pózniey w powyższym terminie zgłosili, gdyż w razie przeciwny in z wszelkie mi pretensyami SWemi realnemi, do gruntu tego służyć im mogąceroi, prekludowanemi zostaną. Zarazem zapozywamy na termin ten nieznaioinych z zamieszkania Wierzycieli mularza F'Jriryka Bar'tamkia Alexandra Hartlob, dla «torego 300 T al. , i Ur. Michała Rożnowskieg o, dla którego 1000 T al. na gruncie tym zabypotekowane sa, aby się stawili, gdyż inaczey, więcey daiąceinu nietylko przyderzenie przysądzone zostanie, ale nawtt po złożeniu sadowe m kwoty kupna, wymazanie vjsztlkich tak zahipotekowanych iako i innyck pretensji co do ostatnich, bez złożenia nawet dokumen - tów, zadysponowane zostanie. Taxa gruntu tego. w Registraturze Sądu naszego przeyrzana bydź może. p o z n a ń dnia 10. Września 1818. Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.10.17 Nr83

Czas czytania: ok. 4 min.

v. Kry g « r.

DONIESIENIE.

Podpisany zaleca sie gotowemi szablami, szpadami i kordelasami, przyimuie także wszelkie towary galanteryine z mosiedzu, miedzi i żelaza do pozłacania i platynowania. j. D. Szwarc, Miecznik z Lipska, mieszkaiacy pod Nrem 109. przy Szerokiey ulicy w Poznaniu*

Niesczęś liwy Ogrodnik, nadzwyczayne talenta posiadaiący, zmuszony iestem polecić się Szanowney Publiczności, a osobliwie Amatorom sziuki ogiedniczey, o pozyskairie służby tu w W. X. Poznańskiem, iako w Prowincyi mego urodzenia, chcąc pozostawć mym współrodakom wieczną mych ta- O B W I E S C Z E N I E b titów pamiątkę, tudzież memu Pryncypało- £ resp. weznanie suketssorow Salamona Natana wi deklaruię wielce korzystne pierwszeństwo w Berlinie. tychże, iaku to: 1. Frukta, które się zwykły Brat móy rodzony W. Stanisław Walknomforsować tylko nieiakiemi czasami w roku, te tki wystawił pod uniem 28. Czerwca 1806 obliiestem wstanie mieć ciągle in natura na ich gaiyą na surnmę 4,000 talaiow dla Ntgocyanta drzewach, krzakach i pniach; a. zakładanie JP. Hnsi« Natana w Poznaniu, i potem pod ogrodów w iak naygus'ownieyszy sposób; 3. dniem 5. Lipca tegoż samego roku zezwolił na rozmnożenie użytecznych proriuk>ew, któie cessyą iey dla Agenta nadwornego JP. Salamo* się tyczyć mogą sztuki tey; 4. w roku 3dm na Natana junior w Berlinie, iako t« Ż na zahidtklaruię założyć winnicę, która w tym samym pottkowaiue uyrażoney summy na dobra Piotrioku znaczny użytek wydać musi. kowice i Ślesin w sposób takowy, iż namieJózef Lemański. nony JP. Salamon Natan na mocy konwencyi _ * z nim w dniu 5. Lipca roku i%o6. przed Nofa- - - - . ryuszem i świadkami w P o z n a n i u zawartey, Doniesieni"- Cukiernia moia znayduie się zobowiązjł się summę 31,000 Tal po upłyodtąd w kalnieniry Pani K aulfusso we y na nieniu cztero miesięczni go w tey konwencyi ulicy Wrocławskiey N ro. 345 przy hotelu Pe- postanowionego czasu, na zaspokoitnie Bantersburgskim. P o z n a ń dnia 17 Październi- kiera JP. Meyera Riese w Berlinie, a teraz Ceska Xbi8. syouaryusza iego W. Treskow w Owińskach pod Mańkoeki. Poznaniem zamieszkałego, pożvczyć, i przyteua powyższą summę 4,000 Talarów wyliczyć A gdy rzeczony Agent nadworny JP. Sala tedy spodziewać się maią, ii extabulaeya tey fflon Natan junior swoiey powinności dotych- summy na mocy ninieyszego Pubiicatidum, czas dfcdosyć nieuczynił , summy 33,000 Tala- i orygiuainey konwencyi z dnia 5. Lipca ig06. rów nepożyczył, ani też waluty 4,000 Tal. przy mnie znayduiącey się, uPrześw. Komza odstąpione prawa niezaplacił, ale raczey hipoteczną, obligacją względtm wspomnionycb. 4,000 Tal. u siebie zatrzymał, iey do tego mementu iescze zxit.gT'iiipoieczney., ruezważaiąc na nakazy sądowe, wymazać niedał, nawet do łłgo celu w terminie przed bywszy Trybunał Gyw lny w Poznaniu w roku ib ł 8 ntestanął, chociaż mu zapozwy należycie i dosyć wcześnie dręczone były, i riakoniec podług, powziętey w i adom oś i'i IUŻ ponobno umaił, ro>vnie2 1 brat moy W. Siani Jaw Ił aiknuwaki w Pioirko*ieaih w roku teraźniejszym bieżącym Iii 1 8« Z tym rozstał się światem; przeto uiżey podpisali) ia«o SiUcessor pozostałości po bracie ino m, M.Jzi. żnasiępia 1 tt raźuieyszy Dziedzic dobr Pmtrkowickich i Ślesina w k.ióiesrwit Polskieni pot żonych, wzywani nuutrys/em wszystkich inni« dotąd nii znanych Sufcctsborów nadworiugo Agenta JP. Aulumona Natana iv Berlinie, 1 wszędzie, gdzie się tacy znayduią. ahy mi obhgacyą z dnia Śt$. Czerwca isob. łącznie z cessyą iey d. d. 5. Lipca tegoż samt go 10 KM Ba summę 4,000 Tal., iaJco też z zaświadczeniem hApotecznem z dnia 14 Lipca i&06 , i instrument do wymazania tey summy z xiegi hipoteczney, prztd N otaryuszcm sporządzić fic maiao, iak nayśpieszniey do rąk rnoich przesiać, lub eż dokumeiita tacowe doPrześw. Kommissyi h potec/.ney w Poznaniu, która teraz uregulowani;I!» hipoteki zatrudniona test, i gdzie akta giuntowe i hipoteczne dóbr Piotrlowic i S bsina dotyczące się, po dziś dzień znayduią slię, franco odeelać raczyli, ażeby x mocy tych dokumentów extabulaeya 4,000 Tal kosztem Sukcessorow Salamona Nalana uskutecznioną, byilź mogła. Gdyby Sukctse» iowie Sfl/flłnoneNiu/ erre4, 000 Tal z xiegi hipoteczney Piotrkowic 1 Śle sina Własnym ewym ioBZitm wymazać niechcieii,missyi hipoteczaey w Poznaniu poszukiwaną zostanie, z tern wszelako nadmienieniem: że w tym interessie narosłe kos/na iako szkoda do restytucyt kwalifikuiąca się wskuuk . 2. rzeczoney konwencyi od nich torem piąwa żądane będą. Pt żytem uwiadomiam Szanowną Publiczność, że w mowie będącą obiiAaoą na 4.000 Tal., gdyby takowa już w ręku trzeciego sposobem cessyi znaydować się miała, z przyczyn wzwyż; wyrażonycu i dowodów nieoriebranty waluty, za nieważną i nic nieznaczącą ogłaszam, a'Posiedziciela iey z. mniemanymi swemi pretensyami do Cedenta ninieyszem odsyłam. Dan w Piotrkowicach pod?Iesinem dnia 7. Października tfaia

Michał

Walhnowski.

Ostrzeienie. Nikomu nie wolno na pof lach dtt Golęcma należących, żwłaecza z hartarni, polować; nieprzyicinijości prawne sam sobie każdy przypisze.

Doniesienie. Na Psiey ulicy, w klasztorze u P P . TeresekN re. 263, znayduią się doprzedania 4ry chomąta rzemienne, z pasami takiem u, 4ma kantarkami, ileycami; można powziąść wiadomość u J P. H o r n a, byłego- Burgrabiego.

Doniesienie, ioo epasłych baranów ieet J o przedania po słuazney etnie w Ekonomii Pobi tdziskiey.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.10.17 Nr83 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry