GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.01.13 Nr4

Czas czytania: ok. 6 min.

Wielkiego

OZN

AN

Xi stwa

KIEGO

Nro< 4, w Srodę dnia [3. Stycznia 19i9«

IIIMMMMo E W I E S C Z E N I E. Niewiadomemu z pobytu obecnego byłemu w wojskach- Polskich Porucznikowi ITi'lx1z.. Jaruchoush jnu wyznaczona iest roczna pensya z 120 Tal., - po którey odbieranie v miesięcznych ratach od Października r. b. począwszy,. zgłaszać się. może do- N aszey Głownty Kassy,- skoro w Państwach Pruskich iest zamieszkałym.Poznań dnia 22. Grudnia 1 i8r8& r ó' 1 e 'w s K& - P r u s k a K e g e fi Ć y a -

Z Berlina dnia C Stycznia: AN.- Kroi raczył Taynego Ministra' Sfanii' 1 Gabinetowego, Hrabia B e r n ś t o r ff, za» sczycić Orderem' Orła Czarnego*.Z Drezna dnia 50. Grudnia.Hrabia B*ombelles, Poseł Austryacki, przywołany «ostał przez ezt-aiitę do W i ed n i a , niwieriwrrro z iaKiego po W odc. Na mievsce zmarłego Biskupa Sehn eider, obrał Król Imć Xiedza M a u e r m a n n, dotychczasowego Armiczyci tla' dzieci Xiazecia 1 M a x y m i l i a n a, z<a spowiednika- swclego«Od Menu dnia 30. Grudnia.Żaden pisarz nie ściągnął na siebie od' dawna tak powszechney nienawiści w uczoney i światłt-y Publiczności Niemieckiey, iak Pan S fo urdza prziez swe nierozważne i przy powszechnym sposobie myślenia'W N i e m c z e c h ' btirdzo źle obrachowatie pismo o S t a n i e N i e m i e c - Sypią się nań s?tyry za satyrami, ktoryrar, iak iedna gazeta pisze, każdy zicny Niemie,e z Sterca sprzyjać musi,

Z Belgium dnia $1. Grudnia.Pisma publiczne zawieraią. o' wypadkach W Paryżu' co następuier 3>N a radzie Ministrów nalegali Xiąźę R i - c h e l i e u i Pau L a i n e oeałkowite odmie« nlcrne teYa2nl*?*zpge sysiematu wyborów, dzy sobą róis iii. Nic iescze merozstrEyXiąię oświadczył nawet, iż w tym względzie gniono w tey stanowiącey okoliczności, i t» zawarto wyraźne z Sprzymierzeńcami obowią- ieet też przyczyną, dla ktorey dzienniki Pazki. Pan D e c a z c s powstał żywo przeciw ryskie o tein co «aszło milczą. Rozstrzytemu zdaniu, i oświadczył, iż nieręczy za gnienie ket ważnćm nietjlko dla F r a n c y i, spokoyność pospolita, skoroby naymniey od lecz może dla całey E u r o p y . Względem ustawy Konslytucyi zboczono. Rozprawa ibtertssów zewnętrznych iednakiego dotąił była żywa. "Cudzoziemcy powrócą do Fran -' Ministrowie byli zdania; niebyło zaś iednaJf cy i, iak tylko Król tego zażąda" odezwał się zgodności wjtem, czyli konstytucya teraźnieyieden. Na te słowa powstali z mieysc swoieh sza ma bydź wykonaną we wszystkich swoich Pan Decazes i Generał St. Cyr i wyszli częściach, lub czyli nienależałuby proponoz sali. Ministrowie, Roy i M o l e, którzy waćizbom odmian, mianowicie we względzie z Panem D e c a z e s trzyrnalbdotąd, porzucili prawa o wyborach i o zaciągu do uoyska. go i przeszli na stronę Xi<;ria Ri c h e l i e u. Pan D e c a z e s był za utrzymaniem ile tylko Przez 8 dni niebyło rady Ministrów. Za- można karty." (Zobaczyć z Paryża.) kłócenie między obiema stronami wciąż trwa- Z Paryża dnia 30. Grudnia. ło. Niechęć obiawiałasię przeciwko tym, co Nastąpiła nareszcie zmiana w naszem Miżądali przywołania nazad obcych b'gneow. nisterium, którą od nieiakiego czasu w tak; Wszyscy Ministrowie zdecydowali eię nastę- sprzecznych twierdzeniach zwiastowano. Mopnie złożyć dymissyą. Podano kilka propo- nitor dzisieyszy zawiera w £ey mierze oastęzycyi do utworzenia nowego Ministerium; puiące trzy dekreta Królewskie: lecz dotąd nic iescze niestanęło. N owi Mi- ) Gd t d . K N l Y s an z rOWIa uzyna aszego, nistrowie poddani będą pewnym warunkpm. X .. . R . h l . kł . ł N d . , laleCIa I c e I e u, s onI as o przYIę« Któżby niepragnął nayprędszego konca tey . . d ' l.. d b .

. , .," (Z b P ." ) CIa zą anego przezen uwo nIenIa o o OWIąnIepeWnOSCl. o . z aryza. k ' P N R d M .. , . M .* ZŁ d d .. G d . z ow rezesa aezey a y InIstrow I I on ynu nlajo. ru nla. . S k S . h . . nIstra e retarza tanu spraw zagranIcznyc , Gazety nasze zawIerała co naetępuIe: , b k . t bl . . . l zaczem, o o wynurzenIa u pu IcznIe za u Naszego, daiąc mu nowy dowód Naszego sczególnieyszego szacunku i zadowolnienia za iego dobre i poczciwe usługi, które kraio wi i osobie N aezey bez ustanku czynił, a które przy sposobności w świetnieyszym iescze sposobie wynagrodzić zaxhowuiemy sorj bie - postanowiliśmy i sta no wiemy niniey.' szem, iż Xiążę Richelieu mianowany iest Ministrem Stanu i Członkiem Naszey tayney Rady. Zalecamy Naszemu Ministrowi Sekretarzowi Stanu spraw zagranicznych i Prezesowi rady Ministrów, aż« by ninieyszy dekret wykonał. W zamku Tu illeri es dni* 29. Grudnia i&Jg. Ludwik.

(Kontrasygnowałi Margrabia D e s s o II e , Minister Sekretarz stanu spraw zewnętrznych i Prezes Rady Ministrów.)

Z Paryża dnia 37. Grudnia.

MZabiegi Króla celem pogodzenia Ministrów w ich widokach i układach, bezskucetznemi były na radzie dnia 23. Ponieważ porozumienie do skutku nieprzyszło, złożyli wszyscy Ministrowie dyrnissyą. XiążęRichel i e u pozostał. Do pogłosek należy, ii Izby odroczone będą do 4ch miesięcy i że ustawy o wyborach odmienione zostaną. Niektóre osoby nieprzyjęty ofiarowanych im posad Ministeryaloych. Mówią, iż także T a II e yr a n d miałby otrzymać iaki urząd. T e n powiedział o teraźnieyszych okolicznościach: "Jest to początek końca." Ministrowie niemieli osobiście nic przeciwko sobie, lecz w widokach swoich politycznych bardzo się mię M o l e i R o y, podali o swe uwolnienie iako MiDistrowie spraw wewnętrznych, marynarki i przychodów, a My skłonni iesteśmy dać im dowód zadowolnienia Naszego z ich posług, przeto postanowiliśmy i stanowimy: Panów Laine, Hrabię Mole i Roy,mianuiemy Ministrami stanu i członkami N aszey tayney Rady. Wykonanie tjgo dekretu polecamy Naszemu Ministrowi Sekretarzowi Stanu etc. j 3) Stanowieray ł mianuiemy iak następuj e: l) Margrabię D e s e o II e *), P a r a F r a nc yi. Ministra stanu, Ministrem Sekretarzem Stanu do wydziału spraw zagranicznych i Prezesem Naszey Rady Ministrów; Pana de Se rre * *), Członkaizby Deputowanych, Pieczetarzem i Ministrem Sekretarzem Stanu do wydziału Sprawiedliwości; Hrabię De Ca ze s, Para F r a n c y i, Ministrem Sekretarzem stanu do wydziału spraw wewnętrznych; Barona P o r t a l, * * * ) Członka Izby Deputowanych, Ministrem Sekretarzem Stanu do wydziału marynarki A Barona Louis, Członka Izby Deputowanych, Ministrem Sekretarzem Stanu do wydziału przychodów, a) Ministerstwo policyi uetaie. 3) Wykonani e esc. Minister woyny, Marszałek Go u vi on St. C yr, pozostaie na swym »rzędzie.

*) Generał Dessolles wsławił się podczas rewolucyi w woynach z H i s z p a n i \. 1799 został Benfrałęm D. wizyt, był u B o naparte g o na przem'ian w łasce i niełasce, nk.dv bowiem pląsem ć <<ię przed nim nit chciał. Rząd tymcza-owv wiła ryżu mianował go dnia a. Kwietnia JSI4. Dowódzcą twardy» narodowey f. :ryzkky.

Dnia 4. Stycznia 181 !< wazedł do I bv Pa lo\v, został Ministrem stan,', K. IUum orderu S. tjidwłka, a dnia 20. M l Ma« joiem Generalen* gwardyi nacodqwyeb Francy i »*) Prezes Król. Trybunału wGolmtffy #**) Rad2ca Stanu*

Od dni kilku Xiaie Riche Heu barfzo chory. Po przystawieniu IIIII piiawek uczul nieiaką ulgę» Nie wyszedł z niebezpieczeństwa. Król każe się codziennie kilka razy O zdrowia iego dowiadywać.

Rozchod,zi się wieść, ii stanęła nareszcie z dworem Papiezkim Ujjoda względem odrzucenia Konkordatu z roku l l 7. a utrzymania Konkordatu z ioku 1&01. z niektóremi odmianami. Takie Generał Alix otrzymał pozwolenie wrócenia do kraiu. Dnia 25. z. m. umarł su paraliiem tknięty Gubernator Paryża, Margrabia de Pe rig n o n , Par i Marszałek F r a n c y i. N a następcę iego w gubernatorstwie pierwszego okręgu woyskowego przeznaczaią Xiecia Anm o n t . Marszałek P e r i g n o n urodził się roku 1754 w Grenade podTuluza A , wsławił się sczególniey w woyeku Wschodnich Pi r e n ę ów, został dowódca onegoi namieyscu GenerałaDugo m mi er, późhiey Posłem w Madrycie, po bitwie pod No vi, w którty Generał J oubertpoległ, aotinprzypłacił ranami, dostał się do niewoli nieprzyiaciclekiey, W. Xi%£ę Konstanty kazat okazywać wszelki szacunek ieńcowi swemu A Następnie był P e r i g n o n Gubernatorem N e a p o l u , N ie zostawia po sobie znacznego maiątku. Xiaz<; G l o u c e s t e r przybył do P a r y i».

Weuług raportu Ministra Spraw wewnętrznych dochody szpitalów Królestwa wynoszą teraz przeszło 51 8 millionów Fr. Podrzutków było w Grudniu roku przedestatniego 97,919; osób pomieszane zmysły maią<y<h & do 9,000, a zbrodniarzy przed eajłem

Król dał przebaczenie Generałowi Rad" et p Skazanemu na ojetni aleszt.

Dwudziestu pięciu Francuzów, którycbt prawo 2 ddia ta. Stycznia igi6 z powodu głosowania w sprawie L u d w i k a X V I. na

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.01.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry