DODATEK

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.09.05 Nr71

Czas czytania: ok. 8 min.

DO

Gazety Wielkiego Xiestwa

Poznańskiego

Nru 71.

Z LonJynu dnia 21. Sierpnia.

Od dni kilku etan Króiow»y polepszył się tak znacznie, iż buletynow r.itwydaią. Kttryer zawiera: Lord Ca *tlertagh pojedzie - iak słychać - pierwszego tygodnia Wrześniowego do AK wiegranu na Kongres.

Dzielemy tę wiadomość z radością, wypływalącą z przekonania, iż nittyiko intereesu Ang l i i, al* tti i Eu ropy, bronić tam będzie Lord ten niepoświęci powagi swoiego rządu przedsięwzięciom, ktoreby się nie zasadzały na zdrowey polityce istoących okoliczności, i opierać się będzie wszelkim innego rodzaiu propozycyom, gdyby (eczem nicchcLmy bynaymniey przed ezasero twierdzić) w owe in dosteynein zgromadzeniu łąkowe czyi.ić miano. Polityk, co zawarł pierwszy pokóy Paryski, co miał tak znakomite uczestniitwo w obradach Wiedeńskich, co swe działania dyplomatyczne traktatami z dnia 15. Listopada 18 15 uwieńczył, nie zawiedzie mniemania, do którego nas upoważnia iego mądnśe> iego u.nyeł przenikliwy i charakter nieagięty. CieOT .emy s«S *"ęC» 'A on zastępować będzie to państwo wAkwisgranie. Nikt lepiey nie ana obecnych stosunków politycznych Europy, iak on; albowiem za prawdę! były one dziełem iego (ma znaczyć: dziełem głowy iego), w połączeniu z Ministrami wielkich

mocarstw sprzymierzonych. Powszechny pekóy był naypit-rwszym usiłowań iego owocem; należy tylko iescze teraz wzmocnić ten pokóy mądre mi urządzeniami. To będzie wAkiri«. granie przyiemnem iego zatrudnieniem! tiasze naylepsze życzenia i nadzieifc towarzyszą mu do tego miasta! W artykule z dnia 18. , w którym Kuryer rozbiera położenie Rossyi, Pruse, Austryi, Francyi i Anglii (zobaczyć naszą przeszłą gazetę), wyraża się względem, dwóch ostatnich, iak następuie: F r a n c y a iest w każdym względzie kraiem, który wtey chwili naywiększą ua siebie zwraca uwagę. Zsymuiąc środkowy punkt E u r o p y, mieć F r a n c y a powinna mniey więcey wpływu do wszystkich otaczaiących ią narodów. Wszakże niedzieU.my bynaymniey obaw, iakie nam maluią niektórzy pisarze, chcący koniecznie w nas wmówić, iż wciąż tchnie ehęcią odzyskania nieBaturłlney przewagi, którą przez czas nieiaki miała w ewey mocy. O tern dosyć nam powiedzieć, że, gdy rzecz ta iest niepodobną, nie możemy wierzyć, iżby który członek rządu Francuzkiego mógł ią do myśli przypuścić. Kto »ię na zdaniu tern opiera, ten nie iest lub nie chce bydź przekonanym o różnicy, iaka między owem a obeeuem rzeczy położeniem zacjiedzi. tyczną włidzą icd: t-go człowieka, którego sil«; i środki dum pomnażała; woytia i nieład były ittiynemi żywiołami, w których Hl gł żyć i działać; nie był on stworzonym dla pokoiu, ani pokóy dla litgo; potęga iego była zbyt młodą, prawi- iego zbyt czczem, niż żeby oboie długiey domo Wty spokoyności zawierzać 1 dufać były mogły. Jtgo zamysły, iego przyięte położenie - przyznać mu»imy - niebyły nie po. litycznemi; musiał ón, iak Henryk IV Angielski, musiał wikłać poddany, h swoich W zagraniczne woyny, gdyż ina zey spokoy DOŚĆ i pauzowanie byłyby ich za nadto z zamiarami iego obeznały. Terazoieysze zaś rzeczy położenie nie okazuie nam w tytule i prawach Monarchy żadnego tak niewolniczego powodu, któryby kazał umysły narodu obcemi zaprzątać woyny. Widzimy znowu oa .tronie dawny md prawy; widzimy yo wzmocnionym i bronionym przez syst« ma reprezentacybie, raHeeo poowezss nit było. Dla Ludwika XVIII pobudki za poloiem muszą bydż równi« tak dziełncini, iak dla Bonapartego pobudki za woyną. Są może zarody nievhcci we Francy i - iak ł w każdym kraiu; są tam może ludzie, których snokoyność świata tak mało obchodzi, iż nieradzi widzą strącenie przy własczy cielą; atoli liczba ich iest zbyt nlała, iiby ugruntowane- wzniecić potrafiła obawy. Jest wszelkie podobieństwo do prawdy, iż woyska Sprzymierzone wyidą z F r a n c y i, i to ża dfley oif spnkoyriości za so'>ą uiepo-iągnie. Państwo Brytahskte. U sczędzić sobie możemy pracy w dowodzeniu, iż W. liry t a n i a ani sobie woyny życzy, ani życzyć może. I kiedyż to ley sobie życzyła? Do ostatnich weien była przymuszoną. Nit tnogła ich uniknąć bez szwanku na bezpu-czeń' siwie i honorze. Cała AngitUka polityka,wszelkie działania parlamentowe, 30 tego jedynie zmierz ią tel u, az by utrwalić, zabezpieczyć i sczęśliwym uczy ić pokóy. w którego założeniu bK wielki muła udział. Jak p< uiyśhiosć A n g l i i iest pomyśl ością wszystkich innych narodów, tak pomyślność wszystkich innyek ieM ity pomyślnością; a Anglia tak moc o o te y prawdzie i«<t przekonaną, iż niemasz narodu w łiuropi« lub za E u r o p ą, z ktoryroby w nayprzyi iżAieyszych i nayścisleyszych nie żyła stosunkach. Kuryer Kończy ten artykuł ttmi słowy: Nie w*po.'n.,iehśmy w powyższym rozbiorae o Hiszpanii. Portugalii niderlandach, Neapolu, Szweryi, Danii i o uinieyszyth mocarstwa h Niemieckich. Dla czego? Oto, iż z jch strony nie trzeba się naymnityezego obawiać ii» bezpieczeństwa, dopóki polityka pie-ciu wielkich mocarstw trzymać są mocno będzie przyiAtey zasady, ii pokoy w E u r o p i e nie ma doznać przeszkody. (U aztta Berlińska Vo s s a miała powód dodać w «em mnysm: "Także o Zjednoczonych S'a- ach Amerykańektch nieuczyniono uził* > anki. ") Kurier zadaie sobie nieskończenie wiele mozołu, sż by dowiódł przędzLrzom Mansj.esi'rskim, H są za nadto s zcś iwymi, i że nic lepszego nit mogą uczynić, iak pilnować roboty i kontentować się swą uyetarczaią<ą płacą. Gazeta ViontijJg Chronicie ra; zi /luryerowŻ)l aż« by tegoszęś.ia spróbował, położył pióro, powędruw.-tł do M a usze6 teru i - - uziął się ó- > przędziarstwa. Dnia 16. m. b. przybył tu Han Gallatin, Poseł Polne« no- Ara rykańi>ki przy Dworze Frar.ci.zkim. z zlec« iem od swoiego r*ądu, aż-by zawaił. znr.mi traktat handlowy. Prawie wsi y St kie dzienniki Londyńskie, wyią A szy gazetę Mormng-Chronicle, ganią zaięcie P e A s a l t o l i, a niektóre wzywaią Rząd Angielski, aby nie obojętnie patizyl na to fale walne rozprzestrzenianie sie, Zj ednoczonych Stanów Ameryki północney. i aby ie pociągnął do odpowiedzi Względem uh eystematu zdobywczego sprzeciwiającego się prawu Narodów. Gazety Aetrykrńekie oświadczały, ie owo zaięcie, · .et drogą do ostatecznego rozstrzygnięcia sporów z Hiszpanią, czyli to w sposób przyiicii Iski lub nieprzyiacieleki. Gazeta zaś Londyńska Star odpowiada na to, ze przypusczeliie szturmu do P e n s a ko l i, itst ze wszech miar krokiem stanowiącym, i« atoli trudno, aby był przyiacielskim.

I I I

I I

Doniesienie Ksiqikowe.

Wyszłego świeżo dzieła (w iczyku niemieckim): Kckoks'ag Królewsko- Pruskiego dworu i stanu in %vó maj. 2 tal. 8 dgr., wraz z należącym do tego dodatkiem w tymże formacie 12 cISy _ dostać można każdego czasu oprawnych exemplarzy, u Dekera i Komp. w Poznaniu.

OBWIESCZENIE.

Grun t z usztlkitnii r.rzy ległoś» iami i gospodarstw« m góscinneHi przy ulicy W .lhelinowBK' Y po'l liczba 2 1 li położony, d- pozostałości K vi,ijy EHEK'CJ * ti.lt'tbrandou' Hiszo:vey należący na wnios« K Kuratora od S. Michała r. " P" «zyiinuc, na trzy po sobie idące lata a£ do S. Michała ig21 -roku publicznie więcty daiącemu w .-ziczawę pusczony bydź ma. Wyznaczyliśmy t) dn końcem termin licytacyiny na dzień 2 2. Wrze śnią r. b. przed Deputowanym Konsybarzem Sądu Ziemiańskiego Ryli wat a o godzinie 10. w mieyscuposiedzeń Sądu naezpgo, i wzywanty oefootfc dzierżawienia maiąt y<.ii, aby się w terminie tym stawiłi i luyta swe podali. Warunki dzierżawy UeAistraior Sądu naszego Ur. Auiczyiski każdego czasu do przeyrzenia przedłoży. . P o z n a ń dnia 20. Czerwca 18*8« Krolewsko-Pruakt ,'bIcI Ziemiański.

v. Kryger.

ZAPOZWANIE EDYKTALNE nitwiuduinydi Wiuzydeli Majora Karola Biriikowskugo.

N ad maiątkiem Majora Karola Bieńkowskiego, lesczc za czasu byłey Regencyi tuteyszey process sukcessyiuo · likwidacytuy otworzony został. Zapozywarny przeto wszystkich, którzy do pozostałości Majora Karola Bieńkowskiego pretensye nueć mniemaią, aby się od dnia dzi bieyszego w miesiącach 3ch i naypóźniey w terminie likwidacyinym ostatecznym w dniu 17. Listopada f. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym At« sessoreui llubdmen wyznaczonym albo osobiście, albo przez Pełnomocników dostate. cznych stawili, pretensye swe likwidowali, i rzetelności tych udowodnili, tym ctlem dokumenta i skrypia u eu.be maiące dostawili, w razie z: ś niepoiednania się, dalszego pra-» wnego postępowania, i umnsczenia w przy. szłey klassylikacyi spodziewać się mogą. Ci Zaś, którzy się ani niezgłoszą«, ani w terminie osiatecznym nie staną, spodziewać się mogą, iż z wszelkieirti pretensyam. swi rai do inassy rosczonemi prekludonanemi, i to im tylko pizekazanem zostanie, co po zaspokoifcuiu stawaiących Wierzycieli z rnassy poz4>stauie, zgoła, względem iniivch'Wieizytieli wieczne im milczenie nakazanein będzie. P o z n a ń dnia 30. Li[»ca 1818Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESCZENIE.

N a wniostk Ur. ubaciejowkiega Adwokata_, iako Kuiatora inassy pozostałości Amalii Eleu szemprzy ulicy Wudney pod liczbą 176 położona, 110 rzeczoney pozostałość należąca, wraz z przyległościami, wynaiętą bydź" ma zuowu na rok it d(n, od S. Michała r. K aż do tegoż dnia roku 181' J» wterminieprzedDcputowanym Sędzia EIsner w dniu a 5. Września r. b. zrań a o godzinie 11 tv mieyscu posiedzi ń Sądu naszego wyznaczov Jj)m, więcey dai.;cemu za gotową zaplata w kurancie Pruskim do Depozytu Sądu naszego w połowie zaraz przy przyderzeniu, albo naypóZiuty w 34r.l1 godzinach potem, wrirugiey zai polowie na VVit-Ikanoc 1819 złożyć sit; maiąc.ą. Inne waruuki nayruu w Hegistraturze Sądu naszego każdy przeyrżeć moi«-. Wzyw-amy zattm naięcia cbęć maiąc )ch, aby licyla swe w rzeczonym terminie «lo Protokółu podali, a więcey tfaaący przyderzenia i tradycyi rzeczonego gruntu po sadowem zatwardzeniu niezawodni« spodziewać sie może. P o z n a ń dnia 11. Sierpnia 18'8Królewsko- Piuski Sąd Zifimiańekj.

v, Kryger.

P07EVV E DYKTALNY.

N a skargę Reginy z Kaweckich K vi thowskiey, w służbie w Kościelnym Iłowcu Powiatu kościańskiego zostaiącey, naprzeciw mężowi swemu Woyciechowi Kwiatkowskiemu, czyli Łyczak, z Iłowca, z zamieszkania teraz niewiadomemu, o udzielenie iey pozwolenia wetąpienia w dalsze związki małżeńskie,_z przyczyny opusiżenią iey od lat przeszło JO, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę i instruk>yi sprawy termin na dzień agi G r u d n i a r. b. po południu o godzinie agiey w Izbie Sądowiy tu przy Tomie pod, Nreui 34, na klery to termin za

9 0Spozywa się nlnleyszem Woyciech Kwiatkotrtkt zietn ostrzeżeni* ni, że wrazie nie stawienia s.ę, tak lak z prawa wypada, przeciw niemu zaocznie postąpiono będzie. P o z n a n unia 24-. Sierpnia 1 gtg A Sąd Konsysiorza Generalnego Poznańskiej», W a iknowshi O, Oificyał Generalny.

POZEW EDYKTALNY.

N a skargę Łncyi z Komicznych Ruiayshi, komornicy z Dizonka Powiatu Sreuuk,ego, naprzeciw mężowi swemu IVoyciechowi Jiatayskiemu z Dtzouka, teraz z zamieszkania niewiadomemu, o udzielenie iey pozwolenia wstąpienia w dalsze związki małżeńskie, z przyczyny opusczenia iey od roku J gia, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na tęi skargę i instrukcyi epiawy termin na dzień agi' Grudnia r. b. po południu o godzinie 3<<iey w Izbie Sądowey tu przy Tomie psd N rem 34, na który to termin zapozywa się Woyciech Ratayski ninieyszem, a tern ostrzeżeniem, iż w przypadku niestawienia się, tak iak z prawa wypada, przeciw niemu zaocznie postąpiono bccllIe. P o z n a ń dnia 24. Sierpnia Igig.

Sqd Kontysiorza Generalnego Poznańskiego.

Walknowshi, Officyał Generalny.

D UNIESIENIE.

Przedoia herbata I-Iaysan ff. a£ tal, Francuzkie rodzenki ff. g dgr., przednie kapary non par* llIe ff. 1 tal. 4 dgr. i makaron nitkowy [f. b dgr., tudzież Sczecinskie dubeltowe piwa litigtmana, butelka po 6 dgr. dostanie u Jana Henr. Sleffensa, wrynkuNro. 44.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.09.05 Nr71 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry