ZAPISI{I

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

Jeszcze o przekazaniu księgozhioru krasiłowskiego do Bibljoteki Raczyńskich w p o z n a n i u.

Przy katalogowaniu nowych nabytków Bibljoteki Raczyllskich został odnaleziony drugi tom "Manuale caeremoniarum...... Dzieło to wymienia w III tomie swej bibljografji Jocher na str.

81 nr. 6347 z notatką: "Jest tylko tom I dzieła. Czy wyszło więcej?" Estreicher (t. XXII, 130) zna również tylko tom pierwszy. Urugi tom poza kartą tytułową liczy 6 nieliczbowanych stron indeksu oraz 372 tekstu. Tom ten dostał si do Bibljoteki Haczyilskich wraz z C?;ęśeią dawnej łJiłJljoteki krasiłowskiej, otrzymanej drogą spad!m przez p. Teresę hr. Czarnecką z Raszew i ofiarowaną Bibljotece Raczy6.skich w r. 1930. O kolejach zbiorów krasiłowskich pisze w swej rozprawie Dr. A. \Vojtkowki w nr. 2 "Kroniki m. Poznania" r. 1931.

Zofja Wituska.

7,

S. p. 1\ fl a 111 1'! i z g a I s J{ i.

Dnia 13 wrzenia 19:31 r. umarł śp. Adam 1\lizgabki, radca miejski i h. dyrektor Miejsldego Crzęuu BczpieczeilShya i Porządku Puhliczl1ego. B'I to pierwszy ou mniejwil.'('Pj stu lat dyrektor policji z ralnienia mia::-.ta. Tuż po powtalliu listopad0welłl przyjQło w Pozłlaniu PaI1stWO pł'uskie agendy policyjnc z rąk czynników miejskich i wy!wnn\'ało je przez dyrektorów wzgl. prezydentów policji do kOllca swego \\ladztwa w Pozuaniu. Rzeczpospolita PolsJ{a zachowała charakter pai1stwowy aumilłistl'acji policyjnej \,r Poznaniu do koilt'a 1924 roku. ustana-o wiająe samouzielue starostwo grouzkie. Z dniem l :-:tycznia 19:!5 roku stalo siQ starostwo grodzkie urzęuem łliejskim, ostatni starosta grodzki śp. .:\JizgaJski stał siQ miejskim dyrektorem policji. Wyhrany członkiem l\Iagistratu pozostał nal!al na swem Io'tanowisku w policji i sprawował urząd ten do początku lata 1930 r. W tym czasie Urząd Wojewódzki ouwolał go z policji.

llmej pracy w auministracji miejskiej śp. AuałU l\Iizgalski już uie przejął, albowiem przed odwołaniem uprawnie6. policyjnych zaniemógł ciQżko i przechorowawszy rok caly przeniósł się do innego świata. Pracowaliśmy z nim razem lat sześć i ohserwowaliśmy jego mozolną, wyczerpującą pracę na niezwykle trudnym posterunku, na posterunku, który zw\"kł był przed nim co chwila zmieniać kierowuika. Słusznie chlubił sil.' śp. Adam i\Iizgalski, że I'am był dłużej kierownikiem polieji w Poznaniu uiż W8Z) 8CY iilni starostowie grodzcy ł'azem, Z tcgo faktu dlugiego urz!,'dowania można już wnioskować, że urzą.d swój sprawowal wyjątkowo dolnze. Jako towarz'sz pr[\ey hył miłym kolcg1, dhaI) m o sprostanie rozlicznym uzasaLluiollym intercsom, byl ezlo

"iekieł1l cucrgizuym. charaktercm pcwnym, urzQdnikiem sprawnym i dziclu) m. OLIszedł w wieku młodym. w 52 roku życia. Niech odpoczywa w p0koju, a pamięć o pierwszym miejskim dyrektorze policji w odnowionej Hzeczypospolitej niechaj bQdzic trwała i żywa po długie uni. Z. Z.

KHONJI(A WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ.

2 i 3 lil'ea zjazll gospodarczy miast wielkopolskidl i pomorskich.

4 lipca dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościki odsłouiQcia pomnika \Yilsona. Przemawiali pp.

prezydent Cyryl natajski, ambasador Stanów Zjedn. Ameryki Willy!-, i PI'of. Dl'. Adam Żółtowski. 5. lipca zlot Sokoła flzielnicy \Vielkopolskiej przy udziale gości z Ameryki. '7 lipca zadecydował magistrat i 8 lipca rada miejska o zamknięciu opery od 1 września 1931 r. \V lipcu odbyly sic: wystawy pamiątek armji błękitnej oraz sztyhów angie1skidl. \V sierpniu bawił w Poznaniu prezydcnt republiki łotewskiej i zwiedziły miasto wycieczki profesorów angielskich oraz członków instytutu socjologicznego w Londyuie. Z Magistratu ustąpił p. radca Stanisław Nowicki, na,.;tQpcą jego został wybrany i dnia 3 września wprowauzony w urząd dolydlczasowy d) rektor urzędu statystycznego p. Zygmunt Zalcski. Konsul cze!-'koslowacki Inż. ZdCllko Matousek został przeniesiony z d. 1 października do centrali w Pradze. Na miejsce jego mianowano konsulem dr. Jaroguiewa Doleżala, str. radcę M. S. Z.

ZMARLI.

Z m a r I i: 12 lipca starosta powiatu poznal'l;,;kiego Tadeusz Kłos, 15 lipca h. rektor Uniwcrsytetu Poznal'lskie'o prof. Dr. Stani:<law Dohrz)'cki. ;!:) lipca Ludwik l\liklaszrwski, hyły poseł Ha Scjm (tr. Nnr.), 4 wrzcuia Pł'CZCS Zjeduoczonych Bradw KUrko\\"yh w l'ob<:c i Bractwa Kurkowego \V Poznaniu, Aleksander Hatajczak.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry