KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

sccpt) k, Z polskim rozmawiając chlopilIll, mimo woli IJrzystusowuje się do jt)go wiary żarliwej", Przytoczoua powyżej dygresja, tembanlziej uwydatniająca siQ na tle w trz('żwym tonie utrzymancj korcspondencji, mówi sama za siehi('. Świadczy olla o glęboldf'm przeżyciu .\ssyżu. a pozatem pozwala nam stwierdzić wi<.>lką erudycję poety w dziedzinie zjawbk, odnoszących sil,' do działalności św. Frandszka i wczesno-renesansowej sztuki. Źródlf'lll "yła oczywiście tutaj książka. Stosunel{ Kasprowicza do kiążld seharakteryzujemy słowami Z. \Vasilewskiego: ,,])\\"a s.l źródla, którym wielkość zawdzięcza Kasprowicz -- przyroda i księga. Obie też umilował kolejnym lJOrządkiell1 życia: i lll'zyrodl, z którą śluby zawaI'ło jeg0 serce poetyckie. i kig, ktÓrej zawdzięeza wysolW kulturf.' Uluysłową, rodzącą siQ lH'zel'ież także z serca. Stworzył koło siehie świat duchowy lH'zedziwllej struktury, ho w nim ksiQga jest dalszym ciągiem Jn'zT()dz('nia". "Ii.ult uczoności i ksil,'gi był zasadniczym rysem dUl howośei I{asprowicza zawsze, inaczej nie zostałby profesol'em. Ale w ostatnim oliJ'e:o:ie miłość k"iQgi dopomina sil,' w nim () prawo pierWSZeJlstwa".

"Poeta ducha lUdzkiego \V jego ciągu, oli \\-ieezllości do \\"ieczIlości, szukał lirycznie przedwiecznyeh połączeil duszy z przyrodą; to była tr('ść jego osobistych przeż"ć. A j('dnocześnie szuka ducha tego w starych księgach, gdzie on mu siQ przejawia jako wcielenie w pewnych formaeh myśli" '). J(asprowicz w lwrespondeucji wspomina o 1l10nografji ahati(,l"a, poświęconej św. Franciszlwwi, kwalifikują.c rówIlocześllip hanlzo wysoko jpj wartość, JJa.le7' wiQe przqmszczać, że ją znal *). Poza tem przełożył z angielskiego niektóre tomy "historji malarstwa" racfalhi m. i. tom p. t. "Odrodzenie we \Vłoszech śl'odko\\"ych", \V którem pewne ustl.'PY hUllzą rf'minisceuejf' z twórczości J(asprowicza 5). I jeszcze jf'dno uderza nas. Ji.asprowicz w pewnym nlOl1lf'ncie zaczyna oka7ywać tf'ł\fłel1cję do odmiennego urządzania, jeżeli ta}{ można powiedzieć swego życia od reszty ludzi: usuwa

*) nUża mOllografja abatiera jest w bibIjotece Kasprowicza.

(Przyp. ned.).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry