IQ 56 Ci zaś, którzy się ani riezgłoezą, ani w ter- 30. yościnny Wilden . 10 Ził.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.12.26 Nr103

Czas czytania: ok. 3 min.

minie peremptorycznym ni es tanaj, spodziewać bu. Srodka Szynkarz Czekaiski 30_ się mogą, iż z W£zelk ern pierwszeństwem pomimo częslgo sj.ukdnia ich w doniach poprekludowanemi, i tylko 10 in: na zaspokojenie w-yiazf-mi Numerami oznaczonych, cekin przekazanem z o s t aj e, co z massy po zaspoko- zwrócenia im irżeczooycb. składek, nie mvj.ll ltriiu zgłaszających się Wierzyu ' li pozostanie. bydź yyynah-eiouemi. Tym Wierzy «L'it'lom, kjóizy dła odległości Wzywa ich się j rzeto niuicyszem do odeosobiście stawać rii*rh'o£$, i znammości tuiay brania owych należności, z wyręczeniem uźadney niemałą, prepomiieniy na Mandata- dzielonycli przez Magistrat kwitów z oddaryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości, UL'r. ney składki do pożyczki, wraz z jskwitowaGuderyana, MIIIhI»-, tPtifikdtt i MisIe lsia dta, niem pod zastrzeżeniem, ii ieidiby w prze.którydi w plrr. 'ipotencya, i dostateczna, infor- ciągu tygodni ośmiu nii zgłosili się, fundusz macj ą upatrzyć tońmi. umarzający tei długi zamknięiy, każdy" zaś nap o z n a ń dnia 3. Września Igi8- leżący Interessent sam sobie winien będzie, Król twsko - Pruski Sąd Ziemiański, kiedy późniey zaspokoienie iego bezwzględnie v. A r y £ e, r. o d r z u c o n e z o s t ani e . P o z n a ń dnia 15. Grudnia igiSDyrektor miasta 1 Pclicyi, Czarno wsbi.

OBWIESCZENIE.

Dnia 29. Grudnia r. b. po południu ogodzinie 2. rzeczy do pozostałości zmarłego CTr. JReich, Porucznika w pułku Ulanów należące; z dwócu wierzchowców, 2. hartów, rKorIIIMrów i eiTektów woyskowych składające się, w podwórzu Uitesszego zamku, więcey dającemu za gotową zapłatą w kurancie więcey daiąttrau przez UY. Kuas Sekretarza Sądu Ziemiańskiego pi Z«, dane bydź maią, na kióry to termin ochotę do kupna maiącydi ninieyszein Wzywam} .

P o z n a ń dnia 15. Grudnia ig ' 8, Królewsko-Pruski Sćid Ziemiański.

v. K 2 Y g e r.

W E Z W ]I N I E.

Następujący Wierzyciele złożonych w tuteyizym Mai Utracie w roku 1808 »kładek na dobrowolną pożyczkę, kraiową, iako to: Nr. tleniu; nazwisko! części pożyczki: 62. Hrabia Raczyński J2» Z łł.

68- Gorczyński 120 91. Mieliyński . 1 2 O 828- Rymarz Senk - 1 5 9 $6. Piwowar Paszkiewicz 20 47' Hraoia W ołlowiez 120 894 ' Szyn karz B er1}er 3 O Ryhaki Krawiec Swiątkowski 15 370. zaS.Marcinem Generał de Zasirow' . 120 25 Chwaliezewo Szynkarz SeideJ 30 2,6, Chwaiiszewo Aptekarz Pieiisman 30 -«

\V(zwanie. Niżey podpisany wzywam ninieyszem Magdalenę z A)ąbron»kiclt, żonę maią, rodem z Krotoszyna, która mnie w czasie p i e rwszy c h p r z e c h o d ó w woj s k a F r a n c u z ki e - go roku JSOU opuściła, ażeby mnie o teraźniey>zvm pobyoie swoim na y spiesznie, y uwiadomiła, gdyżinaczey zaocznie skargę o rozwód wj toczę. W t. u i e z n i e dnia 20. Listopada 19i5« <l 1 ycnc/i Zdiuski.

IVe: n anie. Siunislaw Leśnieski, r o d e m z Wrześni, który od lat LO. złośliwie żonę swą porzucił, wezwany iest przez też iego żonę, aby o miejscu swego teraznieyszego pobytu nayśpieszuiey 'ą uwiadomił, inaczej I bov. ie.ii zaocznie skargę o rozwód zaniesie. W G n i e z I n i e dnia 20. Listopada iy 18Maryanna z Piotrowskich Leśmeska.

Zgubiony rewers na Talarów 239. w roku JS5' między Stęszewem i Czempiniem donosi się Publiczności-, iako ten rewers iuź waloru niema. Znalazca tego rewjereu za oddaniem go Właścicieluwi z nadgrodą. Właściciel tego rewersu Franciszek Sulkowski, zamieszkały na Zdzieszu w Borku.

Dodatek

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.12.26 Nr103 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry