Z RUCHU WYDA W:-.!ICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3

Czas czytania: ok. 4 min.

K a z i m i e l' z K a c z m a rczyk: Akta radzieckie poznańskie. Tom II (omówimy w przyszłości). B o l e s ł a w O l s z e w i c z: Poland and the Discovery of America, Poznał1 1931. Druk bibljofilski, dar na uroczystości Wilsonowskie. Nakładem Magistratu. 8°, str. 31j + 4. C Y l' Y l R a t a j s ki: Pr.zemówienie na obchodzie ljO rocznicy niepodległoś:ki Stanów Zjednoczonych 4 lipca 192G. Poznall 1931. Tekst polski i angielski.

4" Kart 10 nlb. Uruk ściśle prywatny w 1, egzemplarzach dedykowanych. (Tekst zawarty w "Mowach" autora).

J a n S t r z e l e c k i: Reforma podziału administracyjnego Okręgu Przemysłowego ]'I;adrellsko\Vestfalskiego. \Varszawa 1!J:H.

Nakładem Związku Miast Polskich. Str. 27 + mapa. E. -'I fi II e r: Die Altstadt von Breslau (Beitriige zur Breslauel' Stati!;tik 1931. Zesz. 3. Nakladem: tati!;ti!;ches Amt dol' tadt Breslau. 8". Str. 131 +. 17 planszy przed!;tawiajil,cych Hl'.lpy i ryciny.

H o c z n i k Ł ó d z k i: Powięcony Łodzi i okolicy. Wydawnictwo Archiwum Akt Dawnych -'L Łodzi. Tom II. HJ31 r. Red.

przez Józefa Haciborskiego przy współudziale Bronisława Ziemięckiego i Kazimierza Kaczmarczyka. Nakładem Miasta Łodzi. 8°. Str. 517 + 3 plany. Rocznik Statystyczny \V a l' s z a w y. 1929 r. Nakładem l\lagistl'atu miasta stoI. \VaI'szawy. UJ31 r. 8". Str. XlI + 151 + 7 + plan.

S p r a w o z d a 11 i e z d z i a ł a 1noś c i Związku Tow Ogródków Działkowych Rzeczypospolitej Polskie.i T. Z.

w Poznaniu za czas od l kwietnia HI;!9 r. do 31 marca 1931 r. Poznall 1931. Str. 20.

, CZASOPls:vrA

,,5 a m o l' z ą d ;\1 i e j s ki", Urgan Związku l\liast Pol!;kich. Wy-chodzi dwa razy na miesiąc.

Hf.?fl. Marceli Poro wsk i. Zesz. t l z.lwiera między illnomi artykuł .Jana Sh'zelecldego - o 1'0[01', mie organizacji władzy wykonilwczej w samorządzie 1l1iejskifu, zesz. 1:2 a..tylmly Z. :\I. - o kwalifikacjach i t. zw. zawOdowości lwczydentow i hunuish'zów we(lIl1g ohecnego stanu faktycznego w Polscp, clr'. T\:azilJ1ip,'za \Vindakiewicza -- pl'Ojel,t jednolitej og'ólnej niemieckiej ordynacji miejskiej, dl'. l\:leJllensa Lazal'Owicza - z:wp:1t.rywanie ludności w wodę, Zi'SZ. 1:1 a !'tykuły Stanislawa Po(lwi,'lskiego - o minimum refor'm w ohecnym ustl'Oju gmin lIlipjsl\ich, Z. \1. - wYPI'zedaż, Iłlająt k li 111 iejsk iego, Zenon n I'ielkiewicza - o komunalnym systemie plJrIn t.kowY1ll, zesz. H-lj zawierają m. in. artykuły Jana Strzeleckiego - uwagi na temat obecnego stanu i koniecznej reformy finansów knmunalnych i inż. Antoniego Jal'molowicza - o sposobie ",nlki z klęską ognia w miastach, ze;;z. lG-17 artylmł \Vaclawa Bl'zeziiJskiego - miasta a reforma podzialn administt'acyjnego Palletwa oraz Celei!tyna Galasiewicza - w sprawie 01'ganizac.ii władzy wykonawczej w samorządzie miejskim. "D e u t s c h e \V i s s e n s c h a f tliche Zeitschrift fUr Pole n". PoznaiJ 19:i1. Red.

Dl'. Alfr'ed Lattermann, nakładem: Ifii!torische Gesellschait fUr Posen. Zesz. 22 zawiera mt sil'. lO!) artylmł Alfreda Lattprmanna "Zm' 700-Jahrfeier von Posen -Scłuod ka".

\V D z i e n n i k u P o z n a lis k i m zna.i(łujpmy artykuł Jprzego l\:olleI'a "N ajlla wniejsze

})omniki mowy ojczyst.e.i" (St.Pfan V..tel \ViPI'CZYIISkl - WyhÓl' t.pkst.ów stal'Opolskich) (27. \'1.), Leona Przyhyszewskiego "I'adel'ewski ,,-yzwolił PI'zyhyszewskiego" (1:2. VII.) i l\1ieczyslawa Gl'Odzkiego "Blaski i !'ienie sport.u }1Oznnflskiego". Kur' jer P o z n n f1 s k i zamicścił art.vknły Tlilal'pgo :\lajkowskiego ' "Zhytki wipll\Opolsklc i pomol'skie" - oltm-z w ":lI'tł1znch (:2f( VI.) i "Z cyklu znpom nianych Wielkopolan" (5. VII.). Stanisława \\'asylpwskipgo, "Wielkopolnnie - Sarmnci" (2.

VI.), Ma.rjana Swinarskiego, Z przeszłości szkolnictwa ŻPllskiego (szlwła Anastazji \Varnka lRI7-1912) (27. VI.), M. Ziółkowskiego, .,.Tnk PoznalI pracnje naci z(lohnictwem" (z okazji wystawy uczniów naszPj Pailstwowej Szkoły Zdohniczej) (1. VT.), T. K. ".Tak pracował Kómik w ubiegłym roku" (6.

VII.), polemikę X. Szczęsnego J)pttloffa z (h'. Ludwikiem 1'0sallzym na temat postaci Chrystusa w pomniku \Vdzięczności (20. VII.), dalej artykuły Ur. T.

Gl'. "Nieznany pamiętnik największego \Vielkopolanina" (pnhlikacje LeHniewskiego: Pamitnik Staszica) (21.. VII.), ,,1'0znallskie druki pamiątkowe na. dni Wilsonowskie" (2. VTI.), St. \V. "Pierwszy parowiec w Poznaniu lRG5" (29. VII.), T. W.

"Pomoc dla. twórców - Polskie nagl'ody kulturalne" (31. VII.), [łomany Szymallsldej "Odnaleziony l))'ojekt poznaiJskiej fary"

28!J

(t VITI.) i Dl'. Adama Wodziczko "Ziele}. w PI'zyszlYłłl Poznaniu" (J. VIII.). P o s p n e r T a g e b l a t t prz'nosi szel'eg pl'zyczynków I'eg'.ionalnych: siostl'y A. KleinfH't do przeszłości Hydzyny (25. VL) i Śmigla (3. VIIL), anonima (Eine Sagp) nie l\liillermagd und cHe gliihenden Kohlen (25. \"1.), "Die erste Posenel' Cholem - Evidemie inl .J ahre 18:11" (:!1 VIL), "Aus dem alten 1'0sen + Flottwells Kampf gegcn clic Cholem" (23. VII.) i "Posen" geri1hrIichste Cholet'a- Ephlemie iII! .Jahl'e lR52" (24. VII.). Walter ITampel - "Aus deI' Ge

schichte :Jltel' df'utscher llolliinc1el'eien im Ii:reise I'leschen" (:10. VII. i G. VII L), Alfl'ed Louke ,,\Varum E. T. A. IIoffmann 1'0sen vel"lassen JI1usste" (1. VHI.) OI'az "Die letzte Ti:Ql1lposition" (2. VIIL). GeOł'g Bl'I1ndt "Dul' stellung unsel'es nalhauses in Bild" (5. VIIL), otto Ii:noop "Det' letzte Biil'germeister von Lopi"nno (6. VIII.), anonim ,,\Vio li:aiser Barbarossa. nach Posen zog" (6. VIII.) i Alfl'ec1 I.oake "Ein Lebensbild des General feldmarschalls (;raf Gneisenan" (zmarł 23. \"I II_ Hm 1'. w Poznani u) (2:t VI II.).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry