DODATEK

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.08.12 Nr64

Czas czytania: ok. 8 min.

DO

Gazety Wielkiego Xicstwa

Poznańskiego

Nro 64.

Z Bruxelli dnia 27. Lipca.

Dziś, po długich rozprawach, wydał tu»eyezy sąd Ka.eacyiny wyrok w wiadomey eprawie Xią£e.«a W e II i n g I o n a przeciw Panu B u e e e b er, wydawcy dziennika Fi a ndry« . Ostatni skazany został na jftygodniowe więziesie, a& Złotych kary i na waey»tkie koszta.

List z główney kwatery Cambrai z dnia 29. Lpca, zawiera co nastcpuie: »Nie wierz W Pan niczemu z tego wszystkiego, co niektóre Angielskie, a nawet i inne gazety o woysku zayrouiącei» donoszą. W oyskoto, cokolwiek na to pewni ludzie powiedzieć, mogą * opuści Franc y ą- ku kojcowi Wrześr ia i na początku Października. Rossyanie wsiądą na okręty w Dunkierce i Oaiend zie dla powrócenia do swey oyezyzny, Anglicy w Boulogne i Calais, a Niemcy poydą przez Ren. P» tak prZedeie.wzie.tyrb rozporządzeniach, które za niezawodne uwaiać można, widzisz W Pan, H wcale, mowy niema o obsadzeniu gran« Belgiekhh woyskrem AD» gielekiem.« *

Z Paryża dnia 2$. Lipca.

Monitor donoai o przybyciu w dniu 85.

, »ieiakiey Drehe sse Me me nger. Komuzby przyszło na myśl, ie to ra* bydź owdowiała Xie,£ua S ae b aeii - Mei uingen?

Skutkiem odkrytego ostatniego spisŁu, Bi ron Vi troll es, na mocy ustawy królewskie), wykreślonym został z rzędu taynych Radz. ó * i Ministrów etanu. Rzeczony Baron, iedeu r nayeelnieyezych Ultrarojalistów t pwaiadał w roku i g I f sczegófnieysze zaufanie Króla. Odprawa iego wielkie w Paryżu sprawia wr .żenie. Pogłoska, ie takie niektórzy 0tktrowie gwardyi dostali odprawę, potrztbuie potwierdzenia. Przybył tu zLond y nu Lord Coc hrant.

a Lord H ar r o w by spodziewany. Ower wyiechał z bt. Cloud do Ram» bouill-et, gdzie Król od lat 30EIII niebył.

Rozmaite wiadomości.

Autor ksiąiki historyczney o ś. p. Królu Polskim Stanisławie Auguście, J\V.

Łobarzewski, na poparcie zdania swego o tym Monarsze i o Polakach zawsze wiernych Królom swoim, w artykule o śmierci tegoż Króla między inne mi tak mówi: "Taki bAł zgon ostatniego Króla z wyboru byłey Rzeczypospolitey Polskiey, Króla, Oyca i Syna Oyrzyzny, przyjaciela ludzkości, opiekuna nauk i sztuk pięknych. U go wielkiego światła Króla, założyciela szkoły Woienuey, twórcy oświecenia powszechnego, i tylu innych miano wien, które JD.« mięć O nim uczynią nieśmiertelna. muią ruieyeca sobie należnego w grobach Królów poprzedników iego, tey to witczney oyczyzny Panuiących, a własności każdego narodu. Duch iego przynaymniey ożywia wszystkie klassy Polaków-, spoczywa w ich sercacn, i pamięć iego przeniesiona zostanie <lo naypóżuieyszey potomności*«" J "Może ttż wyda kiedyś natura P l u t a rcha Polskiego, który będzie umiał ukazać w nah żytem światłe cnoty Jego Królewskie; lecz dotychczas pośmiertne / ego ostatki oalonione są iadowiiem zielskiem, które zatrute pióra zagranicznych pisarzy w zgubney utrzymuią świeżości. "Kiedy się zastanowiemy z uwagą nad Stanisławem Augustem, uyrzemy, iż w gronie współczesnych, nie był on istotą odpowiednią czasowi, w .którym pędził życie. Był to Katon co z Rzymem i wolnością iego zginął, nie mogąc się zastosować do wieku. K a t o n rządziłby był dobrze Rzecząpospolitą swoią w wiekach popizedzaiących siebie, S ta ni sł a w Augu» t 'w wiekach po nim nasułych. Pomimo iedntk to wszystko, pierwszy uświetnił siebie obroną eye żyzny swoiey, drugi w niczem nie ustępuie co do miłości dla swoiey: nad t o S t a n i s ł a w A u g u s t iest T y t u s e m , bo umiał przebaczać., iest Solonem, bo Łray swóy mądremi wzbogacił prawami.

"Potomność wyda ostateczny wyrok względem Króla tego; ona to przyzwoite w rzędzie-wielkich Monarchów naznaczy mu mieySee, iako dla wieikiego człowieka, prawodawcy, polityka, i prawdziwego przyiaciela ludzkości, za życia iescze nazwanego Filozofem. My zaś współcześni powinniśmy tylko dać wierne świadectwo o tern co każdy z nas widział, słyszał, czytał i nad czem się zastanawiał z uwagą."

OBWIESCZENIE, Dwa spichlerze naxboze, na Grobli pod liczbą 39 i 30 stoiące, a do massy upadłości handlu J. G. Treppmachera należące, ad S. Michaia r. b. aż do S. Michała igi-9 roku plus licitaudo, wypusczone- bydź" maią. Wzywamy przeto chęć naięcia mających, aby się w mieyscu posiedzenia Sądu naszego vw terminach do wynajęcia pierwszego spichlerza Nro. 29. w dniu i4tym Września r. b. o godzinie gtey rano, do wynaięcia drugiego spichlerza Nro. 30. w dniu ii. Września r. b. zrana o godzinie grey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bobrowskim wyznaczonych stawili, i licyta swe do protokułu podali. Warunki naymu przed terminem w Regietraturze Sądu naazego dla informacyi przeyrzane bydź mogą, a więcey dający za złożeniem pluslichi w gotowiznie w brzmiącym Pruskim kurancie do Depozytu Sądu Naszego, przyderzenia sobie naymu pewnym bydi może. w P o z n a n i u dnia ao. Lipca i8»8» Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Zodwołaniemsię dosubhastacyi domu zprzyległośeiami doStiW. Pawla- BrybczYńshiego nzleźAąćego, a na przedmieściu tuteyszem - WalIszewie pod liczbą 31. położonego, w tuteyszym Dzienniku iutelłigencyinym Nro« 5. z roku 1817. wyłusczoney, wyznaczyliśmy do takowey przedaży pubriczney rzeizoney nieruchumości, końcem ułożenia działów sukcessyi ad« bydi się maiącey, trzy termina: a) na d z i e ń 16. W r z e ś n i ar. b. b) na dzień 16. Października r. b. c) na d z i e ń 17. L i s t o p a d ar. b. Każdy zrana o godzinie .IJ;., z których trzeci i ostatni iest zawity, przed deputowanym Borzęckim Konsyliarzem w miescu posiedzeń Sądu naszego przypadające, na których to terminach ochotę do kupna maiący i do posiadania nieruchomości zdolni licytanci, podania swoie do protokołu oznaymić winni będą. Naywięcey podaiący licytum ewoie w Pruskiem śrebrnem kurancie do depozytu Sadu naszego w ciągu dni ośmiu po nastąpieniu ndjudykacyi przyderzenia rzeczonego gruntu, pod uniknit-niein dalszej subhaetacyi na koszt będzie. Dom dopiero namieniony w ryglówkę wystawiony, obeymuiący 4. izby, alkierz, kram, sklep wraz staynią i podwórzem do niego należącóm, otaxowany zosta! w dniu 5 Listopada igió przez na ówczasowy wydział sporny sądu Pokoju na sumraęl.801 tal. 23. dóbr. gr. T a t ę tę i inne warunki kupna w Registratur« Sądu naszego do przeyrżenia przedłoione zostaną,. N admienia się wreszcie, iż plus licitum w pierwszym terminie licytacyinym przez rzeczony wydział sporny w dniu 20. Stycznia 1817. roku odbytym przez Obywatela tuttryszego Walentego Nawrockiego na 1800 tal, podauem zostało. P o z n a ń dnia 6. Lipca 1818Króle-.ysko-Prus ki Sad Ziemiańs ki.

CYTACYA EDYKTALNA.

Urodzony Jan Metzger by wszy Kapitan i Auditor w Regimencie dawniey piechoty PokkieyGenerała Brodowskiego, tu w Wschowie garnizonem koasystuiącego zostaiący, który przy zdobyciu Pragi pod Warszawą w roku 1791 poledz miał, tudzież niewiadomi Sukcessorowie i spadkobiercy iego, wzywaią się niniey» szem publicznie( aby ożyciu ewym i mieyscu teraznieyszegó pobytu swego, nizey podpisany Sąd Ziemiański dokładnie uwiadomili i na terminie dnia ligo Czerwca 18 1 !)- Krsina o g o d z i n i e otey wyznaczonym osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych z grona tuteyszych JustycKommissarzy i Adwokatów UrnychEichstaedła, KauIJufso, Fiedlera, Storka i Mittehtaedca obrać się mogących przed nami stawili się, należycie wylegitymowali, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, iż niestawaiący Ur. Metzgir, za nieżyjącego uważanym i pozostałość iego wiadomym iego Sukcessoróin wydaną będzie. Wschowa dnia l6.TLipca 1818Królewsko Pruski Sa d Zi emiański.

PATENT SUUHASTACYINY.

Królewsko- P ki r}A Ziemiański P odaie nirus nieyszeni po publiczney wiadomości: iż należący do pozostałości niegdy Karola Ludwika Sonne stolarza, tu w Wschowie pod liczbą 501.

położony i na summę «155 talarów 15 śbr. gr. eądownie oepniony dom na żądanie Wierzycieli realnych publicznie sprzedanym bydź ms. Termina licytacyine celem przedaży tey wy-; znaczone są: l) na d z i e ń i 8> P a ź d z i e r n i k a ; r) na d z i e ń 1 7. G r u d n i a ; 3) na dzień 26. Lutego, przed Delegowanym Deputowanym W. LengsJeld Sędzią Ziemiańskim. Wzywaią się więc ninieyezem wszyscy ochotę kupienia domu tego maiący i zapłacenia go w stanie będący: aby się na wyżey oznaczonych terminach, z których ostatni iest peremtorycznym, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście, lub też przez Pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili, - podania swe czynili i spodziewali się, że naywięcey daiący za poprzednie» zezwoleniem Interessentów okupiony dornten przysądzony sobie mieć będzie. Zarazem wzywaią się ninieyszem także wszyscy niewiadomi realni Pretendenci gruntu teg o , aby prawa "swoie naypóźniey w ostatnim peremtorycznym terminie zameldowali w przeciwnym bowiem razie z rzeczywistemi pretensyami swtrni do gruntu teg» mieć mogącemł prekludowani i onym wieczne milczenie w tym względzie przeciw nowemu nabywcy nakazanem będzie. Wschowa dnia 23. Lipca I8i8Królewsko-Pruski SAd Ziemiański.

OBWIESCZENIE.

W dniu 19. Sierpnia r. b. o godzinie gtey zrana będą różne meble przez publiczną licytacyą tu w Poznaniu* w kamienicy na ulicy Pśi pod Nrem 166. więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane; ochotę kupna na termin powyższy ninieyszym wzywa się, P o z n a ń dnia 8- Sierpnia igig. · Exekutor Król., Prusko Sądu Ziemiańskiego, Lewandowski.

O B WIES CZE NIE.

Młyn tutt-yszy słodowy, Bogdanka zwany, ma bydź od r. Stycznia 1819 f- w dzierżawę wieczystą wypusczony. - Termina licytacyi wyznaczone są na 1 71 y, 27my Sierpnia i i 4 t Y W r z e ś n i ar. b., na które chęć maiących nabycia na ratusz zawsze o godzinie lotty przed południem wzywa. Waronki przed ostatnim terminem przedłożone zostaną. Poznań dnia jo»Lipca 19i5> Dyrektor miasta i Policji, Czarnowski.

Lioniesienie handlont. Drugi świeży zapas, prawdziwej wody SeJterskiey, bańkę po 14. dgr.; tudzież wina Szampańskie w całych i połowiczny eh. buiełlcach płzednieg» gatunku, sprowadził i przedaie handel win w rynku Nro. CIh' Karol Wilh. Pusih.

DONIESIENIE.

Świeżey dubeltowej wódki wiśniowey, tudzież śwież« go malinowego i porzeczkowego likwom dostać można każdego czasu, tak wpoifdyńczych iako. też całkowitych partyach, Ba ulicy Dwminikańskiey pod Nrem 37U U i> . G. Baartha.

Da najęcia* Stancya na nowenn mieście Nro. 315. ieet do wypusczenia. Składa się z 5ciu pokoi, 6tego dla służących, z kuchni, sklepu, scayni na koni 5, wozowni, i sypania.

Do zadzieriawienia.

Dobra Obitzierzi, w po wiecie Obornickim Departam. Poznańskim s>tuowane, składaiącesię z wsiowi folwarków Obiezitrze i Kowuttbko z folwarków Wymyslowo i Wyguda, tudzież złajo na gruncie poblisk.ey wsi Sepm >r sposobem publiczney licytacji maią by<!ź wydzierżawione na łat trzy, 10 iest od S. Jana r. b. igłS- do teg02 święia igał lub też aż do przedaiy tych dóbr, gdyby la prędzey nadtopiła Termin iicytacyi iest wyznaczony na dzień dwudziesty Sierpnia r. b. 19i5- od godziny lot t Y z rana w kamienicy JW. Hrabi Kuikttifg* w Poananiu pod N rem 238- ulicy Wrocławskiey przed Notaryuszein W. D*>bi'ł ńsiim. * Wajun]ki dzierżawy przeczytać III o: III w biórach W.

D ibielińikiega N otaryusza i Kuiumissaiza sprawiedliwości Wtjshdir. W Poznaniu dnia 4. Sielpnia ijjia.

Dta PosiedzicUH owetarniow.

W dobrach Koźmińskich, dA klucza Koźmińskiego należących, stoh) na przedai przeszło 350 macioielczbywaiAcAch, w dobrym doprowadzonym Hiszpańskim gatunku; itżeli kupców onychże znajdować by się miały, tb.prasza się do niż t y podpisanego Auitu Kkommicznego się zgłosić; bblY w interessie tymże frankowane dopras A ane zujstaią,. Koźmin dnia 30. JLipca łgift.

Amt Ekonomiczny Hrabiego Kalkreuth dóbr Koźmińskich, i Radlińskich. Al r * c I i s t e i « .

Ceny

%bo %aw B erli nle (.c 4 X sr_ ) Tał. gr. fe*.

a - 8 * 3dnia 6. Sierpnia

Z Y t o .... Podlejsze .

Wielki Jęczmień.

Podkyszy .

Mały Jęczmień .

Owies .... Podteyszy . . .

Słoma 13 tah u gr Siano 1 tał, 14 gi 1 ao gr.

1 - 18 1 21 so 1 8 Podleys2a 7 ta! - gr.

Podlejsze 1 tal. 4 gr.

Średnie eeny %boża w Wrocławiu dnia 6.. SUrpnia 18*8 w nominalney monacit: Pszenica 6 talio łs trokk. Żyto 3 taił. 25 troiafr.

Jęczmień 3, tal, % troiak. Owies 2 tal. 22 troialc.

Cena zboltt w W miisiqcu Lipcu Korzec żyta 1 tal. 7$ gc. 9 1 tah 3a gr. 4j fen.

Elblągu I I8fen. J fciraieni«

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.08.12 Nr64 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry