KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

cgÓlną tendencją hdzie odnalezienie tych podobieilstw i analogij jaknajwięcej. Jeżeli chodzi o zakres pojęcia "franciszkanizm", to nie będziemy ograniczali go do życia i działalności św. Franciszka, ale w miarę potł"zeby hędziemy rozciQ,gali na cały ruch, który w św. Franciszl{u konl'cntruje wszystkie swe dążności, osięga niejako swój punkt kulminacyjny, a który przenikał wszystkie dziedziny ówczesneo życia i zarazem naznaczał je swem orginalnem piętIlem 0). PI'aca poza ,,\Vstpcm" i "Zakoilczeniem", ujmującem raL jeszl'ze całość, zawiera l'zter' rozdziały. Rozdział pierwszy porównuje podłoże kulturai Ile epok, na które m wyrastają porównywane indywidualności. J {'żeli chodzi o Kasprowicza, to zwrócimy uwag tu na to, co leży u podstawy jego twórczości i działalności, na konstrukcję psychiczną poety, w szczególności na te dy!'pozyeje psychiczne, które czyniły go podatnym na działanie fł andszlmnizmu, dalej na te cechy epoki, które go w tym kierunku orjentowały" Rozdział drugi lIla zwrócić uwagę na te momenty w biografji poety, które wskazują na bliższe zetknięcie się z światopoglądem franciszkańskim, zwrócić uwagę na lll'awdopodobne źródła, nie wchodząc jeszcze w twórczość samą. Nią zajmują się dwa ostatnie rozdziały: rozdział trzeci zajmuje jo;ię wpływem franciszkauizmu na ideologję poety, czwarty zaś "\\ pływem na rozwój, względnie wzbogacenie środków artystycznych autora "Hymnów".

HOZDZIAŁ I.

\V rozdziale tym chn>my ogólnie zwrócić uwagę na szereg ('zynników, tkwiących czy to w duchu epoki, czy też w psychice amego poety, które go w Iderunku średniowiecza, wczesnego ł'NH'SanSU, św. Fł"anciszka mogły orjeutować, które czyniły mu tcn okres hliskim i interesującym. Tu też należy ul'zynić zastrzeżenie, że nie wszystkie czynIliki, które. w dalszym ciągu rozważaj} staną się podstawą do przeprowadzania analogji i do wyszukiwania podobieilstw i za!eności, muszą mieć bezpośrednio swe źródło w ruchu frandszkailskim. l\Iusimy zdać sobie sprawę, że z wystąpieniem

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry