III C 560,000 tomów drukowanych książek, 1 8000 ląc z publicznością, bez względu na tupanie tomów rękopism, 6,000 tomów dzieł z 1 5550 Dyrektora Orkiestry, oddaiąc hołd skrzydlawi tku, zbiór rycin z 300,000 kart; Bibliote- temu synowi T e r p s y c h o r y (aligero filio di ka uniwtrsytetu tuteyszego przeszło 110,000, Tt-rpsicore) nie byli zdolnemi dogrania. D cibiblioteka Terezyańskiey akademii rycerskhy po r t dowiedziawszy się o przyczynie milcze50,000 tomów. Do nayzoaczoieyszych bi- nia muzyki, zali dwie zdołał ią do porządku bliotek prywatnych należą: doroczna biblio- upr isić. -. reM przykład (mówi tai gaztti) teka Cesarza; Xiążęcia Al b e rt a Sasko-Cie- dowodzi zwycięztwa tańców nad muzyką, szyńskiego z 60,000 tomów, 80,000 rycin która niestety! codziennie z swey nad nami i 4,000 rysów ręczi. ych; Xię-ia L i c h t e n« władzy utracą. Steina, i t. d. Klasztory Benedyktyna-j i W Frascati były obłuczyny Baronowiey Dominikanów posiad-iią znaczne księgozbio- Sehe ller heim, córki Barona Westfalskugo ry. VV P r a d z e liczy Cesarska biblioteka tegoż imienia, znanego światu z obszernych 120.000 tomów dzieł drukowanych i rękopi- wiadomości, iako badacz starożytności.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.12.16 Nr100

Czas czytania: ok. 7 min.

smów. Także biblioteki uuiwersytetskie w Wstąpiło ona do zakonu panien AugustyaMonarchii, i niektóre klasztory posiadała zna- nek.

czne skarby w dziełach nauk i umidęmości, Z Bruxelli dnia 2. Grudnia.

Xią£ę Wellington ust t3kże Nitkrlandzltjro Feldmarszałkiem. *) Wo )ska FiMiicuzkie, które osadziły «nowu pograniczne twierdze F r a n c y i, składaią się z 36. batalionów piechoty i 10. pułków iazdy. O przyczynie aresztowanych tu osób DIC dotąd niewiadomo. Ci poddani Niderlandzcy, którzyby odtąd trudnili się naymniey haodlem niewolników lub takowy ułatwiali, maią bydź" karani sztrofem 5000 Złotych, 5letniem, a w miarę okolicznośii, króiszem więzieniem, urr-jceniera patentów swoi h i t. d.

*) (A przecie! o tern wiadomo iu£ od roku 18150 Z Włoch dnia i 5 . Listopada.

Gazeta Oboiey S y c y l i i ogłosiła takąanek - do tę o francuzkim tancerzu D e p o r t . T e n iadąc przez Bergamo do Neapolu, dał tam widowisko tanctrskie. W połowie właśnie tańca orkiestra grać przestała. Tańcowanie iego tak ?ię podobało Włochom, że muzy kar.ci powszechne ukontentowanie dzie

Z Paryża dnia u Grudnia.

Xiążę R i c k t l i e u , po powrocie swoim zAkwisgratiu, otrzymał od Króla order S. Ducha.

W M a r s y l i i i po innych miastach także Wolni- Mularze obchodzili ustąpitnie woysk cudzoziemskich z ziemi Francuzkiey. Gdy Król wczorajszego dnia chciał wyjechać po południu, wzniobia się nagie tak gęsta mgła, iż eskorcie i powozom wsteczny rozkaz dać musiano. Przybyli tu: Xiążę Wellington i Roseyisko - Cesarski Minister Sekretarz stanu · praw zagranicznych, Hrabia N e s s e l r o d e .

X. P r a d t wydai iuż w 31h tomach swe nowe pismo: "Cztery konkordaty." Konsul Niderlandzki w Nowym-Yorku zginął poiedynkuiąc z innym Nidt-rlandczykiem. Przybyli tu Generał La ra a rque, Hrabia Defermont i PanCourtin, weku- J tek uzyskanego pozwolenia powrotu do Ftancyi.

Żadne rzeczy nie są scAsley z sobą połączone, iak zasada prawości i wolności. W 01ność iest ciepłem słonecznęm, zapłodniaiącćm. ziemię wśród pokotu uprawianą; nie s?aiajego się bez ustanku i miotanego na wszystkie strony przez wiatr i fale. Wsj>s'.kie obce woyska, iak przepisano, wjuijg! ęły 7. F rań cy i przed 30. Listopada. Przeieżdżaiąc Xiąię A n g o u l e m e przez N a n c y, kazał przywołać do siebie Generała D r o u o t, który był «B o n a p a r t e m na E l b i e, rozmawiał z nim hayłaskawiey i zaprosił go na obiad. W Schlettadt zieiliał się Xiążę A n g o u l e m e z Xieciem Clou ces ter. Gdy pierwszy przez Eptnal przeieżdżał, PanGerardin, potomek rodziny dziewicy Aureliańskiey, posłał 6. butelek wina zwinogrodu dziewicy Xiążęciu, który ie bardzo łrskawie przyiął. Donoszą zValencienn eepoddnitm ue).

Listopada, iż tata z powodu weyś< ia zastępów kratowych nadzwyczayna panuie radość, uczty i ftstyna następuią po sobie, chorągwie białe powiewaią z okien, miasto przez trzy posobne wieczory było oświecane; między napisami uważano !akż.t następuiący na mieszkaniu iednego obywatela, u którtgo widu Oficerów Angitlskich stało: »Jm teigeey vi działem cudzoziemców, tern bardziey miłowałem mą Oyczyzng." Oma 2. Grudnia.

Dnia 28» *. Ta. przyimował Król deputacyą akademii umieięuiośri, która mu pWrwszy ttm nowego zbioru rozpraw swoich złoij ł a. Hrabia Da r u pracliie nadhistoryąRzepltey VVeneckity.

XiazeCambaceres tpodziewany tu lada dzieii z B r u x e U i . Jedna gaztta przytacza, ie chociaż zaicc, fc F r a n c yi 1 rzez obce woyska raziło próżność narodowa, to przecież winniśmy mu Oaywiększe ze wszystkich dobrodzieyetw wOb.ość rozurrną. Z Londynu dnia 1. Grudnia.

Jutro pogrzeb N. Krubwey z najuroczystszym obrzędem. .

V 21

Król zawsze w Jednakowym stanie; pytaefę często o Królową, którey śmierć taią przed nim naumyślnie. Gaztty nasze zapewniała, iż L a v a l e t t e znayduie się teraz w L o n d y n i e . Gazety tuteysze napełnione znowu pogłoskami i wiadomościami o mordach i zabóystwach, to w okolicy B r u x e l i i , to niedaleko F r a n k f o r t u popełnionych, lecz temu nikt niewIerzy. W Anglii ogłoszono drukiem poniższe breve Papitzkie: "D o Wielebnego Brata N aszego W ilhelma, Biskupa w Halii, Apostolskiego Wikaryusza w Obwodzie Londyńskim. - P i u s Vllmy pozdrowienie i Apostolskie błogoslawitńetwo! - Wielebny Bracie! Uwiadomiliście Nas listem Waszym z dnia 10. Sierpnia, że w Wikaryacie Waszyrn znayduie się wielu Kapłanów Francuzkie b, którzy na wielkie zgorszenie mówią, przeciwko Nam, albo przeciwko temu, cośmy uczynili względem Kościołów Francuzkich, i wzbraniaią się od wspołeczeństwa in iiivinis z teraźnieyezymi duchownymi Pasterzami Francuzkimi, którzy z Narni w duchowi.ero wspoleczcnstwie zoeuią, i urząd kapłański w owem Królestwie sprawuią; a nawet, że witlu z nich posunęło zuchwalstwo i bezczelność swoią tak dalece, iż owych, którzy od Duchownych we F r a n c yi wyspowiadawszy się rozgrzeszenie otrzymali, gdy przybywają do Anglii, zmuszaią do powtórzeni* s;nwiedzi. Dodaliście do tego, że kibo prawdziwość tych czynów wspiera się na niezawodnych świadectwach, wszelako z ieduey strony nie przeciw każdemu z osobna Xifdzu Francuzkiemu, kanoniczne dowody złożyć zdołacie, z drugiey zaś strony nie sadzicie, abyście zawiadowanie Sakramentami kościeinemi dobrym sumnieniem powh-rz;ć mogli Kapłanom b' z różnicy, o których Wam wiadomo, iż wielu z nich nadwerężyło wspołeczeństwe Katolickie; ie zatem po zaciągnie by wszystkim Kapłanom Francuzkim bez roźnicy, przy zwykłem ponowieniu pełnoraocnictwa do zawiadowania Sakramentami i odprawiania mszy S. przekłada* do podpisania poniiszą formułę oświadczenia: "J a niiey "podpisany uznaię i oświadczam, ie Papie"zowi Piusowi Vllmu iako głowie Kośuonia, podteąam, i ie zachowuię wspołeczeń"stwo ee wszybtkimi owymi, iako Członka"roi Kościoła, którzy w duchownem wspołe"czeństwie z P i u s e m Wlmyra zostaią-" - Donosicie Nam z ubolewaniem, ie z pomienionycli Kapłanów tylko około 70 przełożoną ira formułę pure et simpliciter podpisało, a więcey ich daleko podpisania odmowiło, i ie chociaż z tego powodu ostatnim zawiadowania Sakramentami i odprawiania ,mszy S. w Wikaryacie Waszym zabroniliście, niektórzy z nich przecież ofiarę mszy S. taiemnie odprawiaią. Po tern przedstawieniu prosiliście N as o Nasze zdanie względem formuły owego oświadczenia, spodziewaiąc się ie gdyby ta formuła powagą Naszą polwierdirona została, tedyby wszelkie niesnaski i jgorszenia usłały, i rzecz, iak oświadczacie, przyszłaby do końca. - Po doyrzałem roztrząśuieniu całcy tey okoliczności, pochwalamy pomieniona, formułę oświadczenia, które iui takie i od Kongregacji de propaganda jide potwierdzoną została; rostropROŚci zaśWaszey, z którą tę formułę wszystkim Xięłom Francuzkim bez róinicy do podpisania przełoiyliście, wielką daiemy pochwałę, Przełożyliście im przez to iedynie tylko zasadę i prawidło wspołtczeństwa Katolickiege, bez względu na inne rzeczy lub 060by, a iaden nie inógt wzbraniać się od poddauia się temu prawidłu i tey zasadzit, ieieli za syz-matyka uchodzić nie chciał. - Słusznie, Wielebni Bracia zakazaliście sprawowania świętego urzędu kapłańskiego owym, któizy wzbraniali się zgoła od podpisania teyformuły, albo, którzy I{ tylko 2 dodaniem wyiątkow i obiaśnień podpisali. Spodziewamy eię, ie błąd swóy uznaią; aby ich zaś czera prędzey do tego nakłonić, oświadczamy Wam, ie takie i Naszym iest zamiarem, aie by wszyscy będący w A n g l i i Kapłani Francuzcy, ową formułę pure et simpliciter, , Die dodaiąc i nieopusczaiąc ani ieduego słow 3' Z serca podpisali. N inieyszy Nasz list i rozkaz oznaymicie więc, Wielebni Bracia tym wszystkim, którzy Wam w sprawie tok sprawiedliwey iescze r.ie byli posłusznymi, a przez ojcowskie napomnienia i zbawienna, radę starać się będziecie nakłonić ich, aby Xiąięciu Apostołów, rozkazuiącemu im przez Naszą, iakoikolwiek niegodną osobę, przykładne i synowskie posłuszeństwo oddali. Gdyby zaś tego posłuszeństwa pomimo Naszy II3dziti i oczekiwania odmówili; przedstawicie im, iak ciężkiego grzechu staią się winnym i; ile ie S. Tomasz naucza, ie owi nazywa ią b \% syzmatykami, którzy wzbraniają się podlegać Papieżowi, i mieć wspofeczeństwo z podlegającymi Kościołowi członkami iego. - Udzielamy z miłością Wam i wszystkim pieczołowitości Waszey powierzonym, N a. sze Apostolskie błogosławieństwo..-WBzymiead S. Marłam Majorem dnia 16. Wrześnią w roku 1818 Papicztwa Naszego J gtym. ( P o d p . ) P i u s VII.

Gazety Amerykańskie donoszą, ii korsar z e powstańców Mexykanskiclr bardzo pilno uczęeczaią do tak nazwanego Pola Przyfułku, ie tam zdobycze swe na przedaż ekładaią i ie naylepsze między nimi a stroninkami Generała Lallem and panuie porozumienie. Liczba nowych Francuzkach przybyiców pomnaża się ciągle, a nie schodzi ira ani na pieniędzach, ani na broni, amunicyi i iywnościach. Francuzi w Polu Przytułku sposobią się przeciw iafcowym zaczepkom Hfszpańskiego Wice-KrólaApod aca, lub tei, ieśliby to nienastąpiła, do własnych działań.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.12.16 Nr100 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry