesto-ośmioltni. prace woy- wstrząsnąć ny me mogą-Chociaż człowiek zkowe, eiedmxan osłabiłyiegozdrowie; oca- «neust... dla mebte ob.tr.. . w n.m naylony w tylu potyczkach od piorunów rażących w.ęcey pracu.e przez «ąg życu swo.ego ,eśmiercią, padł iey ofiara w domo wem zaci- dnakże czynna dusza szuka winnych zattuLu -- «toż o Boże przed koniecznem pra- dnieniach zas.lenia .pociechy, a »m samem wem śmierci w odwiecznych wyrokach two- pomnaża zakte. działań ,: zasług awo.rh. Geich każdemu znaszamierzeney uchronić się nerał Dąbrowski doskonalące ciągłej »dola* - Upokorzymy sie pod wszechmo- woy.kowosc, . etosu.ąc hczne , trudne iey cna ręka, Boską, gdy koniec wielkości hlo- 'prawidła do użycia w tylu woyn.ch, doktor k a postrzegamy. - Już nie żyie Generał rych czynnie należał, wyszukiwał sposobao. Dąbrowski który <yle wielkich dokonał lei, aby mógł i innym posw.ęcac się naukeca, czynów. Wysokie godności, tytułu znaku- i wszelkie cnoty towarzyskie wykonywał. Sza: «nite, ««czytne ozdoby, cała iego sława, cowne są naukowe zb.ory .ego wbżdyra rektora w iyciu .woiem pozyskał, zniknęły dla dzaiu, szacowne i hczne pisma nad ktoeem. meao na zawsze! w pamięci tylko naszey po- pracował. Zaymował się troski.».« owocazostanie - Lecz nieginie człowiek całkiem; mi nauk za życia swego; przeznaczył użycie mamy przeczucie wierności, i wiara nas o zgromadzonych przez s.eb.e dla dobra P.ola"Uy zapewnia. Sczęśtiwa wiecznośćoczeku- kow, pow.erzaiąc hoyne z nich dary T«owa.

ie cztownka. edy na ni% dobremi czynne- rzystwu Przyiac.oł nauk. - Stałość duszy iciami w życiu na ziemi zasłuży. Nauka w przedsięwzięci« * chwalebnych, ID B » ID « . rzyskie cnoty zdobiły Jana Dąbrowskie,go. Mąż, Oyciec, Przyiaciel, Pan dobry, kochany od podwładnych, szacowany od wszystkich, z któremi rozmaite miał etósunki, wielbiony był powszechnie. - Staleść duszy naypewnieyszą itst zasadą i źrudłern nieprzeczerpanem wbzeiakich przymiotów i -nót, które wznoszą człowieka do prawdziwey godności, iaką rozumne iestestwo otrzymać może. Wśród mnogości i rozmaitości działań, które życie Dąbrowskiego zaymowały, .nie zapomniał ten Mąż wielki o isto. tnem przeznaczeniu człowieka, o nieśmiertelności duszy. - U sposobiony zawsze do «mierci, która tylu wśród woien zabiera rycerzy, tern więcey o nity pamiętał w spokoyriieyezych chwilach. Ostateczne wszelkich tzeczy swoich rozrządzenie na przypadek zeyścia ewoiego wykonał wcześnie. Naywięcey jnyślał o śmierci w kończącym się biegu życia -woiego, i z wesołem uniesieniem etałey duszy wyglądał (pełnienia nad sobą wyroków Boskich; poddany zawsze naydoskónaiezey woli Boga, rozezedł się z tym światem w «pokoyeości dobrego Chrześcijanina. - Zda<<Iia nasze o ludziach i rzeczach zmieniaią się przy naszey śmierci; poznaiemy wtenczas, ie wszystko iest znikome, że próżne są starasia i zabiegi o obfitość i znaczenie na tym jwiecie; że tylko dobre uczynki nasze skarbem są istotnym, który z nami i do wieczno-Si przechodzi. Niech nas wtem przekonauiu utwierdza żałosna pamiątka nieapodziewanego tak prędko zgonu Generała Dąbrow s k i e g o. - Nieubiegaymy się troskliwie za pomyślnością doczesną; okazały iey blask który nas tak często zaślepia, nie itst trwały; zniknie dla nas na zawsze przy zgonie ajizym. Utrzymuymy ciągle stałość duszy, abyśmy nieodstąpili nigdy doskonałych dla nas przepisów prawa Bożego. Niech z nas każdy pracuie w stanie swoim pilnie i cnotli - Wie. Zgromadzajmy coraz więcey dobrychuczynków, abyśmy przysposobili dla siebie wiekuistą sczęsliwość. To nam zaleca Chrześciańeki smutek z bolesuey dla nas straty czci godnego współrodak;; to nam przekazuje ten Mąż szacowny z za szranków wieczności do którey iużkrok uczynił niecofnicfy na v.zwsze, a w którey aby cieszył sie z tobą o Boże niesk tuczoną chwała Twoią prołiemy cię pokornie." Z Wilna dnia 51. IMrj.i.

Onet.day przed wieczorem zje<hał tu N.

Król 1 'rusJ pod imieniem Hrabiego K u p .

pin, i stał w pałacu Cesarskim, gdzie go przyleli J WIV. Litewski woienny Gubernator Rzymski - Korsaków. J \A. Vice-Gubeinatur Cywilny Hr. Pia te r-Z y be rg, Gsntrałowie, Marszałek Guberski, Hektor Uniwereytetu i t. d. Neyiaśnieyszy gość zwiedził kościoły Grecko - Rossyiski, RzymskoKatolicki, EwąnielUli, i obtyrz*ł zbroiownią i inne zakład} . Wie« zureru mhsTo oświecono. Njzaii.trz rano puścił się w dalezą drogę do Moskwy. A Moskwy dma if. > Vfjj<t.

Przybył tu Jego Cesarzewicowska Mośe W. Xiąźę Konstanty.

Temi dniami wyszedł tu z druku wyborny wiersz Pana Z uk o v» S K i e g o do W. Xiężney Alexandry Teodoro w ne y.

& Petersburga dnia 24. Maja.

Dnia fi. obchodziliśmy dzień imieiiin W.

Xiecia Kon s t an te go.

Powrócił tu z Moskwy Xiążę Gallicyn Minister Wyznań Rtligiynych i Oświecenia publicznego. Z Wiednia dnia 13. Czerwca.

O daiszey podróży Cesarstwa J chmość w D a I m a c y i, odebrano tu następuiącą wiadomość: Dnia 84. Maia wsiadł Monarcb3 na okręt w S i a n o, i wysiadł w porcie C ra vo - sa, zkąd konno poiechał do Ra guzy. Przy'Cty wśród radosnych okrzyków mieszkańców przy wystrzałach działowych i odgłosie dzwa« , 1X)w, sunął w przeznaczonym dla siebie pryi prrjbyła t-Łi= C' sarzowa do U a g u z y. Dn"n 25. Maia zrana oglądał Monarcha osobliwości kuścioła katedralnego, skład soli, koszary i lazaret, a po południu dawał kaźJtmu żądane posłuchanie; Cesarzowey zaś przedstawiono władze mieyscowe i znakomitsze oboiey płci osoby. Nazaiutrz zwiedził Cesarz urzAd cyrkułowy, dom ubogich i part, a Cesarzowa słuchała mszy w kościele katedralnym. Dnia 27. obAyrzał Monarcha szpital cywilny, zbroiownię, koszary artylleryi, dom podrzutków i drugi dom ubogich. Wieczorem całe miasto gustownie oświecono. Pani Ca ta I a o i przybyła dnia 7. Czerwca do W i e d n i a i zaraz grała na iednym z teatrów tamecznych w opei2e.Tankred. Wyieżdżaiąc dnia 2 tegożmiteiąca z Mona chi u m, wzięła własnore.cznyAzaltcaia.cy ią tist Króla Bawarskiego do N. Cesarzowey Ausiryackiey.

Przeszło 1 O O , O O O cetnarów kawy przybyło z Indyi ZachodnichAdó Try estu, i zaraz ceua iey spadła o 30 zł. Ryńskich na cetnarze. N. Cesarz i Król raczył miesczanina Jasielskiego, Michała Jaroszkiewicza, zasczycić nayłaekawiey małym złotym honoiowym medalem cywilnym z uszkiem i wstążką za to, że przez czynną pomoc z niebezpieczeństwem własnego życia, przy różnych wypadkach wylewu wnd, więcey iak czterysta ludzi od śmierci uratował, a tamecznemu woźnemu An tonie m u Owszakowi kazał N. Pan wypłacić Sio l Złotych Reńskich w nagrodę, że równie z niebezpieczeństwem własmego życia pierwszemu do tych pełnych ludzkości czynów - < zerze dopomagał. Z hruxetlt dnia .16. Czerwca.

Rząd nasz kazał w połączonych Królestwach Bt-Igickiem i Hollenderetiem przeliczyć ubogich potrzebujących wsparcia, z czego się. okazało, że ich iest 74 A .000 głów. Z Genui dnia g. Czerwca.

Pey Aigierski kazał wartość »»branego na

677 - it go rozkaz 1 do E g! p f u wyprawionego okręJ tu Genueńskiego wynagrodzić i czeladź okrętową swoim kosztem do G e n u i odesłać.

ZPjtryba dnia 13. Czerwca.

Nieskończenie zwabia tuteyszą Publiczność sztuczka pewnego C h a lon s . Walny ten człowiek stawa przed otwerem dąiała, i odważnie gardzi niebezpieczeństwem; wypada wystrzał; rycerzkuglarski zzadziwiaiącą przytomnością chwyta ręką kulę, i pokazuie ią Publiczności z skromnością, będącą udziałem prawdziweyodwagi. Sztuka ta, która zrobi epochę w historyi, sprawia każdego wieczora scztgóhueyjze wrażenie, i przynosi dochód niepospolity ; Pary ż-nie śpieszą gromadnie do nieustraszonego C h a ł o n, którego sr .zęście iest zabezpieczone. Audaces fortun* jiwat. Były'Rossy teki Minister spraw wewnętrznych i zagranicznych, Hrabia K o c z u b e y , który tu bawił od 6cia miesięcy, wkrótce wróci do R o s s y i. Pan B o 1 a f fi, który przed 3 laty towarzyszył Pani Ca t a la ni do Ham burga, Ber« lina i innych okolic, a potem dostał się w Hanno werze do kapeli Xiążęcia Cambridge, przybył do Paryża, gdzie, iafc gazety tuteysze głoszą, odbierze zapłatę swaich celuiących talentów. Kroi Jmć pozwolił miastu naszemu zaciągnąć pożyczkę 7 millionów Franków na ukor\. cztiiie kanału de I' Ourcq. P. S p o u t i n i pisarz muzyczny oper West alki i Ferdynanda Corte % otrzymał ód Króla ozdobę Legii honorowey.

Z Londynu dnia 12. Czerwca.

Przedwczura z południa przybył Regent do wyższey izby, do którey izba niższa przez deputacyą przywołaną została.- Mówca izby niższey wszedł na czele członków oneyże. i w zabranym głosie, prosił Regenta o potwierdzenie uchwał Izby, co gdy nastąpiło« odczyuł Xiążę aMQpuu;c} mowę; nZwelkim smutkiem przy chodzi mi oświacŁ- uii, pod którą kiedykolwiek mógł ieczecv czyć znowu W Panom, iż w etaric opłakaney A ia miałem sczęście, przy błogosławieństwie «boroby Jego K. Mci żadna niezaezla odmiana. Opatrzności Boskiey, w «wiąąku z eprzym-ie"Odbieram od obcych mocarstw noysilniey- rzeńeami Jego K. Mci t ukończyć zb<zpr?y*ze zapewnienia ich nadtr przyiacitlskich dla kładnćm powodzeniem i «ławą hayobfitez* tęga kraiu uczuć i chęci zachowania powsze- wskutki i naykrwawezą woynę, iafcąE uro pa chney spokoyności. od wieków nodeymo-wah. Ciągnienie się "U znaię zupełnie uwagę, któreście wielo- przez łat tyle boiu, a mianowicie wysil-nia, «kim poruczonym wam czynnościom poświę- które koniec onegoż naznaczyły, równie w c iii. Mocno kouttnt itstem z rozporządzeń naszym krain tak w całey reszcie E u r o p y waszych, w skutku zalecenia moiego napo- znaczne wnęfrzne trudności i nędzę za sobą innoienie liczby przybytków Pańskich panu- poniosły. Jakkolwiek mocno czułem ogrom iącego kościoła przedsięwziętych, i ufam, iż ciężar», który lud Jego Król, Mci tłoczył, zbawienne dla religii i moralności ludu wyda- bez boiaźni przecież wyglądałem przyszłości, dzĄ Z siebie owoce." pokładaiąc zawsze naywiększe zaufanie w nieMei Panowie niższey Izby! zawodności zasiłków państwa Brytańskiego i "Dziękuję W Panom za summy posiłkowe, spodziewała« się wsparcia funduszów po wyuchwałoue przez was na opędzenie wydatków trwałości, jednomyślności r energii narotfu. publiczny, h roku bieżącego i potwierdzam GIZe kiwania moie niebyły zawiedzione. N a Środki, któreście celem zmnieyszenia nie- sczęście wewnętrzny stau krant polepsza się ustalonego długu kraiowego przedsięwzięli, zadziwiającym sposobem, wróży dalsze nie' Przyiemno mi, zawiadomić WPanów, ii zawodne korzyści, a ta przekonany festem; przychody-publiczne fiągfe się powiękezaią." zupełnie, iż ciągła sczerość i poświęcenie się Milordowie i Mci Panowie! wszystkich klass poddanych Jego Król. Mci "Zamykaiąc posiedzenie ninieysze, poczy- wspierać zawsze będ;j wzmagaiącą się zamołuię za rzecz słuszną, doaieść WPanom, iż żność, narodową, udowodnialąc posłuszeństwa zamiarem moim iest rozwiązać bezzwłocznie prawom i przywiązanie do konstytucji, @d terai'ileyszy Parlament izwełaćinny. Oświad- którey wszystkie nasze powodzenia zawisły." czaiąc toVV Panom, nie mogę nie zwrócić uwagi-waszey na tę wielką odmianę, która Na rozkaz Regenta doda? Lord Kanclerzzaszła w położeniu tego kraiu i całey Euro- te słowa: Milordowie i . V/ci Panowie! Jego py od chwili, w ktorey was pierwszy raz w JCróle.wicowska Mość, X:'ążę Regenr, chce , tern miejscu zgromadzonych znalazłem. - w imieniu N. Króla mieć Parlament ninieyszy Wówczas panowanie powezechnego nieprzy- rozwiązanym. Parlament więc ien rozwięiacicla nad stałym lądem rozciągało się tak zuie się ninieyszćm wyrzeczeniem. daleko,- »i wielu uważało odpór przeciw iego · · · -. !: > potędze za płonne przedsięwzięcie, "Uedynie Lo S CW do Ioteryi klassyczney · na, krawędzi Eu ro p y odpór takowy silnię mnieyszey dostać moźua w cenach v popierano. Bezprzykładne ofiary, któremi- planem, oznaczonych. ,,* " icir mnie postawili w stanie nieść pomoc kra- -PO ra ań dnia 26. Czerwca 1818i o m, eo ra swą; niepodległość szlachetnie i /. lf inrich </ .<-i walczyły, i duch, który się w tak wielu na- . O M fu xodach obudził", oswobodziły 115lmmJlyA * w rynku N ro, O<Q* (Nast(pm % dwa Dodatki)

Uwiadomienie liter achIe.

Śpiewy historyczne Polskie z muzyką i kopersztycharoi, oraz wic lt i/mych dzieł nowych Polskich, edukatyinycii, goopodaiskich, kaznodziej skich i i, d.. znayduią się w dos<atecznym zapasie wxiegarni rnoiey, gdzie można każdego czasu dosuć nowy katalo.4 po i Zł. P o z n a ń dnia ab. Czerwca lfeife« T. Szumski, N. p. G.

mies/ka Ha ulicy Wodney w Krakowsk;ey oberży. OBWIESCZENiE." Czyniemy ninieyszem wiadomo, ii staynia murowana i wozownia tu w Poznaniu pod JSro 3«b pizy Wrooieck.ey bramie położone do inassy konkursowe/\ Ptolia Gotljiyda Stumm' leia służące, podług taxy, która codziennie w RegHitraturze naszey przeyrzauą bydż może, na talarów SS31 ugr. 7 fen. 4 oszacowane w drodze gubhastacyi koniecznie potrzebney publ czute naywięcty dającemu prztdane bydź inaią. Wszyscy więc"maiący ochotę kupna wzywają się, aby w wyznaczonych w tey mierze terminach; 31. Sierpnia, 3 o. Paździ erni ka r. b. r r a fi a o g o d z i n i e 9 t e y ,osobliwie d n i a 8> S t o c z n i a l /\ 19 z r a o a o g o dżinie 9tey iako ostatecznymi ptreinpturycziiym terminie przed Konsyliarztu» bhopnik w izbie instrukcyiney Sądu naszego stawili sie, i hcyta swe do protokułu podali, poczem nayWtęcey w ostatnim terminie daiący spodziewać tię może, + c ie mu grunt ten przesądzony będzie. Zarazem wzywamy wszystkich nieznajomych realnych kreefytorow gruntu tego, aby się celem dostrzegania praw swych, albo przed ostatnim terminem zgłosili,' lub naypoźnićy 'W tymże terminie stawili s i ę, i pretensje swe podali, w razie bowiem przi ciwnym niestadaiący po nastąpionym przysądzeniu zprtten»yami swf-mi przeciwko nowemu posiedzicielowi . ile się takowe gruntu tyczą, IUŻ więcey · łuchani nie będą, P o z n a ń d n i a «3. Kwietnia 19i9.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

(L. S.) v. A 2 Y g e r.

ZAPOZĘW EDYKTALiSY.

W ińti i- vie pozostałości po zmarłey w Lesznie w roku 18*3 Alinie. Jiatarzynit L 'ijfuer t zapozywaią się nimeyszem, na wniosek ich Łmutora, wszyscy niewiadomi bukcessyrowie,aby się na .terminie dnia 31. Lipca r. b. przed Sędzią Ziemiańskim Lengsfeld, celem udowodnienia bliższego lub teź równego prawa swego do sukcessyi im służyć mogącego, iakie służy suketseorce melduiącey się w osobie Maryi Antoniny z Martinenqua owdowiałey Dutschhe, dziedziczącey z testamentu po zmarłym iey małźoi "- * ku, który iako stryieczny brat z spadkodawczyną w 4m pokrewnionym był stopniu, stawili; w razie zaś niestawienia się, spodziewali, ii tai owdowiała Marya Antonina Duischke. za prawą Sukcessorkę uznaną, teyże, iako takowey; ozostałość do wolnego zarządzania wydaną ędzie , i melduiący się dopiero, po nasiąpioney iuż prekluzyi, bliższy lub równie bliski sukcessor, wszelkie czynności i dyspozycye tey przyznać l przyjąć winien będzie, a zatem od niey ani złożenia rachunków, ani też wy« nadgrodztuta ciągnionych przez nię użytków, domagać się niebędzic miał prawa, lecz iedynie tyiko lem, coby lesrze potem z sukcessyi tey pozostać mogło, komentować się winien będzie. Wschowa dnia 26. Lutego ifcig. Kroiewsko-Pruńki *>ąI Ziemiański, ZAPOZEW EDYKTALNY.

Uwiadomiamy niiiu ys/em wszystkich niewiadomych wierzycieli, osobliwie zaś następnych z aktów się okazujących, a których mieyset zanii. sikania z tyrh/e się nie okazuie u. Ur. WbycieCha Kosińskiego, 8. Ur. Jezeja PfuskUgO, 3. Ur. Kzalknwskiegu i 4. rodzeństwo Sit aus, li nad maską pozostałości niegdy Jana Sucho-» rztskiego, częiiią" na żądanie Sukcessorów częścią na żądanie niektórych wierzycieli, proces luwidacyiny otworzonym został, i ie do podziału m tjdzy wierzycieli żadne nienahża, dobra, iak tylko gotowe z sprzedaży dóbr Tarnowa, Spławia l Wodziek pochodzące pieniądze. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dziefł 29. Sierpnia r. b. przed południem o lotey godzinie przed delegowanym W, Sędzią Zio» mr*ń-,kui\ Brachvogel w mieyecu posiedzeń tutejszego Sądu, i zapozywamy wszystkich tych, którzy do massy Jana Suchorzewskjego i ".kowe mirć mniemaią preteusye, aby się na wyźeY oznaczonym ttnuinie osobiście, łub przez pełnomocników do tego prawnie upoważnionych t liczby tuttyezydi Adwokatów ŁJUr. Wilp *rt tb$ Pogodzińskiego" Kosickiego iSobtskiego obrać się W pewnych dobrach szlacheckich 3 mile *d «niajjych stavyiji, pretonsye swe należycie po- Poznania potrzebnym iest nauczyciel do datAali i jzetelność tychże udowodnili. W prze- wama Irkc)r1' *1ęzy.1futl1 Niemieckim, Polskiinn, ciwnym bowiem razie Z wszelkimi do wzwyż łnanCltZ'khn A 1 A Łacińskirrw pisaniu i rachowyrażonego majątku mianemi preti nsyaI?i pr.e- waniu, niemniey w mu/yce. Dokł dną wiakiudowani i wieczne im nakazane będzie mIl- domość udzieli Registraior RegenCYI Berhholz CjZtnie, i, nigdy ani do nabywcy dóbr Tarno- w pobocznem zabudowaniu hotelu Wiedeńwa, Spławia i Wodzisk, ani lei do pie,niędzy skiego. ip dobra te do depozytu złożonych, zauuey P o z n a ń dnia 90. Czerwca I8i8nada A gościć niebędą mogli pretensyi. Portretnik Krieaer życzy sobie pożyczyć na A G n i e z n o dnia b. Kwietnia i&ig. b czas nieiaki dobrego skrzydłowego FortepiiaKrólewsko- Pruski Sąd Ziemiański. na, o 6 oktawach. Ktoby to chciał uczynić, 'W A VERTISSEMENT. «echce się, zgłosić u niego w rynku N ro 1.

be Soussigne ń Vhunneur dtprevtnir Mrs. les na dole. p'arerts a .fes Tuteurs qifil s 'est a/socie avec . Doniesienie handlovve. Różnych win W ęNtlle. Benolt connue par »« lalents pour reau- gierskich. Ryńskich, Bu.,rgnńskich, Fral1Cl}CUtvjn de la jeunesse et qu 'il jera conjointemmt e k i c h > Mal{ Jarn,ay I ueu;o , o t ru VnlÓJ/Ttc tlh et SO]l E/Jo'ł-sttouJ « e ui q{£tn1l;a wa Ang.elskleąo sWlezego, takze SWlezo sproiJJeux pour ptrftctlanner so.n lnstl t 1trltiP'h'flj, wad7;OIl go naVlepszego- gatunku wir.a Sz'amfr.,la conftence" dum o vOltdfa bltn les nor r. pańskiego, dostać ożna u Stanislawa Po I"P»stn U 9.6. Jum Igla- welskiego w Poznaniu.

Trimail" * sur la plac * Nro. 70. Doniesienie. Dwa nowego gustu piękney roboty i. dobrego tonu machoniowe Fortepiana odebrał w tych dniach z- Wiednia Stanislaw Potvelshi w Poznaniu.

Doniesienie. Wiedeńskie JFortepiiana i zegary eczególniey dobrych mistrzów sprowadzili

I DO NIESIENIE.

· "Podpisany ma honor donosić WW, Rodzicom i Opiekunom, ie przyiął na wspóldozofćzynę Pannę Benoit znaną z talentów edukacyinych, i że łożyć będzie wspólnie .z nią i z żoną wszelkie usiłowania, aby swoy Instytut wydoskonalić i odpowiadać zaufaniu, który III go udarować raczą. P o z n a ń dnia sG.

Czerwca 19i9.

Trimail, w rynku Nro. 70. ,Wprawiacz dzikich zwierząt K a e s t n e r będzie w budzie na Sapieszyńskim pokazywał podczas S. Jana wyuczone zwierzęta: Jelenia Tyrolskiego" Dwa Normandyiskic konie i bardzo zręczną malpę Aiacaco" i zaprasza przyiacioł przyrodzenia i ciekawą młbdzież. Osobne afisze doniosą o sczegółach.

Posiadaiący ięzyki Niemiecki i Polski, do odbywania obowiązków woytowskich zdolny, w rachunkach biegły, odpowiedzialność maiąc A , Życzy sobie w łąkowych obr ch za Komraissarza i pełnomocnika bydl umlesczonym. Wiadomość powziąść można podN rem łio aa Wildzie,

J. Horn et Freudenreich" w Poznaniu. Berger vr Poznaniu poleca znaczny swóy zapas starych wm Węgierskich z nayhpszych lal urodzaynych od roku 1745 aż do roku 1793, zbieranych, które i butelkami sprzedawać postanowił sobie. Doniesienie. Piękne i duże Apelzyny, Figi Kasztany i Cytryny u JD. Schlesinger" w rynku N ro 3)];. w kamienicy Pana Krzyianowskiego. Podpisany, który przez znaczną liczbę sprzedanych iui w tuteyszey Prowincyi Fortepianów różnego gatunku, ma honor byc1ź* Szanowney Publiczności znanym, i który dostatecznym zapasem tak własney roboty, iako też naylepszego rodzaju W iedeńskierai instrumentami, iest opatrzony, poleca się przy teraźnieyszey swey bytności w Poznaniu, MYsokiey Szlachcie i iubiacey kunszta Publiczności, W pomieszkaniu JPana kupca Eichberg/3 i żarnowy, i obiecuie akuratne onych wypełnie nie. p o z n a ń dnia 2S. Czerwca i8»8J akó b Ho h mann, .

Nadworny mistrz instrumentów J. K" Mci w Wrocławiu.

Niżey podpisany zaleca się Szanowney Publiczności na następuia,cy iarinark S. J ański «tiacznym skiadem osadzanych iuwelów, pereł i kleynotow. Kupuie także przedmioty tego rodjaiu. P o z n a ń dnia JQ. Czerwca Igig.

S. S a a l i n g, Jubiler z B e r l i n a, mieszka yi kamienicy Węgorzewskich w rynku ]Nro 84 na pierwszera piętrze. Umyśliwszy zaniechać handel bielizny stolowey i sprzedać nie zbyt Wielki zapas moich garnitur, serwety, ręczniki, cweliszki w cenacli kupnych, nieomieszkuie uwiadomić o lem nayuniźehiey osoby, biorące odemnie towar, z oświadczeniem, ii przy ustanowionych pomiarkowanych cenach żaden dalszy targ nie ma mieysca. Poznań dnia 23. Czerwca 1818.

/. Car o.

J. L. - pJ o c k fcaleca się. Wysokiey Szlachcie i Szanowney Publiczności swoim składem nowych mebli z przedniego i ordynaryinego drzewa fasonem Angielskim j Francuzkim fabryki Berlińekiey, iako to: biorek, stolików do filiżanek, Bzafek narożnich, gotowalń, stolików do umywania, do szycia, sofo w, dywanów, krzeseł e k, zwierściadeł tnnieyszych i %vielkich od 10MO 80 cali wysokich i t. ,d. Ponieważ mieyBce w zwyczaynym iego magazynie w rynku N ro 57 iest za sczupłe, przeto od poniedziałku dostać także można mebli W pomieszkaniu iego N ro 100. 1 'rzyrzekaiąc skromne ceny, epodziewa się licznego odbytu. Józef Filian i Lorenzo Sacchi z Berlina maią zasczyt polecić się Szanowney Publiczności pod cza* iaimajku Święto-Jańskiego z gusio

68»

wnemi i rożnem! robotami K srebra r bieuteryami wszelkiego rodzaiu. Także wybór różnych Włoskich i Flanderskich oleynych Malowań, w oryginałach i kopiach.' Mieszkanie w rynku pod Nrem 70. na piet» wszem piętrze.

B Handel Zwierciadeł.

IIi Podpisany zaleca się Szanowney Pu j M blicznuści, mianowicie wysokiey Szlachcie, [j Il.I, z nowo założonym handlem różnych ga H 5 tunków zwierciadeł, tak wielkich, iako fl Il.I, też średnich i małych. Przyimuie na nie U{ R zamówienia, i przedaie tak w ogóle iak n 11 poiedyńczo, przyebiecuiąc nayrzetelniey- 51 y U2e i pomiarkowane ceny. ' m P o z n a ń dnia 18« Czerwca 1818« H Abraham Alexander, t H na sztrókiey ulicy N ro. 107.

Dwóch Kupiów Tureckich, ALEGRO VENTURA et COMP.

z Konstantynopolu, wybór towarów Tureckich niewidzianych tu prawie przywieźli, iako t o: Prawdziwe Perskie i Tureckie szale W różnych kolorach dziwney piękności; Prawdziwe Tureckie iedwabne i wełniane me» rinosy w różnych kolorach na suknie Damskie i kamizelki; Modne Tureckie iedwabne ma.terye, podług naynowszey mody w paski i w kolorach źy« wych, na suknie Damskie; W paski złotem, srebrem przerabiane Serayskie ubiory konipielne; Tureckie cUustki z malaturami prawdziwemi; Kapciuchy do rytuniu i do pończoch', z tureckich szalów zrobione; Czerwone, czarne i białe czapeczki Perskie; Pantofle Tureckie i meszcy dla Dam i Me« sczyzn; Cybuchy rozmaitey wielkości, .między któremi 3 i 4 łokciowe się znayduią z Wybome 1 - mi musztukami; Pozłacane i oprawnejayki, Stambułki i Suftanki różney wielkości; Turecki ty tun pierwszego gatunku, krajany i whsikacb; Turecka hubka czyli gąbka; Dwa gatunki drzewa Aloesowego, które paląc z lytuniem, lub położywszy na żar czyh węgle nayślicatnieyszy odór wydaie. Mieniono «łrtfiwe połelywezy między bieliznę, utrzy muie takową wnayłepszym etanie i zapachu; wsi w dzierżawę. Wiadomo A o te'm powzJató Wódka różana Esprit des Roses, czyli różany można w domu pod N r t l" i o o. w' £ r « )K olejek; ulicy na p tcr wszem p iętrze. £ardzo wonne Pastilles de SeraiI, do Mtdaillo- _" frzedut IllIT II2lU2u A a.

nów i zauszniczek , . Położone dobra sz.acheckie. 5 J .I ID od P o .

Balsam z Męki pierwszy gatunek; znama 1 5 od Wschowy, z bardzo korzystnyDwa gatunki pachniącego Tureckiego mydła; mi waru .kami, są do sprzedania lub też W 4 rhftapierwszy gatunek prawdziwych Pereł różo- leimą dzierżawę z wolney ręki do wypusczeniai wych i moschusów; z fcruntaiu. dobrewi, około 400 wu rteli «nary Tureckie filiżanki do sorbetów z podstawkami Poznanskiey wys.ewu z.mowego, łąkami, p a - i inne artykuły; siw.skam, wielk.em. i żyznem!? borem do bu;. Pierą, także Tureckie szale, wywabiają plamy, dowh, zaga.eiuarni sosnowemi i brzozowem! i sporządzają rozdarte, i wrabiaią. znacznemi, drz.-wera olszowym do opału i do Wy soka i Szafto'Wft;!l YubliąIWŚC l) Padania zabudowaniami w połowie nowemi, kupi co 7L Iłillni imi utJjWłł.w, r31a'.QZy *" Q .w ahInyn stan»f. wiatrakiem, m.elcuIch zafezyełe .łbłsłłtt,..H1)Włu Jl£llła, Strfl-.. * n e ID« d o ID ™ mieszkalnym wygodnym oeromińskiego Hotel de Vienne parterre Nro. 7. dein Wło kim z dr wem/\ r dzaynYI!1 , -liri. Sklep otwartym ciągle będzie rano od godziny HaYł1fł «\mH" zĄ p\il\.futła cegły: r dachówk BTey do Iwszey. Po południu od agiey do toriem, maglem, stawami rybnemi i innern» 7mey. znacznemi regaliami.

Bracia Riedel j. Tyrolu handlarze by fa i to- Wszys.cy maiąey oc otę kupie ia lub wy*varów skórzanych, przyimiuą' kon.rnissye na d.z.erzawlen.a zechcą Sl do podpls,an go zgŁ dostawienie aż do końca Października lub po» SIC. 1 o warun ach tychze przekon.ac SIę. «tzątku Listopada r. b. krów Szwaycarskich i I r o z n a n dUla, 34. Czerwca Ifclfc.

Tyrolskich. Petersson, Ciż maią także do przedania towary skórzane, Komm esarz Sprawii. i N.otary.ua* iakoto: rękawice męskie i Damek e, wszelkie- publIczny w WUlkl,em Xlcstwle go gatunku, skórzane prześcieiadła, poduszki, Po znanafc e m kamizelki, pończochy 1 spodnie. Prztdai. sp zedawszy <Iobra--Orz'-s/kow Stancya ich itst za bramą Wroniecką pod W Powiece Sr.uzkun i wyprowadzane sie Jłrem 3. u Oberżysty JP. Shwartz, gdzie się z.am.ąd zamierzam z wolney ręki lub sposobawić będą dni rżter; aście. bem l.cy.acy. . spadać wszelkieTsprza«P na P O z n a ń dnia aa. Czerwca 1818« rzędzia gospodarek*, ruchomości rózne\ & Wmeź .inwentarze; ochotę do kupra «aiacy Dnia 1. Lipca i następnych odbjwać się bę- zaprasza. * s.ę ty», końcem na dzień 7 m y 1 «S dzie aukcya kilku tysięcy książek w językach L pea cur. do Orzeszkowa. y h T Polskim, Francuzkim, Niemieckim, Łacińskim etc. wielu rycin, not, i t. d. na wielkiey P o z n a ń dnia 25. Czerwca 1818. tali towarzystwa Kassynowego (Miasto War- · 11. Sa dowski. szawa przy ulicy Wrocławs-it-y) zawsze od , · Daniemńie o sprzedały? __" godziny 4tey do 6tey, na którą zaprasza się p "w i c e , 11m n w p ™ , * " e Kościanmiłośników nauk i kunsztów. Zacznie się .. skini, Departamenu. Poat.aA.kim, mile od · d dzieł o dzieiach P o I s k i i t. d. potem na- Kosc.ana milę od Grodzi.ia , d d St stąpi 460 numerów pism Franci zkich wszel- m ę o ękiego rodzaiu. szewa położone, wdQb'yYn-gruntach*, maiaca opałowe drzewo, toitsi: brzezin, i bwaTob Katalogów dostanie w Drukarni D*kera szyny ogród Włoak. i wystauż,.",«- iąk.. uś« bezpłatnie. z wolney ręk, d. sprzeda" n; życzący ,hIe Dłieriawy postuki anie. Dosyć znaczna kup c, nieUI się zało«, na Świfefp-MarcirWŁie fUmiuiilawie bjdi aaJiczouaza wypusczeniem przedmlescie pod NQ cm 9J>. do Własucieia

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.06.27 Nr51 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry