ZAPOZEW EDYKTALNY.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.08.05 Nr62

Czas czytania: ok. 5 min.

Na podana przez Louise Charlotte z Meyerów Szmidtową skargę rozwodowa, zapozywamy łiuufcjszem Jerzego Ulirycha Schmidt Pusziarza od kilku lat nieprzytomnego, i z pobytu niewiadomego, aby się na terminie do odpowiedzi na skargę w dniu .lwszym Września r. b. piztd południem o godzinie gtey przed Deputowanym W. OUi)ch Konsyliarzem Sądu N aszego wyznaczonym albo osobiście stawił, albo przez Pełnomocnika onego dopilnował, giiyż wraziepizeciwnyin zaocznie przeciw niemu postąpiono będzie, wskutek tego rozwód wyrzeczony i ou na kaię rozwodową wskazany zostanie. w Poznaniu dnia 30. Marca 181g. Krulewsko-l'ruski Sąd Ziemiański.

v. }( ge

POZEW EDYKTALNY.

Na wniosek Sukcessoiow zmarłego w Wronkach Aptekarza Muicina Utlhttina Herwig 1 ad pozostałością t< gez process sukctssyino-iikwi<Jac>iny oti' orzmiy został.

Zapozywamy zatem wszystkich Wierzycieli z nazwiska lub pobytu niewiadomych, aby nretensye swoit, iakie do pozostałości rzeczonego spadkodawcy rościć sobie mniemaią mieć prawo, na terminie dnia 23. Października r.b. zrat.ao godzinie cjtey pizcdDeputowanym Htbdman Assessoren! Sadu Ziemiańskiego w izbie posiedztń Sadu naszego, osobiście lub przez Pełnomocników dostateczna plenipotencją opatrzonych, do protokołu naszycie ozraymdi i rzetelność ich udowodnili. Wierzyciele, którj.y się na powyżey wyznaczonym niezgłosza, terminie, osirzc;gaią się, iż wszelkie pierwszeństwo prawne, iakieby im przed inne mi służyć mogło, utracą, i z pretensyami swemi tytko dottgo, co pozaspolcoieniii zgłaeżaiących się Kredytorów z massy pozostani e, prztkazanyrni bydź maią. · Tym Wierzycielom, kiórym na znaiomości wmieyscu tuteyszem zbywa, proponuiąsię na Mandataryuszów: UU rr. GiżYcki, Guderian i Mittdstatdt, Kommissarze Sprawiedliwości tutaysi. Poznań dnia 15. Czerwca 18*8Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

x. K 2 Y f> e r.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Zofia z Grzegorzewskich Gintrowa Z Krzywinia Powiatu Kościańskiego podała przeciw mężowi swemu Filipowi Ginter skargę z proźbą: ażeby iey pozwolenie wstąpienia w nowe związki małżeńskie z przyczyny opusczenia iey przez męża od lat przeszło to udzielone było. A że pobyt Filipa Ginter nie iest wiadomy, przeto do instrukcyi eptawy zapozywamy go ninieyszem, ażeby na terminie dnia 9. Listopada r.,b. po.południu o godzinie 3ciey w izbie Sądowey tu p.zy Tomie pod Niem 34 się stawił; albowiem w razie niestawienia s;ę, tak, iak z prawa wypada, przeciw niemu zaocznie postąpiono będzie. Po j. nań . ma 17. Lipca t%i$.

Sąd KoriSjUurza Gtnei aluego Poznańtkiego.

»t alkno Wihi, Offi ya ł ( i t n t r a l n y .

ZAPOZEW EDV: KIALNY BtirburuzMuku.' itikuli furhewiczowa z Krzywinia Powiat Kościańskiego podała naprzeciw mężowi ewtmu Józejowi Turkiewiczowi żołnierzowi skargę, dopraszaiąc się: aby iey pozwolenie wstąpienia w dalsze związki małżeńskie z przyczyny opusczenia iey przez męża, od lat przeszło g, u dziel o nem było. A że mieysce pobytu Jozefa Turkiewicza me iest wiadome, przeto do instrukcyi sprawy zapozywamy go ninieyszem, aby na terminie dnia 9. Listopada r. b. popołudniu o godzinie 3ciey w izbie Sądowey fu pizy Tomie pod Nrem 34 się stawił; albowiem w razie niestawienia się, tak iak zpiawa wypada, przeciw niemu zaocznie postąpiono będzie. Poznań dnia 17. Lipca Igi8.

Sąd Konsystorza Generalnego Poznańskiego.

Walknowski, Officyał Generalny.

ZAPOZEW"pplLLCZNY.

Tekla Z Si oczków Cypryszakawa, komornica z wsi Kołaczkowa pod Pyzdrami zaniosła przeciw mężowi swemu Dominikowi Cypryszak skargę z proźbą: żeby iey z powodu oddalenia się Pozwanego od niey od lat 7. wstąpienie w nowe związki małżeńskie dozwolone było. Gdy zaś terażwieyszy pobyt Dominika Cypiyszaka nie iest wiadomy, przeto do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy zapozywamy go ninieyszem, aby na terminie dnia 9. Listopada r. b. po południu o godzinie 3ciey w izłjic Sądowey, i» bowiem niestawienia się, zaocznie, tak iak R prawa wypada, przeciw niemu postąpiono będzie. p o z n a n dnia 17.Lipca i&i8£%d Koatysiorza Generalnego Poznańskiego.

Walknowski, Officyał Generalny.

POZEW PUBLICZNY" N a skargę Agaty z Ki ęgteaskidi Giz:ybowskiey naprzeciw meczowi swemu Franciszkom Kicińskiemu z Poznania, teraz z zamieszkania niewiadomemu, o nieważność od przeszło 15 lat zawartego z nią małżtństwa z przyczyny uchybionych przy akcie ślubu formalności do nas podaną, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skarf ę i inetrukcyi sprawy termin, na d z i e ń 13. .Iistopada r. b. po południu o'godzinie 3.

W izbie Sądowey tu przy Tomie pod Nrem 34.

Ma który to termin zapozywamy ninieyszem JFranciszka Kicińskiego z tern ostrzeżeniem, że W przypadku nie stawienia się, tak iak z prawa wypada, przeciw niemu zaocznie postąpiono fcędzie. Poznań dnia 17. Lipca igtg.

Sąd IŁonsysiorza Generalnego Poznańskiego. - ---O B W IE SCZENIE.

Młyn ttfttyszy słodowy, Bogdanka z wąsy, ma bydź od t.Stycznia igigr. w dzierżawę wieczystą Wypusrzcny. - 'I\rmina licytacyi Wyznaczone są na I 71 y,- 27my Sierpnia" i a4ty Wr z e ś n i a r. b., na krore chęć mających nabycia na ratusz zawsze o godzinie lotey przed południem wzywa. Warunki przed ostatnim terminem przedłożone zostaną. P o z n a ń dnia 30. Lipca i&ig.

Dyrektor miasta i Policy!, Czar no w*ki.

> . . . . . . .---r-

,

Don testen i e. Świeże y wody Sclterskiey, jako lei wiśuiaku, dostać można u Jana Hi mYKa Steffens, TY rynku Nro. 44.

S p r z e d aż.

W Dominium Pruś(aeh f w Powiecie Wągrowieekim, zn-aydui« s.ę do sprzedania z woli n y ręki p arę t Y s i ę c y garcy o k o w i t Y pro> .'by len y j w mievscu garniec po ZI pol. 6. -» - Także baranów Hiszpańskich sziuk 4 O, zdromyrjJ) niestarych, dobrego gatunku, i bydło

8iomłodocianne. - Ktoby sobie kupić życzył, zgłosić się ma do tegoż Dominium. Do zadzie riaivieni a.

Dobra Obitzierzt, w powiecie Obornickim De* partam. Poznańskim sytuOwarjtfri składaiącesię z wsiowi folwarków OJiczie, ze i liowaltnku, z folwarków Wymyslowo i Wygoda, ludzilżzłąkina gruncie pobliskiej wsi Srprtoi sposobem publiczney licytacyi maią bydź wydzierżawione ni lat trzy, 1» iest od S. Jana r. h. 1818 do tegoż święta łjj si. lub też aż do przedaży tych dóbr, gdyby ta prędzey nastąpiła Termin licytacyi iest wyznaczony n a d z i e ń d w u d z i e s t y S i e r p n i ar. b. 1818- od godziny lotey z rana w kamienicy JW. Hrabi K < ilu kiego w P 0znaniu pod Nrtm 838. ulicy Wrocłdwekiey przed Notaryuszem W. Dobul nbICun. Warunki dzierżawy przeczytać 1110211,1 w biorach W. Dobielińsktego N otaryusza i koinuiissaiza sprawiedliwości \rVeif$ledtr. w P o z n a n i u dnia 4. Sierpnia 1&»8. Ola Posii.ilzicith owczarniów.

W dobrach Koźmińskich, do ktji za Koźmińskiego należących, simą na przekaż przeszło 350 inacioiek /bywaiąrych, w dobrym doprowadzonym His/pańskim gatunku; leżeli kopców onychze znay.lować by 3J< miały, tfoprasza się do niżey podpisain go Amin £ KonOTb * cznego się zgłosić; listy w iuti reseie tymże frankowane doprasza- e zostają, Koźmin dnia $0 Lp»a ,n;b)8, Atut Kkonóm tz:iy Hrabie o KalkreutU -oobr Koźmińskich i Kadiińskicb.

fi 1 rtc list ii ni, 1

1 1 . 1.1

Ceny %b Ob a w Berlinie dnia 30. Lipcu (a 42 gr.) Tal. gr. fetl.

Żyto a-lO - » Podleysze. .a - g Owies. .. . . I - 2 O Podłeyszy. .l - 9 Sloaia ti tal. i* gr. - Podteysza & tał 4 gr.

iano r tal. 14 gr. - PoJleys/e 1 tal. 4 gr. 1, ao gr.» Średnie ceny %boża w IVrocłuwm dnia 30. LJica 1&18 * nvmit<ilw% m wttuj Pszenica 6 tali. 17 trotak. Zyto 4 tali. 7 troiafc« Jęczmień 3 cal, % trotak. Owies % tal. 2 j tituaic

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.08.05 Nr62 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry