GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.01.06 Nr2

Czas czytania: ok. 18 min.

Wielkiegolestwa POZNANSKIEGO

Nro, 2r -.

w Srodę dnra

8,

Stycznia' f&igv

Z Poznania dnia j. Stycznia.

Nasze Wielkie Xiestwa usczęśliwione" ZBowu było przeiazdem N. Cesarżowey , M a r y i , powracaiącey do R o s s y i.

N. M e narc hini stanęła dnia 28. z. my z południa- o godzinie- 4tey na granicy Prowincyi tufeyszey we wsi N e u t e i c h; odprawiła nocleg na 20,ty w P i l e, następujący w Bydgosczy, a dnia 30go Z południa O godzinie iszey stanęła'w Toruni u, zkąd po obiedzie doiechała dnia tego aż do Grud z i ą d z a.. N. Cesarzowa zajęła- przestrzeń 3r m if W tuteyszey Prowincyi. Całey podróży sczęśliwe towarzyszyły wypadki. Pogoda" ze wszech miar sprzyiazna; droga wyborna! dozwalała prawie co pół godziny odbyS milę; iazdy. Jego Excellencya Dowodzący Generał-Porucznik 1 hiirnen i JW. Nacjelny Prezes Z- exboni di S p o s e t t i, mieli zasczyt,przyjmować N. Monarchinię na granicy W. Xiestwa i przeprowadzać Ją aż do To runią.

Na wszystkich stacjach rozstawione były oddziały iazdy. Z mrokiem kagańce i niesione pochodnie oświecały drogę.W całey tey podróży N. Cesarzowa wesołego była umysłu, i tak podczas śniadania i obiadu,. iako też przeprzęgów,. raczyła wicie i uprzeymi'e rozmawiać z J JWW. Dowodzącym Generałem i Naczelnym Prezesem. N a odiezdzie Z B y d g o s c z y oświadczyła N. Cesarzowa: "Powtórnie tu tak dobrego doznałam przyięcia. To samo- poWtarzaig. "bfaczaiące mnie osoby. Czuię to, iż takjserdeczne przyjęcie tylko prawdziwe -Wrażenia przyiaźni zrodzić iest zdolnem. " Dnia 29. na przeprzęgu w Grabowie (między Piłą i Wierzycą) cisnęło się mnóstwo kolomstoiy Niemieckich tak bardzo ku powozowi Cesarzowey, iż im kazać musiano na bok ustępować. Spostrzegłszy to N. Mo

- I . .

b;;f- hin!, rozkazała ich przywołać na powrót i wdała się z nimi w bardzo sczegółową rozmowę względem ich osady i gospodarstwa. Zażądała od nich kęs chleba, któren koloniści wypiekaią z mieszaniny żyta i-ziemiaków, skosztowała go, znalazła smacznym, oddała. go nazad. własna ręką i kazała ich obdarzyć, Spostrzeżono z radością., iź ludzie ci, co tylko powóz ruszył z mieysca, nie o podział pieniędzy, lecz o to niewinną wsczęli mię, dzy sobą zwadę, iź kaidy pragnął posiadać odrobinę owego chleba, któren Cesarzowa skosztowała, JW . Naczelny Prezes upatrzywszy sposobną chwilę, nadmienił N. Monarchini o tem zayściu, co Ją sczególniey żainteressowio ło. Z Berlina dnia 2. Stycznia.

1 Wychodząca tu odtąd dwa razy w tydzień Powszechna Pruska Gazeta Rządowa, zawiera w wydanym dziś pierwszym numerze w oddziale urzędowych wiadomości, co następuie: Dwór Królewski przywdziewa iutro żałobę na dni 14. za W. Xiążęcia Badeńskiego. N. Król raczył Xiążęcia W e 11 i n g t o n a mianować Generałem Feldmarszałkiem woyska Pruskiego. Dnia 30. z. m. Jego Excellencya Król.

[Minister Stanu i spraw zagranicznych, Hrabia B e r n s t o r f f, wprowadzonym został przez J O. Kanclerza stanu Xiecia H a r d e n - berga do Król. Ministerium stanu, a dnia 31. do Ministerstwa spraw zagranicznych, którego sczególny styr od tegoż dni3 obiął.

W. Xiestwo Weimarscy odiechali ztąd dnia 30. z. m. do We ym a ru.

, Z Wiednia d. if3. Grudnia.

Przedwczora był wielki przegląd woyaka w P r a t e r z e. Wystąpiło 1 7 batalionów i 38 szwadronów z 401a bateryami artylleryi,ogółem 20,0001udzb Cesarz AlexanAer HH3! na sobie mundur półku swoiego piechoty, na którego czele przeciągnął przed M 0narchą naszym z spusczoną na doł szpadą. Cesarzewic Jmć, Arcy- Xiąźę Następca tronu, Arcy-Xiążęta Karol i Antoni, Xiąźę Albert Sasko-Cieszyński przeprowadzili swe półki przed NN. Cesarzami. Generał iazdy, Markiz Som m a ri va, dowodził całem woyskiem i t. d. We wtorek doia rr. puści się Cesvz Alex a n d e r w dalszą podróż do P e t e r s b u r - ga. Między osobami, przedstawionemu tu Cesarzowi A l e x a n d r o w i uwalano małżonkę Xiąźęcia Montfort (Hieronim Bonaparte). Xiążę M e t t e r n i c h . dał wczoray wielki obiad dyplomatyczny, na który wszyscy ustanowieni przy dworze tuteyszym Dyplomatycy i naycelnieyei mężowie z orszaku Cesarza Alexandra, Hrabiowie CapodistriaB, Czerniszew, Uw aro w i t. d. zaproszeni byli. Zdaie się, iź N N. Cesarstwo powróciwszy z W ł o c h poiadą do P r ag i, gdzie oprócz koronacyi Cesarzowey iako Królowey Czeskiey, odbędą się uroczystości ślubne Jey Cesarzewicoskiey Mci, Arcy-Xięźoey Karoliny z naystarszym synem Królewsko-Saskiego Xiąźęcia M a x y m i 1 i a n a, przyszłego następcy tronu Saskiego. Odzywa się także znowu wieść, iż następnie koronewaną będzie Ce&arzowa w W ę g r z e c h iako Królowa Węgierska. Przybyli tu z M o n a c h i u m Baron Ce tto i Pan Pfeffel, Poseł Bawarski w Londynie. Podobno maią sobie zdane załatwienie interessów BadeńsHch.

Z Włoch dnia 24. Grudnia.

Gazeta Florencka zawiera udzielone iey gd pIZebywającego W Florencyi Osmana ce W echabitów , potwierdzające wzięcie w niewolę A b d a ! a h a, naczelnika uh, wraa rcałym z przeszło 40 osób złażonym rząd-zAcjm rodem. Znayduią się w Kairze, akaAd odesłani będą do S t a m b u ł u . W R z y m i e odbyła Kongregacya S a c ror u m R i t u u m posiedzenie, celem rozwalenia cnot i cudów zmarłego iwodore san Ctitotis w roku l 775. sługi Bożego, Kapłana i załoirrięla KU ryków Krzyża b., którego kanonizatya wkrótce nastąpi. Cesarz Austry..cki ziedzje do Wen e c y i na karnawał, a potem uda się do R z y m u i Neapolu. W Rzymie chce Monarcha przepędzić wielki tydzień i przysposobiaią iuź «Jbń pJIbc Wenecki, ponieważ nieprzyiął ofiarowanego rnu od Papieża pomieszkania w pałacu Kwirynalskim. Pałac Wenecki, iesr ogromny gmach, należący do Aus tryi, iako posi daiącey Wen e c y ą. L e t z tak iest spustoszały, iż Poseł Austryacki gdzifcindzvey mieszka, a tam tylko ma swoie bióra.

Z Paryża dnia 22. Grudnia.

z pomiędzy 5 proponowanych Kandydatów, Pan Rave z mianowany od Króla Prezesem Izby Deputowanych. Przeszły Prezes, Pan D e s er re, miał po nim naywięeey głosów. Dnia ig. Grudnia miał Pan Ravez, Prezes Lby Deputowanych, mowę, w itorey między innerni, wyraził: "M ci Panowie! Mądrość Króla, miłość iego Ludu ł gorliwość Izb, przezwyciężyły niesczęścia Uyczyzny. W pokoiu ze światem, F r a ncy a, aby bydź sczęśliwą, nie życzy sobie niczego, iak tylko utrzymania spokoyności i zabezpieczenia przyszłości. Wzmacniać tron prawy, podpitr<iiąe go urządzeniami przez kartę konstytucyjną przyrzeczonemi, i oznaczać dzielnie granice, których zuchwałość nigdy przestąpić nie Powin

13 -.

na, te są nasze powlnnolcl, a śmiem dodać* nasze myśli i nasze życzenia. Nie taię przed sobą, Mci Panowie, trudności urzędu, powierzonego mi, a przez poprzednika i kollegę rnoiego (P a n D e S er re) A tak zręcznie sprawowanego. Wiem, iż winien jestem, dać zsiebie przykład uległości, iakiey prawa wymagają; utrzymywać bezstronnie porządtk w obradach naszych, tudzież wolność zdań, która, sza.uiąc osoby, tryumf prawdy zabezpiecza." PanowieCambaceres, HrabiaLobau, Generał Lamarque, Courtin i Deferm o n t, powróciwszy z wygnania swego, liczne odbieraią odwiedziny. Monitor umieścił z B e r l i n a co następuje: "Król datował dekret, mianuiący Hrabię. B erns to rff Ministrem Stanu i Gabinetu, od tego daia, w którym był mianowany Ministrem stanu w D a n i i. Jest zatem naystarszym Pruskim Ministrem stan u." Gazety nasze powiadają, iż Xią£ę We 1lington uda się następnie do Hiszpanii celem skoiarzenia zgody między tern państwem a Portugalią. Jest mniemanie, iż teraźniejsze zebranie Izb nie potrwa tak długo iak przeszłe. Od niejakiego już czasu zapewniaią, iż następujące tylko proiekta do prawa będą przełożone: Nowy proiekt względem wolności druku; drugi względem zmienioney'organizacyi sądów przysięgłych; budżet na rok 1$ 19, i proiekt względem bliższego oznaczenia odpowiedzialności Ministrów i innych Agentów władzy wykotiawezey. Pan Roy, nowy Minister przychodów, dał się poznać od bt kilku przez swe bardzo światłe raporta względem budżetu, który sobie wraz z kollegą swoim, Hrabią B e u g n o t , miał póruczonyrn, tudzież przez swe zręczne bronienie proiektów osczędności czynionych przez Kommissyą finansową Izby Deputowanych, Dowiódł przez to, iż U{ dobrze fihcin-Ą z tą trudną oiaiteryjj, chociaż do zawodu iego nie naieiacaj byl bowhimdawniey Adwokatem przy Irybunałacli Paryskich, lecz od niejakiego i ui czasu chleb ten porzucił., będąc iednyrn z naymaiętnieyszych Pa ryżanów , i oddał się naukom, Je&t on otwartym nieprzyjacielem wszelkiego marnotrawstwa, trzyma się ściśle wyrazu prawa I radzi wszędzie osczędność. Między te osoby, które się przyłożyły do wzniesienia nowego posągu H e n ryk a I V . , rozdany będzie wkrótce me dal, wyłącznie dla nich z rozporządzenia Króla wybity. Na iedney stronie są wizerunki He nr y K a I V . i L u d w i k a X V I I I .; na zwrotr .iey «tronI e n a p i s : Wiernym naszym poddanym, któr%y dobrowolnie nakładem swoim posąg poprzednika naszego Henryka I/JI przywrócić kjJZnli, Stęp el tego numizmatu zniSczonym zostanie w dniu i. Stycznia, a prócz tych, co się pisali na posąg, nikt więcey exernplarza onegoź nieotrzyma»j£ Londynu dnia 22. Grudnia. U stały znowu wieści o zaszłych rozruchach W Hiszpanii. Podług naynowszyeh wiadomości z M a d r y t u dnia 8« znaydował eię Król i Poseł Angit leki wciąż w stolicy, a pierwszy wyglądał połogu swe y msłżonki. Fundusze Hiszpańskie, które były oieco spadły, poszły znowu w górę. W woyaku naszem *ielu Oiiceiów przechodzi na połowę żołdu. Wkrótce spodziewaią się z B o t a n y - B a y znacznego dowozu wełny, która wyrównywać ma zupełnie Hiszpańskiey. Z Nowego-YorKu donoszą pod dniem 16. Listopada: W mowie, którą Prezes zagai dziś posiedzenie Korgressu, spodziewaią eię między ionemi dokładnieyszyth wyiaśnień względem naszych układów z H i s z p a n i ą co do F lor y d i względem stosunków naizych, Z Ameryką Południową. Sły

chać teraz, IZ do Pen BaJe oli pociągnie 1«scze więcey woyska Amerykańskiego.

Z IVar$z>awy dnia 2$. Grudnia.

Dnia s-6. tego mca odprawiła się w tuteyszym kościele Metropolitalnym uroczysta a dawno niewidziana «ertmonlia religiyna. JW. JX. Franciszek Skarbek Malczewski, z nayłaskawszey woli N. Pana postąpiwszy z Biskupstwa Kuiawskiego na stopień Arcybiskupa Warszawskiego i Prymasa Królestwa Polskiego, otrzymał od OA ca Świętego PaJiiusz, znak władzy Metropolitalney, który JW. JX. Biskup Lubelski Delegowany na ten koniec od Stolicy Apostolskiey, po odprawioney przez shbie pontyfikalnie mszy świętey przed wielkim ołtarzem wkładał n» niego. Obrządek ten zasczycili przytomnością swoią obecni tu J JWW, Biskupi Dyecezalni, obok Kapituły Metropolitalney i licznie zgromadzonego ludu, któremu JW. Arcybiskup i Prymas ozdobiony PaUruszem dawał Pasterskie błogosławieństwo. Tak więc stolica tuteysza, i dawna Dyecezya Warszawska na Archiclyecezyą wyniesiona, będąc długo bez Pasterz<<! osit roconą, cieszy się teraz, ze go iu£ ma wśród siebie, a stąd witlbi N ay lepszego z Monarchów, co do tyla świetności przydać raczył nowego blasku N arodowi Polskiemu przez przywrócenie tytułu Prymasa Królestwa Pohkbgci.

Z Krakowa dnia 23. Grudnia.

Na posit-dzcnu Sfymu naszego dnia 11. po kilku głodach względem dodatku Kommissyi Organizacyi-ey do Statutu, dodatku tyczącego się stanowienia budżetu, JW. Marszałek poczyUwszy u. z y iony w tty mitrze wniosek za dążący do zmiany Konsiytucyi i Statutu urządzającego Zgromadzenia polityczne, przełożył, iż takowy wniostk nie może mieć mieysca. Ale gdy Izba obstawała przy wniosku, i zaszła wątpliwość, czyli zakweetyonow-anie tego urządzeaia może bydź. wzięte za odmianę w KÓlr5Iy£'j.C)i £iieodłąC2.aey w] SIJ. - taloych skarbowi pc-iyffckę tę pów"fón, la&y łu tu, przeto stosownie do 76 artykułu Sta- .to proiefct w celu początkowania prawa Sep*. lutu zawiesiwszy Marszałek TZCCZ wątpliwą towi rządzącemu przesiany został, oświadczył, ii doniesie o niey Senatowi. - N akoniec, odczytaną została odezwa Kzą, Czytano potem kilka odezw Senatu. lżącego Senatu z dnia l i, m. D. co do poN a posiedzeniu dnia 12. wprowadził Mar- datku szpilkowego w Budżecie na l g l l w kwa.

Szałek Seymowy proiekta do praw nadesłane cie Złp. 3,600 na starozatounych s tą uwaga, przez Senat. 1. Zapewniaiący korzyści dla 'd podatek ich iest i»ko czynsz ziemny p abuduiących nowe domy z. twardego materya- łożony, w którey Senat oświadcza, iż pobór ł u, Job podobne spustoszcie « grun'tu naprą- w mowie będący, iako wyraźnie statutem orwuiących, inawzaiem środki znaglaiące opie- ganicznym uchylony, niernoie bydź od Seszałych właścicieli do naprawy, a. Urządza- "atu początkowanym, i dla tt-go w proieKcie iący wolność handlu. 3, O radzie handlu- do BudżUu przychodów na rok i gl-i iest tylwey. 4. O Giełdzie kupieckiey. 5. Urzą- ko ante lineam położony. - G d y Jednak dań dzaiący kunszta, rzemiosła, i professye, 6. ta przepadać niepowirma będą« należnością O ucywilizowaniu klassy Sta-rozakonnych, czynszu ziemnego, przedsięwzięte będą śróddozwoleniu tymże trzymać do usług osobi- ki do dochodzenia w drodze prawa tey nalesty.li służących Chrztścian oboiey płci, 7. iytości. b b a prawodawcza powyższą odeZastrzegaiący prawa funduszom szpitalnym zwę Kommissyi Skarbowey do urzędowego 1 innym Instytutom służące, które postano- użycia przesłać postanowiła, wieniem Seymu z dnia 4, Marca roku 18 * 7 Z Petersburga d. 3. Grudnia, połącziącem fundusze exysiuiacych w K ra- Naczelnik sztabu głównego i. C. Mości Jtowiedomów iib «etwa za własność ogólne- Xiążę W o ł ko ń s ki obwieś ił woysku przez go domu schronienia ubogich uznano. 8. rozkaz dzienny wydany w Akwisgranie O sprzedaiy spustoszałych domów skarbo- ii Generałowie noszący mundur garnizonowy Kyh_ mag °Ę4 używać kroiu mundurów woyska Izba Prawodawcza wprowadzone powyZ- 2 g płaskieroi guzikami w ieden rząd, szpad sze proiekta do prawa właściwym swym Kom- piechoty, i kitek białych u kapeluszów . reissyom Seymowym dla dania opinii prze- Xiążę Ł o p u c h i n daie tu bal każdego Błać postanowiła, czwartku z wieczerzą; prze szłego, był na balu JW, S t a n i s ł a w M i e ro s z e ws ki, Re- u nićgo J, C. Mość W. Xiążę M i Koł a y prezentant Gminy 4 Miasta Kra k o w a, r W. Xięiną Małżonką swoią, w głosie przyiainym ludzkości przedstawił Długo oczekiwana zima zdaie się nalconiec Izbie prawodawczey proiekt do prawa, aźe- przybywać w nasze okolice, Wczoray zrana by w uwadze, iż Towarzystwo Dobroczyn- przy lekkim przymrezku spadło cokolwiek nosci, mimo funduszów domowi opieki prze- snIegu, i sanie natychmiast się ukazały znaczonych, może mitćbrak środków żywię- Okryte chmurami niebo zdaie się ob:*cywj6 ma l opatrywania tak mnogiey liczby ob ,iey więcey śniegu, - N e w a zupełnie stanęła, płci l dzieci ubogich, postanowiono, iż gdy- i iuż w kaźdem mieyscu przechodzą po niey by się Towarzystwo dobroczynności xv isto- przeieżdżać zaś w poiazdnch nikt się nie od! toy<<! niedostatku znaydować miało, w takim ważą, zwłascza, gdy przez czynność Policy t raZie rządzący Senat 6,000 Zł. pol. towarzy. naprowadzone mosty daią wszelki związek stwu peżyczy, a z wpływów zaległości szpi- z wyspami składaiącemi P e t e r s b u r g G&ztb tufeyeza Conservateur Impartial nicznych przechodzi lUZ 40 osób. Lecz epow przeszły piątek, 10 iest w dniu 29. p. m. koyność zupełna w podróży N. Ces.rza z JIU mieśuł? następujący artykuł: "Z a pał, iaki K w i sg r a n u do Br ux ell i, porządek, z ia«prawuią Monarchowie nasi w kaźdty, którą kim przygotowano festyny w celu pizyiecia »asczycą obecnością swoią, krainie, hołdy N. Monarchy wstolicy N i d e r ł a u d ów, każą · wdzięczności i podziwienia, iakit się slueznie -myśleć, ie ten niego dziwy Spisek był tylko okazuią N. Cesarzowi naszemu, sprawiedłi- zawiązany w głowach zbrodniarzy, nie zaś wość i mądrość, iakich dowiódł w Ak w i s - mógł kittlykoIwieK bydź wykonanym i t. d." g r a n i e, napełniają tkliwemi scz» gółami pi- »-ri .-Tu rzeczona gazeta przytacza artykuł o ima peryodyrzie zagraniczne, i daią nam festynach, iakit były w Bruxelri, i żaba« sprawiedliwy powód do podania ich do wia- Woth tam N. Cesarza A l e x a n d r a, w celu domości czytelników naszych. Miło nam przekonania publiczności, że zamachy złoiest Oraz myśleć, że ten zapał i miłość po- śliwę nieprzyjaciół epok' ynośei i sczęścia pu-wszechna są rękoymią b zpieczeństwa N. Mo- blitznego żadnego niewzięły skutku. My zaś narsze naszemu w kraiarh niemi.sczący<h Je- ruzumnmy, że wiadomość o rzetzonym spigo naywiernieyszych i nayprzywiązańszych eku nietylko iest za nadto prędka i bezdowopoddanych. Oitatnia wiadomość z Br u x elli dna, lecz nadto należy do tych pogłosek, o przybyciu tam w dniu 17. b. m. N. Pana iakie się rodzą z próżnych domysłów, i póiest dowodem, że zamysły zgubne przeciwko źniey bywaią odwoływanymi, kiedy się aKa)J;a niemu niektórych nędzarzy, niezadługo zo- zupełnie fałszywe. - Wieleż to rozmaitych stały odkryte, i dalekie od skutku znikły, podobnych pogłosek wychodzi z A n g l i i , Mała liczba tych wyuzdanych nędzarzy, nie- gdzie każdy domysł, każdy wniosek, wolno przyjaciół spokoyności publiczne y, niemaią- objawiać drukiem! «ych nic do stracenia, a wiele, do zyskania Gazety zagraniczne donoszą za osobliwość, w zmianie porządku rzeczy, po więkezey czę- że w W i e d n i u i B e r l i n i e kwitła w tyra ici Oficerów Francuzkich i Belgickich zosta- rot u herbata czarna. Z tego powodu donoiących na połowie żołd u, pochlebiała sobie sit cny miłośnikom botaniki, że i u nas w stre· W zaślepionem szaleństwie, iż się iey uda fie tak daleko posuniętej' ku północy kwitnę, aatrzymać N. Cesarza w iego przeiezdzie ła czarna, a nawet i zielona herbata w trebz AK wis gran u do Bruxelli, i zmusić do hauzachPawłowskiego zamku N.Cesarzowey podpisania oświadczenia, uznającego Cesa- M a r y i, nazywaiąca się u L i n eu s za T h e a izem Francuzów syna Napoleona, a Re- Bonea, oraz Thea Virida Nadto, w tychjentką Państwa Arcy-Xięźnę M ary ą L u - że tr..bhau,zach widziano okryte kwiatem rar d wikę. Już nawet, iak upewniaią, spisko- pierwezy rośliny: Sterculia Platanifoua, Aca.w na mocy takowego proiektu kazali nadru- eia Amara W ił dj Acacia decipien3 B r o v n ; bować odezw do ludu, któreby pobudziły go Begonia Potula F i s c h; Tristrania Pereofodo powszechnego powstania. J escze w dniu lia B r o v n. - N iemało innych roślin przy7. b. m. n.st. rząd Niderlandski był ostrze- wiezionych tu z stref spiekłych podobnież wiiony o spisku. Opatrzność czuwaiąca nad dziano obsypane kwiatem. - Hrabia R uprzeznaczeniem tylu narodów niedopuściła, m i a ń c o w, znaiomy miłoś.ik nauk, ofiaroaby wykonanym został. Natychmiast chwy- wał N. Pani nasIona rozmaitych roślin, przy. cono się nayczynnieyszych środków, i liczba wiezionych mu z podróży odbytych na ckoło schwytanych według upewnień pism zagra- świata. Równię Radca dwom Langs doi f siiienee Hort. Paw., Solanum Viridiflorium Hort. Paw., Nkotiana ŁaOgsd&rfiK VVszystko to wybbrńieelę utrjymuie wtrebhauzacb Pawłowska, Nadesłane z Chili nowe rośliny, a mianowicie Canuza diversifoiia H O P. Paw. i inne pomyślnie kwitną. N akoniec wspatiiiła Camelia Japonka zdobi wspclnniony trebhauz tysiącami wybornych kwiatów. Lecz nie w samych trebhauzach u<rzymuią .

się pomyślnie rośliny krain spiekłych. Sam ogród P a w ł o w s k a w piękną porę roku wystawia rzec inożna m a s kar a d ę, czyli raczey zbiór roślin podwładnych Bogini F lor z e na całym okręgu ziemskim. Tam to widzieć można wonne A r a b i i rośliny obok wyniosłych Amerykańskich bukietów, drobną moro Ż K ę," właściwą tylko strefie północne. y, przy różnofarbnych wieńcach 'Z okolic starczy taego P e r s e p o l i s.

Z Tulczyna d. 27. Października.

Dnia 25. b. m. pochowano w pięknym kościele tuteyezyrn, przez ś. p. S t a n i s ł a w a Sczęsnego Potockiego wystawionym, zwłoki Piotra Hrabi Potockiego, Kasztelana Lubelskiego, zmarłego w 77 roku życia. Na ziłobnóm nabożeństwie za duszę iego był także Hrabia W i t t g e n s t e i n, naczelnik sgo woyska, z całym sztabem. W mianey na pochwałę iego mowie wspomniał także mówca o pięknem życiu młodego W ł o d z i m i e r z a , IIH dawno z chwałą w usłudze oyczyzny zmarłego. · - Z Kraslawia nad Dźwiną. - Dnia 15. Października (s1. s tylu), iako W rocznicę zgonu Tadeusza Kościuszki, · obywatele Powiatów: Dyneburgskiego, Rzerzyckiego i Luoyńsk>ego, składaiących niegdyś Xiestwo I n fI a n t Polskich, sprawili tu wspaniały pogrzebowy obchód za duszę tego wiekopomnego Męża, na którym był także Xiążę Ipsiłanti, Generał brygady, z wielu Ou'ceramI. Po wielkiey mszy, kazaniu i dwóch mowach uwielbiaiących cnoty Bohatyra Polskiego, Damy śpiewały htmt) napisany przez JW. Marszalka Rzerzyckifgo u y nic kiego na siaro-narodową notę "Do Ciebie Panie" i t. d. - Oto ieet ten himn:

Stwórco wszech istot, który władniesz światem, LudTwóy korząc się przed twym Majestatem, Świętych ołtarzY oblega podnóże, Potężny Boże!

Sługa twóy wierny, syn 0yczYzny prawy, Spełnił Twe Boskie przedwieczne ustawy, Ikray swóy w cięźkiey rzrucaiąc żałobie, Legł w oyców grobie.

Walcząc Z zapałem za braci swobody, Nie dbał Kościuszko o ziemskie nagrody; W Tobie! którego tron się nie zachwieie, ZłożYł nadzieie.

Tyś Sam rzekł Panie, aby się nie trwożYł Ten, który w Tobie ufność swą położYł, Ze sprawiedliwy w cieniu 'Twey opieki PrzeżYie wieki.

Dopuść nam zatem u stóp Twego Tronu Siąść Z wybranemi górnego Syonu, Niechay się uyrzYmsczęsliwym,bezpiecznym, Wpokoiu wiecznym.

Nam day za ch owaćn a ddzia dówp uścizny, Ich wiarę, cnotę, i miłość 0yczYzny ; By wdzięczne Tobie setne pokolenia Nóciły pienia»

Rozmaite wiadomości * Król Neapolitański chory. - Rządzący pod opieką Xiecia B e r n b u r g Xiążę AnhaltKouięp, roaiAc lat 17. umatł w Lipsku, Anhalt- Pless" znany z Prusko-Francuskiey woyny przez swe działania u Śląsku A ma za sobą Hrabinę BcandenUurg, Owdowiała uraz W. XiAina Badeńsii *) mieszkać będzie w zamku w M 3 n h e i m i c Pobyt w lem mieście zawsze iey był miłym,.

i mieszkańcy tameczni wielkie maią do niey przywiązanie. Oprawa iey wyrobić będzie 100,000 Złotych na rok; prócz tego ma pro» wizyą od przywianku. swtgo a m i. wynoszącego, który idAc za- mąi od B JI): partf-go. dostała. *) Stefania', córka Hrabi Franciszka.

Beauharnois.

Do osobiiwszych wieści należy, pisze Korrespondeit Hamburgski - ii pIęC mocarstw, A u s t r y a , I l o a s y a, F r a n c y a, Anglia i Prussy, zawały 401etni pokoy i że skutkiem u go pnkoiu zmnieyszą woyska swt ai do 4tt.y części! W witlu okolioch Hiszpańskich bobruią bandy rabusiów. Poczty muszą mieć znaczna zasłonę woyskową. Między eskortą gromady niewob ikow g.ltrowych, a uzbroionemi rabusiami zaszło i.iedawno w okolicy K a d yxu krwawe spotkanie. Podłuy g<*zet bruxelskitli, kilka pułków Hiszpańskich @trzymało rozkaz-, pociągnąć W okolicę Madrytu.

W H a a r l e m była dnia "22.. Grudnia przez? dwie godzi».y tak- wh lki mgła, ii musiano w oknach świece palić <ila zapobieżenia tiie»CzęSllwym przypadkom. Tegoż di'ia w Amsterdamie z tego samego powodu palorw kagańce, (bwiedziono kanały linami, i t. d., a przecież kilku ludzi utmcilo życie.. T akie w Lo nd-y n i e dnia i6,. Grudnia tak straszliwa mgła była, ii kupcowi rednemu, . który na ulicy wyiął z kieszeni złotą tabakierkę dla zaźyiia svzypty tabaki, wydarł ją złodziey, a kupiec prócz ręki iegp nic więcey nie mógł widzieć..

Pisma publiczne każą fedbenru mieszkań;« cowL w No w y m,-York u serio dowodzić,ti żydzi w E u r o p i e pracuią nad tern, a£e-by znowu uarod składali, ie m-ogą wyprowadzić w pole 100,000- Imizi i ie czy ha i sj tylko na sczęśliwą chwilę woyny między Rc Ssyą i P o r t a, aieby ziemia obiecaną odzyskać! Zbiegły Hospodar Wołoski bawi w G en e w i e, gdzie pilno kościoły odwiedza- M ewi bardzol dobrze po francusku..

Anek d ot t r

Kardynał C a m u s inaiąc kiedyś kazanie przy.dworze? Francuzkim, powiedział w nier» między innerni: "N auka moralna Chrztściańska kaie kochsć nicprzyiacioł. - Nie śmi« llfia tego- wymagać po' moich słuchaczach;, owsz'trn iyczenie i prośba m o b na rem siej; tylko ograniczaią, iżby przyiaciół swoich sczerze kochać zechcieli. ee

Xi'ąź'ę V a u f a d o u r kazał' niegdyś ułożyć' przez N otaryusza leontrakt, który chciał z pospolirym szlachcicem zawrzeć. Przy spiey» waniu, punktacyi dyktuie ostatni'N otaryuszowi swe nazwisko z mnóstwem tytułów i do-stoyności. Gdy polem N ofaryusz prosił'Xiąięcia o cale iego nazwisko ze wszysikiemi ty-; tułami i godnościami, odpowiedział Xiążę.-' "Napisz WPan tylko krótko a węzłowatO' V a u t a d o u r i skończyło się; ten tam Jegomość zagrabił iu£ dla siebie wszystkie lyluły."

Dodatek.

2.

Z Lauzanny dnia 13. Grudnia* W. Xiąię Michał przybył tu onegday ł Starbt u Geiierała L a l i a i p e . Przyjął obrad »d rządu naszego przysposobiony. Wczolay wyiechał W. Xiążę do W ł o c b w towarzystwie rzeczonego Generała,

ZGenewy dnia 13. Grudnia.

Podróżnym przAbywaiącyrn do Królestwa Sardyńekitgo odbieraią terez na viezdzie do tego kraiu wszelkie zgoła książki, które Kommisaya Cenzorów przeziera, a Kommiss ja ta składa się - z jezuitów.

Ostatnie dni żYcia Króla Murata* (Z Rozmaitości Lwewskick.) Opusczony od woysłca 51 u r a t, myślał iui tylko o uratowaniu życia swoiego. W wieczór dnia iggo Maia powrócił incognito d@ N eapolu z siostrzeńcem swoim, Pułkownikiem dziewiątego półku lekkiey iaziiy, i z czterema iezdcami. Skrycie wszedł do pałacu swego, i stanął przed małżonką swoią blady i zmieniony. "Wszystko przepadło" rzekł do iey "prócz życia moiego, którego stra« ić niemoglem. " Pożegnawszy się z dziećmi swoiemi, kazał sobie uciąć włosy, (które przedtem nosił długie i kręcor. e5, wdział ciemną suknię, a wziąwszy do kieszeń złota, ile się zmieścić mogło, udał się z siostrzeńcem ewoim na brzegi Torr3. Mały bacik odwiózł ich na wyspę Ischia.

Tam zabawili trzy dni. Dnia czwartego na brzegu południowym wyspy rozprawisią-e o środkach dostania się do Francji, spostrzegli na wschodzie okręt riewitJki, kunimspie. szący; M u r a t zawołsł nań i wsiadł na baiifc @sadzo 1 y rybakami, których obietnicąhoyney nagrody skłonił, aby płynęli do tegoż okrętu.

Atoli «rtrotce ubliżywszy 6fe II3prrcef« M u - ra to w, szalupa tego okrętu, nie zawiodła nadzre, lego. Właścicielem-okrętu był Xiaź ę B o c e r o m a n a, iego W. R * ,; ,« £ ktory w flZ Z Margrabią G i u i a n o, AujutanAm Murata znaydował się na okręcie.

Opuścili on. N eapoł dla szukania Monarchy swojego, który ich był wadorna o ucieczce swoie y na wyspę Ischia. R o c e a r o m , n o w i udało sie dopiero w trzy d 1" , P o M u r a c i e uciec z Neapolu. P o n i e w a. b a n d e r a F e r dyn an d a powiewała mżnalschn; dawało rau się rzeczą niepodobną, a*eby M u r a t w tym czasie mógł BKM Um się ukrywać. Niewiedział zatem , czyi, miał wysiąść na tę wyspę, Aebędąc pewnym, 1JkA n ie g o . A £ eP B a n l e y w dalszą puścił s,ę podróż. W tey niepewność B o c ca r o ma u a przeglądał brzegi za pomocą perspektywy i uyrzał J . ł nakm) ec szukał. Resztę podróży odprawili bez przeszkody, , wylądowali na brzegach Francji koł o G a m , e 9' W n o e y z s y. n a ? 8 - Maia. M u r a t pisał natychmiast do F o u eh n e 2 Aj uwiadomił Bonapartego o iego (M, ra t a) przeds,ęwzręciu udania się do P a ryż a Ale B o n a p a r t e zamiast odpowiedzi, zapv' " * £ t > « l * tei o d roku , 8 , 4 zawarty S t pAkoy między N eapolem a Francją; F r a u . fi 'ń'» c A itłtMtY tffiMr ęa t r O JZla btCy

w-wszy dni kiJka w T a lon i e , cef,rf .,*M u r a t do wieyekiego domku na gościńcu Lugdun.k.m Ztąd czyniłnieiakie kroki względem uzyskania przy tiriku w Anglii. W tymże czasie nastąpiła bitwa'pod Waterloo. Murat, widząc się w smutrem położeniu, pragnął niezmiernie opuścić Francyą. Okrutneza.rrordowanieMarszałkaBrune pozbawiło go tern bardaiey wszelkie, orf«.»L

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.01.06 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry