ZAPOZEW PUBLICZNY.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.11.04 Nr88

Czas czytania: ok. 3 min.

Krółew» ko- Pruski Sąd Ziemiański zapozywa Jeno AntonitSiO Hannidt ślosarza z Warnsdorff pod Ruinburgiem w Czechach rodem, którego pobyt iuż od lat zostu niewiadomy, niniey*ze:n publicznie r aby się III w ciągu miesięcy 9, a naypóiniey w terminie praejudicyalnym 2ia dzień i. Maia i»ic A . zrana o godzinie 9tey prsied W. Sędzią BrodziszewsKim wyznaczonym, osobiście lub listownie zgiosil, l dalszego przekazania,w przypadku zaś nie3tawi enia l u b zgłuszenia się, oczekiwać nlO£e, ii za nieżyjącego osadzonym, i maiAtek z pozostałości po bracie iego, niegdy Janie Józefie Aniole Uannich, bywszym Probosezu tuteyszym, na , niego przypadły, córkom iego oboygom, iako iegoSukct&sorom aaybliiszym, przywłasczony będzie. Zarazem zapozywaią; się wszyscy niewiadomi "Wierzyciele, fctórzy do pozostałości zwyź Wspomnionegcg Proboscza Hannich pretensye jościć mniernaią, aby się w ciągu trzech mieeięey w Sądzie naszym zgłosili i pretensye lniane wiarogodnemi dowodami udowodnili; w przeciwnym bowiem razie podział spadku pomiędzy 5Ipa-dkobrańcow nastąpi, i natenczas tylko tych, do części każdego, trzymać się będą mogli. Międzyrzecz dnia 18- Czerwca igi8Królewjko- Pruski Sąd Ziemiański.

CYTACYA EDYKTALNA.

U rodzony Jan Aletrger bywezy Kapitan i Ai> «litor w Regimencie dawniey piechoty Polskiey Generała Brodowskiego, tu w Wschowie garirizonem łonsystuiącego zostaiący, który przy xdobyeiu Pragi pod Warszawą w roku f794 poleda miał, tudzież niewiadomi Sukcessorowie i spadkobiercy iego, wzywaią się niniey*zem publicznie, aby o życiu swym i mieyscu teraznieyszego pobytu swego, niiey podpisany Sąd Ziemiański dokładnie uwiadomili i na terminie dnia u g o Czerwca 1819. zrana o g o d z i n i e otey wyznaczonym osobiście lub tez przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych z grona tuieyszych JustycjKommissarzy i Adwokatów Urny cli Eichstaedta, Kauljufsa, Fitdltra, Slorka i Mitufstaedra obrać eię mogących przed nami stawili się, należyci« wylegitymowali, w razie zaś przeciwnym spodziewali S; ę, iż nfeitawaiąey Ur. Mttrger, zanieżyiącego uważanym f pozostałość iego wfc domym iego Sukcessoróm wydaną będzie. W s c h o w a dnia 16. Lipca i818> Królewsko- Pruski SAd Ziemiański.

Otrzymałem w komis znaczną ifość nayprzeónieyszey herbaty kulkowey i hayzańskiey i sprzedaię funt pierwszego gatunku po 2 tal. 16 dgr., ostatniego po 3 tal. 4 dgr., w znacznieyszych ilościach iescze taniey. Polecani przytem nayprzednieysze kapary i Burdegalskie likwory w nayumiarkowańszych cenach. Jan Henr. Stel/en3 w rynku NI0.44. w Poznaniu. " VI ' P '1 ' - . . - - . . . . - I I I. III I I. , I Moyzesz Ber*chak rodem z Rakoniewic, uwolniony z mey służby; niepowinien mu przeto odtąd nikt pieniędzy, lub innych rzeczy mnie dotyczących powierzać. P o z n a ń dnia l. Listopada l SiSI z aa K (Jaro.

NOWE DZIEŁA MUZYCZNE W Drukarni Dekera.

Gramer - Air haunoviieu avec Variation» p. le Pfort» 1* dgr* Hermann - Anweisung, au» jedem Accor J in nile Dur-un-d Moll- Tonarien" nach den Regtln de» Genetaliasses auszuweichen l tal. Kohler - Sonate Conc*itantt pour 1'« Pforte et Flute 18 dgr.

Lauska - Capriccio * variaziowi sopra uua caiuonetta boemica Op. 38 16 dgr. Itlireckr - 4 Polonaiies pour Je Pfe 8 dgr.

Onslow - Grand Duo a 4. mains Oeuv. 7. 1 tal 13 «igr.

Bies - Sonate p. Pfe et fIute Oeuv. 78- 19 dgr.

Spohr - Notturno a Ą. m. tal. 4 dgr.

Bomberg A. Overtura. dell'Opera S c i p i o per * Vidini, 2 HdUU etc. 1 tal. 8 dgr.

Landgraf - Abendunteihaltungen fUr eine Flote is dgr.

Schleuse - Pot-pourri 6 dgr,

Eberwein - Zwey Gesange von de La Motte-Fouqui mit lii-gl. des Pianoloite 16 dgr.

Bernhardt - Ausgewahlte Stiicke au» »k> Oper: [Die Hochzeit de« Figaro- miiBfgltit. der Guitarre- Mi* Italien, und deutsch. Texte I tal. IS dgr.

Naynowszych Lipskich Katalogów muzyki doli** moźiu bezpłatnie w teyfe drukarni.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.11.04 Nr88 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry