E06 Icyi z ahia 15. Lutego roku 1817 wyznacza się powtórny termin na dzień

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.02.03 Nr10

Czas czytania: ok. 2 min.

]l a sty Czerwca 18x9 · przedDeputowanym Sędzią Ziemiańskim, W.

· Boy, odbydź się maiący.

Zapozywamy więc ninieyszem publicznie wszystkich tych, którzy do wśporrmioney massy iakowe maią pretensye, aby się na wyżey «znaczonym terminie osobiście, lub tel przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych i należycie wylegitymowanych" na których proponują, się Komtaissarze Sprawiedliwości, Eichstedt, Kaulfujs i Salhaiti, liib Adwokaci Stoik i Fitdler, stawili, prettnsye swe do massy podali, i rzetelność tychże udowodnili; W razie zaś niestawienia się ich, spodziewali <<ię" iż z pretensyami swemi do massy tey piekludowam zosianą, i onym przeciw innym Zgłaszaiącym się Wierzycielom wieczne w tey mierze milczenie nakazanem będzie. Wschowa dnia 15. Października; 1818Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański»

OBWIESCZENIE, N a terminie dnia 4go Stycznia r. b. do publiczney przedalj domu do Piakarza Blottnera należącego, tu w Wschowt* pod liczbą 774. położonego, i na summę 3632. tal. 12. dgr. w grubey monecie ocenionego wyznaczonym, · wypadło pluslicitum tytko na summę 201>0 tał., a zatem na wnvosek wszy*dcleh realnych Wierzycieli nowy do licytacyi termin, n a d z i e ń 7. M ai a" p r z e d' p o ł ud n i e m o g o d z i n i e «rtey wyznaczonym został. Wzywamy przeto nimeyszem Wsvystkh-h kupienia domu tego ochorc-maiących, i zapłacenia go wstanie 'beA)J;eycb, aby aię na terminie vyżey oznaczonym, w tuteyszym SądjH- Ziemiańskim przed Deputowanym Vv.Knulfiifs Referendariuszern, osobiście łub przez nale'zycie wylegitymowanych Pełnomocników stawili, podania swe czynili** i »podziewali się iż naywięcey daiący okupiony dom za poprzedniem zezwoleniem Intelessentów przysądzonym sobie mite będzie, W s c h o w a dnia u. Stycznia Igig.

. ,"o . < ,. t

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

-

ZAPOZEW BBYKTALOT.

Wszyscy niewiadomi* Wierzyciele A którzy z czasu od dnia 1. Listopada rtiku 181.6., aż do ostatniego Grudnia-roku 1817. iakowe pre« tensye do kass pierwszego i drugiego batalie» nu II. póiku Poznańskiego- obrony kraiowey, N ru 7. 6. mieć mniemała, zapozywaią się ninieyszem publicznie, aby na terminie p*,remptorycznym, dnia 14. Czerwca 1819- przed Depu towanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim do likwidowania swych pr«tensyi wyznaczonym, alboosobiście, lub przez Pełnomocników do tego prawni« upoważnionych a grosa futeyr.zych Kommissarzy Sprawiedliwości U Ur. Kaulfujs i Salkach, i Adwokatów Fidler A Stork i Mittelstaedt obrać się mogących stawili się, pretend sye swe złożeniem potrzebnych -dowodów należycie udowodnili, i następnie dalszego prawego postępowania, wraziezaś nitstawieniasig spodziewali się, rż za utrącających swych praw do rzeczonych kass służyć im mogących poczytani, i iedynie de.osoby tego,-z którym kontraktowali, odesłani będą,. :

W s c h o w a dnU 11. Stycznia i S 1 A' Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Dominium Gohlitsch mila od Swidnicy, sześe mil od Wrocławia, ma z trzody do 2000 sztuk owiec wynoszącey, z którey wszystka wełna na iarmarku przeszłey wiosny po 30 Tal. za kamień płaciła, znaczna liczbę baranów po 25 Tal. do przedanią; .próbki ich' wełny można -Widzieć w Wrqolawlu Nro. 676. w Yynku w K amierii cy :K up ca Wall h er a na pierwszym piętrze.

Dodatd.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.02.03 Nr10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry